پایان نامه با کلید واژگان نرم افزار، نمونه برداری، انعطاف پذیری

کمتر،۱۰ درصد کمتر وبریکس ۴۰درصد،۵۰درصد ،۶۰ درصد در حلوای آرد گندم به کار گرفته شد و همچنین میزان گلوتن ۱۰،۲۰،۳۰،۴۰درصد بر روی پخت پایه انجام گردید. ۳-۲-۱-فرایند تهیه حلوا ۳-۲-۲-آزمایشات…

Continue Reading

پایان نامه با کلید واژگان باستان شناسی، ارزش افزوده، جهان اسلام، بین النهرین

بافت‏سنجی ۹۱ شکل ۴-۲۰- تأثیر افزودن سطوح متفاوت گلوتن بر میزان صمغیت نمونه‏های حلوا در آزمون بافت‏سنجی ۹۲ شکل ۴-۲۱- تأثیر افزودن سطوح متفاوت گلوتن بر میزان چسبندگی نمونه‏های حلوا…

Continue Reading
Close Menu