پایان نامه ارشد رایگان درمورد
کتابداران

پایان نامه ارشد رایگان درمورد کتابداران

دانلود پایان نامه

را ضروری میدانند.نتایج نشان میدهد که اکثر کتابداران منطبق بودن کتاب الکترونیکی با تجهیزات کتابخانه را بهمنظور مطالعه ضروری و آن را بهعنوان معیار مهم در ارزیابی و انتخاب کتاب الکترونیکی میدانند.

نمودار شماره 4-43. توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه: ارائه کتابهای خارج از چاپ یا جدید در قالب کتاب الکترونیکی
نمودار 4-43. نشان دهنده پاسخ 5 پرسشنامه کتابدرا است. تعداد 35 نفر معادل 5/87 درصد جامعه مورد مطالعه در حد متوسط و بالاتر از آن تحویل فوری کتاب الکترونیکی را ضروری میدانند. نتایج نشان میدهد که اکثر کتابداران وجود تحویل فوری کتابهای الکترونیکی خریداری شده به کتابخانه را بهعنوان معیار مهم در ارزیابی و انتخاب کتاب الکترونیکی میدانند و آن تعداد 5 نفر معادل 5/12 درصد که پاسخ کم را انتخاب کردهاند، شناختی نسبت به کتابهای الکترونیکی ندارند و یا استفاده نکردهاند.

نمودار شماره 4-44. توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه: وجود اطلاعات کتابشناختی کامل و واصح بهمنظور سازماندهی منابع
نمودار 4-44 نشان دهنده پاسخ 6 پرسشنامه کتابدار است، تعداد 38 نفر معادل 95 درصد جامعه مورد مطالعه در حد متوسط و بالاتر از آن وجود اطلاعات کتابشناختی کتابهای الکترونیکی به منظور سازماندهی منابع مورد نیاز هستند. نتایج نشان میدهد که اکثر کتابداران وجود اطلاعات کتابشناختی کامل و واضح بهمنظور سازماندهی منابع را به عنوان معیار مهم در ارزیابی و انتخاب کتاب الکترونیکی میدانند و آن تعداد 2 نفر معادل 5 درصد که پاسخ کم را انتخاب کردهاند، شناختی نسبت به کتابهای الکترونیکی ندارند و یا استفاده نکردهاند.

نمودار شماره 4-45. توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه: امکان یکپارچهسازی با دیگر منابع در فهرست کتابخانه
نمودار 4-45. نشان دهنده پاسخ 7 پرسشنامه کتابدار است، تعداد 34 نفر معادل 85 درصد جامعه مورد مطالعه در حد متوسط و بالاتر از آن امکان یکپارچهسازی کتابهای الکترونیکی با دیگر منابع در فهرست کتابخانه مورد نیاز هستند. نتایج نشان میدهد که اکثر کتابداران امکان یکپارچهسازی با دیگر منابع در فهرست کتابخانه را بهعنوان معیار مهم در ارزیابی و انتخاب کتاب الکترونیکی میدانند و آن تعداد 6 نفر معادل 15 درصد که پاسخ کم را انتخاب کردهاند، شناختی نسبت به کتابهای الکترونیکی ندارند و یا استفاده نکردهاند.

نمودار شماره 4-46. توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه: ارائه برگه فهرست نظیر فیپا برای هر کتاب الکترونیکی
نمودار 4-46. نشان دهنده پاسخ 8 پرسشنامه کتابدار است. تعداد 33 نفر معادل 5/82 درصد جامعه مورد مطالعه در حد متوسط و بالاتر از آن برگه فهرست نظیر فیپا برای کتابهای الکترونیکی ضروری هستند. نتایج نشان میدهد که ارائه برگه فهرست نظیر فیپا برای هر کتاب الکترونیکی را بهعنوان معیار مهم در ارزیابی و انتخاب کتاب الکترونیکی میدانند و آن تعداد 7 نفر معادل 5/17 درصد که پاسخ کم را انتخاب کردهاند، شناختی نسبت به کتابهای الکترونیکی ندارند ویا استفاده نکردهاند.

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه درباره علّامه اقبال لاهوری

نمودار شماره 4-47. توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه: وارد کردن اطلاعات کتابشناختی بهصورت خودکار
نمودار 4-47. نشان دهنده پاسخ 9 پرسشنامه کتابدار است، تعداد 34 نفر معادل 85 درصد جامعه مورد مطالعه در حد متوسط و بالاتر از آن وارد کردن اطلاعات کتابشناختی مورد نیاز هستند. نتایج نشان میدهد که اکثر کتابداران وجود وارد کردن اطلاعات کتابشناختی بهصورت خودکار معیار مهم در ارزیابی و انتخاب کتاب الکترونیکی میدانند و آن تعداد 6 نفر معادل 15 درصد که پاسخ کم را انتخاب کردهاند، شناختی نسبت به کتابهای الکترونیکی ندارند و یا استفاده نکردهاند.

نمودار شماره 4-48. توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه: اجازه دسترسی همزمان تعداد بسیاری از کاربران
نمودار 4-48. نشان دهنده پاسخ 10 پرسشنامه کتابدرا است، تعداد 36 نفر معادل 90 درصد جامعه مورد مطالعه در حد متوسط و بالاتر از آن اجازه دسترسی همزمان تعداد بسیاری از کاربران مورد نیاز هستند. نتایج نشان میدهد که اکثر کتابداران اجازه دسترسی همزمان تعداد بسیاری از کاربران را بهعنوان معیار مهم در ارزیابی و انتخاب کتاب الکترونیکی میدانند و آن تعداد 4 نفر معادل 10 درصد که پاسخ کم را انتخاب کردهاند، شناختی نسبت به کتابهای الکترونیکی ندارند و یا استفاده نکردهاند.

نمودار شماره 4-49. توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه: امکان امانت کتابهای الکترونیکی به صورت پیوسته در محیط
نمودار 4-49. نشان دهنده پاسخ 11 پرسشنامه کتابدار است، تعداد 31 نفر معادل 5/77 درصد جامعه مورد مطالعه در حد متوسط و بالاتر از آن امکان امانت کتابهای الکترونیکی بهصورت پیوسته مورد نیاز هستند. نتایج نشان میدهد که اکثر کتابداران امکان امانت کتابهای الکترونیکی به صورت پیوسته در محیط قابلیتها را بهعنوان معییار مهم در ارزیابی و انتخاب کتاب الکترونیکی میدانند و آن تعداد 9 نفر معادل 5/22 درصد که پاسخ کم را انتخاب کردهاند، شناختی نسبت به کتابهای الکترونیکی ندارند و یا استفاده نکردهاند.

نمودار شماره 4-50. توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه: امانت کتابهای الکترونی
کی همراه با نرم افزار خواننده
نمودار 4-50. نشان دهنده پاسخ 12 پرسشنامه کتابدار است. تعداد 32 نفر معادل 80 درصد جامعه مورد مطالعه در حد متوسط و بالاتر از آن امانت کتابهای الکترونیکی به همراه با نرمافزار مورد نیاز هستند. نتایج نشان میدهد که اکثر کتابداران امانت کتابهای الکترونیکی همراه با نرمافزار خواننده را بهعنوان معیار مهم در ارزیابی و انتخاب کتاب الکترونیکی میدانند و آن تعداد 8 نفر معادل 20 درصد که پاسخ کم را انتخاب کردهاند، شناختی نسبت به کتابهای الکترونیکی ندارند و یا استفاده نکردهاند.

نمودار شماره 4-51. توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه: از بین رفتن استفاده به صورت خودکار برای کاربر
نمودار 4-51. نشان دهنده پاسخ شماره 13 پرسشنامه کتابدرا است، تعداد 32 نفر معادل 80 درصد جامعه مورد مطالعه در حد متوسط و بالاتر از آن دارای از بین رفتن استفاده بهصورت خودکار برای کاربررا ضروری میدانند. نتایج نشان میدهد که اکثر کتابداران از بین رفتن استفاده بهصورت خودکار برای کاربر را بهعنوان معیار مهم در ارزیابی و انتخاب کتاب الکترونیکی میدانند و آن تعداد 8 نفر معادل 20 درصد که پاسخ کم را انتخاب کردهاند، شناختی نسبت به کتابهای الکترونیکی ندارند و یا استفاده نکردهاند.

مطلب مرتبط :   منابع مقاله با موضوع زمین لرزه

نمودار شماره 4-52. توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه: مجوز ناشر به منظور ارائه امانت بینکتابخانهای
نمودار 4-52. نشان دهنده پاسخ شماره 14 پرسشنامه کتابدار است. تعداد 32 نفر معادل 80 درصد جامعه مورد مطالعه در حد متوسط و بالاتر از آن مجوز بهمنظور امانت بین کتابخانهای را ضروری میدانند. نتایج نشان میدهد که اکثر کتابداران وجود مجوز ناشر بهمنظور ارائه امانت بینکتابخانهای بهعنوان معیار مهم در ارزیابی و انتخاب کتاب الکترونیکی میدانند و آن تعداد 8 نفر معادل 20 درصد که پاسخ کم را انتخاب کردهاند، شناختی نسبت به کتابهای الکترونیکی ندارند و یا استفاده نکردهاند.

نمودار شماره 4-53. توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه: علاقه کاربران نسبت به استفاده از کتابهای الکترونیکی
نمودار 4-53. نشان دهنده پاسخ 15 پرسشنامه کتابدار است. تعداد 40 نفر معادل 100 درصد جامعه مورد مطالعه در حد متوسط و بالاتر از آن علاقه کاربران را ضوری میدانند. نتایج نشان میدهد که اکثر کتابداران علاقه کاربران نسبت به استفاده از کتابهای الکترونیکی را بهعنوان معیار مهم در ارزیابی و انتخاب کتاب الکترونیکی میدانند.

نمودار شماره 4-54 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه: فضای کتابخانه جهت نگداری از کتابهای الکترونیکی
نمودار 4-54. نشان دهنده پاسخ 16 پرسشنامه کتابدار است، تعداد 34 نفر معادل 85 درصد جامعه مورد مطالعه در حد متوسط و بالاتر از آن فضای کتابخانه ضروری هستند. نتایج نشان میدهد که اکثر کتابداران فضای کتابخانه جهت نگهداری از کتابهای الکترونیکی را بهعنوان معیار مهم در ارزیابی و انتخاب کتاب الکترونیکی میدانند و آن تعداد 6 نفر معادل 15 درصد که پاسخ کم را انتخاب کردهاند، شناختی نسبت به کتابهای الکترونیکی ندارند و یا استفاده نکردهاند.

نمودار شماره4-55. توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه: در دسترس قرار دادن کتابهای الکترونیکی
نمودار 4-55. نشان دهنده پاسخ 17 پرسشنامه کتابدار است. تعداد 35 نفر معادل 5/87 درصد جامعه مورد مطالعه در حد متوسط و بالاتر از آن قرار دادن کتابهای الکترونیکی ضروری هستند. نتایج نشان میدهد که اکثر کتابداران وجود در دسترس قرار دادن کتابهای الکترونیکی با توجه به امکانات را بهعنوان معیار مهم در ارزیابی و انتخاب کتاب الکترونیکی میدانند و آن تعداد 5 نفر معادل 5/12 درصد که پاسخ کم را انتخاب کردهاند، شناختی نسبت به کتابهای الکترونیکی ندارند و یا استفاده نکردهاند.

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درمورد بررسی تطبیقی

نمودار شماره 4-56. توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان به گویه: اطلاعات کتابداران در استفاده از کتابهای الکترونیکی
نمودار 4-56. نشان دهنده پاسخ شماره 18 پرسشنامه کتابدار است، تعداد 32 نفر معادل 80 درصد جامعه مورد مطالعه در حد متوسط و بالاتر از آن دارای اطلاعات در مورد استفاده از کتاب الکترونیکی مورد نیاز هستند. نتایج نشان میدهد که اکثر کتابداران اطلاعات کتابداران در استفاده از کتابهای الکترونیکی را به عنوان معیار مهم در ارزیابی و انتخاب کتاب الکترونیکی میدانند و آن تعداد 7 نفر معادل 5/7 درصد که پاسخ کم را انتخاب کردهاند، شناختی نسبت به کتابهای الکترونیکی ندارند و یا استفاده نکردهاند.

فصل پنجم
نتیجهگیری و پیشنهادات

5-1. مقدمه
با رواج روزافزون تاثیر رایانه در مسائل روزمره، جهان با سرعت فزایندهای به دنیای الکترونیک و دیجیتال تبدیل میشود. کتاب و چاپ و نشر نیز از این راه باز نماندهاند و ظهور نشر الکترونیک این صنعت را دستخوش تحولی عظیم کرده است. کتاب الکترونیکی اگرچه مقولهای ناآشنا و جدید نیست، و امروزه بهعنوان پدیده عصر دیجیتال، کم و بیش نزد اهل علم و اندیشه شناخته شده است، اما در کشور ما کمتر نگاهی سعی در نفوذ در عمق این جریان عظیم فنآوری داشته است. کتاب الکترونیکی به منابعی از قبیل
کتابهای مرجع یا تک نگاشتها گفته میشود که بهمنظور توزیع الکترونیکی به قالب دیجیتالی تبدیل شدهاند. کتابهای الکترونیکی مزایای زیادی برای یادگیرنده به دلیل بهبود امکان دسترسی به منابع در بیست و چهار ساعت از شبانهروز و در موقعیتهای مختلف فراهم میکنند.
با توجه به مطالب ذکر شده، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی کتابهای الکترونیکی دانشگاهی از دیدگاه دانشجویان و کتابداران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و در نهایت به ارائه الگوی پیشنهادی بهمنظور بهکارگیری هر چه بهتر کتابهای الکترونیکی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
5-2. تحلیل یافتهها
5-2-1. پرسشهای اساسی
چهار پرسش اساسی که در ابتدای پژوهش حاضر طرح شدهاند، در طول فرآیند پژوهش در قالب دو پرسشنامه مجزا مربوط به دانشجویان و کتابداران که در مجوع شامل 48 پرسش پرسشنامهای طرح شدند و توسط دانشجویان و کتابداران پاسخ داده شدند. اطلاعات گردآوری شده در فصل 4 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و در نهایت در این بخش پرسشهای اساسی با توجه به اطلاعات گردآوری شده پاسخ داده میشوند.
5-2-1-1. معیارهای ارزیابی کتاب الکترونیکی کدامند؟
در رابطه با پرسش اول تمامی سوالات موجود

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو