MAA، FT-IR

MAA، FT-IR

دانلود پایان نامه

………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۱
۴-۲-۳ اثر دما بر جذب فوران …………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۲
۴-۲-۴ اثر pH محلول بر جذب پلیمر ………………………………………………………………………………………………………………. ۷۳
۴-۲-۵ شناسایی فوران توسط دستگاه GC ………………………………………………………………………………………………………… 74

خلاصه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۵

پیوست………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۶
پیوست ۱؛ طیف FT-IR از NIP، در محدوده ۴۰۰-۴۰۰۰ cm-1 به روش قرص KBr ……………………………………….. 76
پیوست ۲؛ طیف FT-IR از MIP، در محدوده ۴۰۰-۴۰۰۰ cm-1 به روش قرص KBr ……………………………………….. 77
پیوست ۳؛ طیف GC برای محلول ۱۰ PPM فوران ………………………………………………………………………………………….. ۷۸
پیوست ۴؛ طیف GC برای محلول ۴۰ PPM فوران ………………………………………………………………………………………….. ۷۹
پیوست ۵؛ طیف GC برای محلول ۱۰۰ PPM فوران …………………………………………………………………………………………. ۸۰
پیوست ۶؛تصویر TEM از NIP،…………………………………………………………………………………………………………………………۸۱
پیوست۷؛تصویر TEMاز MIP،………………………………………………………………………………………………………………..۸۲
منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۳

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۸

فهرست اشکال
عنوان صفحه
(۱_۱)مکانیسم تشکیل فوران……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱
مراحل استخراج فاز جامد ………………………………………………………………………………………………………………… ۲۳
نمودار پیشرفت میکرو استخراج با فاز جامد از سال ۲۰۰۰ …………………………………………………………………. ۲۴
انواع روش های نمونه برداری در میکرو استخراج با فاز جامد A)نمونه برداری به صورت مستقیم B)از فضای فوقانی …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۷
نمایش پوشش های پلیمری بر اساس قطبیت …………………………………………………………………………………….. ۲۹
سرنگ SPME ……………………………………………………………………………………………………………………………. 31
تصویر کلی از پلیمریزاسیون فالب مولکولی ……………………………………………………………………………………….. ۴۱
مونومرهای رایج برای تهیه پلیمرهای قالب مولکولی …………………………………………………………………………… ۴۲
ساختار شیمیایی اتصال دهنده های عرضی استفاده شده در سنتز پلیمرهای قالب مولکولی ……………………….. ۴۴
آغازگرهای رایج مورد استفاده در سنتز پلیمرهای قالب مولکولی ……………………………………………………………. ۴۶
طرح شماتیک سنتز پلیمر قالب مولکولی کووالانسی …………………………………………………………………………… ۴۷
پلیمرهای قالب مولکولی در غشاء ……………………………………………………………………………………………………… ۵۱
ساختار مولکول نمونه ……………………………………………………………………………………………………………………. ۵۷
ساختار مونومر عاملی متاکریلیک اسید ……………………………………………………………………………………………….. ۵۷
ساختار اتصال دهنده عرضی اتیلن گلیکول دی متاکریلات ……………………………………………………………………. ۵۸
ساختار حلال مورد استفاده در این سنتز …………………………………………………………………………………………… ۵۹
ساختار آغازگر مورد استفاده در این سنتز ………………………………………………………………………………………….. ۵۹

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درباره تجارت بین الملل

مرحله آغاز پلیمریزاسیون افزایشی رادیکال آزاد MAA با استفاده از آغازگر AIBN ………………………………. 67
مرحله انتشار پلیمریزاسیون افزایشی رادیکال آزاد MAA ……………………………………………………………………… 67
مکانیسم پایان پلیمریزاسیون افزایشی رادیکال آزاد MAA به روش ترکیبی ……………………………………………. ۶۸
مکانیسم پایان پلیمریزاسیون افزایشی رادیکال آزاد MAA به روش تسهیم نامتناسب ………………………………. ۶۸
طیف FT-IR ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 69

فهرست جداول
عنوان صفحه
مروری بر تحقیقات گذشته در زمینه اندازه گیری فوران……………………………………………………………………………………………..۱۶
پوشش های فایبری همراه با ضخامت و کاربرد …………………………………………………………………………………………………………… ۲۹
انواع فازهای پیوندی …………………………………………………………………………………………………………………..
………………. ۳۶
(۳-۱) بررسی اثر نمک بر جذب پلیمر قالب مولکولی …………………………………………………………………………………………….. ۶۱
(۳-۲) بررسی اثر زمان بر جذب پلیمر قالب مولکولی …………………………………………………………………………………………….. ۶۲
(۳-۳) بررسی اثر pH روی جذب ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۳
(۳-۴) بررسی اثر دما روی جذب ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۳
(۳-۵) برنامه دمایی دستگاه GC …………………………………………………………………………………………………………………………….. 63
(۳-۶) داده های دستگاه GC برای فوران ……………………………………………………………………………………………………………….. ۶۴
(۴-۱) درصد استخراج فوران بر اساس نمک …………………………………………………………………………………………………………… ۷۱
(۴-۲) درصد استخراج فوران بر اساس زمان …………………………………………………………………………………………………………….. ۷۲
(۴-۳) میزان استخراج پلیمر در گستره دما ………………………………………………………………………………………………………………. ۷۲
میزان استخراج پلیمر در pH=4-8 ……………………………………………………………………………………………………………… 73
داده های دستگاه GC برای فوران ……………………………………………………………………………………………………………….. ۷۴

فهرست منحنی ها
عنوان صفحه
(۴-۱) درصد استخراج فوران بر اساس نمک ………………………………………………………………………………………………… ۷۱
(۴-۲) درصد استخراج فوران بر اساس زمان …………………………………………………………………………………………………. ۷۲
(۴-۳) درصد استخراج فوران بر اساس دما …………………………………………………………………………………………………….. ۷۳
درصد استخراج فوران بر حسب pH ……………………………………………………………………………………………….. 74
سطح زیر پیک فوران در غلظت های متفاوت …………………………………………………………………………………… ۷۴

چکیده
در این پروژه پلیمر قالب مولکولی جهت استخراج انتخابی فوران تهیه شد. برای تهیه این پلیمر از متاکریلیک اسید (مونومر عاملی)، اتیلن گلیکول دی متاکریلات (عامل برقراری اتصالات عرضی)، ۲و۲-آزوبیس ایزو بوتیرو نیتریل (آغازگر)، مخلوطی از پیرول(جایگزین فوران یامولکول هدف) و متانول(حلال) انجام شد. مواد اولیه پلیمریزاسیون در لوله های موئین قرار داده می شود. پس از اعمال عملیات حرارتی در نهایت لوله موئین را داخل اسید هیدرو فلوئورید انداخته تا شیشه ی آن را خورده و فیبر بیرون بییاید. حاصل پلیمریزاسیون رادیکالی تشکیل فیبر لوله ای پلیمر قالب مولکولی غیر کوالانسی (MIP) می باشد. به دلیل وجود بر همکنش های غیر کوالانسی بین مولکول هدف و مونومر عاملی مولکول هدف به کمک شستشو حذف می شود و پلیمر قالب گیری شده بدست می آید.
جهت مقایسه کارایی این پلیمر، پلیمر دیگری نیز با همین روش و همین مواد اولیه ساخته شد ( NIP پلیمر ناظر)، تنها با این تفاوت که پلیمر جدید فاقد مولکول هدف در ساختار خود است. طیف هر دو پلیمر سنتز شده از طریق اسپکتروسکوپی FT-IR مورد بررسی قرار گرفت هر دو پلیمر دارای شباهت ساختاری هستند همچنین وجود حفره در پلیمر قالب مولکولی با مقایسه دو طیف قابل توجیه می‌باشد. پلیمر قالب مولکولی سنتز شده با پلیمر شاهد مقایسه شد. خواص پلیمر قالب مولکولی، قابلیت تشکیل پیوند و خاصیت گزینش پذیری پلیمر مورد نظر مورد بررسی قرار گرفت. همچنین جهت بهینه سازی شرایط جذب پارامترهای مختلف از قبیل pH، زمان جذب، دما و غلظت نمک بررسی شدند.
کلمات کلیدی:پلیمر قالب مولکولی، فوران،پیرول

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ تحقیق توسعه پایدار شهری

فصل اول:فوران وچگونگی تولید آن در غذا وسرطان زایی اش

۱-۱ فوران چیست؟
فوران (C4H4O, CAS No.110-00-9) ماده شیمیایی آلی هتروسیکلیک فرار است که اغلب به عنوان ماده واسط در فرآیندهای صنعتی برای تولید مواد پلیمری سنتتیک یافت می شود. فوران ترکیب بسیار متفاوتی از

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو