پایان نامه روانشناسی : 
عدم تقارن اطلاعات

پایان نامه روانشناسی : عدم تقارن اطلاعات

دانلود پایان نامه

افشاء، سرمایهگذار را از جستجو برای کشف اطلاعات محرمانه و سوداگری بر مبنای آن، باز میدارد؛ زیرا با افشای اطلاعات، شکاف اطلاعاتی یا همان عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایهگذاران کاهش مییابد.
دوم : افشای اطلاعات در بازار، مانع انجام معاملات مولد ثروت برای یک عده برخوردار از اطلاعات محرمانه می شود و در نتیجه با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، رفاه تمام سرمایه گذاران را افزایش میدهد.
سوم : به طور کلی، کیفیت افشاء، با میزان معاملات صورت گرفته توسط هر دو گروه، دارندگان اطلاعات و دارندگان اطلاعات محرمانه، ارتباط مثبت دارد (برون و هیل اجیست،2007).
18-2 پیامد های عدم تقارن اطلاعاتی
موضوع بازارهای نامتقارن، مساله ای بسیار مهم است که با پیچیده شدن کالاها و خدمات و از طرف دیگر، پیچیده شدن مکانیزم مبادله، روز به روز بر اهمیت آن افزوده شده و نیاز به توجه بیشتر و ارائه راهکارهای جدیدتری را از سوی بازیگران بازار، یعنی فروشنده ها، خریداران، نهادهای قانونی، مدیران و اعتباردهندگان و نهایتا دولت، می طلبد. عدم تقارن اطلاعات پیامدهای نامطلوب مختلفی را از قبیل کاهش کارایی بازار، افزایش هزینه های معاملاتی، ضعف بازار، نقدشوندگی پایین و به طورکلی، کاهش سود حاصل از معاملات در بازارهای سرمایه، در پی دارد. مطالب یاد شده می تواند بیانگر اهمیت موضوع عدم تقارن اطلاعاتی و تاثیر غیرقابل انکار آن بر تصمیم گیری های اقتصادی، باشد. (خدامی پور و قدیری، 1389).
در شرایط وجود عدم تقارن اطلاعاتی، سرمایه‌گذاران و همچنین حسابرسان احتمال وجود هزینه‌ها و زیان‌های شناسایی نشده و محتمل را نیز مد نظر قرار می‌دهد. حسابداری محافظه کارانه به سرمایه‌گذاران این اطمینان را می‌دهد که درآمدها بیش از واقع و هزینه‌ها کمتر از واقع ارائه نشده‌اند. به عبارت دیگر اغلب عدم تقارن اطلاعاتی از ماهیت فرصت‌های سرمایه‌گذاری شرکت نشأت می‌گیرد. عدم تقارن اطلاعاتی بیشتر به دلیل اختیارات رشد، فرصت‌های بیشتری را برای هموار سازی سود و انتقال ثروت به مدیریت از طریق معاملات داخلی و پاداش اضافی فراهم می‌کند. موقعیت‌های رشد بزرگتر یک شرکت، باعث جریان‌های نقدی آتی غیر قابل تایید بیشتری می‌شود و در نتیجه عدم تقارن اطلاعاتی بیشتری میان مدیران و سهامداران به وجود می‌آورند (لافوند و واتز، 2006).
19-2 راه حل های کاهش عدم تقارن اطلاعاتی
به منظور کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین افراد درون سازمانی و برون سازمانی، افشای اطلاعات برای استفاده‌کنند‌گان خارجی، بدلیل پیام‌دهی و کاهش احتمال گزینش نادرست که بر هزینه‌ی سرمایه‌ی شرکت موثر است، تلاش زیادی صورت گرفته است. از این رو ادعا می‌شود که اطلاعات عمومی، یک جایگزینی مناسب برای اطلاعات ویژه و پرهزینه است. در همین پیوند، ورچیلا (1982) نشان می‌دهد که افزایش اطلاعات در دسترس، آشکارا میزان اطلاعات ویژه را کاهش می‌دهد (ورچیلا،1982). همچنین دیاموند (1985) در تحقیق خود به این نتیجه دست یافت که انتشار اطلاعاتی شرکتی، انگیزه‌ی معامله‌گران را برای ایجاد اطلاعات ویژه کاهش می‌دهد و در نتیجه، باعث کاهش ریسک حاصل از وجود این اطلاعات و کاهش شدت وضعیت سفته ‌بازی حاصل از وجود معامله‌گران می‌شود.
راه حل هایی که برای کاهش مشکل عدم تقارن اطلاعاتی ارائه گردیده است را می توان به شرح زیر جمع بندی نمود (هیلی و همکاران، 2000).
1 . مکانیسم های خود اجباری : مشکل عدم تقارن اطلاعاتی برای شرکت ها مناسب نیست، زیرا موجب افزایش هزینه تامین مالی خارجی و در نتیجه هزینه سرمایه بالاتری برای شرکت ها می گردد. در نتیجه خود مدیران انگیزه دارند که با افزایش کیفیت گزارش های شرکتی و افشای اختیاری یا داوطلبانه مشکل عدم تقارن اطلاعاتی را تا حدودی کاهش دهند.
2 . وضع مقررات و قوانین : همیشه نمی توان انتظار داشت که مکانیسم های خود اجباری مشکل عدم تقارن اطلاعاتی را حل کند. بعنوان مثال هزینه تهیه اطلاعات را سهامداران فعلی تقبل نموده درحالیکه سهامداران آتی هیچ سهمی از این هزینه تهیه اطلاعات را تقبل نمی کنند. این مسئله اشاره به سواری مجانی سرمایه گذاران آتی از اطلاعات داشته و این موضوع می تواند سهامداران فعلی را ترغیب به تهیه و ارائه اطلاعات پایین کند. در نتیجه وضع قوانین و مقررات که مدیریت را مجبور به افشای کامل اطلاعات خصوصی کند از راه حل های کاهش عدم تقارن اطلاعاتی است.
3 . وجود واسطه های اطلاعاتی اثر بخش مثل تحلیل گران مالی و نهادی رتبه بندی : تحلیل گران مالی اطلاعاتی را از منابع عمومی و خصوصی جمع آوری نموده، عملکرد جاری شرکت را تجزیه و تحلیل و ارزیابی نموده و جنبه های آتی شرکت ها را پیش بینی و در مورد خرید، فروش و یا نگهداری سهام پیشنهاد هایی را به سرمایه گذاران ارائه می دهند. پژوهش هایی که در مورد نقش تحلیل گران مالی در بازار های سرمایه انجام شده دلالت بر این دارد که آن ها نقش ارزشمندی را در بهبود کارائی بازار سرمایه ایفا می کنند. زمانیکه اوراق قرضه شرکتی رتبه بندی می شود، در واقع ارزیابی مستقلی از شرکت انجام شده و همین امر اطلاعات عمومی مازاد تولید نموده و مشکل عدم تقارن اطلاعاتی کاهش می یابد (آگزا و همکاران، 2007).
4 . حسابرسان مستقل : حسابرسان مستقل اطمینانی مستقل و معقول به سهامداران می دهند که صورت های مالی مطابق با استاندارد های پذیرفته شده حسابداری تهیه گردیده است. در واقع حسابرسی مستقل موجب اتکای استفاده کنندگان صورت های مالی بر گزارش های مالی گردیده و انتظار می رود که در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی موثر واقع گردد. لفتویچ (1983) پی برد که بانک ها شرکت ها را ملزم به ارائه اطلاعات مالی حسابرسی شده می کنند. این دلالت دارد که تامین کنندگان سرمایه به حسابرسان به عنوان وسیله ای برای افزایش اعتبار می نگرند.
5 . استاندارد های حسابداری : استاندارد های حسابداری ویژگی ها، نحوه، میزان و نوع ارائه اطلاعاتی که شرکت ها ملزم به ارائه آن هستند را تعیین می کنند. استاندارد های حسابداری از طریق ارائه یک زبان پذیرفته شده مشترک گزارشگری ما بین مدیران و سرمایه گذاران، به طور بالقوه ای هزینه های پردازش اطلاعات را برای استفاده کنندگان صورت های مالی کاهش می دهد. تدوین استاندارد های حسابداری مناسب می تواند عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش دهد.
20-2 هزینه سرمایه
ایده “هزینه سرمایه” برای کاری که حرفه ای های مالی و حسابداری، مستقیم یا غیر مستقیم، به عنوان بخشی از مشارکتشان در گروه های تصمیم گیری چند وظیفه ای متقابل انجام می دهند، نقش اساسی دارد. آنها نیاز دارند که تکنیک هایی را برای تخمین هزینه سرمایه به منظور بودجه بندی سرمایه ای درازمدت، تجزیه و تحلیل در مورد ادغام و تحصیل شرکت ها، کاربرد ارزش افزوده اقتصادی به عنوان شاخص عملکرد مالی در سطح شرکت، سیستم های تشویقی برای کنترل مالی، استفاده از سود باقیمانده برای ارزیابی عملکرد مالی، تجزیه و تحلیلهای ارزش ویژه و حسابداری سرقفلی خریداری شده، درک کنند و به کار ببرند (سلیمی، 1386).
21-2 تعریف هزینه سرمایه
چنانچه بین هزینه سرمایه و موضوع به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران ارتباط برقرار گردد، می توان هزینه سرمایه را اینگونه تعریف کرد: “حداقل نرخ بازدهی که شرکت باید تحصیل کند تا در ارزش شرکت تغییری صورت نگیرد”، یعنی ارزش شرکت کماکان حفظ گردد. در چنین تعریفی از هزینه سرمایه مسأله نرخ سر به سر مورد توجه قرار می گیرد. اگر بازده شرکت کمتر از هزینه سرمایه باشد، ارزش اوراق بهادار شرکت کاهش خواهد یافت. برعکس، اگر نرخ بازده شرکت از هزینه شرکت بیشتر شود، ارزش بازار شرکت افزایش خواهد یافت. در این صورت هزینه سرمایه را می توان این گونه تعریف نمود: “نرخ بازدهی که مانع تغییر ارزش سهام عادی شرکت می گردد”( نوو، 1381).
در واقع بایستی توجه داشت که مفهوم واژه سرمایه در عبارت ” هزینه سرمایه ” و نیز ” ساختار سرمایه ” وسیع تر از سرمایه در حسابداری است؛ چرا که در مفهوم جدید منظور فقط حقوق صاحبان سهام نیست، بلکه هدف از آن کلیه وجوه بلند مدت مورد استفاده شرکت است، خواه متعلق به صاحبان شرکت و خواه متعلق به دیگران باشد. با چنین دیدگاهی، سرمایه هم از منابع داخلی و هم خارجی تشکیل شده است. منابع داخلی شامل سود تقسیم نشده، اندوخته ها و امثال آن هاست. منابع خارجی نیز شامل وام بلند مدت بانکی، وام های رهنی، اوراق قرضه منتشر شده، انتشار سهام عادی و ممتاز خواهد بود. بر اساس آمار های موجود در سال های اخیر، منابع داخلی و وام های میان مدت بانکی، عمده ترین شکل تامین مالی بسیاری از شرکت ها بوده است (وستون و دیگران ، 1382).
اساس تصمیمات متنوع شرکت، هزینه ی سرمایه آن است. هزینه سرمایه، عملیات و به تبع آن سودآوری شرکت را تحت تاثیر قرار داده، بنابراین تلاش برای کاهش هزینه سرمایه، مساله ای غیرعادی به نظر نمی رسد (آدماتی، 2000).
22-2 کاربرد مفهوم هزینه سرمایه
شاید مهمترین مفهوم هزینه سرمایه این باشدکه اگر نرخ بازده سرمایه گذاری یک شرکت از هزینه سرمایه اش بیشتر باشد و اگر بدون بالاتر رفتن درجه ریسک، این میزان بازده افزایش یابد، ثروت سهام داران افزایش خواهد یافت. دلیلی که در این خصوص بیان می شود این است که اگر نرخ بازده شرکت از هزینه سرمایه آن بیشتر شود، دارندگان اوراق قرضه و سهام ممتاز به نرخ بازده ثابت مورد نظر خود خواهند رسید و باقی مانده بازده در اختیار صاحبان سهام عادی قرار خواهد گرفت که نرخ بازده مورد توقع آن ها بیشتر خواهد بود. بنابراین می توان سود مازاد را به طرق زیر به مصرف رسانید:
1 . شرکت از طریق پرداخت سود سهام بیشتر این مبلغ را بین سهامداران عادی تقسیم کند؛
2 . شرکت این سود را مجددا در شرکت سرمایه گذاری کند و نرخ بازده دوره های بعدی را افزایش دهد؛
3 . ترکیبی از دو روش
در نتیجه اتخاد هر یک از روش های فوق، مطلوبیت سهام عادی (از نظر سهام داران) بیشتر می شود و افزایش تقاضا منجر به افزایش قیمت سهام عادی در بازار می گردد و ثروت سهام داران افزایش خواهد یافت (نوو، 1381).
23-2 اجزای تشکیل دهنده هزینه سرمایه
1-23-2 هزینه بدهی
هزینه ای که شرکت برای تامین وجوه از طریق اخذ وام و یا انتشار اوراق قرضه بلند مدت متحمل می شود هزینه بدهی نامیده می شود. مهمترین مزیت هزینه پرداخت شده بابت بدهی ها نسبت به سایر منابع تامین مالی قابل قبول بودن آن برای مقاصد مالیاتی است. از این رو قسمتی از این هزینه ها از طریق کاهش در مالیات پرداختنی، بازیافت می شود. از دیگر مزایای آن می توان به این مطلب اشاره داشت که در مقایسه با سهام عادی و سهام ممتاز یک نوع منبع تامین مالی ارزان قیمت به شمار می آیند.( وستون و دیگران، 1382)
2-23-2 هزینه حقوق صاحبان سهام
هزینه حقوق صاحبان سهام متشکل از هزینه سهام عادی، سهام ممتاز و سود انباشته می باشد و معمولا نرخ بازدهی است که سرمایه گذاران از شرکت مطالبه می کنند.
لازم به ذکر است که هزینه سود انباشته معادل هزینه سهام عادی موجود است. زیرا انتظار سرمایه گذاران از یک واحد تجاری تا حد بسیار زیادی تابع حقوق صاحبان سهام آن است. بدیهی است که هر چه میزان حقوق صاحبان سهام بیشتر باشد، سود مورد انتظار سرمایه گذاران بیش تر و بالعکس هر چه میزان حقوق صاحبان سهام کمتر باشد سود مورد انتظار سرمایه گذاران کاهش می یابد. تغییر انتظار افراد ناشی از تاثیری است که این مبالغ در قیمت سهام می گذارد، سود انباشته اثر خود را بر روی قیمت سهام به صورت نرخ رشد که حاصل ضرب نرخ بازده سرمایه گذاری در میزان سود اندوخته شده طی یک سال است، نشان می دهد. بدیهی است که هر چه میزان سود انباشته بیشتر باشد، نتیجه فرمول نرخ رشد بیشتر شده و در نهایت قیمت سهام بالاتر خواهد بود ( همان مرجع).
24-2 محاسبه هزینه سرمایه :
سرمایه که عامل مهمی در تولید است، مانند هر منبع دیگری هزینه دارد و هزینه هر جزئی از سرمایه ممکن است با سایر اجزا متفاوت باشد. اجزای عمده در ساختار سرمایه عبارتند از : بدهی، سهام ممتاز، سود تقسیم نشده، سهام جدیدالانتشار. متوسط هزینه سرمایه، میانگین موزون هزینه اجرای سرمایه است که در آن، وزن یا ضریب مورد استفاده جهت انجام محاسبات برابر است با نسبت هر یک از اقلام سرمایه مورد استفاده می باشد. اگر هزینه اقلام خاص سرمایه مقادیر معینی باشد، می توان گفت که مدیران مالی می توانند با تغییر ساختار سرمایه شرکت، میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت را تغییر دهند (نوو، 1381). در واقع با در نظر گرفتن ارتباط هزینه سرمایه و ارزش شرکت (ثروت سهام داران) می توان به اهمیت روش تامین مالی اتخاذ شده از سوی مدیریت پی برد.
25-2 مدل های تخمین هزینه سرمایه :
از لحاظ مفهومی، هزینه سرمایه یک شرکت، عبارت است از هزینه فرصت یک سرمایهگذار برای سرمایهگذاری در آن شرکت. تخمین میانگین موزون هزینه سرمایه در شرکت، تلاشی درجهت کمی کردن بازده متوسط مورد انتظار کلیه سرمایهگذاران در شرکت، شامل: بدهی مرتبط با بستانکاران کوتاه مدت و درازمدتی که به آنها بهره تعلق میگیرد، سهامداران ممتاز و سهامداران عادی است. هزینه سرمایه شرکت به صورت میانگین موزون محاسبه میشود که وزنهای آن برحسب ارزشهای منابع مختلف سرمایه تعیین میشوند.
1-25-2 میانگین موزون هزینه سرمایه
در معادله 1 فرمول متداول برای تخمین میانگین موزون هزینه سرمایه یک شرکت نشان داده شده است.
معادله 1 : WACC =
که در اینجا :
Wi = وزن i امین منبع سرمایه می باشد (i=1,…,n) که براساس ارزش کلی بازار آن منبع در ارتباط با ارزش کل شرکت تعیین میشود، و Ki = بازده مورد انتظار i امین اوراق بهادار است.
قسمت سمت راست معادله را به هنگامی که فقط دو منبع سرمایه شامل بدهی درازمدت دارای بهره و سهام عادی وجود داشته باشد، میتوان به صورت معادله ساده شده 2 نشان داد.
معادله 2 : WACC = Wd Kd (1-T) + Ws Ks
که در اینجا :
Kd= هزینه مورد انتظار بدهی دراز مدت، T= نرخ نهایی مالیات بر درآمد شرکت، Ks= هزینه مورد انتظار سهام عادی، و Wd و Ws وزنهای بدهی درازمدت و سهام عادی در ساختار سرمایه شرکت هستند.
توجه داشته باشید که ساختارسرمایه ممکن است برحسب ساختار سرمایه هدف یا ساختار سرمایه بهینه موردنظر باشد.
به هنگام تعیین وزنهای بدهی و سهام، از ارزشهای بازار به جای ارزش دفتری استفاده شده است زیرا ارزش های بازار، ارزش شرکت را بهتر منعکس میکند. مدلهای دیگر قابل استفاده جهت تخمین Ks عبارتند از : الف – مدل تک عامله که مدل قیمتگذاری دارایی سرمایهای نامیده میشود، ب- مدل چند عامله که مدل قیمت گذاری آربیتراژ نامیده میشود، ج- روش نسبت درآمد به قیمت (E/P) و د- روش جریان نقدی تنزیل شده (PCF) . در ادامه به طور خلاصه دو مدل (یانگ و او

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه ارشد درمورد قانون آیین دادرسی کیفری

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو