متن کامل پایان نامه
تحلیل پوششی داده ها

متن کامل پایان نامه تحلیل پوششی داده ها

دانلود پایان نامه

* تقدیم به مادرم *
سنگ صبوری که الفبای زندگی به من آموخت 

* تقدیم به همسرم *
که در سایه همیاری و همدلی او به این منظور نائل شدم

* تقدیم به دختر دلبندم آیناز *
امید بخش جانم که آسایش او آرامش من است

فهرست مطالب
عنوان صفحات
چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………1
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………..3

بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………….4
اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………….5
اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………8
مدل تحقیق ……………………………………………………………………………………………………..9
1-6- تعریف متغیرهای پیشنهادی تحقیق ……………………………………………………………………..10
1-7- سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………..12
1-8- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………….12
1-8-1- روش گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………..12
1-8-2- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ……………………………………………………………………..12
1-9- قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………………………….13
1-10- تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی……………………………………………………………..13
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….. 18
2-2- ارزیابی عملکرد …………………………………………………………………………………………….. 19
2-3- تحلیل پوششی داده ها ……………………………………………………………………………………..21
2-4- مدل های اصلی تحلیل پوششی داده ها ………………………………………………………………22
2-4-1- مدلCCR ………………………………………………………………………………………………… 23
2-4-1-1- مدل مضربی CCR ورودی محور ……………………………………………………………..25
2-4-1-2- مدل مضربی CCR خروجی محور……………………………………………………………..26
2-4-2- مدل BCC ………………………………………………………………………………………………….27
2-4-2-1- مدل مضربی BCC ورودی محور ………………………………………………………………27
2-4-2-2- مدل مضربی BCC خروجی محور……………………………………………………………..28
2-5- مروری بر تحقیقات انجام شده با استفاده DEA …………………………………………………..29
2-5-1- تحقیقات خارجی ………………………………………………………………………………………..29
2-5-2- تحقیقات داخلی …………………………………………………………………………………………30
2-6- مروری بر تحقیقات انجام شده درصنعت بیمه با استفاده DEA…………………………….32
2-6-1- تحقیقات خارجی ……………………………………………………………………………………… 32
2-6-2- تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………………………. 35
2-7- ورودی ها و خروجی های نامطلوب در DEA ………………………………………………. 39
2-7-1- مدل خروجی نامطلوب ……………………………………………………………………………… 40
2-8- مروری بر تحقیقات انجام شده با خروجی نامطلوب…………………………………………… 41
2-9- مدل تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. 43

فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………. 45
3-2- روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. 46
3-3- جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………. 46
3-4- روش گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………… 47
3-5- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ……………………………………………………………………… 47
3-6- رتبه بندی واحدهای کارا……………………………………………………………………………….. 48
3-6-1- روش اندرسون- پترسون ………………………………………………………………………….. 48


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ پایان نامه ویژگیهای شخصیت

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-6-2- روش کارایی متقاطع ………………………………………………………………………………… 48
3-7- ورودی و خروجی های تحقیق ………………………………………………………………………..49
3-7-1- ورودی ها …………………………………………………………………………………………………49
3-7-2- خروجی ها ……………………………………………………………………………………………….49
3-7-3- ورودی و خروجی نمایندگی بیمه ………………………………………………………………. 50
3-8- نمونه ای از حل مدل تحلیل پوششی داده ها ……………………………………………………..53
3-8-1- روش اول مدل BCC خروجی محور ………………………………………………………….53
3-8-2- روش دوم خروجی نامطلوب مهرگان ……………………………………………………………54
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………..57
4-2- ارزیابی و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از مدل …………………………………………………..58
4-2-1- در نظر گرفتن خروجی نامطلوب به عنوان یک عامل ورودی …………………………..58
4-2-2- در نظر گرفتن خروجی نامطلوب با تغییر متغیر به عنوان یک عامل خروجی
……………………………………………………………………………………………………………………………..65
4-3- رتبه بندی واحدهای تصمیم گیری …………………………………………………………………..71
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………75
5-2- سنجش کارایی نمایندگان با روش های فعلی ……………………………………………………..75
5-3- پاسخ به پرسش های تحقیق …………………………………………………………………………….77
5-4- بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………… 84
5-5- پیشنهادات برخاسته از تحقیق ………………………………………………………………………….85
5-5-1- پیشنهاد برای نمایندگان بیمه ……………………………………………………………………… 85
5-5-2- پیشنهاد ها برای شرکت های بیمه ………………………………………………………………. 86
5-5-3- پیشنهاد ها برای بیمه مرکزی ……………………………………………………………………. 87
5-6- پیشنهاد برای تحقیقات آینده …………………………………………………………………………. 87
5-7- محدودیت ها………………………………………………………………………………………………. 87
منابع و مأخذ
الف – منابع فارسی …………………………………………………………………………………………….. 89
ب – منابع خارجی ………………………………………………………………………………………………. 92
پیوست ها
پیوست الف – شناخت بیمه و تاریخچه آن ……………………………………………………………. 94
فهرست جداول
عنوان صفحات
جدول(2-1)خلاصه ای بر فعالیتهای DEA…………………………………………………………………………………….38
جدول(3-1) جدول(3-1) ورودی ها()و خروجی های()،نماینده بیمه……………………………………..50
جدول(4-1) نتایج ارزیابی نمایندگی های بیمه و واحدهای مرجع با دیدگاه اول ………………………………..59
جدول (4-2) نمایندگان کارا در دیدگاه اول ………………………………………………………………………………… 62
جدول (4-3) نقاط تصویر واحدها به منظور کارا شدن در دوره بعدی فعالیت در دیدگاه اول ………………62
جدول (4-4) نقاط تصویر (واحد مجازی )برای نمایندگی 7343 ……………………………………………………..65
جدول(4-5) تبدیل خروجی نامطلوب به خروجی مطلوب بر اساس مدل مهرگان ………………………………66
جدول(4-6) : نتایج ارزیابی نمایندگی های بیمه و واحدهای مرجع با دیدگاه دوم ……………………………. 66
جدول (4-7) نمایندگان کارا در دیدگاه دوم ………………………………………………………………………………….68
جدول(4-8 ) : نقاط تصویر نمایند گی ها در دیدگاه دوم ………………………………………………………………..69
جدول (4-9) : رتبه بندی واحدها بر اساس دو دیدگاه …………………………………………………………………. 72
جدول (5-1) رتبه بندی نمایندگی های بیمه بر اساس روش فعلی ………………………………………………….76 جدول (5-2) تعداد و درصد نمایندگان کارا و ناکارا ………………………………………………………………………78 جدول (5-3) مقایسه تعداد واحدهای کارا و ناکارا و مقایسه میانگین کارایی ……………………………………..78 جدول (5-4) مقایسه نتایج حاصل از سنجش کارایی دیدگاه اول و دوم……………………………………………..79
فهرست اشکال
عنوان صفحات
شکل(1-1) مدل کلاسیک واحد تصمیم گیرنده …………………………………………………………………………….8
شکل (1-2) ورودی و خروجی دفاتر نمایندگی …………………………………………………………………………….11
شکل(2-1) مدل کلی تحلیل پوششی داده ها………………………………………………………………………………….22
چکیده

 
 
شبکه فروش بیمه یکی از مهمترین بخش های شرکت های بیمه می باشد، چرا که از یک سو درآمد حاصل از عملیات بیمه گری را از طریق فروش محصولات بیمه ای و دریافت حق بیمه های مربوطه تأمین می کند و از طرف دیگر این واحد در ارتباط نزدیک با مشتریان است و چگونگی تعامل این واحد با مشتریان در میزان فروش، تکرار خرید و توصیه به دیگران و… تاثیر بسزایی دارد. در بین ارکان مختلف، شبکه های فروش، نمایندگی های بیمه به لحاظ تعداد و گستردگی جغرافیایی از اهمیت دو چندانی برخوردارند. بنابراین عملکرد آنان می تواند، تأثیر شگرفی بر بینش، نگرش و درک بیمه گزاران نسبت به شرکت بیمه داشته باشد. لذا ارزیابی عملکرد نمایندگی های بیمه به منظور اطلاع از کیفیت و چگونگی عملکرد آنان از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این پژوهش کارایی 60 نماینده شرکت سهامی بیمه ایران فعال در استان گیلان که کارمزد دریافتی ماهانه آنها بین20 الی70 میلیون ریال می باشد، با دو روش تحلیل پوششی داد ه ها BCC –O با لحاظ نمودن خروجی نامطلوب (ضریب خسارت) به عنوان ورودی و روش دوم با لحاظ نمودن خروجی نامطلوب به عنوان خروجی با بهره گرفتن از مدل مهرگان مورد بررسی قرارگرفت. اطلاعات مربوط به هزینه عملیاتی و پرسنلی نمایندگان از دفاتر نمایندگی گرفته شد و مقادیر مربوط به حق بیمه و محاسبه ضریب خسارت از اطلاعات پایگاه داد ه های حسابداری شرکت سهامی بیمه ایران استان گیلان اخذ گردید. با توجه به نتایج بدست آمده با هر دو روش 14 نماینده کارا و 46 نماینده ناکارا شدند. تفاوت دو روش در مقدار کارایی های نمایندگان می باشد که بیانگر این است در روش دوم با در نظر گرفتن خروجی نامطلوب نتایج حاصله دقیق تر می باشد. ضمنا سایر نمایندگان می توانند با الگو قراردادن نمایندگان کارا به عنوان مرجع (الگو) و رساندن ورودی و خروجی های شان به واحدهای مجازی پیشنهادی یا همان نقاط تصویر به سطح مطلوبی از کارایی برسند. نمایندگان بیمه باید با شناخت کامل از صنعت و بازار بیمه حق بیمه دریافتی از بیمه گزاران را افزایش دهند، تا به سطح قابل قبولی از کارایی برسند.
کلمات کلیدی: تحلیل پوششی داده ها، کارایی، شبکه فروش، صنعت بیمه، خروجی نامطلوب
فصل اول کلیات تحقیق

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان با موضوع مشروع بودن جهت معامله

مقدمه
یکی از

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو