پایان نامه :
قابلیت اطمینان

پایان نامه : قابلیت اطمینان

دانلود پایان نامه

63
(2-16-3) – قابل رقابت نبودن کالای داخلی با کالای خارجی 63
(2-16-4) – ورود کالای قاچاق 64
(2-16-5) – اقدامات بانک مرکزی 64
(2-16-6) – عملکرد سیاسی دولت 64

(2-16-7) – تحریم اقتصادی کشور 65
(2-17) – پیشگیری از ایجاد اقساط معوق 65
(2-17-1) – نقش محوری مسئولین شعب در پشگیری وکاهش اقساط معوق 66


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

(2-17-2) – نقش مدیریت زمان در پیشگیری وکاهش اقساط معوق 66
(2-17-3) – نقش مذاکره در پیشگیری وکاهش اقساط معوق 67
(2-18) – تعریف اصطلاحات 68
(2-19) – پیشینه 69
(2-19-1) – آقای هاشمی نودهی – عوامل موثر بر ایحاد مطلبات بانک مسکن 71
(2-19-2) – آقای مهدی اکبری – عوامل موثر برافزایش مطالبات بانک ملی قم 71
(2-19-3) – آقای جعفر برادری – عوامل موثر بر پیدایش مطالبات بانک صادرات 71
(2-19-4) – آقای علیرضا رضایی سیروس بیمه تسهیلات ونقش آن در کاهش 73
میزان مطالبات معوق بانک
مدل مفــــــــــــــهومی 75
فصل سوم روش تحقیق —————————— 76-82
(3-1) – مقدمه 77
(3-2) – تعریف متغیر ها 78
(3-3) – روش تحقیق 78
(3-4)- ابزار گردآوری اطلاعات 79
(3-5)– قلمرو مکانی وزمانی تحقیق 79
(3-6) – شناسایی متغیر ها (مستقل و وابسته) 80
(3-7) – سئوالات اصلی که برای سنجش متغیر ها در نظر گرفته شده است 80
(3-8) – جامعه آماری ونمونه آماری 81
(3-9) – اعتماد ابزار اندازه گیری (پایایی) 81
(3-10) – اعتبار اندازه گیری ( روایی) 81
(3-11) – روش تجزیه وتحلیل داده ها 82
فصل چهارم تجزیه وتحلیل داده ها ———- ——- —- 83-114
(4-1) – مقدمه 84
(4-2) – توصیف داده های عمومی جمعیت شناسی 85
(4-2-1) – تعداد پاسخ دهنده گان 85
(4-2-2) – قابلیت اطمینان 85
(4-2-3) – سطح تسهیلات 86
(4-2-4) – محل خدمت 87
( 4-2-5 ) – سابقه خدمت 88
(4-3) – توصیف داده های تخصصی 89
(4-3-1) – فرضیه اول 89
(4-3-1-1) – تاثیر عدم نظارت کافی بر مصرف تسهیلات، در ایجاد اقساط معوق 91
(4-3-1-2) – تاثیر عدم توجیه اقتصادی پروژه ها، در ایجاد اقساط معوق 92
(4-3-1-3)– تاثیر عدم کنترل ونظارت کافی سرپرستی بر شعب، درایجاد اقساط معوق 93
(4-3-1-4) – تاثیر عدم تطبیق تسهیلات پرداختی با فعالیت مشتریان، درایجاد اقساط معوق 94
(4-3-1-5) – تاثیر عدم کنترل کافی اسناد ومدارک، در ایجاد اقساط معوق 95
(4-3-1-6) – تاثیر عدم شناسایی مشتریان بد حساب، در ایجاد اقساط معوق 96
(4-3-1-7) – تاثیر عدم نظارت کافی بر پیشرفت پروژه ها، در ایجاد اقساط معوق 97
(4-3-2) – فرضیه دوم 98
(4-3-2-1) – تاثیر عدم توجه به شرایط اجتماعی، قضایی ضامنین، در ایجاد اقساط معوق 99
(4-3-2-2) – تاثیر عدم اخذ مجموعه ای از تضمینات، در ایجاد اقساط معوق 100
(4-3-2-3) – تاثیر عدم استفاده از کارمندان بعنوان ضامن، در ایجاد اقساط معوق 101
(4-3-2-4) – تاثیر عدم توانایی کافی اسناد تضمینی، در ایجاد اقساط معوق 102
(4-3-2-5) –تاثیر عدم استحکام لازم و وثایق ترهینی، در ایجاد اقساط معوق 103
(4-3-2-6) – تاثیر عدم همکاری ادارات صادر کننده تعهد نامه، در ایجاد اقساط معوق 104
(4-3-2-7) – تاثیر عدم توانایی مالی ضامنین، در ایجاد اقساط معوق 105
(4-3-3) – فرضیه شماره سه 106
(4-3-3-1)–تاثیر اعطای تسهیلات با نرخ سود بالابه افراد بی تفاوت درایجاد اقساط معوق 107
(4-3-3-2)– تاثیر اعطای تسهیلات با نرخ سود بالابه افراد بدهکار درایجاد اقساط معوق 108
(4-3-3-3) – تاثیر عدم تمکین مالی مشتریان در پرداخت اقساط در ایجاد اقساط معوق 109
(4-3-3-4) – تاثیر نارضایتی مشتری از نرخ بالای تسهیلات اعطای در ایجاد اقساط معوق 110
(4-4)- آزمون فرضیات 111
(4-4-1) – فرضیه اول 111
(4-4-2) – فرضیه دوم 112
(4-4-3) – فرضیه سوم 11
3
(4-5) – اولویت بندی فرضیات 114
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات ———————– 115-125
(5-1) – مقدمه 116
(5-2) – خلاصه تحقیق 117
(5-3) – فرضیه ها ونتایج تحقیق 118
(5-3-1) فرضیه اول 118
(5-3-2) – فرضیه دوم 120
(5-3-3) – فرضیه سوم 121
(5-4) – مقایسه نتایج تحقیق باسایر تحقیقات 122
(5-4) – پیشنهادات تحقیق 123
(5-4-1) – پیشنهادات تحقیق در جهت بهبود روش بر اساس نتایج تحقیق 123
(5-4-2) – پیشنهادات تجربی تحقیق 125
(5-5-3) – پیشنهادات پژوهشی تحقیق 125
(5-5) – محدودیت های تحقیق 125
منابع ضمائم 127

مطلب مرتبط :   اعلامیه جهانی حقوق بشر

فــــــــهرست جداول
عناوین صفحه
——————————————————————————
(2-1) – جدول خدمات بانک قوامین 15
(3-1) – جدول روش شناسی 79

 
 
(3-2) – توزیع سئوالات فرضیه در پرسشنامه 80
(3-3) – جدول قابلیت اطمینان پرسشنامه 81
(4-1) – جدول تعداد پاسخ دهنده گان 85
(4-2) – جدول قابلیت اطمینان پرسشنامه 86
(4-3) – جدول فراوانی سطح تحصیلات 86
(4-4) – جدول فراوانی محل خدمت 87
(4-5) – جدول فراوانی سنوات خدمتی 88
(4-6) – جدول سوالات فرضیه اول 90
(4-7) – جدول سوال یک از فرضیه اول 91
(4-8) – جدول سوال دو از فرضیه اول 92
(4-9) – جدول سوال سه از فرضیه اول 93
(4-10) – جدول سوال چهاراز فرضیه اول 94
(4-11) – جدول سوال پنج از فرضیه اول 95
(4-12) – جدول سوال ششم از فرضیه اول 96
(4-13) – جدول سوال هفتم از فرضیه اول 97
(4-14) – جدول سوالات فرضیه دوم 98
(4-15) – جدول سوال یک از فرضیه دوم 99
(4-16) – جدول سوال دوم از فرضیه دوم 100
(4-17) – جدول سوال سوم از فرضیه دوم 101
(4-18) – جدول سوال چهارم از فرضیه دوم 102
(4-19) – جدول سوال پنجم از فرضیه دوم 103
(4-20) – جدول سوال ششم از فرضیه دوم 104
(4-21) – جدول سوال هفتم از فرضیه دوم 105
(4-22) – جدول سوالات فرضیه سوم 106
(4-23) – جدول سوال یک از فرضیه سوم 107
(4-24) – جدول سوال دوم از فرضیه سوم 108
(4-25) – جدول سوال سوم از فرضیه سوم 109
(4-26) – جدول سوال چهارم از فرضیه سوم 110 (4-27) – جدول میانگین فرضیه اول 111
(4-28) – جدول میانگین فرضیه دوم 112
(4-29) – جدول میانگین فرضیه سوم 113
(4-30)- جدول اولویت بندی فرضیات 114

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه ارشد درمورد نتایج برآورد مدل

فهرست نمودار
عناوین صفحه
(2-2) –

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu