دانلود پایان نامه ارشد درباره
تربیت دینی، امام صادق، زنان مسلمان، علامه مجلسی

دانلود پایان نامه ارشد درباره تربیت دینی، امام صادق، زنان مسلمان، علامه مجلسی

دانلود پایان نامه

آن ها را از گزند و آسیب و از هر چه اندیشناک باشم درباره ایشان محفوظ دار و روزی من و روزی آن ها را به دست من به فراخی عطا کن.
۳ . و آنان را نیکو کار و پارسا و صاحب بینش و پندپذیر و فرمانبردار خود و دوستدار و نیکخواه دوستانت و خصم و بدخواه و کینه جوی نسبت به دشمنانت قرار ده. آمین
۴ . خدایا بازوی مرا به ایشان سخت گردان خلل کار مرا به دست ان ها مرمت کن و شماره اعوان مرا به ایشان بسیار و بزم مرا به وجود ان ها آراسته کن و نام مرا به سبب آن ها جاوید دار و هنگام غیبت من کار مرا به آن ها مرتب کن و آنان را در حوائج یاور من گردان و دوستدار و مهربان ساز که دل سوی من داشته باشند و درستکار و فرمانبردار من باشند نه نافرمان و بدکار و مخالف و تبهکار.
۵ . و مرا یاری کن در پروراندن و ادب آموختن و نیکی کردن با آن ها و مرا با ایشان فرزندان نرینه بخش و خیر مرا در آن قرار ده و آنان را یاوران من کن در آنچه از تو خواستم.
۶ . و من و فرزندان مرا از دیو رجیم در پناه خویش گیر. تو ما را آفریدی و امر و نهی فرمودی و به پاداش اوامر خود نوید دادی و از عقاب مخالفت ترسانیدی و برای ما دشمنی هم آفریدی که ما را فریب و نیرنگ می دهد و او را بر ما چیره ساختی و ما را بر او چنان چیرگی ندادی. جای او را در سینه های ما مقرر فرمودی و او را در رهگذر خون ما روان گردانیدی . اگر ما غافل شویم او غافل نشود و اگر ما فراموش کنیم او فراموش نکند. ما را از عقاب تو ایمن می سازد و از غیر تو بیم می دهد.
۷ . پس به قدرت خود او را زبون ساز تا به سبب دعای بسیار ما دست او را ببندی و به عصمت تو از نیرنگ او مصون مانیم.
۹ . خدایا این همه را به توفیق و رحمت خود به من ارزانی دار و مرا از عذاب دوزخ در پناه خودگیر و مانند آنچه من برای خود و فرزندان خود در دنیا و آخرت خواستم، به همه ی مردان و زنان مسلمان و مومن عطا کن. تو به بندگان نزدیکی و حاجت آن ها را برمی آوری و هر آوازی را می شنوی و هر راز دلی را می دانی. گناهان را می بخشی و گناهکاران را می آمرزی ، مهربانی و رحیم.
۱۰ – ما را در دنیا نیکویی ده و در آخرت نیز ما را از عذاب آتش نگاهدار.»۲۳۷
۴-۱-۸-تعلیم وتربیت کودک
«برکت تربیت دینی کودک، به والدین نیز می رسد. کودک تربیت شده دینی ، با والدین خود خوب رفتار می کند، زیرا با قرآن آشناست وقرآن می فرماید)ولاتقل لهمااف)به پدرومادرت اف نگو.»۲۳۸اوهمچنین باروایات معصومین(ع) آشنا میشود که می فرماید:(برالوالدین واجب وان کانامشرکین): نیکی به پدرومادرواجب است ، حتی اگرمشرک باشند.»۲۳۹
«تربیت یافته دینی، سخنانی زیبا وپرمحتوا برزبان جاری می سازد وسبب افتخارپدرومادرونزدیکان می شود.
سیدجمال الدین ۱۰ساله بود که با پدرش سید صفدر به تهران مسافرت کرد ودر منزل مرحوم آقاسیدصادق سنگلجی، مجتهد معروف تهران سکنا گزید.آقاسیدصادق روبه سیدجمال ۱۰ساله کردوفرمود: خوب سیدجمال کوچک ! شما هم چیزی بگویید.سیدگفت:چیزی قابل عرض ندارم.آقا فرمود: خوب چیزی قابل طول بگویید! سید بی درنگ گفت: چیزی که قابل طول است عمرشماست.»۲۴۰
تربیت دینی کودکان،درآخرت والدین هم اثرمیگذارد. «امام صادق (ع)ازرسول گرامی اسلام(ص)نقل می کندکه حضرت فرمودروزی حضرت عیسی(ع)ازقبرستانی می گذشت ودید مرده ای راعذاب می کنند. سال بعدازهمان قبرستان گذشت ومتوجه شدکه عذاب آن مردبرداشته شده است.ازخداوندپرسید:قضیه چیست؟خداوندفرمود: فرزندی دارد که جاده ای را ترمیم کرد و یتیمی را پناه داد، بدین سبب عذاب اورابرداشتیم.»۲۴۱
ویااینکه نمونه دیگری ازبرکات تربیت دینی کودک برای آخرت پدرومادر:
«روزی رسول اکرم ازقبرستان بقیع می گذشت وبه یاران فرمود،بشتابید!دربرگشت ، یاران خواستندباسرعت بگذرند، حضرت فرمود: آرام بروید! دررفت مرده ای راعذاب می کردندودربازگشت، عذاب ازاوبرداشته شد، چراکه فرزندی داردودرهمین فرصت نزدمعلم رفت و(بسم الله الرحمن الرحیم)راآموخت وخداوندبه همین جهت، عذاب راازپدراوبرداشت.»۲۴۲
سن مناسب برای تربیت دینی
بهترین زمان برای این امر، دوران نونهالی است،چراکه فطرت خداجویی نونهالان دست نخورده است واین کارمربی رابسیارساده می کند.حضرت علی(ع)خطاب به فرزندبزرگوارش می فرماید«واجمعت علیه من ادبک…وانت مقبل العمر…ذونیه سلیمه ونفس صافیه»۲۴۳وبرادب آموختن توهمت گذاشتم..درحالی که کودک ..ودارای نیت سالم ونفسی پاک بودی.
ودرجای دیگر می فرماید:(فبادرتک بالادب قبل ان یقسوقلبک ویشتغل لبک)۲۴۴من به تربیت توپرداختم پیش ازآنکه دلت سخت وفکرت مشغول شود.
تعلیم قرآن
قرآن کلام الهی وجلوه ای ازقدرت وعلم وحکمت پروردگار است، وآیات نورانی آن نشانگر عظمت خداوند متعال میباشد. قرآن برنامه زندگی یک مسلمان ومعارف آن گنجینه ای بی پایان است. ازهرچیز مهمتر اینکه قرآن عهدنامه ای میان خداوند و مردم می باشد. امام صادق (ع)با اشاره به اهمیت این عهدنامه گرانبها، به مسلمانان سفارش می کند که هرروز۵۰آیه ازاین کتاب راتلاوت کنند.
«القرآن عهدالله الی خلقه فقدینبغی للمرءالمسلم ان ینظر فی عهده وان یقرامنه فی کل یوم خمسین آیه»:۲۴۵
قرآن عهدنامه خداوند متعال به انسانها میباشد، برای فردمسلمان شایسته است که به عهدنامه خودبنگردودرهرروز۵۰ آیه ازآن راتلاوت کند.
براین اساس لازم است که والدین مسلمان فرزندان خود را با معارف حیات بخش و انسان ساز این عهدنامه آشنا سازند. و آیات ومفاهیم آن رابه صورت اندیشه های پویا دراذهان فرزندانشان درآورند. رسول خاتم (ص)مقام معنوی والدین را که به فرزند خود قرآن تعلیم می دهند چنین تبیین می کند:«من قبل ولده کتب الله عزوجل له حسنه ومن فرحه الله یوم القیامه ومن علمه القرآن دعی بالابوین فیکسیان حلتین یضی من نورهماوجوه اهل الجنه»۲۴۶ هرکس صورت فرزندش راببوسد، خداوند متعال برای اویک حسنه می نویسد، وهرکس کودک خودراشاد نماید، خداوند روز قیامت اورا مسرورخواهد کرد و هرکس به فرزندخود قرآن را بیاموزد، روزقیامت پدرومادراورادعوت می کنند و لباسی درخشان و بهشتی برآنان می پوشانند که از نور آن چهره های اهل بهشت روشن می شود.
وهمچنین رسول خدا (ص)می فرمود:« قرآن روزقیامت مردی رنگ پریده را می آورد و به پروردگارش می گوید: این شخص کسی است که من روزش را با تشنگی وشبش را به بیداری گرفته بودم وطمع اورا به رحمت تو قوی کرده بودم وآرزوهایش را به مغفرت تو گسترده بودم، پس براساس گمان من درباره اش عمل کن. خداوندمی فرماید: ملک رابه دست راستش وجاودانگی رابه دست چپش دهید.پدرومادرش را زیوری دهید که تمام دنیا با آنچه درآن است به ارزش آن نباشد، پس همه مردم روزقیامت به آن پدرومادر می نگرند وآن دوراعظیم می شمرندوخودشان نیزازاین مقامشان به شگفتی می روندومی پرسند: پروردگارا این عظمت ازکجاست؟ خداوند می فرماید: این عظمت به سبب آموختن قرآن به فرزندانتان وتربیت اوبراساس دین اسلام ومحبت پیامبر(ص)وعلی (ع)است.»۲۴۷
بنابراین اگر والدین این حق مسلم فرزندان را رعایت نمایند آنان در آینده نسلی متدین ، پاکیزه ، همدل ، متفکروآینده نگرخواهدداشت.
جامعه ای که افراد معمولی وکارگزاران حکومتی آن ازچنین نسلی تشکیل یابند، درتمام زمینه هاموفق خواهندبودچراکه ترقی وتوسعه واستقلال یک جامعه درگروداشتن افرادی تربیت یافته درمکتب قرآن است. جوانی که باقرآن وآیات آن مانوس باشدودرمواقع حساس وسرنوشت ساز زندگی، پیام های دلنواز آن رازمزمه کرده وبه آنهاگوش جان بسپارد، زندگی آرام وهمراه باآسایش وموفقیت خواهندداشت ،وازبحران های روحی وروانی باسربلندی بیرون خواهندآمد.
حضرت علی (ع)نیز درموردمهم ترین حقوق فرزندان به عهده والدین می فرمایند:«حق الولدعلی الوالدان یحسن اسمه ویحسن ادبه ویعلمه القرآن » حق فرزندبرپدرش این است که نام نیک براوانتخاب کند، ادب به وی بیاموزدوقرآن تعلیمش دهد.
۴-۲- تغذیه کودک
« یا ایهاالذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم … »۲۴۸
ای اهل ایمان از روزی های حلال و پاکیزه که ما نصیب شما کرده ایم بخورید.
همانطور که می دانیم در قرآن کریم و روایات فراوانی که از ائمه معصومین (ع) به ما رسیده است انسان موظف شده تا در کیفیت و کمیت غذای خود مواظبت نماید و این از امور مهم تلقی شده است.
در احادیث، علت بسیاری از ناهنجاری ها، تجاوز ها، ظلم ها و حتی گوش ندادن لشکر دشمن در صحرای کربلا به سخنان امام حسین (ع) و حمله به امام بزرگوار، لقمه حرام معرفی شده است . لذا کسب حلال، پرداخت خمس و زکات و استفاده مادر از غذاهای طاهر و پاکیزه از جهت ظاهری و باطنی، همگی در ایجاد و پرورش فرزندان صالح نقش بسزایی دارند.
از آنجا که کودک، تغذیه خود را از راه مادر به دست می آورد، لذا مادران دلسوز و مهربانی که علاقه دارند فرزندی پاک، سالم ، صالح ، با ایمان و دوستدار ائمه (ع) داشته باشند.، می توانند به کتبی همچون « حلیه المتقین » از علامه مجلسی و « اولین دانشگاه و آخرین پیامبر » از دکتر پاک نژاد و یا « مفاتیح الحیاه » آیت الله جوادی آملی و « سراج الشیعه فی آداب الشریعه » آیت الله عبدالله مامقانی غروی مراجعه و با روش صحیح تغذیه در اسلام آشنا شوند .
۴-۲-۱- شیر مادر
شیر مادر سرشار از مواد مغذی و دارای انواع ویتامین هاست و بهتر از هر چیز دیگری رشد فرزند را تضمین می کند.کودکی که در دوران اولیه زندگی خود تغذیه مناسب داشته باشد به رشد و پرورش جسمانی کامل دست یافته و در آینده فردی تندرست و شاداب خواهد بود .
« مستحب است زن را که صبر نماید بر صدمات حمل و ولادت به جهت رضای حق جل شانه تا ماجور [صاحب اجر] گردد بر آن و خود مجاناً مباشر شیر دادن طفل خود گردد، چه آنکه او را در آن اجر بسیار است.
از حضرت ختمی مرتبت (ص) رسیده که فرمود:« قسم یاد می شود به آنکه مرا به حق پیغمبر و بشارت دهنده و ترساننده فرموده که: هیچ زنی، حامله از شوهر خود نمی شود ، مگر اینکه در زیر سایه خداوند جلیل واقع می شود تا وقتی که درد زائیدن عارض شود همین که آن درد عارض شد، به هر دردی از برای او باشد آزاد نمودن بنده مومنی، همین که زائید و شروع در شیر دادن او کرد، پس از هر مکیدنی نوری خلق می شود، که روز قیامت بلند و پهن می شود، به نحوی که از اولین و آخرین تعجب از آن نور نمایند آن شیر دهنده مادامی که شیر می دهد روزه دار روز و احیاء کننده ی شب نوشته می شود و اگر در حال شیر دادن روزه باشد، روزه تمام روزهای دهر [همه زمان ها] و احیاء تمام شب های دهر به جهت او نوشته میشود» ۲۴۹
« اسلام، شیر مادر را بهترین غذا برای کودک و حق طبیعی او می داند و از دو جهت در کیفیت تربیت و پرورش او تاثیر دارد . جهت اول تاثیر شیر مادر از طریق ترکیبات موجود در شیر ، در رشد و نمو ظاهری کودک و جهت دوم از طریق تاثیرات روانی و عاطفی

مطلب مرتبط :   دانلود مقاله با موضوع دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu