پایان نامه رایگان درمورد
روش تحقیق، بازاریابی، شهرک صنعتی، وفاداری مشتری

پایان نامه رایگان درمورد روش تحقیق، بازاریابی، شهرک صنعتی، وفاداری مشتری

دانلود پایان نامه

پذیرش فناوری اطلاعات برای کارکنان سیستم بانکی ” پیشرفت وگسترش روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات در دهه اخیر را باعث افزایش رقابت سازمانها بخصوص در سازمانهای مالی دانسته و دسترسی به فناوری اطلاعات را به عنوان عامل اصلی بقاء در این محیط رقابتی میداند. صنعت بانکداری نیز به شدت تحت تاثیر فناوری اطلاعات قرار گرفته و به طبع آن بانکهای ایران هم در انجام فعالیتهایشان تا حد زیادی از فناوریهای جدید اطلاعاتی استفاده میکنند. بکارگیری فناوری اطلاعات جدید در سازمانها به عنوان یک گام مثبت در جهت انجام فعالیتهای سازمانی تلقی میگردد.بکارگیری موفقت آمیز فناوری اطلاعات در سازمان بستگی به پذیرش آن فناوریها توسط کارکنان ، مدیران و مشتریان دارد.
هاله ستاری دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد در رشته مدیریت فناوری اطلاعات از دانشگاه الزهراء (1386) در پایاننامه خود با عنوان ” ارزیابی سطح آمادگی الکترونیکی سازمانها برای پیاده سازی دولت الکترونیک ” پیشرفت فناوری اطلاعات و یکپارچگی و وابستگی شدید آن به فناوریهای مخابرات و نوآوریهای جدید در عرصه شبکههای کامپیوتری که باعث ایجاد مدل جدیدی در کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات شده است، اشاره دارد. در این پایان نامه یادآوری شده است که فناوری اطلاعات علاوه بر کارکردهای درونی ، کارکردهای بیرونی دولتها را نیز تحت پوشش دیجیتالی قرار داده و حتی باعث ایجاد تغییر و تحول در نحوه انجام وظایف دولت شده است. فناوریهای اطلاعات به ویژه اینترنت، ارزشها و منافع جدیدی را از قبیل ؛ ارتباطات درونی دولت، ارتباطات میان دولت با سازمانهای غیر دولتی و شهروندان، ارتباط میان دولت و کسب و کار ، ارتباط درون میان اجتماعات ، خلق میکند.
شعبان الهی استادیار دانشگاه تربیت مدرس و دیگران در مقالهای با عنوان ” جایگاه فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین الکترونیک: رویکردی بر ایجاد کارخانه الکترونیک “اشاره نمودند که فناوری اطلاعات راههای متعددی به منظور تماس مستمر با مشتریان پیش روی شرکتها قرار داده است. شرکتهای استفاده کننده از فناوری اطلاعات قادر به ارائه خدمات سریع به مشتریان همراه با رضایتمندی بیشتر برای آنها بودهاند که این ، احتمال خرید مشتریان برای بار دوم از این شرکتها را افزایش داده است. استفاده مناسب از این فناوریها منجر به افزایش وفاداری مشتریان خواهد شد. در این تحقیق آمده است که اکثر شرکتها در مرحله اول برای دریافت شکایت مشتریان از اینترنت استفاده میکنند.
مهدی رفیعی کرکوند (1383) در مقاله خود با عنوان ” آثار فناوری اطلاعات بر وجوه مختلف عملیات شرکتها ” بیان میکند که استفاده گسترده از فناوری اطلاعات شرکتها را قادر میسازد تا برای افزایش آگاهی نسبت به نیازها و احتیاجات مشتریان و درک بهتر آنها از دانش فنی همراه با مهارتها و تخصص لازم بهرهمند شوند. شرکتها باید اطلاعات مصرف کنندگان را به دست آورند و به مراحل تولید و تدارک مواد انتقال دهند تا تولید با توجه به اطلاعات کافی برنامهریزی نماید که این مستلزم به کارگیری فناوری اطلاعات در شرکت میباشد. در این مقاله تاثیر فناوری اطلاعات براصلیترین واحدهای سازمانی شرکتها یعنی واحدهای منابع انسانی، تولید ، بازاریابی و فروش و امور مالی پرداخته شده است.
پوول هومن اندرسن(2005)، در مقاله خود با عنوان «ارتباط بازاریابی و نشان محصول میان انجمن حرفههای وب محور» ارتباطات وب محور و روابط بازاریابی را یک مزیت در تجارت دانسته و روشهای بازاریابی مانند B2C,B2B را در پیشرفت تجارت مهم و مؤثر شمرده و همچنین استفاده از IT جهت بکارگیری مدلهای ذکر شده توسط شرکت را ضروری و نقش فناوری اطلاعات را در تغییر، سودآوری و حفظ وفاداری مشتریان را یک امر اجتنابناپذیر میداند.(اندرسن، 2005)
لئونارد وی و دیگران(2003)، در مقاله خود با عنوان «انسجام و تعهد در روابط بازاریابی صنایع غیرغربی» برقراری ارتباطات مناسب و مؤثر بین خریدار و فروشنده را راه موفقیت و پیشرفت تجارت دانسته و سرمایهگذاری در این مورد را بسیار مهم تلقی و خاطرنشان کرده اند که این سرمایهگذاری و تخصیص منابع لازم در جهت بکارگیری IT میتواند در بلندمدت مؤثر واقع شود. همچنین افزایش اعتماد و حفظ اطلاعات مشتری را یک ارزش برای مشتری ذکر نموده و ایجاد این ارزش برای مشتری را باعث ترقی شرکت و وفاداری مشتریان میدانند.(لئونارد وی و دیگران، 2003)
هافمن و همکاران در تحقیقات خود ایمنی و امنیت اطلاعاتی را به عنوان عوامل کلیدی ایجاد اعتماد در تجارت الکترونیک معرفی کرده اند. آنها اعتقاد داشتند که کنترلهای محیطی و توانایی مشتری به کنترل اقدامات فروشنده الکترونیکی به طور مستقیم بر ادراک مشتری از ایمنی و امینت اطلاعات وب سایت موثر است. (هافمن ونواک،1999)
ایگر در جهت درک عوامل موثر بر ارزیابی مشتری از میزان قابل اعتماد بدون فروشنده الکترونیکی به ارائه مدل اعتماد در تجارت الکترونیک پرداخت وی این عوامل را به ٧ جزء گوناگون تقسیم نمود. این اجزا عبارتند از:
١- انتقال: که عبارت است از ایجاد اعتماد در مشتری در مورد یک وب سایت از طریق شخص ثالث دیگر2- شهرت: عبارت است از میزان قدرت و قوت مارک تجاری عرضه شده توسط شرکت و یا اقدامات گذشته شرکت و…3- خویشاوندی: این عامل به سهل و آسان بودن استفاده از وب سایت اشاره دارد.4- نگرش: این عامل به ویژگی هایی چون طرح استقرار وب سایت و رنگهای بکار رفته در وب سایت و … اشاره د
ارد.۵- ریسک: این عامل به مواردی چون ریسک موجود هنگام پرداخت در وب سایت، خدمات پس از فروش ارائه شده به مشتری و.. اشاره دارد.۶- همکاری: این عامل به سطوح ارتباطات و تعاملات میان مصرف کننده و شرکت اشاره دارد.٧- شفافیت: این عامل به نحوه برخورد شرکت با اطلاعات مشتری بر می گردد.(ایگر2003)
لی و توربان نیزعواملی را که بر اعتماد مصرف کنندگان در خرید اینترنتی موثر است را مطرح کردند .این عوامل عبارت بودند از:
١- قابل اعتماد بودن فروشنده اینترنتی.٢- قابل اعتماد بودن اینترنت به عنوان رسانه مورد استفاده در خرید الکترونیکی.٣- عوامل زیر ساختی (زمینه ای) مانند تاییدیه های سایر شرکتها.4- سایر عوامل مانند اندازه شرکت.آنچه که مسلم است تاکید لی و توربان بر لزوم قابل اعتماد بودن اینترنت به عنوان رسانه مورد استفاده در خرید الکترونیکی بود. (لی و توربان 2001)
همفیل در تحقیق خود به اهمیت اعتماد در تجارت الکترونیکی و اتخاذ راهکارهای مدنی برای ایجاد اعتماد در مشتریان اشاره نمود. از جمله اصولی که این محقق به عنوان اصول ایجاد اعتماد در مشتریان بیان کرده بود عبارت بودند از:
١- ایجاد خط مشی ها و خط قرمزهایی توسط فروشنده در مورد افشای اطلاعات شخصی. ٢- ارائه حق انتخاب برای مشتریان در جهت استفاده از دادههای اطلاعاتی شخصیشان در زمینههای دیگر.٣- اجازه دادن به مشتریان برای دسترسی و مشاهده اطلاعات شخصیشان.(همفیل 2002)

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درباره حزب سوسیال دموکرات

فصل سوم
روش تحقیق و جمعآوری دادهها

3-1 مقدمه
به طور کلی هر تحقیق در ابتدا در پی طرح مشکل یا مسأله ای مطرح میشود. مشکل و مسألهای که سؤالات زیادی را در ذهن محقق ایجاد می کند و موجب پیدایش فرضیاتی میشود.
پژوهشگر با جمعآوری اطلاعات و آمار مورد نیاز و تجزیه و تحلیل آنها به پاسخ سوالات پژوهشی و تأیید و یا رد فرضیات مطرح شده میپردازد. لذا جمعآوری اطلاعات و چگونگی تجزیه و تحلیل آنها از اهمیت فوق العادهای برخوردار است و به عنوان یک مقوله از فرایند علمی است که نظریهها در قالب آمار و ارقام علمی تجلی مییابد ثمره آن به صورت کمی جلوهگر شده و مدل نظری تحقیق قابل سنجش و محاسبه میشود.
در این فصل ابتدا به بررسی وضعیت موجود شرکت های موجود در شهرک صنعتی شهرستان دورود می پردازیم سپس به روش تحقیق مورد استفاده در این تحقیق اشاره شده و مراحل انجام تحقیق، جامعه و نمونه آماری، چگونگی تعیین حجم نمونه و ابزار سنجش مورد استفاده مورد توجه قرار میگیرد. در انتها نیز روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد بررسی قرار میگیرد.

3- 2 بررسی وضعیت موجود شرکتهای موجود در شهرک صنعتی دورود
همانطور که از جدول زیر ملاحظه می گردد تعداد 213 شرکت کوچک صنعتی و خدماتی در شهرک صنعتی شهرستان دورود وجود دارند که از بین آنها تعداد 130 واحد صنعتی فعال و بقیه یعنی تعداد 83 واحد صنعتی دیگر غیر فعال می باشند. (وب سایت شرکت شهرکهای صنعتی استان لرستان)
جدول 3-1: توزیع فراوانی و درصد شرکت های شهرک صنعتی شهرستان دورود برحسب نوع فعالیت آنها
نوع فعالیت
فراوانی
درصد
غذایی
32
02/15
شیمیایی
37
37/17
فلزی
53
88/24
سلولزی
12
63/5
برق و الکترونیک
23
80/10
نساجی
18
45/8
خدمات
11
16/5
کانی غیر فلزی
27
68/12
جمع
213
100

مطلب مرتبط :   تحقیق با موضوع هاشمی رفسنجانی

از کل تعداد شرکت های موجود در شهرک صنعتی دورود (یعنی تعداد 213 شرکت) تعداد 11 شرکت ، تعداد 18 شرکت نساجی ، تعداد 27 شرکت تولید کننده کانی ، تعداد 23 شرکت تولیدات برق و الکترونیک ، تعداد 12 شرکت تولیدات سلولزی ، تعداد 37 شرکت تولیدات شیمیایی ، تعداد 53 شرکت تولیدات فلزی و در نهایت تعداد 32 شرکت تولیدکننده مواد وجود دارند.

نمودار 3-1 سهم انواع صنایع به بهره برداری رسیده در شهرک صنعتی دورود

از تعداد 213 واحد به بهره برداری رسیده تعداد 83 واحد (معادل 39 درصد) آن به دلایل مختلف (مشکل مالی، مشکل بازار، مشکل حقوقی، اختلاف شرکا و سایر مشکلات) به تعطیلی کشیده شده و یا راکد میباشند و مابقی آن تعداد 130 واحد فعال می باشند .

نمودار 3-2: وضعیت واحدهای فعال و غیر فعال در شهرک صنعتی دورود

3-3روش تحقیق
تحقیقات علمی براساس هدف تحقیق به سه دسته تقسیم میشود: بنیادی، کاربردی، تحقیق و توسعه
تحقیق بنیادی: هدف اساسی این نوع تحقیقات آزمون نظریهها، تبیین روابط بین پدیدهها و افزودن به مجموعه دانش موجود در یک زمینه خاص است. تحقیقات بنیادی، نظریهها را بررسی کرده، آنها را تایید، تعدیل یا رد میکند.
تحقیقات کاربردی: هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. عبارت دیگر این تحقیقات، تحقیقاتی هستند که با استفاده از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که توسط تحقیقات بنیادی فراهم شده برای رفع نیازمندیهای بشر مورد استفاده قرار میگیرند.
تحقیق و توسعهای: فرآیندی است که به منظور تدوین و تشخیص مناسب بودن یک فرآورده انجام میشود.(سرمد، بازرگان و حجازی ، 65-70 ،1381)
تحقیقات علمی را براساس چگونگی به دست آوردن دادههای مورد نیاز (طرح تحقیق) میتوان به دو دسته تقسیم کرد: تحقیق توصیفی و تحقیق آزمایشی.
به منظور برقراری رابطه علی-معلولی میان دو یا چند متغیر از طرحهای آزمایش استفاده میشود.
ویژگی این نوع تحقیق آن است که:
متغیرهای مستقل دستکاری میشود.2.سایر متغیرها به جز متغیر وابسته ثابت ن
گه داشته و کنترل میشود.3.تأثیرهای متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته مشاهده میشود.
برای این منظور، گروههای آزمایشی مورد نظر قرار میگیرند و از طریق آنها تفاوتهای میان آزمودنیها کنترل میشود.
تحقیق توصیفی شامل مجموعه روشهایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیدههای مورد بررسی است. اجرای تحقیقات توصیفی میتواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیمگیری باشد.تحقیق توصیفی را میتوان به دستههای زیر تقسیم کرد: پیمایشی، همبستگی، اقدام پژوهی، موردی، پسرویدادی(علی مقایسهای).
برای بررسی توزیع ویژگیهای یک جامعه آماری روش تحقیق پیمایشی به کار میرود.
تحقیق پیمایشی را به سه دسته شرح زیر تقسیم میکنند:
روش مقطعی، روش طولی و روش دلفی. روش مقطعی به منظور گردآوری دادهها درباره یک یا چند صفت در یک مقطع از زمان از طریق نمونهگیری انجام میشود، این گونه پژوهش به توصیف جامعه بر اساس یک یا چند متغیر میپردازد.
بدیهی است که برای موضوع خاص، تنها یک روش تحقیق

مطلب مرتبط :   دانلود تحقیق با موضوع علوم عقلی

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو