دانلود پایان نامه ارشد درباره
زنان سرپرست، زنان سرپرست خانوار، عزت نفس، نشخوار فکری

دانلود پایان نامه ارشد درباره زنان سرپرست، زنان سرپرست خانوار، عزت نفس، نشخوار فکری

دانلود پایان نامه

ضعیف برنامه های حمایتی کمیته امداد امام (ره) می باشد.
• کتابی و یزدخواستی و فرخی(1384)در تحقیق«توانمندسازی زنان برای مشارت در توسعه»توانمند سازی را یکی از اهداف توسعه انسانی میداند که به معنای افزایش شناخت خودآگاهی، قابلیت اعتماد و گسترش آزادی انتخاب زنان توسط خودشان است و مشارکت را به عنوان یکی از عوامل تسهیل کننده توانمندسازی می دانند که چنین عواملی مانند بالابردن تحصیلات، افزایش سلامتی، اعطای استقلال مالی و حق مالکیت قانونی به زنان رفع تبعیض بازار کار و حذف باورهای سنتی به توانمندسازی زنان کمک می تند(کتابی و همکاران ،19: 1384). این پژوهش به روش تحلیلی درباره 380 زن 20-50 ساله ساکن در مناطق دهگانه شهر اصفهان انجام شده است.
• قلی نیا (1384) در سطوح کلان با تشکیل صندوق و تسهیل در اعتباررسانی به زنان آسیب پذیر روستایی این قشر محروم از جامعه روستایی قادر گردیده در پرتو رویکرد توانمندسازی تداومی و پایدار به سطح خاص از خودکفایی فردی اجتماعی اقتصادی آموزشی و تکنیکی دست یابند.
• شادی طلب (1384) در مطالعه خود درباره فقر زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی در شهر اراک به این نتیجه رسید که فقر جامعه مورد مطالعه در عین حال که به شدت اقتصادی است، اجتماعی و روانی و فرهنگی نیز هست. زنان سرپرست به این دلیل فقیرند ته آموزش و مهارت کسب نکرده اند شغل ندارند و درآمد کسب نمی کنند. محرومیت اجتماعی زنان را از کسب اخبار و فرصت های اجتماعی شغلی محروم کرده است . این چرخه به – ماندگاری اصل انتقال بین نسلی فقر کمک شایان توجهی می کند. در آخر به این نتیجه می رسند که تأمین عدال اجتماعی و در پرتو آن عدال جنسیتی بدون ایفای وظیفه حکوم ها امکان پذیر نیست .
• شاهنده، بیگی و جمشیدیان(1384)در پژوهشی با عنوان تشکیل گروههای خودیارزنان سرپرست خانوار منطقه17شهرداری تهران، به این نتیجه دست یافتند که مشارکت دادن زنان سرپرست خانوار در تحلیل مساله و یافتن راه حل مداخله ای برای رویارویی با این معضل اجتماعی، منجر به توانمند شدن این زنان میگردد.
• طباطبائی،حسینیان(1384) در تحقیقی به بررسی تأثیر آموزش آگاهسازی (فردی وشغلی) بر عزت نفس زنان سرپرست خانوار پرداخته و پژوهشهایی که در این زمینه در سایر کشورها انجام شده را مطرح کرده است. همچنین، این فرضیه اصلی مطرح شده که آموزش آگاهسازی(فردی و شغلی) باعث افزایش میزان عزت نفس زنان سرپرست خانوار می شود. از دیدگاه پژوهشگران این نوع آموزش تأثیر مثبت و به سزایی در افزایش میزان عزت نفس زنان دارد و باعث ایجاد نگرشهای مثبت در زنان نسبت به قابلیتها و توانائیهای خود می‌شود. در عین حال آگاهسازی شغلی، اطلاعات لازم را برای آنها جهت ورود به بازار کار فراهم کرده و باعث می شود زنان از زاویه متفاوتی به مسئله بیکاری خود نگریسته و تلاش در جهت رفع آن بنمایند. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه زنان سرپرست خانوار حرفه‌آموز «کانون مهر» (250 نفر) و گروه نمونه نیز شامل 50 نفر حرفه آموز در دو رشته خیاطی و کارهای دستی است که تحت آموزش آگاهسازی (فردی و شغلی )10 جلسه‌ای (هر جلسه دو ساعت) قرار گرفتند. ابزار پژوهش حاضر نیز عبارتند از: الف)پرسشنامه محقق ساخته جهت جمع آوری اطلاعات فردی و ویژگیهای حرفه‌ای و شغلی، ب) پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت (فرم بزرگسال– 25 سؤالی).نتیجه این پژوهش نشان داد که پس از آموزش آگاهسازی (فردی و شغلی ) و استفاده از پس آزمون تفاوت معناداری در عزت نفس زنان سرپرست خانوار و آمادگی آنان جهت ورود به بازار کار مشاهده گردید و فرضیه پژوهش حاضر تایید شد.
• رضوان(1384)به بررسی تأثیر تنظیم هیجان بر شادکامی و نشخوار فکری دانشجویان پرداخته اند. این پژوهش با هدف تأثیر تنظیم هیجان بر شادکامی و نشخوار فکری دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان انجام شده است.روش: این بررسی از نوع نیم هآزمایشی است. افراد مورد بررسی 75 دانشجوی دختر ساکن در خوابگاه دانشگاه اصفهان بودند که به تصادف در سه گروه 25 نفری سرکوب هیجان، ارزیابی هیجان و گواه جای داده شدند. برای آزمودن یهای سه گروه فیلم خاکستری با محتوای تراژدی نمایش داده شد. آزمودن یها در هر سه گرو ه پیش از دیدن فیلم، به پرس شنامۀ شادکامی آکسفورد پاسخ دادند و پس از آن افزون بر پرسشنامۀ یادشده، به پرس شهایی که برای پر تکردن حواس آنها از فیلم طرح شده بود و سپس به پرسشهای طرح شده درباره فیلم که نشخوار فکری آنها را میسنجید پاسخ دادند.یافته ها: تفاوت میان میانگینهای نشخوار فکری و شادکامی گروه سرکوب هیجان با میانگینهای دو گروه دیگر معنیدار، نشخوار فکری آنها از دو گروه دیگر بیشتر و شادکامی آنها از سایر گروهها کمتر بود. ارزیابی هیجان پیش از ایجاد آن، افزون بر ای نکه از بروز هیجانهای شدید در هنگام رویارویی فرد با یک موقعیت هیجانی منفی پیشگیری میکند، مانع کاهش چشمگیر شادمانی فرد پس از حادثه هیجانی میگردد و نشخوارهای فکری او را نیز که پس از بروز هیجان پدید میآید، کمتر می سازد.
• سعدی و عرب مازار (1385)در پژوهشی 811 نفر از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش طرح حضرت زینب را مورد مطالعه قرار گرفتند. در این مطالعه توانمندسازی به معنای افزایش درآمد و ایجاد اشتغال است . در پایان محققین به این نتیجه رسیدند دریافت وام منجر به افزایش درآمد و ایجاد اشتغال شده است و گسترش عرصه های عمومی مشارکت زنان افزایش اشتغال و درآمدزایی ،کم رنگ شدن بعضی از عوامل فرهنگی و سنتی آموزش در زمینه های مختلف و .
.. از جمله مواردی هستند که بر توانمندسازی زنان تأثیر دارند (سعدی و عرب مازار 23:1385).
• نیکنامی(1385) در مقاله با عنوان توانمندسازی زنان روستایی از طریق کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات بیان می تند که فناوری اطلاعات و ارتباطات به تنهایی پاسخگویی تمامی مشکلات فراروی زنان روستایی نیست بلکه ارتباطات نوینی را برای توانمندسازی و خوداتکایی آن ها در جوامع انسانی می گشاید. در پژوهشی که امینی در سال 1388 انجام دادند به بررسی نقش اشتغال در سلامت زنان سرپرست خانوار مؤثر و تفاوت معناداری بین زنان شاغل و غیرشاغل از نظر سلامت وجود دارد و زنان سرپرست مشاغل از سلامت بالاتری نسبت به زنان غیرشاغل برخوردارند(امینی یخدانی، 1388).
• پژوهشی با عنوان بررسی راههای توانمندسازی زنان استان سیستان توسط ام البنین شهریاری در سال 1386 صورت گرفته است . یافته های پژوهش نشان می دهد برای داشتن جامعه ای پویا و توسعه یافته باید به منابع انسانی توجه شود. با توجه به اینکه نیمی از منابع انسانی هر جامعه را زنان تشکیل می دهند نمی توان نقش این قشر عظیم را در توسعه کشور نادیده گرفت لذا باید این قشر را توانمند ساخت و یا به افزایش توانمندی آنان کمک کرد لازمه این امر برداشتن مانع موجود بر سر راه آنان است که این موانع به سه بخش موانع فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تقسیم می شود.
• جلالی (1386) به بررسی اثر برنامه های تأمین مالی خرد در ایران بر زندگی زنان شرکت کننده در آن ها پرداخته است که اغلب این شرکت کنندگان در این برنامه ها فقیر و آسیب پذیرند. در این مطالعه با بررسی دو برنامه« صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی در شهرستان سلماس» و« برنامه پشتیبانی از خدمات مالی خرد روستا در شهرستان سنندج اثر برنامه های مالی بر سه جنبه از زندگی فقرا یعنی توانمندسازی ، آسیب پذیری و ابعاد مادی فقر ارزیابی می گردد. نتایج حاکی از آن است که شرت در برنامه تغییری در شاخص های درآمد دارایی هزینه خوراک و پوشاک یا پس انداز خانوار ایجاد نکرده اما موجب بهبود شاخص تنو ع منابع درآمدی خانوار شده است . هر یک از برنامه ها تأثیر متفاوتی بر شاخص های توانمندسازی زنان دارند. مقایسه دو مورد نشان می دهد زمانی برنامه ها منجر به توانمندسازی می شوند که زنان در همه موارد بر اعتبار کنترل داشته باشند.
• در پژوهشی که توسط قلیپور و رحیمیان (1387)انجام شده است، نقش تحصیلات و اشتغال در توانمندسازی روان شناختی زنان در شهر تهران مورد کنکاش قرار گرفت . تحقیق حاضر یک تحقیق کاربردی توصیفی است . در این تحقیق تحصیلات رسمی و اشتغال سازمانی به عنوان متغیرهای مستقل و توانمندسازی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. نمونه گیری به صورت تصادفی ساده و به وسیله پرسشنامه از حدود 600 نفر از زنان شهر تهران به عمل آمد. نتایج این تحقیق حاتی از آن است که تحصیلات و اشتغال سازمانی موجب توانمندی روان شناختی زنان در شهر تهران می شود.
• شعبانعلی و قاسمی، چوبچیان(1387) پژوهشی با عنوان« تحلیل عوامل اقتصادی موثر بر عملکرد تعاونی های زنان» انجام دادند. نتایج حاکی از آن است که رویکرد تعاونی یکی از بهترین سازوکارهای مردمی نظام مند در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی است که اشتغال و معیشت پایداری برای اقشار ضعیف و کم درآمد است. . این رویکرد راهکاری بسیار مناسب برای توانمندسازی زنان است چرا که گروهی از زنان به دلیل مسئولیت های چندگانه و دسترسی کمتر به برخی منابع قادر به راه اندازی کسب وکار مستقل نبوده و نمی توانند به تنهایی به اهداف اقتصادی و اجتماعی خود دس یابند به طور کلی قدرت مالی تعاونی ها مهم ترین عامل در ارتقای عملکرد آن ها است.
• پیشگاهی فرد ،تجلی و کاظمیان (1388) پس از بررسی طراحی و آزمون روش های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار شهر اراک به این نتیجه می رسند که نابرابری در دسترسی به آموزش، عدم مشارکت در جریان تصمیم گیری های خانواده، عدم امکان کسب مهارت، اتکای به مرد خانواده برای تأمین زندگی همراه با حل شدن در وظیفه مادری و … زنان سرپرس خانوار را از قابلیت های لازم برای کاهش فقر و حل مشکلات خانواده محروم کرده است.
• شادی طلب(1388) تحقیقی را با عنوان حضور زنان در بازارهای مالی سیستم بانکی به سفارش مرکز مشارکت زنان انجام داده است. نتایج نشان می دهد که در اغلب کشورهای در حال توسعه سیستم مالی از نوع رسمی آن عمدتاً بانک ها نقش واسطه ای را برای کارآفرینان بزرگ و مشتریان معتبر در بخش اقتصادی مدرن ایفا می کنند و ارایه خدمات به جمعی عظیمی از مشتریان بازار مالی مانند زنان را غیراقتصادی تعریف می کنند. سیستم بانکی رسمی، زنان را نیز مانند فقرا به دلیل نداشتن وثیقه و هزینه انتقالی بسیار بالا در پرداخت وام به سود سیستم و اصولاً اقتصادی نمی داند؛ لذا این پژوهش با استفاده از نظریه توانمندسازی به موضو ع دسترسی زنان به اعتبارات نظام بانکی می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که زنان وارد فرایند دسترسی به اعتبارات نظام بانکی نشده اند و مهم ترین نوع ارتباط آن ها با بانک ها برای پرداخت قبض های آب، برق و پس انداز و … است . میزان وام درخواستی زنان برای سرمایه گذاری کلان کافی نیست و زنان در مراحل آگاهی و دسترسی از فرایند توانمندسازی هستند.
• پورعزت (1389 )در پژوهش« نقش زنان در فقرزدایی بر اساس اهداف توسعه هزاره سازمان ملل متحد » ضمن تأمل بر اهداف سند ملی توسعه امور جوانان و تأکیدات اهداف توسعه هزاره نقش دختران در مواجهه با مسئله فقر د
ر آینده را بررسی کرده اند. نتایج پژوهش نشان از آن است که دختران جوان ساکن کشورهای فقیر آن را به مثابه یک واقعیت موجود پذیرفته اند که همین امر موجب انتقال این تفکر به آیندگان می شود در حالی که دختران جوان شرکت کننده در همایش بین المللی «ائتلاف جهانی برای مشارکت شهروندان » که معمولاً از اقشار متوسط و بالاتر کشورهای گوناگون بودند به اهمیت مبارزه با فقر و فقرزدایی ایمان داشتند.
• کلانتری،شعبانعلی و شورش مهر(1389) درپژوهش خود با عنوان بررسی عوامل تسهیل کننده و بازدارنده توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی به این نتیجه دست یافتند که مولفه های تاثیرگذار بر تسهیل توانمندسازی اقتصادی زنان سه عامل مشارکت اقتصادی، انسجام خانوادگی و آگاهی اجتماعی است و مهمترین موانع تاثیرگذار بر توانمندسازی اقتصادی چهار مولفه (فردی-روانشناختی، مشارکت اقتصادی، زیرساختاری و اجتماعی- نهادی است).
• کولایی وطاهری(1389) در پژوهشی با عنوان تاثیر توانمندسازی زنان بر توسعه

مطلب مرتبط :   منابع مقاله درباره رهبری در اسلام

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو