پایان نامه :
استان کرمانشاه

پایان نامه : استان کرمانشاه

دانلود پایان نامه

چکیده
نظام بانکی کشور در سال های اخیر با رشد چشمگیر نرخ مطالبات سر رسید گذشته و معوق ناشی از عدم باز پرداخت اقساط تسهیلات پرداختی به مشتریان مواجه بوده است. این موضوع باتوجه به جمعیت جوان کشور و لزوم برگشت سریع منابع مصرفی به منظور اعطاء تسهیلات به پروژه های جدید از اهمیت زیادی برخوردار است. تحقیق حاضر که با جهت گیری کاربردی صورت گرفته، هدفش بررسی ، تبیین وتوصیف عوامل موثر بر ایجاد اقساط معوق بانک قوامین استان کرمانشاه می باشد، که از روش کمی وکیفی بصورت ترکیبی و توامان استفاده شده است. ابزار گرد آوری داده ها در مرحله مقدماتی کتا بخانه ای و اینترنتی و مصاحبه و مشاوره و در مرحله ثانوی پرسشنامه محقق ساخته بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل 111 نفر از کارشناسان و خبرگان بانک قوامین استان کرمانشاه(بصورت تمام شمار) می باشد که به 21 گویه(سوال) به طور کامل پاسخ داده اند. برای تبیین پایایی از روش آلفای کرنباخ استفاده شده و عدد بدست آمده 799/ می باشد. برای روایی پرسشنامه نیز از نظر خبرگان و کارشناسان مربوطه بانکی، استاد راهنما و مشاور بهره لازم گرفته شده است. در این تحقیق سه فرضیه مطرح است که پس از جمع آوری داده ها در قالب پرسشنامه و فرضیات تحقیق از طریق میانگین با بهره گرفتن از نرم افزارspss مورد آزمون قرار گرفت . یافته های تحقیق نشان دهنده تائید هرسه فرضیه بوده است و نتیجه حاصل از مطالعات عبارت از این است که عوامل ذیل در ایجاد اقساط معوق بانک قوامین استان کرمانشاه تاثیر داشته و باید مدیریت بانک به این عوامل و مدیریت آنها توجه ویژه مبذول دارد.
عدم کنترل ونظارت کافی بانکی
عدم اخذ تضمینات وضامن معتبر
نرخ بالا ی سود تسهیلات پرداختی
واژگان کلیدی
مشتریان:customers ، اقساط:stillment: ، بانک: bank تسهیلات: facilities مطالبات معوق: pending.lcims
فـهــرست مــطـالب
عناوین صفحه
فصل اول کلیات تحقیق ——————————- 1-7
(1-1) – مقدمه 1
(1-2) – بیان مسئله 2
(1-3) – ضرورت واهمیت تحقیق 3
(1-4) – اهداف تحقیق 4
(1-5) – سئوالات تحقیق 4
(1-6) – فرضیه های تحقیق 5
(1-7) – تعریف اصطلاحات 5
فصل دوم ادبیات نظری تحقیق —————————— 8-75
(2-1) – مقدمه 9
(2-2) – تاریخچه بانکداری 10
(2-2-1) – تاریخچه بانکداری درجهان و ایران 10
(2-2-1-1) – تاریخچه بانکداری در جهان 10
(2-2-1-2) – تاریخچه بانکداری در ایران 12
(2-2-1-2-1)- بانک سپه 13
(2-2-1-2-1)- موسسه رهنی ایران 13
(2-2-1-2-1)- بانک ملی 14
(2-3)- بانک قوامین 14
(2-3-1) – عملکرد اعتباری بانک قوامین 14
(2-3-2)- فعالیت های اصلی بانک قوامین 15
(2-3-3) – ماموریت بانک قوامین 16
(2-4)- وظایف وماموریت های بانک ها 16
(2-5)- ویژگیهای متمایز بانک نسبت به سایر موسسات تجاری 17
(2-6) – اصول تسهیلات بانکی 18
(2-6-1) – اصل نقدینگی 18
(2-6-2) – اصل منفعت 18
(2-6-3) – اصل امنیت 19
(2-6-4)– اصل نظارت 19
(2-7) – اصل تخصیص 19
(2-7-1) – اصل تخصیص بانکی از نظر انگلیس 20
(2-7-2) – اصل تخصیص بانکی از نظر آلمان 20
(2-7-3) – اصل تخصیص بانکی از نظر فرانسه 21
(2-8) – سپرده های بانکی 21
(2-8-1) – سپرده های قرض الحسنه 21
(2-8-1-1) – سپرده های جاری 22
(2-8-1-2) –سپرده های پس انداز 22
(2-8-2)- سپرده های مدت دار 22
(2-9-1)- تسهیلات اعتباری 22
(2-9-1) – قرض الحسنه 23
(2-9-2) – مضاربه
24
(2-9-3) – مشارکت مدنی 24
(2-9-4) – مشارکت حقوقی 24
(2-9-5) – فروش اقساطی 25


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

مطلب مرتبط :   برنامه ریزی راهبردی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

(2-9-6) – اجاره به شرط تملیک 25
(2-9-7) – معاملات سلف 25
(2-9-7-1) – شرایط محصولات پیش فروش سلف 26
(2-9-8) – جعاله 26
(2-9-9) – مزارعه 26
(2-9-10) – مساقات 27
(2-10) – انواع تسهیلات از لحاظ مدت 27
(2-10-1) – تسهیلات کوتا مدت 27
(2-10-2) – تسهیلات میان مدت 27
(2-10-3) – تسهیلات بلند مدت 28
(2-11) – فعالیت های مربوط به اعطای اعتبار بدون نقص 28
(2-12)- نظارت 28

(2-12-1)- نظارت سازمانی 29
(2-12-2)- اهداف نظارت سازمانی 30
(2-12-3)- نظارت بانکی 30
(2-12-3-1)- انواع نظارت بانکی 31
(2-12-3-2)- نظارت عمومی 31
(2-12-3-1-1)- نقش نظارت در اجرای صحیح سیاستهای پولی 33
(2-12-3-1-2)- نظارت اداری 33
(2-12-3-1-3)- نظارت عملیاتی 33
(2-12-3-2) – مراحل نظارت عملیاتی 34
(2-12-3-2-1) –نظارت به هنگام بررسی تقاضای تخصیص منابع 34
(2-12-3-2-2) –نظارت بر نحوه مصرف 34
(2-12-3-2-3) –نظارت بر بازگشت منابع وسود مورد انتظار آن 34
(2-12-4) – اهداف نظارت بانکی 35
(2-13) – عوامل اساسی ومعیار های تعین اعطای تسهیلات 35
(2-13-1) – شخصیت 36
(2-13-2) – ظرفیت 36
(2-13-3) – سرمایه 36
(2-13-4) – وثیقه 37

 
 
(2-13-4-1) – عوامل موثر در اخذ وثیقه 37
(2-13-4-1-1) – قابلیت اجرای طرح ها 37
(2-13-4-1-2) – نظارت بر معامله 38
(2-13-4-1-3) – شرایط اقتصادی 38
(2-13-4-2) – وثایق قابل قبول 38
(2-13-4-3) – انواع وثایق 38
(2-13-4-3-1)- اموال 38
(2-13-4-3-2) – اسناد تضمینی 40
(2-13-4-3-3) – انواع اسناد تضمینی 41
(2-13-4-3-4) – انواع قرار دادها 43
(2-14) – سیستم مدیریت ریسک وساختار آن در نظام بانکی 44
(2-14-1) – اجزاء تشکیل دهنده سیستم مدیریت ریسک 44
(2-14-2) – انواع ریسک های اساسی بانک 47
(2-14-2-1) – ریسک عملیاتی 48
(2-14-2-2) – ریسک نقدینگی 48
(2-14-2-3) – ریسک بازار 48
(2-14-2-4) – ریسک اعتبار ی 49
(2-14- 3)- سود (بهره) بانکی 53
(2-14-3-1) – کارکرد نرخ های بهره در اقتصاد 53
(2-14-3-2) – نرخ بهره در بانکداری متعارف 54
(2-14-3-3) – مکانیزم تعین نرخ بهره 55
(2-14-4) – نرخ سود در اقتصاد ایران 56
(2-14-5) – تاثیر ریسک در دو نوع قرار داد وام تسهیلات ربوی ومشارکت 57
(2-14-6) – تاثیر نرخ سود در ایجاد اقساط معوق 59
(2-15) – اعتبار سنجی ورتبه بندی مشتریان بانک 59
(2-16) – عوامل برون سازمانی افزایش مطالبات معوق 61
(2-16-1) – نوسانات بازار در افزایش نرخ تورم 62
(2-16-2) – مسکن 62
(2-16-2-1) – تفاوت نرخ بازدهی مسکن نسبت به نرخ تسهیلات اعطایی 62
(2-16-2-2) – افت قیمت مسکن وقفل شدن اعتبارات

مطلب مرتبط :   منابع مقاله درباره مشروع بودن جهت معامله

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu