منابع و ماخذ پایان نامه 
ویژگیهای شخصیت

منابع و ماخذ پایان نامه ویژگیهای شخصیت

دانلود پایان نامه

براساس فرمول کوکران:
3-5: ابزار پژوهش
در پژوهش حاضر به منظور گردآوری داده ها، از سه آزمون به قرار زیر استفاده می شود:
الف: پرسشنامه اضطراب امتحان اهواز: این پرسشنامه با بهره گرفتن از روش آماری تحلیل عوامل برای سنجش علایم اضطراب امتحان توسط ابوالقاسمی، اسدی مقدم، نجاریان و شکرکن (1375) ساخته شده است که یک مقیاس خود گزارشی مداد – کاغذی 25 ماده ای است و آزمودنی‌ها به یکی از چهار گزینه «هرگز»، «بندرت»، «گاهی اوقات» و «اغلب اوقات» پاسخ می‌گویند. این گزینه‌ها به ترتیب بر اساس مقادیر 0، 1، 2، 3 نمره‌گذاری می‌شوند که گرفتن نمره بالا در این پرسشنامه نشان دهنده اضطراب امتحان بالاست. همچنین حداقل و حداکثر نمره فرد در این آزمون به ترتیب 0 و 75 خواهد بود.
محققان فوق یک پرسشنامه مقدماتی از اضطراب امتحان که حاوی 93 ماده بود را بر روی 581 دانش‌آموز دختر و پسر پایه سوم راهنمایی شهر اهواز به صورت تصادفی اجرا کردند. با بهره گرفتن از تحلیل عوامل، تنها یک عامل استخراج شد که بر اساس آزمون اسکری مقدار ارزش ویژه (و درصد واریانس) قابل توجیه توسط این عامل 02/26(28%) بود. در تحلیل عوامل نیز از بارهای عاملی حداقل 60/0 استفاده شده است.
همچنین، اجرای چند آزمون مقدماتی، مناسب بودن و واجد شرایط بودن داده‌های این تحقیق را برای انجام تحلیل عوامل مورد تاکید قطعی قرار داد. آزمون کی‌زر – می‌یر – اولکین (94/0= KMO 01/0 < P) و آزمون بارتلت برای بررسی کرویت داده‌ها (5/17133، 01/0< P) معنی‌دار و رضایت‌بخش بودند.
میانگین (انحراف معیار) نمره کل آزمودنیها، آزمودنی‌های دختر و پسر در پرسشنامه امتحان به ترتیب 29/35 = X(05/17 = SD)، 89/37 = X (67/18 = SD) و 96/32 = X (70/15 = SD) گزارش شده است.
برای سنجش پایایی و بازآزمایی پرسشنامه اضطراب امتحان، این آزمون مجدداً پس از چهار تا شش هفته به 181 آزمودنی پسر و دختر که در مرحله اول تحقیق شرکت داشته‌اند، داده شده است. میانگین (انحراف معیار) نمره کل آزمودنیها، آزمودنی‌های دختر و آزمودنیهای پسر در پرسشنامه اضطراب امتحان در مرحله بازآزمایی به ترتیب، 24/34 = X(26/17 = SD)،2/36= X (44/19 = SD) و 28/32 = X(08/15 = SD) می‌باشد. ضرایب همبستگی بین نمره‌های آزمودنی‌های پسر، به ترتیب، 77/0 = r، 88/0 = r و 67/0 = r می‌باشد کهرضایت‌بخش گزارش شده‌اند. برای سنجش پایایی همسانی درونی پرسشنامه اضطراب امتحان از ضریب آلفای کرونباخ(کرونباخ، 1937) استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصله، ضرایب آلفا برای کل نمونه، آزمودنی‌های دختر و آزمودنی‌های پسر، به ترتیب، 94/0، 95/0 و 92/0 می‌باشد.
همچنین، محققان فوق با روش دونیمه سازی آزمودنی‌ها را به دو گروه زوج و فرد تقسیم و همبستگی بین نمره‌های آزمودنیها در دو گروه محاسبه شده است. ضرایب پایایی دونیمه سازی برای کل آزمودنی‌ها،‌ آزمودنیهای دختر و آزمودنیهای پسر، به ترتیب، 89/0 = r، 90/0 = r، 88/0=r گزارش شده است.
برای بررسی اعتبار پرسشنامه اضطراب امتحان، این پرسشنامه به طور همزمان با آزمون اضطراب عمومی(نجاریان، عطاری و مکوندی، 1375) و مقیاس عزت‌نفس(کوپر اسمیت، 1967) به آزمودنی‌ها داده شده است. ضرایب همبستگی بین نمره‌های مقیاس اضطراب عمومی و پرسشنامه اضطراب امتحان برای کل نمونه، آزمودنی‌های دختر و آزمودنی‌های پسر به ترتیب 67/0= r، 61/0 = r و 72/0 = r گزارش شده است. همچنین، ضرایب همبستگی نمره‌های مقیاس عزت‌نفس و پرسشنامه‌ اضطراب امتحان در کل آزمودنی‌ها، آزمودنی‌های دختر و آزمودنی‌های پسر، به ترتیب 57/0- = r، 68/0- = r و 43/0- = r می‌باشد (001/0 = P).
ابوالقاسمی و همکاران(1375) جهت بررسی دقیق‌تر اعتبار پرسشنامه اضطراب امتحان، وارسی اعتبار را انجام دادند. آزمودنی‌های پژوهش به طور تصادفی به دو گروه مساوی تقسیم شدند. ضریب همبستگی پرسشنامه اضطراب امتحان و آزمون اضطراب عمومی در گروه‌های یک و دو در کل آزمودنی‌ها، آزمودنی‌های دختر و آزمودنی‌های پسر به ترتیب 61/0 = r، 64/0 = r و 56/0 = r گزارش شده است. همچنین همبستگی بین پرسشنامه اضطراب امتحان و مقیاس عزت‌نفس در گروه‌های یک و دو در کل آزمودنی‌ها، آزمودنی‌های دختر و آزمودنی‌های پسر به ترتیب 38/0- = r، 53/0- = r و 27/0- = r می‌باشد(001/0= P).
در پژوهش ابوالقاسمی و همکاران(1381) برای بررسی اعتبار این پرسشنامه از آزمون اضطراب پیشرفت و تعریف سازه‌ اضطراب امتحان استفاده شد. ضریب همبستگی پرسشنامه اضطراب امتحان با خرده آزمون‌های بازدارنده و تسهیل‌کننده اضطراب امتحان، آزمون اضطراب پیشرفت و تعریف سازه به ترتیب 71/0، 37/0- و 71/0 می‌باشد.
ب: پرسشنامه تجدیدنظرشده پنج عامل شخصیتی نئو: این پرسشنامه، یک پرسشنامه خودسنجی60 سؤالی است که برای سنجش ابعاد روان نژندی(N)، برونگرایی(E)، انعطاف پذیری(O)، دلپذیربودن(A) و باوجدان بودن(C) بکار می رود. هر کدام از عوامل دارای 6 مقیاس می باشند که صفات آن عامل را اندازه گیری می کنند. در این تست برای هر عامل 12 سوال اختصاص یافته است. در پاسخ به سوالات آزمودنیها از بین گزینه های الف) کاملاًمخالفم، ب) مخالفم، ج) نظری ندارم، د) کاملاًموافقم، و ه) موافقم گزینه مورد نظر خود را انتخاب می کنند که نمرات 0 تا 4 به این گزینه ها تعلق می گیرد.
مقیاسهای فرم تجدیدنظر شده پرسشنامه نئو تقریبا صفات نرمال را در توزیع طبیعی اندازه می گیرند. اغلب افراد نمراتی در حد متوسط مقیاسها کسب می کنند و درصد کمی از آنها در دو انتهای منحنی قرار می گیرند. صفات شخصیتی نسبت به سایر افراد سنجیده می شوند تا نسبت به صفات موجود در خود فرد.
در طراحی فرمهای نیمرخی و گزارشهای تفسیری فرم تجدیدنظر شده پرسشنامه نئو مؤلفین بهتر دیده اند که نتایج را در پنج سطح خلاصه نمایند؛ خیلی پایین، پایین، متوسط، بالا و خیلی بالا. در تمامی افرادیکه به این این آزمون پاسخ داده اند، بطور تقریبی 38% نمرات در حد متوسط، 24% نمرات در حد بالا، 24% در حد پایین و 7% در خیلی بالاتر و خیلی پایینتر می باشد. در این آزمون خط واحدی افرادی را که صفتی را دارند از اشخاصی که این صفات را ندارند، جدا نمی کند و داشتن حد پایین یا متوسط در یک مقیاس از این آزمون می تواند به اندازه ک حد بالا آگاهی بخش باشد (گروسی 1380).
پرسشنامه فرم کوتاه نئو به صورت فردی یا نیمه گروهی اجرا می شود و انتظار بر این است که آزمودنی تشویق شود به تمام سوالات پاسخ دهد.
در مورد این تست، ضریب پایایی بین 66/. و 92/. برای صفات فرعی و ضریبهای پایایی بالاتر (93/.، 87/. و 86/.) برای عوامل اصلی N ,E ,P بدست آمده است. و در ارزیابی اعتبار ملاکی، در بین عوامل اصلی حداکثر همبستگی به میزان 66/. در عامل برونگرایی(E) و حداقل آن به میزان 45/. در عامل دلپذیربودن(A) است (گروسی1380).
اما بر اساس نتایج مطالعه روشن چسلی؛ شعیری، عطری فرد؛ نیکخواه؛ قائم مقامی؛ و رحیمی راد (1385) نیز – که بر روی 604 دانشجوی دورل کارشناسی دانشگاه های تهران، امیرکبیر و شاهد انجام یافت- دریافته شده است که در پرسشنامه پرسشنامه فرم کوتاه نئو تنها عوامل روان آزرده گرایی و مسئولیت پذیری (وظیفه شناسی) در تمام آزمودنیها ثبات درونی قابلی دارند (یعنی بزرگتر از 70%) که البته آلفای کرونباخ عوامل برونگرایی و توافقی بودن (سازگاری) نیز، از سطح توصیه شده برای مقایسه های گروهی (یعنی بزرگتر از 50/0) بالاتر است. بنابراین، تنها عامل پذیرا بودن، فاقد ثبات درونی قابل قبول است. در مجموع بر اساس نتایج این مطالعه، با توجه به مرور پیشینه پژوهشی در مورد بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه نئو در فرهنگهای غیرانگلیسی زبان، لزوم وارسی ساخت عاملی این ابزار را در جمعیت ایرانی نمایان می سازد.
ج: پرسشنامه راهیابی در حوادث و رخدادهای زندگی: این پرسشنامه را غباری بناب و همکاران (1378) در گروه “پژوهشهای روانشناسی مذهب دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران” تهیه نموده اند (میرنسب1387). فرم تجدیدنظرشده این پرسشنامه مشتمل بر هشت موقعیت فرضی است که هر موقعیت مفروض به سه بُعد(پاره مقیاس) تقسیم می شود: بعد اقدامی، بعد اسنادی و بعد حالات. بدینصورت که، نخست یک موقعیت مفروض که تاحدی غیرقابل کنترل و از حیطه اختیار فرد خارج بود ارائه می شود. در بُعد الف، اقدام عملی فرد در برخورد با موقعیت مورد سوال قرار می گیرد و سپس سولات اقدام در قالب پنج مقوله(تلاش شخصی، کمک خواستن از افراد دیگر، کمک گرفتن از عوامل طبیعتی مانند بخت و اقبال، واگذاری به خدا (فعّال و منفعل) مطرح می شوند. در بُعد (ب) از فرد سوال می شود که وقوع پدیده را به چه عواملی نسبت می دهد و همان مقوله ها به عنوان مولفه های اسناد مدّنظر قرار می گیرند (اسناد به تلاش شخصی، کمک خواستن از افراد دیگر، کمک گرفتن از عوامل طبیعتی مانند بخت و اقبال، واگذاری به خدا (فعّال و منفعل) و در بعد (ج) حالات احساسی فرد در قالب سه مولفه (آرامش در برابر اضطراب، امیدواری در مقابل ناامیدی، و صبر و تحمل در مقابل عصیان و اعتراض) مورد سوال قرار می گیرند. پاسخ آزمودنیها به سؤالات هریک از ابعاد سه گانه مذکور روی یک مقیاس پنج درجه ای لیکرت درجه بندی شده است.
در بررسیهای روانسنجی انجام شده، نتایج آلفای کرونباخ برای بُعد اقدام (81./.) و برای بُعد اسناد (78./.) و در مجموع همسانی درونی بالایی (؛ 84%) در مورد این آزمون بدست آمده است.
3-6: روش تحلیل داده ها
در تجزیه و تحلیل داده های پژوهش حاضر، علاوه بر ارائه شاخصهای توصیفی برای هریک از متغیرها، روش های آمار استنباطی نیز بکار برده شد؛ در بخش آمار توصیفی شاخصهای پراکندگی و مرکزی نمرات اضطراب امتحان (میانگین، انحراف استاندارد، فراوانی و درصد)، اسنادهای علّی مذهبی و غیرمذهبی (میانگین، انحراف استاندارد) و ویژگیهای شخصیتی (میانگین، انحراف استاندارد) آورده شد. در تحلیل داده های استنباطی داده ها نیز، باتوجه به فاصله ای بودن مقیاسهای اندازه گیری، برای تمامی فرضیه ها ابتدا رابطه همبستگی پیرسون بررسی شد و بعد در مورد روابط معنی دار از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گاه بهره گرفته شد.
فصل چهارم
پیش درآمد
ارائه شاخصهای توصیفی متغیرها
تحلیل استنباطی داده ها

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوع بازار اوراق بهادار

4-1: پیش درآمد
در این فصل داده های مربوط به سؤالات و فرضیه های پژوهشی در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تحلیل قرار می گیرد.
4-2: ارائه شاخصهای توصیفی متغیرها
گفته شده است در مرحله توصیف داده ها جامعه مورد مطالعه با توجه به متغیرهای مورد نظر توصیف شده و تصویری از وضعیت موجود ارائه می گردد. برای تبیین این وضعیت از آمار توصیفی که طیف نسبتاً گسترده ای را شامل می شود، استفاده می گردد. در بخش آمار توصیفی، محقق درصدد تأیید یا ردّ فرضیه ای خاص نمی باشد. زیرا در این سطح از پردازش، در هر مرحله تنها یک متغیر مورد بررسی قرار می گیرد و روابط بین متغیرها مدّنظر نمی باشد (کلانتری 1385). بر این اساس، ما هم در این قسمت، متغیرهای مورد مطالعه پژوهش را از لحاظ چند شاخص پراکندگی و گرایش مرکزی مورد تحلیل قرار داده ایم که داده های مربوط به این شاخصها، در جداول ذیل درج شده است.
جدول 4-1: شاخصهای توصیفی اضطراب امتحان دانش آموزان
میانگین
انحراف استاندارد
نمره حدکثر
نمره حداقل
تعداد
اضطراب امتحان
36/33
001/15
75
1
341
نمودار 4-1: نمودار هیستوگرام نمرات اضطراب امتحان
جدول 4-2: فراوانی و درصد نمرات اضطراب امتحان
طبقات
فراوانی
درصد
15-0
(خیلی پایین)
35
3/10
30-15
(پایین)
107
38/31
45-30
(متوسط)
121
48/35
60-45
(زیاد)
68
9/19
75-60
(خیلی زیاد)
10
93/2
همانطور که در جدول 4-2 ملاحظه می شود بیشتر نمرات اضطراب امتحان بین دامنه 45-30 ،یعنی حول میانگین، پراکنده شده اند. به عبارت بهتر دانش آموزان دارای اضطراب امتحان در سطح متوسط آن هستند.
جدول 4-3: شاخصهای توصیفی ویژگیهای شخصیتی در دانش آموزان
ویژگیها
میانگین
انحراف استاندارد
نمره حداکثر
نمره حداقل
تعداد نمونه
سازگاری
14/28
623/5
45
7
341
باوجدانی
58/31
714/6
48
7
341
برونگرایی
14/29
514/6
47
3
341
روان رنجوری
61/25
775/6
43
8
341
انعطاف پذیری
89/28
046/5

مطلب مرتبط :   پایان نامه درباره دولت ایران

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو