منبع پایان نامه با موضوع 
استان کرمان، سیستمهای اطلاعاتی، اولویت بندی، نام تجاری

منبع پایان نامه با موضوع استان کرمان، سیستمهای اطلاعاتی، اولویت بندی، نام تجاری

دانلود پایان نامه

ده به عدم استفاده از فناوریهای نوین جهت تسریع در امر تجارت بینالمللی بعنوان نقطه ضعف

سوال۱۴: عدم حضور فعال صادرکنندگان در نمایشگاههای ملی و بین المللی
فرض صفر: عدم حضور فعال صادرکنندگان در نمایشگاههای ملی و بین المللی بعنوان نقطه ضعف تبلیغات پسته استان کرمان محسوب نمیشود. H0: µ=۳
فرض یک: عدم حضور فعال صادرکنندگان در نمایشگاههای ملی و بین المللی بعنوان نقطه ضعف تبلیغات پسته استان کرمان محسوب میشود. H1: µ۳
۱۲۲/۳= t محاسبه شده ۶۹۹/۱= t جدول
نتیجه: t محاسبه شده از t جدول بزرگتر است پس فرض یک تایید میشود و در نتیجه عدم حضور فعال صادرکنندگان در نمایشگاههای ملی و بین المللی بعنوان نقطه ضعف محسوب میشود. در نمودار
۴-۱۹ فراوانی و درصد پاسخهای داده شده به این سوال آمده است و مشاهده میشود که ۷/۴۶ درصد بصورت زیاد این عامل را بعنوان نقطه ضعف محسوب نمودهاند.

نمودار ۴-۱۹ – فراوانی پاسخهای داده شده به عدم حضور فعال صادرکنندگان در نمایشگاههای ملی و
بین المللی بعنوان نقطه ضعف

سوال۱۵: عدم آشنایی صادرکنندگان استان با فنون نوین تبلیغات
فرض صفر: عدم آشنایی صادرکنندگان استان با فنون نوین تبلیغات بعنوان نقطه ضعف تبلیغات پسته استان کرمان محسوب نمیشود. H0: µ=۳
فرض یک: عدم آشنایی صادرکنندگان استان با فنون نوین تبلیغات بعنوان نقطه ضعف تبلیغات پسته استان کرمان محسوب میشود. H1: µ۳
۸۳۷/۴= t محاسبه شده ۶۹۹/۱= t جدول
نتیجه: t محاسبه شده از t جدول بزرگتر است پس فرض یک تایید میشود و در نتیجه عدم آشنایی صادرکنندگان استان با فنون نوین تبلیغات بعنوان نقطه ضعف محسوب میشود. در نمودار ۴-۲۰ فراوانی و درصد پاسخهای داده شده به این سوال آمده است و مشاهده میشود که ۴/۶۳ درصد بصورت زیاد وخیلی زیاد این عامل را بعنوان نقطه ضعف محسوب نمودهاند.

نمودار ۴-۲۰- فراوانی پاسخهای داده شده به عدم آشنایی صادرکنندگان استان با فنون نوین تبلیغات بعنوان نقطه ضعف

سوال۱۶: بالا بودن هزینه تبلیغات
فرض صفر: بالا بودن هزینه تبلیغات بعنوان نقطه ضعف تبلیغات پسته استان کرمان محسوب نمیشود. H0: µ=۳
فرض یک: بالا بودن هزینه تبلیغات بعنوان نقطه ضعف تبلیغات پسته استان کرمان محسوب میشود. H1: µ۳
۱۱۰/۲= t محاسبه شده ۶۹۹/۱= t جدول
نتیجه: t محاسبه شده از t جدول بزرگتر است پس فرض یک تایید میشود و در نتیجه بالا بودن هزینه تبلیغات بعنوان نقطه ضعف محسوب میشود. در نمودار ۴-۲۱ فراوانی و درصد پاسخهای داده شده به این سوال آمده است و مشاهده میشود که ۳/۵۳ درصد بصورت زیاد وخیلی زیاد این عامل را بعنوان نقطه ضعف محسوب نمودهاند.

مطلب مرتبط :   ویژگیهای خاص

نمودار ۴-۲۱- فراوانی پاسخهای داده شده به بالا بودن هزینه تبلیغات بعنوان نقطه ضعف

سوال۱۷ : عدم شناخت متغیرهای محیطی تاثیر گذار بر فرآیند تبلیغات
فرض صفر: عدم شناخت متغیرهای محیطی تاثیر گذار بر فرآیند تبلیغات بعنوان نقطه ضعف تبلیغات پسته استان کرمان محسوب نمیشود. H0: µ=۳
فرض یک: عدم شناخت متغیرهای محیطی تاثیر گذار بر فرآیند تبلیغات بعنوان نقطه ضعف تبلیغات پسته استان کرمان محسوب میشود. H1: µ۳
۱۴۸/۷= t محاسبه شده ۶۹۹/۱= t جدول
نتیجه: t محاسبه شده از t جدول بزرگتر است پس فرض یک تایید میشود و در نتیجه عدم شناخت متغیرهای محیطی تاثیر گذار بر فرآیند تبلیغات بعنوان نقطه ضعف محسوب میشود. در نمودار ۴-۲۲ فراوانی و درصد پاسخهای داده شده به این سوال آمده است و مشاهده میشود که ۴/۷۳ درصد بصورت زیاد وخیلی زیاد این عامل را بعنوان نقطه ضعف محسوب نمودهاند.

نمودار ۴-۲۲- فراوانی پاسخهای داده شده به عدم شناخت متغیرهای محیطی تاثیر گذار بر فرآیند تبلیغات بعنوان نقطه ضعف

سوال۱۸: هدفمند نبودن فرآیند تبلیغات پسته صادراتی استان کرمان
فرض صفر: هدفمند نبودن فرآیند تبلیغات پسته صادراتی استان کرمان بعنوان نقطه ضعف تبلیغات پسته استان کرمان محسوب نمیشود. H0: µ=۳
فرض یک: هدفمند نبودن فرآیند تبلیغات پسته صادراتی استان کرمان بعنوان نقطه ضعف تبلیغات پسته استان کرمان محسوب میشود. H1: µ۳
۰۳۲/۴= t محاسبه شده ۶۹۹/۱= t جدول
نتیجه: t محاسبه شده از t جدول بزرگتر است پس فرض یک تایید میشود و در نتیجه عدم شناخت متغیرهای محیطی تاثیر گذار بر فرآیند تبلیغات بعنوان نقطه ضعف محسوب میشود. در نمودار ۴-۲۳ فراوانی و درصد پاسخهای داده شده به این سوال آمده است و مشاهده میشود که ۳/۶۳ درصد بصورت زیاد وخیلی زیاد این عامل را بعنوان نقطه ضعف محسوب نمودهاند.

نمودار ۴-۲۳- فراوانی پاسخهای داده شده به هدفمند نبودن فرآیند تبلیغات پسته صادراتی استان کرمان بعنوان نقطه ضعف

سوال ۱۹ : عدم وجود دادههای آماری دقیق در بخش تبلیغات پسته
فرض صفر: عدم وجود داده های آماری دقیق در بخش تبلیغات پسته بعنوان نقطه ضعف تبلیغات پسته استان کرمان محسوب نمیشود. H0: µ=۳
فرض یک: عدم وجود داده های آماری دقیق در بخش تبلیغات پسته بعنوان نقطه ضعف تبلیغات پسته استان کرمان محسوب میشود. H1: µ۳
۷۵۸/۳= t محاسبه شده ۶۹۹/۱= t جدول
نتیجه: t محاسبه شده از t جدول بزرگتر است پس فرض یک تایید میشود و در نتیجه عدم وجود
داده های آماری دقیق در بخش تبلیغات پسته بعنوان نقطه ضعف محسوب میشود. در نمودار ۴-۲۴ فراوانی و درصد پاسخهای داده شده به این سوال آمده است و مشاهده میشود که ۷/۶۶ درصد بصورت زیاد وخیلی زیاد این عامل را بعنوان نقطه ضعف محسوب نمودهاند.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درباره قانون برنامه چهارم توسعه

نمودار ۴- ۲۴ – فراوانی پاسخهای داده شده به عدم وجود داده های آماری دقیق در بخش تبلیغات پسته بعنوان نقطه ضعف

۴-۳-۴. اولویت بندی نقاط ضعف
بر اساس مطالب ذکر شده و نمودارهای مندرج، در این قسمت به سوالات وزن نسبی داده می شود تا نقاط ضعف را اولویتبندی نمائیم. ابتدا مجموع وزنها، میانگین وزنها و وزن نسبی داده شده به هر سوال که از طریق آزمون مورد تایید قرار گرفته، محاسبه شده و در جدول ۴-۷ آمده است، سپس با استفاده از وزن نسبی، نقاط ضعف اولویتبندی شدهاند.
طبق نتایج این جدول ۵ نقطه ضعف مهم در تبلیغات صادرات پسته استان کرمان به ترتیب اولویت عبارتند از: عدم شناخت متغیرهای محیطی تاثیر گذار بر فرآیند تبلیغات، نبود بسته بندی مناسب در مقایسه با رقبا، عدم آشنایی صادرکنندگان استان با فنون نوین تبلیغات، عدم وجود سیستمهای اطلاعاتی مناسب، عدم وجود دادههای آماری دقیق در بخش تبلیغات پسته.
طبق نتایج جدول مشاهده میشود که نقاط ضعف در تمامی موارد وزن نسبی بیشتر از ۶/۰ دارد و نشاندهنده شدید بودن نقاط ضعف داخلی تبلیغات پسته استان کرمان است.

جدول ۴-۷- ماتریس نقاط ضعف ( مقادیر وزنهای داده شده به سوالات مربوط به نقاط ضعف و
رتبهبندی و اولویت سنجی آنها)
شماره سوال
تحلیل نقاط ضعف
مجموع وزنها
میانگین وزنها
وزن نسبی
رتبه اولویت
نماد نقطه ضعف
۷
عدم اطلاع کافی از تحولات بازار
۱۰۱
۳۷/۳
۶۷۳/۰
۱۳
W13
۸
عدم وجود سیستمهای اطلاعاتی مناسب
۱۱۸
۹۳/۳
۷۸۷/۰
۴
W4
۹
عدم آشنائی با بازارهای جهانی
۱۱۰
۷۹/۳
۷۵۹/۰
۷
W7
۱۰
نبود بسته بندی مناسب در مقایسه با رقبا
۱۱۷
۰۳/۴
۸۰۷/۰
۲
W2
۱۱
عدم وجود نام تجاری مناسب
۱۰۵
۷۵/۳
۷۵۰/۰
۹
W9
۱۲
عدم اعطای یارانه و تسهیلات صادراتی به صادرکنندگان پسته
۱۰۷
۸۲/۳
۷۶۴/۰
۶
W6
۱۳
عدم استفاده از فناوریهای نوین جهت تسریع در امر تجارت بینالمللی
۱۰۲
۶۴/۳
۷۲۹/۰
۱۱
W11
۱۴
عدم حضور فعال صادرکنندگان در
نمایشگاههای ملی و بین المللی
۹۹
۶۷/۳
۷۳۳/۰
۱۰
W10
۱۵
عدم آشنایی صادرکنندگان استان با فنون نوین تبلیغات
۱۰۸
۰۰/۴
۸۰۰/۰
۳
W3
۱۶
بالا بودن هزینه تبلیغات
۹۶
۵۶/۳
۷۱۱/۰
۱۲
W12
۱۷
عدم شناخت متغیرهای محیطی تاثیر گذار بر فرآیند تبلیغات
۱۱۰
۰۷/۴
۸۱۵/۰
۱
W1
۱۸
هدفمند نبودن فرآیند تبلیغات پسته صادراتی استان کرمان
۱۰۶
۷۹/۳
۷۵۷/۰
۸
W8
۱۹
عدم وجود داده های آماری دقیق در بخش تبلیغات پسته
۱۰۹
۸۹/۳
۷۷۹/۰
۵
W5

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درمورد اصلاحات اقتصادی

۴-۳-۵. ماتریس عوامل موثر داخلی ( نقاط قوت/ضعف) و وزننسبی و اولویتبندی هرکدام
جدول ۴-۸ ذیل عوامل موثر داخلی (نقاط قوت/ضعف) و الویت بندی سوالات مطالعه شده را بر اساس وزن نسبی نشان می دهد.
همان طوری که رویت می گردد وزن نسبی نقاط ضعف در مقایسه با وزن نسبی نقاط قوت از دامنه کاستی های بیشتری برخوردار است که لزوم استفاده از استراتژی های خاص مرتبط با موضوع را
می طلبد.

جدول ۴-۸- عوامل موثر داخلی(نقاط قوت/ضعف) بر تبلیغات صادرات پسته استان کرمان و اولویت بندی هرکدام
نقاط قوت
نقاط ضعف
عامل
وزن نسبی
عامل
وزن نسبی
S1: کیفیت برتر پسته استان کرمان در مقایسه با رقبای خارجی
S2: استفاده مطلوب از نام و شهرت پسته استان کرمان

۷۷۲/۰

۶۷۶/۰

W1: عدم شناخت متغیرهای محیطی تاثیر گذار بر فرآیند تبلیغات
W2: نبود بسته بندی مناسب در مقایسه با رقبا
W3: عدم آشنایی صادرکنندگان استان با فنون نوین تبلیغات
W4: عدم وجود سیستمهای اطلاعاتی مناسب
W5: عدم وجود داده های آماری دقیق در بخش تبلیغات پسته
W6: عدم اعطای یارانه و تسهیلات صادراتی به صادرکنندگان پسته
W7: عدم آشنائی با بازارهای جهانی
W8: هدفمندنبودن فرآیند تبلیغات پسته صادراتی استان کرمان
W9: عدم وجود نام تجاری مناسب
W10: عدم حضور فعال صادرکنندگان در نمایشگاههای ملی و بین المللی
W11: عدم استفاده از فناوریهای نوین جهت تسریع در امر تجارت بینالمللی
W12: بالا بودن هزینه تبلیغات
W13: عدم اطلاع کافی از تحولات بازار

۸۱۵/۰

۸۰۷/۰
۸۰۰/۰
۷۸۷/۰
۷۷۹/۰

۷۶۴/۰

۷۵۹/۰
۷۵۷/۰

۷۵۰/۰
۷۳۳/۰
۷۲۹/۰

۷۱۱/۰
۶۷۳/۰

۴-۳-۶. توزیع فراوانی پاسخهای

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو