دانلود تحقیق در مورد
پردازش اطلاعات

دانلود تحقیق در مورد پردازش اطلاعات

دانلود پایان نامه

است.
ایجاد ارتباط: گام دوم در این مدل استفاده از شیوه های مختلف برای ایجاد ارتباط بین مخاطب و کالاست و یعنی باید به مخاطب بگوییم که کالای ما به چه کار می آید.
متقاعد ساختن: گام سوم در این مدل متقاعد کردن مخاطب برای خرید کالاست ( حیدری ، 1389)
2-7-5 مدل احتمال گسترش اطلاعات
مدل احتمال گسترش اطلاعات یکی از جامع ترین مدل های سلسله مراتبی ترغیبی می باشد. طبق این مدل بیان جاذبه های متفاوت برای مخاطبان متفاوت در تبلیغات ممکن است در تغییر نگرش آنها مؤثر باشد. این مدل بر عوامل گوناگون که بعنوان تعیین انگیزه و توانایی جهت گیری در گسترش پیام دیده می شود تمرکز دارد، بعنوان مثال، تفکر دقیق در مزیت هایی که در یک پیام وجود دارد.
در این مدل دو بخش مجزا ولی مرتبط با هم وجود دارد:
دو راه برای متقاعد سازی (مرکزی و پیرامونی)
تاثیرات درگیری گیرنده پیام در عکس العمل به عناصر پیام
در این مدل از جاذبه های متفاوت برای تغییر نگرش مؤثر در مخاطبان مختلف و متقاعد سازی آنها استفاده می شود. جاذبه های مسیر مرکزی، نگرش را در فرد بعلت پردازش اطلاعات شناختی تغییر می دهد. تغییر نگرش مسیر پیرامونی، براساس عناصری غیراز اطلاعاتی که در پیام وجود دارد، حاصل می شود. در مرحله دوم، انگیزه برای پردازش اطلاعات، روی عکس العمل ها نسبت به عناصر مختلف ارتباط متقاعد کننده تاٌثیر می گذارد ( آقا محسنی فشمی ، 1388)
مواجه فرد با یک پیام بازرگانی
شکل 6-2- مراحل ای . ال . ام ( همان منبع )
مسیر حاشیه ای ترغیب و متقاعد سازی
مسیر اصلی ترغیب و متقاعد سازی

درگیری ذهنی اندک فرد با یک محصول ،
پیام یا یک تصمیم
درگیری ذهنی زیاد فرد با یک محصول
پیام یا یک تصمیم

توجه زیاد بر ویژگی های اصلی و مرتبط با محصول و اطلاعات واقعی
توجه محدود و متمرکز بر ویژگی ها ، احساسات جانبی و غیر مرتبط با محصول

پردازش اطلاعات هوشیارانه فرد نسبت به ویژگی های محصول و نتایج حاصل از استفاده از آن فعالیت های قابل توجه

توجه محدود و متمرکز بر ویژگی ها ، احساسات جانبی و غیر مرتبط با محصول

متقاعد سازی ، عمدتا با ورود اعتقاد به محصول را در مخاطب تغییر می دهد و بر نگرش فرد نسبت به نام تجاری و نتیجا قصد خرید وی تاثیر میگذارد

 
 
متقاعد سازی از طریق شرطی شدن کلاسیک ، تغییر عواطف ، نگرش فرد نسبت به آگهی و تغییر باور ناآگاهانه منجر به تغییر نگرشی و رفتاری فرد میشود

2-7-6 الگوی 4پی
عکس: گام اول در این الگو این است که به مخاطب تصویری از آنچه کالا می تواند برایش انجام دهد، ارائه نماییم.
وعده: گام دوم این است که به مخاطب قول بدهیم که در صورت خرید کالا تصویر ارائه شده تحقق خواهد یافت.
گواه: گام سوم این است که از افرادی که کالا را استفاده کرده اند، برای گواهی دادن در مورد تحقق یافتن تصویر کالا استفاده نماییم.
به جلو راندن: در آخرین گام مخاطب را به سرعت به سمت خرید کالا هدایت کنیم.
عکس
به جلو راندن
گواه دادن
وعده

الگوی4p (ادلوجو و آکی، 2009)
مدل ای. تی. آر. ان
پروفسور اندرو ارنبرگ مدل های پیشین را که مبتنی بر متقاعد کردن مشتری بودند را رد کرده و در سال 1997 مدلی را ارائه داد که بر چهار بعد استوار است. این چهار بعد درشکل زیر نشان داده شده است. در واقع مدل ارنبرگ بیانگر این موضوع است که نگرش مصرف کننده پس از خرید و استفاده ازیک محصول ( برند ) تغییر می کند.
آگاهی
ترغیب
تقویت
آزمون

مراحل مدل A.T.R.N
مدل پی . اس . آی . پی
مدل پی . اس .آی . پی که از حروف ابتدایی چهار مفهوم زیر تشکیل شده است، بعنوان مدلی برای یک بررسی موثر بر ذهن مصرف کننده بعنوان ارزش های رقیب تلقی می شود.
ارائه ویژگی های خوشایند محصولی: به منفعتی گفته می شود که در استفاده از محصول مورد نظر نصیب مصرف کننده میشود، یا ضرری به او نمی رسد.
بیان تبلیغی ویژگی محصول: بیان کامل ویژگی های هر محصول از طریق گزارش های طولانی رادیویی و تلویزیونی می تواند زمینه لازم را برای پخش تیزرهای کوتاه مدت فراهم آورد.
معرفی: ارائه اطلاعات موردنیاز مصرف کننده، مانند کیفیت، قیمت، استانداردها، مدارک بهداشتی بودن، ویژگی های خاص در تبلیغات رادیویی، چاپی، تلویزیونی و…
بازخورد ارائه محصول: در علم تبلیغات و بازاریابی جدید، همانطور که در تحلیل عناصر آمیخته بازاریابی خواهد آمد، اطلاع از شرایط ورود محصول به بازار و همچنین بازخورد ارائه محصول به بازار توسط عملیات بازار اهمیت خاصی یافته است. به همین دلیل انجام پژوهش های جامع جزء عناصر تفکیک ناپذیر موفقیت محصول در بازار محسوب میگردد ( طهماسب پور ، 1390 )
مدل آر. پی. جی
این مدل از آگاهی به عنوان شرایط برای تاثیر تبلیغات استفاده می کند و ابعاد فکر / احساس را با یک انگیزه مستقیم تر جایگزین می کند. مدل آر. پی. جی بین نگرش های عاطفی و شناختی از راه تشخیص انگیزه خرید، که نگرش ها در شکل ابتدایی اش شکل می دهد ، تفکیک می کند.
در این مدل، انگیزه مخاطب و کاربرد رسانه به هنگام قرار گرفتن در معرض رسانه اصالت دارد و مفهوم نام تجاری و نگرشی که از طریق رسانه نسبت به آن ایجاد می شود، اهمیت می یابد. از این رو آن را راهبرد نگرش تحاری می نامند (همان منبع)
مدل اثر خالص
در دهه ی 1980 نظریه هایی مطرح شدند که به بحث شناختی توجه چندانی نمی کرده و به جای آن تمرکز خود را بر روی پاسخ های انفعالی مخاطب قراردادند و منظور از این پاسخ های انفعالی همان حس آشنایی و سایر احساساتی است که اگهی های تبلیغاتی به دنبال برانگیختن آنها در مخاطبان است (سادات داوری ، 1389)
مدل امبلر
بر طبق این مدل پردازش های عاطفی و شناختی به طور همزمان رخ داده و در مدل ام. ای. سی بیان می کند فرایندهای شناختی هیچگاه به تنهایی رخ نداده و همواره در کنار حالت های احساسی و عاطفی اتفاق می افتد ( مواهبی طباطبایی ، 1388)
مدل مکینز و جاورسکی
گام اول با نیازهاری ذاتی و اساسی آغاز شده که سبب به وجود آمدن انگیزه در افراد می شود و اگر این سطح از انگیزه پایین باشد فرد توجه چندانی به موضوع نکرده و درنتیجه ظرفیت شناختی کمی را برای پردازش اختصاصی خواهد داد که در نهایت پاسخ های نیز مبتنی بر حالت های احساسی و عاطفی خواهند بود و بالعکس آن نیز سبب ایجاد پاسخ های شناختی و عقلانی به منظور حل مسئله خواهد بود ( همان منبع )
مدل درک / تجربه / حافظه
این مدل چنین فرض می کند که اصولاً این موضوع، مفهومی غیرقابل اندازه گیری است و در ادامه یک چهارچوب نظری نوین درباره چگونگی اثرات تبلیغات بر رفتار مصرف کننده ارائه می دهد. به طور کلی مصرف کننده در مواجه با تبلیغ یک محصول ابتدا تغییر ذهنیت می دهد، سپس برخورد خود را عوض کرده، بعد عمل می کند. به بیان دیگر این فرآیند با دریافت ذهنی آغاز می شود که به تاٌثیرگذاری و سپس به یک رفتار می انجامد. هدف تبلیغات در این مدل وارد کردن مارک کالا به ذهن مصرف کننده و باقی نگاه داشتن آن در ذهن وی است ( حیدری ، 1389 )
تصویر ذیل نشان دهنده سه مرحله و مسیر حرکت این مدل است. در دو مرحله از مرحله های اصلی این مدل، تبلیغات به طور مستقیم دخیل می باشند. مراحل برخورد پیش از تجربه و برخورد پس از تجربه هریک عملکرد مهمی دارند.
شکل 7-2 مدل درک / تجربه / حافظه ( ولمر و پرکورت، 2008)
مرحله
برخورد پیش از تجربه
برخورد پیش از تجربه
شکل دهی به ادراک
سازماندهی حافظه
ارتقاء تجربه
وظیفه
راهنمایی
نام گذاری
تفسیر
ارتقاء حسی
ارتقاء اجتماعی
انتظار
توقع
تفسیر


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

مطلب مرتبط :   منبع مقاله با موضوع قانون دفاتر اسناد رسمی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اثر

فاز قبل از تجربه: در فاز قبل از تجربه، مهمترین نقش تبلیغات، شکل دادن به در ک مخاطب است . این شکل دادن به درک مخاطب، سه اثر بر روی مخاطب می گذارد:
انتظاری را نسبت به آن برند در ذهن مخاطب ایجاد میکند.
پیش بینی هایی از آن محصول در ذهن مخاطب شکل می گیرد.
برای آنچه مخاطب در ذهن خود پیش بینی کرده بود، منطق سازی می کند.
فاز کلیدی بعدی در این فرآیند، تسهیل تجربه مخاطب است. یکی از نقش های تبلیغات این است که تجربه احساسی و تجربه اجتماعی مخاطب را تسهیل می بخشند.
فاز بعد از تجربه: این فاز نقش کلیدی به شکل دهی به مخاطب دارد. در این فاز نشانه های کلامی، بصری و شنیداری ارائه می گردند تا مخاطبانی که در معرض پیام تبلیغاتی قرار گرفته اند بتوانند آن پیام تبلیغاتی، برند سازمانی موردنظر و محصول تبلیغ شده را به یاد آورند و همچنین درفاز بعد از تجربه، تفسیر پیام تبلیغاتی نیز اتفاق می افتد. در واقع تبلیغ نه تنها موجب می شود مخاطب احساس کند تجربیات احساسی و اجتماعی که از آن محصول بدست آمده، تجربه ای خوب است بلکه دلایلی را نیز برای اثبات این مطلب فراهم می سازد ( سادات داوری ، 1389)
مدل ون ( مدل معیارهای اثربخشی همزمان )
رابرتسوندر سال 1971 بر پایه پژوهش هایی که انجام داد به نتایج زیر دست یافت:
ممکن است تصمیم گیری مشتریان بر مبنای یک روش غیرعقلایی صورت پذیرد.
برخلاف مدلی که توسط لاویج و استاینر ارائه شد هیچ توالی مشخصی از مراحل وجود ندارد.
مدلی که ارائه می شود بایستی یک حلقه بازخورد را نیز در برداشته باشد، زیرا فرآیند تاٌثیرگذاری لزوماً خطی و یک طرفه نمی باشد.
بر پایه این مشاهدات ون مدل دیگری را ارائه کرد که ماهیت غیرخطی و هم پوشانی سه معیار اثربخشی ارائه شده به وسیله لاویج و استاینر را نشان می داد. براساس این مدل هیچ کدام از این سه معیار لزوماً شروع کننده فرایند اثرگذاری نبوده و هیچ کدام نیز نقطه پایانی این فرآیند نمی باشند. همچنین در یک زمان، ممکن است بیش از یکی از این سه معیار به واسطه تبلیغات تحت تاٌثیر قرار گیرد ( علوی ، 1386)
شکل 8-2 مدل ون
مدل واکراست و امبلر
واکراست و امبلربرای ارائه چارچوبی که نشان دهنده ی چگونگی تاٌثیرگذاری تبلیغات بر روی مشتری و چگونگی کارکرد تبلیغات باشد، مطالعات گسترده و جامعی را بر روی 250 مجله و کتاب انجام دادند. شکل (2-11) مدلی را نشان می دهد که ماحصل این مطالعات است.
همانطور که در شکل نیز قابل مشاهده است، نقطه شروع این مدل، تبلیغات است که در رابطه با مشتری همانند یک ورودی عمل می کند و محتوای پیام، زمان بندی و تکرار، عناصر این جعبه ورودی هستند که در حقیقت تشکیل دهنده ی استراتژی تبلیغاتی بوده و بر پاسخ مشتری تاثیر می گذارند. این بخش از مدل برای ذهن انسان حکم یک جعبه سیاه را دارد، زیرا تنها و وردی و خروجی (تغییر رفتار مشتری) را لحاظ کرده و روش تاٌثیر گذاری تبلیغ بر فرایندهای ذهنی مشتری مثل تفکر، احساسات و تجربه را نشان نمی دهد.
لایه دوم فیلتر می باشد. افرادی که در معرض یک تبلیغ قرار می گیرند ممکن است واکنش های متفاوتی نسبت به آن داشته باشند، مثلاً فقط یک نگاه گذرا به آن بیندازند، بر روی آن کلیک کنند، به صفحه قبلی بازگردند، بدون توجه از آن عبور کنند و یا اینکه به آن بپردازند. اما این تصمیمات، تحت تاٌثیر یک سری عوامل واسطه در مشتری مثل انگیزش توانایی در پردازش اطلاعات و گرایش کلی او به تبلیغات می باشد.
لایه سوم نشان دهنده ی پاسخ های میانی مشتری می باشد که بر این حقیقت دلالت دارد:
تبلیغات خواه به صورت آگاهانه و خواه به صورت ناآگاهانه بایستی پیش از آنکه به رتفار نهایی منجر شود یک سری تاٌثیرات ذهنی را در خصوص نام تجاری بر روی مشتری داشته باشد ( مثلا آگاهی ، گرایش ذهنی )
شناخت که بعد یادگیری، تفکر و یادآوری پاسخ را شامل می شود و تاٌثیرگذاری، که بعد احساسی عاطفی پاسخ را در بر دارد به همراه تجربه قبلی فرد، عناصر این لایه را تشکیل می دهند. این پاسخ های حیاتی بر پاسخ نهایی مشتری مثل انتخاب یک محصول، کلیک کردن بر روی یک لینک وب و… تاٌثیر می گذارد ( علوی ، 1386)
ورودی تبلیغات :
محتوای پیام
زمان بندی رسانه
میزان تکرار
فیلترها :
انگیزه و توانایی
مشتری
تجربه تاثیر گذاری شناخت
رفتار مشتری :
کلیک ، انتخاب ، وفاداری و …
شکل 9-2 مدل واکراست و امبلر ( همان منبع )
آزمون های آثار ارتباطاتی تبلیغات
جهت ارزیابی نتایج تبلیغات انجام شده از پس آزمون ها و همچنین ارزیابی نتایج احتمالی تبلیغات پیش از اجرای و آنها از پیش آزمون ها استفاده می شود . در جدول 10-2 شماره به برخی از آنها همراه با توضیحاتی اشاره شده است ( محمدیان ، 1389 )
جدول10-2 آزمون های آثار ارتباطی تبلیغات
آزمون های
آثار
ارتباطاتی
تبلیغات
پیش آزمون ها
آزمون ها و روش ها
توضیح
آزمون با بهره گرفتن از هیئت منصفه مصرف کنندگان
مجموعه ای از مصرف کنندگان بازار که معرف بازار هدف اند و به آنها چند تبلیغ که در حال تبلیغ که در حال تمام شدن است داده می شود و از آنها خواسته می شود این تبلیغات را رتبه بندی کنند و واکنش خود را نسبت به تبلیغ و علت آن ذکر کنند . این شیوه برای انتخاب نوع جاذبه تبلیغ و شعار تبلیغاتی مناسب است .
آزمون های دسته ای
قبل از تنظیم تبلیغ از گروهی از مصرف کنندگان که معرف بازاراند خواسته می شود چند تبلیغ موهومی را خوانده و به آنچه را که به یاد می آورن
د ذکر کنند و به برخی از سوالات خاص که در مورد تبلیغ پرسیده می شود پاسخ دهند . بیشتر برای ارزیابی تبلیغات چاپی مناسب است .
آزمون های فیزیولوژیکی یا ازمایشگاهی
این روش واکنش های فیزیولوژیکی غیرعادی مصرف کنندگان در مشاهده تبلیغات اندازه گیری می شود . ضربان قلب ، فشار خون ، حرکت مردمک چشم و تعریق نمونه ای از این واکنش ها اند . این آزمون توان آگهی در جلب توجه بیننده را به خوبی نشان می دهد .
آزمون های استعلامی
در شرایط واقعی تر و برای مرحله اجرای تبلیغ نیز مناسب است . تبلیغ در راسنه در شرایط عادی پخش شده و به منظور ارزیابی تبلیغات عرضه شده برای هریک از آنها کوپن هایی ضمیمه شده و از خوانندگان مجله خواسته می شود تا هرگونه سوالی درباره محصول و تبلیغ دارند همراه با کوپن برگردانند. تبلیغی که بیشترین کوپن برگشتی را داشته باشد بعنوان تبلیغ مطلوب شناخته می شود .
روش مقایسه دوتایی
مقایسه دوبه دویی تبلیغات و انتخاب تبلیغ مناسب تر این روش تا آنجا ادامه می یابد که از بین تبلیغ های موجود ، بهترین تبلیغ انتخاب شود .
روش مجله ساختگی یا مجازی
مجله با همه ویژگی های مجله واقعی برای منازلی که بیان گر نمونه مناسبی اند ارسال می گردد . سپس در فرصتی دیگر از خوانندگان سوالاتی پرسیده می شود تا میزان به یاداوری تبلیغ موردنظر سنجیده شود .
پس آزمون ها
آزمون های به خاطر آوری
از افراد خواسته می شود حتی الامکان هرانچه را که از مشاهده تبلیغات به یاد می اورند بازگو کنند . با این آزمانیش درصد کسانیکه تبلیغ را در رسانه موردنظر مشاهده کردند و درصد توجه آنان به تبلیغ قابل اندازه گیری است .
معیارهای نگرش
در خصوص اینکه ایا تبلیغ باور کردنی ، متقاعد کننده ، کنگ ، تخیلی ، اطلاع رسان ، واقع بینانه ، احمقانه و … باشد پرسیده می شود . همچنین در مورد میزان تاثیر گذاری تبلیغ بر مخاطب سوالاتی پرسیده می شود .
آزمون های شناختی
از خوانندگان مثلا یک مجله خواسته می شود آنچه را که قبلا دیده اند ، شناسایی و به هرآگهی بسته به میزانی که خوانندگان آن را بشناسند نمره هایی داده می شود . این نمره ها برای ارزیابی تاثیر آگهی در قسمت های مختلف بازار و همچنین برای مقایسه آگهی های شرکت با آگهی های رقبا استفاده می شود .
مدل مفهومی و پیشینه پژوهش
در ذیل به پژوهش های مشابهی که در این زمینه انجام شده است اشاره می شود :
برادران جمیلی (1390) در پایان نامه خود با موضوع “ارزیابی اثربخشی تبلیغات بانک پارسیان و شناسایی مهمترین عامل در افزایش اثربخشی آن در سطح شهر تهران” بیان می داد، مهمترین عامل در افزایش اثربخشی تبلیغات بانک، صداقت موجود در پیام ها و واقعی بودن آنها و مهمترین عامل در انتخاب آن را برخورد خوب کارکنان و احترام

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درمورد دسترسی به اطلاعات

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu