منبع پایان نامه با موضوع 
تجارت ایران، جمهوری اسلامی، استان کرمان، ایالات متحده آمریکا

منبع پایان نامه با موضوع تجارت ایران، جمهوری اسلامی، استان کرمان، ایالات متحده آمریکا

دانلود پایان نامه

دوره ۱۲ ساله در سال ۲۰۰۸ به ۴۱ درصد رسیده است.

جدول ۲-۲- میزان تولید پسته در ایران و کشورهای مختلف جهان (تن) (FAO, 2009)
country
۱۹۹۷
۱۹۹۸
۱۹۹۹
۲۰۰۰
۲۰۰۱
۲۰۰۲
۲۰۰۳
۲۰۰۴
۲۰۰۵
۲۰۰۶
۲۰۰۷
۲۰۰۸
Afghanistan
۲۶۰۰
۲۶۰۰
۲۸۰۰
۲۸۰۰
۲۸۰۰
۲۸۰۰
۲۲۰۰
۲۳۱۰
۲۴۵۷
۲۴۵۷
۳۶۰۰
۲۵۰۰
Azerbaijan
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۱۰
۱۰
۱۱
۱۵
۳
۳
China
۳۰۰۰۰
۲۶۰۰۰
۲۹۰۰۰
۲۲۰۰۰
۲۶۰۰۰
۲۸۰۰۰
۳۰۰۰۰
۳۲۰۰۰
۳۴۰۰۰
۳۶۰۰۰
۳۸۰۰۰
۳۸۰۰۰
Côte ‘Ivoire
۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
Cyprus
۳۲
۳۰
۱۸
۱۵
۱۵
۱۵
۱۵
۱۴
۱۵
۱۲
۲۵
۱۵
Greece
۹۱۳۷
۸۰۷۲
۹۰۲۷
۹۵۳۶
۹۵۴۰
۸۸۶۰
۷۹۳۰
۷۹۱۷
۹۳۶۵
۸۲۲۸
۹۰۰۰
۹۰۰۰
Iran
۳۱۴۰۰۰
۱۳۱۰۰۰
۳۰۴۰۰۰
۱۱۲۰۰۰
۲۴۹۰۰۰
۲۴۹۰۰۰
۳۰۶۱۹۲
۱۸۴۸۹۹
۲۲۹۶۵۷
۲۳۰۰۰۰
۲۳۰۰۰۰
۲۳۰۰۰۰
Italy
۵۰۰۰
۵۰۰۰
۲۶۴۹
۲۷۶۸
۱۷۶۲
۱۸۷۷
۱۹۹۳
۲۴۰۰
۲۷۱۹
۱۰۲۴
۲۷۸۲
۲۰۰۰
Jordan
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
Kyrgyzstan
۰
۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۳۰۰
۵۰۰
۸۰۰
۸۰۰
Madagascar
۲۷۰
۲۶۰
۲۶۰
۲۳۰
۲۱۰
۲۰۰
۱۹۵
۲۰۰
۲۱۰
۲۲۰
۲۳۰
۲۳۰
Mauritius
۵
۵
۵
۵
۵
۵
۵
۵
۵
۵
۵
۵
Mexico
۵۲
۵۹
۳۶
۳۱
۲۱
۷
۷
۱۱
۲۶
۴
۱۰
۱۰
Morocco
۶۰
۵۰
۵۰
۵۰
۳۰
۳۰
۵۰
۵۰
۵۰
۵۰
۵۰
۵۰
Pakistan
۲۳۸
۲۳۸
۱۹۴
۲۰۹
۱۹۶
۱۹۵
۱۹۵
۳۴۲۵
۵۹۷
۶۳۲
۵۳۶
۷۷۳
Syrian
۲۹۴۲۸
۳۵۶۸۴
۳۰۱۳۳
۳۹۹۲۳
۳۷۴۳۶
۵۲۸۴۰
۴۷۶۰۰
۲۱۲۰۰
۴۴۶۴۲
۷۳۱۸۳
۵۲۰۶۶
۵۲۰۶۶
Tunisia
۱۲۰۰
۱۲۰۰
۱۲۰۰
۱۶۰۰
۱۱۰۰
۸۰۰
۱۲۰۰
۱۸۰۰
۲۰۰۰
۲۷۰۰
۲۵۰۰
۲۵۰۰
Turkey
۷۰۰۰۰
۳۵۰۰۰
۴۰۰۰۰
۷۵۰۰۰
۳۰۰۰۰
۳۵۰۰۰
۹۰۰۰۰
۳۰۰۰۰
۶۰۰۰۰
۱۱۰۰۰۰
۷۳۴۱۶
۱۲۰۱۱۳
America
۸۱۹۰۰
۸۵۲۸۰
۵۵۷۹۰
۱۱۰۲۲۰
۷۳۰۳۰
۱۳۷۴۴۰
۵۳۹۸۰
۱۵۷۳۹۷
۱۲۸۳۶۷
۱۰۷۹۵۵
۱۰۸۵۹۸
۱۰۸۵۹۸
Uzbekistan
۱۸۰
۲۰۰
۲۲۰
۲۰۰
۲۰۰
۲۵۰
۲۰۰
۲۵۰
۳۰۰
۲۰۳
۲۰۰
۲۰۰
World
۵۴۴۱۰۲
۳۳۰۷۷۸
۴۷۵۵۸۲
۳۷۶۷۸۷
۴۳۱۵۴۵
۵۱۷۵۱۹
۵۴۱۹۷۲
۴۴۴۰۸۸
۵۱۴۸۲۱
۵۷۳۲۸۸
۵۲۱۹۲۱
۵۶۶۹۶۳
Iran%
۵۸%
۴۰%
۶۴%
۳۰%
۵۸%
۴۸%
۵۶%
۴۲%
۴۵%
۴۰%
۴۴%
۴۱%

بالاترین میزان تولید پسته کشور در استان کرمان با تولیدی برابر با ۵/۲۰۰ هزار تن است که ۹/۸۰ درصد از تولید پسته کل کشور را به خود اختصاص داده است و پایین ترین مقدار (یک تن از کل تولید پسته کشور) مربوط به هریک از استان های آذربایجان غربی و اردبیل است. پس از کرمان، استان یزد در مقام دوم قرار دارد که با احتساب تولید استان های خراسان، سمنان، قزوین، اصفهان و فارس جمعاً ۹۸ درصد از تولید پسته کل کشور را به خود اختصاص داده اند. سه استان کرمان، یزد و خراسان به تنهایی ۸۹ درصد از پسته کل کشور را تولید نموده اند (سازمان توسعه تجارت ایران، ۱۳۸۶).

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق درباره برنامه های اجتماعی

۲-۲-۳. ارزش صادرات جهانی پسته
ارزش صادراتی پسته در کشورهای مختلف جهان در دوره ۱۰ ساله ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۶ آمده است. با توجه به جدول شماره ۲-۳ ایران در میان صادرکنندگان بزرگ پسته جهان همواره در مرتبه نخست قرار گرفته است و طی سالهای مذکور بیش از ۶۰ درصد از صادرات جهانی پسته را به خود اختصاص داده است. پس از ایران به لحاظ ارزش صادرات، کشورهای ایالات متحده آمریکا، آلمان، لوکزامبورگ، هنگ کنگ و هلند قرار گرفته اند.

جدول ۲-۳ – ارزش صادرات جهانی پسته در سالهای ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۶(هزار دلار) (FAO,2008)
Country
۱۹۹۷
۱۹۹۸
۱۹۹۹
۲۰۰۰
۲۰۰۱
۲۰۰۲
۲۰۰۳
۲۰۰۴
۲۰۰۵
۲۰۰۶
Afghanistan
۲۷۵۰
۶۵۰۰
۱۸۰۰
۴۶۰۰
۳۸۰۰
۲۱۸۸
۴۶۸۵
۵۲۰۹
۶۴۱۹
۳۶۹۶
Australia
۳۱۱
۱۸۲
۲۴۵
۵۲۶
۴۶۶
۱۱۳۱
۹۴۳
۱۲۸۶
۲۴۵۳
۱۹۲۱
Austria
۱۹۱۱
۳۳۸۴
۵۰۶
۲۱۳۲
۲۸۲۶
۱۶۱۲
۱۳۰۸
۴۱۶
۴۳۲
۶۸۱
Azerbaijan

۱
۱
۰
۰
۰
۰
۰
۰
Bahrain

۲۰۰
۹۶
۶۳
۷
۰
Belgium

۷۱۰۲
۹۴۸۶
۱۴۶۲۳
۱۵۸۵۱
۱۵۷۱۲
۲۰۴۶۴
۲۲۸۵۷
Belgium-Luxembourg
۲۱۵۰۴
۷۱۲۹
۲۴۴۹۰

Canada
۵۶۵
۶۷۵
۶۹
۲۵۹
۳۳۳
۳۴۸
۱۳۶۴
۱۴۷۳
۲۰۳
۲۰۴
Chile
۰
۰
۰
۷
۰
۱۸
۱۸
۲
۷۱
۱۲۰
China
۲۱۹۴
۳۶۹۸
۴۱۸۵
۱۴۳۵
۱۵۶۰
۱۹۸۸
۳۲۳۳
۴۸۰۳
۶۴۰۵
۵۵۳۳
China, Hong Kong SAR
۳۰۴۱۱
۳۹۰۰۰
۳۷۵۳۳
۳۶۰۸۰
۳۲۶۸۸
۱۴۹۲۸
۱۷۴۴۶
۱۸۳۰۷
۳۸۱۸۹
۶۷۳۹۱
France
۴۰۸۸
۵۵۷۴
۲۵۰۵
۲۰۷۴
۴۲۹۰
۵۵۶۰
۲۹۱۵
۳۴۶۳
۲۸۶۱
۴۱۶۴
Germany
۶۶۲۶۳
۶۱۲۰۲
۴۳۸۵۰
۴۶۹۴۳
۵۲۴۲۴
۴۸۱۱۳
۴۷۵۶۸
۶۹۵۱۶
۹۵۵۵۹
۱۰۵۹۳۴
Greece
۲۵۹۸
۱۹۰۷
۷۷۱
۷۶۹
۹۴۱
۱۴۵۵
۱۰۷۵
۳۸۸۵
۵۹۵۴
۲۳۰۶
Hungary
۱۰
۴۱۶
۵۷
۱۰۸
۰
۱۰۷
۱۳۴
۱
۱۳۳
۰
India
۹۱
۳
۰
۱
۰
۱۰۲
۸۸۷
۱۳۰۷
۱۰۷
۲۸
IRAN
۱۹۷۲۲۷
۴۱۶۰۱۳
۳۱۵۰۸۳
۳۱۴۲۲۳
۳۵۸۹۴۰
۴۳۶۵۵۳
۶۷۹۹۴۰
۵۵۵۴۵۶
۷۲۴۰۵۶
۱۰۱۷۷۶۱
Israel
۱۸
۹۴
۷۷
۵۳
۹۰
۱۸۳
۶۵
۰
۲
۴۱۹
Italy
۸۲۵۷
۶۳۶۳
۷۷۱۹
۵۳۲۲
۵۷۳۰
۷۴۱۳
۶۸۳۳
۸۷۰۹
۱۳۲۲۴
۲۰۲۷۴
Japan
۴۵۹
۹۵۲
۳۱۴
۵۱
۰
۲
۳
۲
۲
۰
Jordan
۳۳
۱۹۵
۱۶۶
۱۳۵
۱۶۵
۲۶۴
۹۲۲
۵۷۴
۵۸۴
۶۳۰
Kuwait
۹
۵۹
۵۹۷
۲
۰
۱۴۴
۱۲۸
۰
۱۵
۵۲
Kyrgyzstan

۱۲۸
۱۶۵
۳۰
۲۸
۰
۲۴
۹۷
۴
Lebanon
۲۲۷
۱۴۷
۱۰۴
۱۰۹
۱۸۶
۱۴۶
۲۹۷
۱۲۵
۲۵۹
۴۳
Lithuania
۲۶۱
۴۲
۲۹
۲۰
۲۶۵
۱۳۵
۱۵
۱۷۸
۹۲۵
۳۹۹۸
Luxembourg

۲۶۲۵۱
۱۸۸۵۶
۲۳۱۴۳
۳۷۶۰۶
۳۷۷۸۳
۵۶۰۱۲
۵۴۰۱۵
Madagascar
۶
۷۴
۱۱
۶
۲
۰
۰
۳۳
۹
۳۲
Malaysia
۴۴
۶۲
۲۹۷
۳۳۲
۹۲
۸۸
۵۵۰
۲۲۳
۱۰۱
۴۱۹
Mexico
۱۳۶۹
۱
۹۹۰
۱۰۵۶
۶۸۹۰
۴۴۳۳
۲۴۱۷
۷
۱۲
۱۴
Netherlands
۴۵۹۱
۱۱۹۳۹
۵۰۲۹
۱۸۸۸
۱۹۳۸
۵۷۹۷
۱۹۸۹۳
۲۹۸۴۵
۴۹۶۹۵
۶۶۷۹۴
Russian Federation
۳۵۰
۴۰۵
۱۴۷
۶۳
۱۲۲
۲۸
۸
۹
۹
۲۳
Saudi Arabia
۰
۶۰
۱۵۰
۳۲
۷۴
۲۳
۴
۵۲۹
۸۶
۴۷
Singapore
۱۰۲۸
۹۰۵
۷۹۶
۹۷۰
۱۰۲۴
۹۲۶
۸۷۳
۹۱۵
۲۱۶۵
۱۵۳۲
Slovakia
۱۷۵
۶۹
۱۳
۱۳
۰
۵۴
۱۸۴۸
۱۲۴۵۸
۹۰۶۶
۹۴۳۳
Country
۱۹۹۷
۱۹۹۸
۱۹۹۹
۲۰۰۰
۲۰۰۱
۲۰۰۲
۲۰۰۳
۲۰۰۴
۲۰۰۵
۲۰۰۶
Spain
۱۵۹۶
۱۴۹۶
۱۸۷۷
۲۴۰۲
۱۵۸۵
۳۶۹۶
۳۳۸۷
۸۳۳۵
۴۶۶۴
۴۸۶۴
Syria
۴۱۴۶۰
۱۲۳۹۴
۹۶۰۱
۶۴۱۶
۱۱۴۷۶
۴۶۵۲
۵۰۶۵
۱۶۲۸
۱۵۴۸
۴۳۴۲
Tunisia
۲۷۱
۲۰۹
۰
۵۱
۰
۱۰۹
۳۶
۱
۳۰۳
۱۱۷
Turkey
۱۷۷۹۴
۳۱۵۸
۲۴۹۹
۱۵۷۵
۱۷۰۲۸
۸۳۲۰
۶۲۳۹
۴۸۳۴
۶۹۹۸
۲۱۰۷۱
United Arab Emirates

مطلب مرتبط :   انتخابات ریاست جمهوری

۲۶۶۸۱
۳۱۲۹۵
۲۴۱۳
۳۰۴۴۳
۱۷۴۵
United Kingdom
۸۰۳۱
۶۶۶۱
۶۷۴۸
۹۰۴۴
۵۴۳۳
۶۹۹
۵۸۵
۱۲۲۶
۸۱۱
۱۱۶۷
United States of America
۵۰۶۱۴
۶۷۰۴۳
۵۳۸۵۴
۶۳۱۲۳
۷۰۹۷۶
۷۸۸۲۴
۹۱۴۳۱
۱۴۹۳۳۹
۲۵۷۶۷۱
۲۴۶۵۷۱
WORLD
۴۶۷۷۰۸
۶۵۹۴۶۱
۵۲۳۲۲۲
۵۳۶۹۱۰
۶۱۰۸۵۶
۶۹۵۸۴۰
۹۸۸۵۹۵
۹۴۱۸۶۲
۱۳۴۲۷۴۰
۱۶۷۴۸۴۰
%IRAN
۴۲
۶۳
۶۰
۵۹
۵۹
۶۳
۶۹
۵۹
۵۴
۶۱

۲-۲-۴. بررسی وضعیت صادرات پسته ایران به بازارهای هدف
میزان ارزش صادرات پسته ایران طی سالهای ۸۸-۱۳۸۱ بر مبنای آمار سازمان توسعه تجارت ایران در نمودار شماره ۲-۲ نشان داده شده است. این نمودار نشان می دهد که صادرات پسته ایران در چند ساله اخیر روندی رو به رشد داشته و تا سال ۱۳۸۳ سالیانه ۳۰ درصد رشد داشته و تنها در این سال به دلیل کاهش تولید ناشی از سرمازدگی این روند صعودی مختل گردیده است که البته در سال ۸۴ به وضعیت صعودی بازگشته و تا سال ۸۶ افزایش داشته است ولی در سال ۸۷ رو به کاهش رفته است.

نمودار ۲-۲ – میزان ارزش صادرات پسته ایران طی سالهای ۸۸-۱۳۸۱
بر اساس گزارش روابط‌ عمومی گمرک ایران طی سال ۸۶، یک میلیارد و ۲۶۰ میلیون دلار پسته به ۷۹ کشور دنیا صادر شد. این گزارش با مقایسه صادرات پسته می‌ افزاید: وزن این کالای صادراتی با کاهش ۴۸ درصدی از ۲۰۲ هزار تن در سال ۸۶ به ۱۰۵ هزار تن در سال ۸۷ رسید.
به گزارش روابط‌ عمومی گمرک ایران طی سال ۸۷ پسته‌ های ایرانی به ۶۸ کشور دنیا صادر شد که سهم ۵۶ درصدی آن متعلق به چهار کشور هنگ‌کنگ، امارات متحده عربی، آلمان و روسیه بود. بطوریکه صادرات ۲۲ هزار و ۳۶۰ تن پسته به صورت تازه یا خشک‌کرده به هنگ‌کنگ ارزشی معادل ۱۳۷ میلیون و ۳۵۶ هزار دلار به همراه داشت که نسبت به سال ۸۶، از حیث ارزش ۵۰ درصد و از نظر وزنی ۵۶ درصد کاهش داشت. بنابراین گزارش صادرات ۱۵ هزار و ۱۰ تن پسته به امارات متحده طی سال ۸۷ بالغ بر ۱۰۷ میلیون و ۵۶۳ هزار دلار بود که نسبت به سال ۸۶، از حیث وزنی ۴۸ درصد و از نظر ارزش ۴۳ درصد کاهش نشان می‌ دهد. آمارهای گمرک نشان می‌دهد طی ۱۲ ماهه سال ۸۷، صادرات پسته به آلمان به ۹۳ میلیون و ۶۱۴ هزار دلار رسید. سهم روسیه از پسته ایرانی، ۶۸ میلیون و ۶۶۹ هزار دلار بود که در مقایسه با سال ۸۶ صادرات پسته به این دو شریک تجاری ایران به ترتیب با کاهش ۴۴ درصد و ۴۳ درصدی مواجه شد. این گزارش در ادامه می‌افزاید: هنگ کنگ، امارات، آلمان و روسیه طی سال‌های ۸۶ و ۸۷ در رده‌های اول تا چهارم واردکنندگان پسته از ایران محسوب می ‌شوند.
سوریه در سال ۸۶ پنجمین واردکننده این کالا محسوب می‌ شد که این رتبه در سال ۸۷ به عراق اختصاص یافت (گمرک جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۸).
بررسی میزان صادرات جمهوری اسلامی ایران به بازارهای عمده جهانی نشان می دهد که ایران سالانه با اختصاص در حدود ۴۰ درصد از صادرات خود به این بازارها جایگاه مطلوبی را بدست آورده است و واردکنندگان۲۲ بزرگ پسته جهان قسمت قابل ملاحظه ای از پسته خود را از ایران وارد می کنند.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درمورد کودکان و نوجوانان

در جدول شماره ۲-۴ وضعیت صادرات پسته ایران از سال ۸۱ لغایت شش ماهه نخست ۱۳۸۸ در ۵ بازار هدف اصلی نشان داده شده است.

جدول ۲-۴ – صادرات پسته ایران از سال ۱۳۸۱ الی شش ماهه نخست ۱۳۸۸
سال
ارزش دلاری (میلیون دلار)
وزن (هزار تن)
کشورهای هدف (۵ کشور عمده)
۱۳۸۱
۴۹۸
۱۵۲
امارات،هنگ کنگ،روسیه،آلمان، اسپانیا
۱۳۸۲
۶۶۷
۱۷۳
امارات، آلمان، هنگ کنگ،روسیه، اسپانیا
۱۳۸۳
۵۴۷
۱۳۷
امارات،هنگ کنگ،روسیه،آلمان، اسپانیا
۱۳۸۴
۸۱۶
۱۴۱
هنگ کنگ، امارات،آلمان، روسیه، اسپانیا
۱۳۸۵
۱۰۷۲
۱۷۲
هنگ کنگ، امارات، آلمان، روسیه
۱۳۸۶
۱۲۶۰
۲۰۲
هنگ کنگ، امارات، روسیه،آلمان،اکراین
۱۳۸۷
۷۲۱
۱۰۵
هنگ کنگ، امارات، روسیه،آلمان،اکراین
شش ماهه اول ۱۳۸۸
۲۴۳
۳۰
هنگ کنگ، امارات، روسیه،آلمان،اکراین
منبع: سازمان توسعه تجارت ایران

امروزه ایران اولین صادرکننده پسته در جهان است. حدود ۸۰ درصد از تولید پسته ایران صادر
می شود. صادرات پسته ایران از سال ۱۳۱۲ آغاز گردیده و اولین محموله آن در سال ۱۳۱۹ توسط دو تن از تجار به آمریکا روانه گردید. در جدول شمار

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو