پایان نامه با موضوع 
مهارت های اجتماعی، ویژگی های شخصیت، آسیب پذیری، ویژگی های شخصیتی

پایان نامه با موضوع مهارت های اجتماعی، ویژگی های شخصیت، آسیب پذیری، ویژگی های شخصیتی

دانلود پایان نامه

ه فولکمن و لازاروس (۱۹۸۰) طبقه بندی کردند(رایس ،۱۹۹۲).
۲-۷ نظریه مقابله
مهمترین رویکرد در زمینه مقابله، نظریه تبادلی استرس لازاروس و فولکمن ( ۱۹۸۱) می باشد
(کاوانا، ۱۹۹۹). استرس، فرایند تعامل فرد و محیط است. در واقع، استرس یا عامل آن چندان مهم نیست، بلکه ارزیابی و تفسیر فرد از آن اهمیت دارد. در صورتی که فرد آن را بالاتر از توان (و منابع) خود ارزیابی کند، استرس رخ می دهد . اما بین عامل استرس و بروز پیامدهای آن، لازاروس و معتقد است متغیرهایی مانند تجربه، روش ها و منابع مقابله بعلاوه ویژگی های شخصیتی دخالت می کند (رایس،۱۹۹۲). فرد طی ارزیابی اولیه، ثانویه و باز ارزیابی ، با استرس مقابله می کند. ارزیابی اولیه، یک نوع ارزیابی مقدماتی از موقعیت است (طبقه بندی و سنجش موقعیت استرس زا). ارزیابی ثانویه، در واقع، مهارت های مقابله و خواست های موقعتیتی را می سنجند(به کارگیری فنون مقابله برای رویارویی با استرس). باز ارزیابی، بر اساس پسخوراند ناشی از تبادلات فرد و محیط (فرد و استرس) در طی ارزیابی اولیه و ثانویه، قرار دارد(لازاروس ۱۹۹۱) .
لازاروس و فولکمن ( ۱۹۸۴) در همین رویکرد دو روش مقابله را معرفی کردند :مقابله ابزاری و مقابله تسکین دهنده و به عبارت دقیقتر ، مقابله مسأله دار و مقابله هیجان مدار ، مقابله ابزاری (نظیر حل مسأله) مستقیماً متوجه منبع تهدید است . مقابله تسکین دهنده ( نظیر آرام سازی ) با هیجانات ناشی از منبع تهدید مقابله می کند(رایس ، ۱۹۹۲) .
مسأله مدار: روشی یا مجموعه روشهایی است که طی آن فرد به منظور کاهش یا حذف پیامدهای ناخوشایند استرس ، سعی می کند بر عامل استرس تسلط یابد . مات نی و دیگران ( ۱۹۸۶). چند روش مسأله مدار را مشخص کردند که شامل مهار استرس۵۱، ساختار بندی۵۲ و مهارت های اجتماعی۵۳ می شود. مهار استرس، شامل آگاه شدن از افزایش تنش و عوامل ایجاد کننده آن می باشد.
ساختاربندی، شامل جمع آوری داده ها درباره عامل استرس، پرس و جو در زمینه منابع (حمایتی) موجود و طراحی روش های استفاده از آنها، می باشد. مهارت های اجتماعی، شامل خود- ابرازی و صمیمیت ورزی۵۴ (شریدان و رادماچر، ۱۹۹۲) .
روش مقابله مسأله مدار موفق ، مستلزم استفاده بهینه از مؤلفه های شناختی عقلایی بودن ، انعطاف پذیری و دور اندیشی است . مقابله مؤثر مستلتزم ارزیابی واقع بینانه و درست از عامل استرس منابع موجود می‌باشد. البته ، روش مقابله ای مسأله مدار، صرفاً متوجه عامل استرس نیست. غالباً این روش مستلزم عملی است که فرد بتواند آن را به خوبی به انجام برساند. برای مثال ، مطالعه قبل از امتحان( شریدان و رادماچر ، ۱۹۹۲) .
هیجان مدار: روش یا مجموعه روش هایی است که برای مهار واکنش های هیجانی مرتبط با عامل استرس به کار گرفته می شود. برای مثال ، دانشجویی که در امتحان نمره پایین گرفته است ، ممکن است برای کاهش تنش ناشی از آن ، به جوک و یا بازی بپردازد . هر نوع روش مقابله ای می تواند برای کاهش هیجانات ناخوشایند به کار گرفته شود. روش مقابله ای هیجان مدار، غالباً شامل باز ارزیابی است. اگر مشکل حل نشود، یک راه مهار تنش این است که آنرا مجدداً ارزیابی کرد. برای این کار ، فرد موقعیت خود را با سایر افراد مقایسه می کند و ممکن است به این نتیجه می رسد که شرایط او خیلی هم بد نبوده است ( شریدان و رادماچر ، ۱۹۹۲) .
روش مقابله هیجان مدار، ممکن است بیماری زا ( ناسالم ) به نظر برسد. زیرا این روش ، گاهی اوقات شامل خود – فریبی ۵۵ و تحریف واقعیت ۵۶ است. با این وجود، همانطور که لازاروس ( ۱۹۸۳) متذکر شده است ، اندکی خیالبافی برای سلامتی روانشناختی لازم است. البته ، روش های سالمی برای مقابله با پریشانی هیجانی نظیر کار ، ورزش ، فنون آرام سازی ، و شوخ طبعی ۵۷ وجود دارد(شریدان و رادماچر ، ۱۹۹۲ ؛ کاوانا ، ۱۹۹۹؛ رایس ۱۹۹۲۰).
اجتناب : به عقیده شریدان و رادماچر ( ۱۹۹۲) اجتناب (دوری عینی) از عامل استرس و انکار (دوری ذهنی) عامل استرس ، جزو روش های مقابله ای هیجان مدار می باشد. اما از آنجا که روش مقابله ای اجتنابی(۱) مستقیماً به مهار، حذف یا کاهش هیجانات ناخوشایند ناشی از استرس نمی پردازد و (۲) خود این روش اشکال مختلف و متعددی دارد، شاید بهتر این باشد که عنوان یک شیوه مقابله ای جداگانه به حساب آورد. به هر حال ، شیوه های روش های اجتناب (عینی و ذهنی) از عامل استرس، زیاد است. مانند تلفن زدن به یک دوست (روی آوردن به اجتماع)، خرید و خوردن تفریحی (روی آوردن به فعالیت ها) .
۲-۸ سبک های مقابله، تعاریف، طبقه بندی
الف: تعاریف : فولکمن و لازاروس( ۱۹۸۰) یک تعریف بسیار جامع از مقابله (به عنوان بخشی از نظریه تبادلی استرس) ارائه کرده اند. آنها ” مقابله ” را تمام تلاش های شناختی و رفتاری دانستند که برای کنترل ، کاهش یا تحمل خواست ها به کار گرفته می شوند. ای خواست ها ۵۸ می تواند درونی یا برونی باشد. خواست های درونی ، ممکن است پیامد ارزیابی های شناختی یا تعارض های عاطفی را منعکس سازد.
علاوه بر این، مقابله، معمولاً، به یک یا دو پیامد کمک می کند: مقابله یا درصدد تغییر رابطه بین “فرد” و “محیط” است یا در صدد کاهش ناراحتی و پریشانی عاطفی . باز ارزیابی شناختی که معنای یک حادثه را اصلاح می کند، روشی است که طی آن فرد رابطه بین “فرد” و “محیط” است یا در صدد کاهش ناراحتی و پریشانی عاطفی . باز ارزیابی شناختی که معنای یک حادثه را اصلاح می کند، روشی است که طی آن فرد رابطه بین “خود” و “محیط” را تغییر دهد (رایس ، ۱۹۹۲).
سه جنبه کلیدی در تعریف لازاروس وجود دارد.
۱ – مقابله به جای اینکه مقدمتاً ناشی از ویژگی های شخصیتی باشد وابسته به شرایط است .
۲ – راهبردهای مقابله به دلیل تلاش تعریف می شوند و مشخصاً چیزی را که افراد در تعامل با محیط به صورت هدفمند انجام می دهند را تبیین می کند. توجه متمرکز بر تلاش است که ممکن است از اعمال یا شناخت های رفتاری باشد.
۳ – مقابله بعنوان یک فرایند نگریسته می شود که به مرور زمان در طی یک مواجه ویژه تغییر می کند. قبل از شروع اقدام به مقابله موقعیت ، پیامدها و … منابع حمایتی در دسترس بررسی و ارزیابی مجدد ( ثانویه ) می شود. ( کوهن ۱۹۸۰) . ۵۹
بعد از آن، کنت مات نی و همکارانش ( ۱۹۸۶) نوشتجات روش های مقابله را بررسی کردند و توانستند تا حدودی تعریف لازاروس را بهبود بخشند. آنها ” مقابله ” را هر تلاش سالم یا ناسالم، آگاهانه یا ناآگاهانه می دانند که عوامل استرس را تضعیف ، حدف یا از آن جلوگیری می کند یا اثرات آن را به شیوه ای با حداقل آسیب، تحمل پذیر می سازد ( رایس ، ۱۹۹۲).

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درمورد صوری بودن در اعمال حقوقی

۲-۹ طبقه بندی شیو های مقابله :
بی لینگز و موس (۱۹۸۱) برای اولین بار، پاسخ های مقابله ای را بر اساس شیوه های مقابله۶۰ دسته بندی کردند: فعال یا اجتناب. ضمناً با تمرکز روی “پاسخ” می توان آنها را بر اساس “مسأله مدار” یا ” هیجان مدار” بودن تقسیم بندی کرد. این دوگانگی، مسأله مدار در مقابل هیجان مدار ، با مطالعه باوم، فلمینگ و سینگر ۶۱ (۱۹۸۳) همخوان است. همچنین، این دوگانگی با مدل مقابله ابزاری در مقابل تسکین دهنده ۶۲ فولکمن و لازاروس مشابه است (رایس، ۱۹۹۲) .
کمپاس، مالکارن ۶۳ و فونداکارو ۶۴ ( ۱۹۸۸) دریافتند که تعداد راهبردهای مسأله مدار مورد استفاده به طور منفی و راهبردهای هیجان مدار به طور مثبت با مشکلات هیجانی- رفتاری ارتباط داشتند. این ارتباط مثبت بین مقابله هیجان مدار و درماندگی هیجانی مشابه چندین مطالعه است که در آزمودنی های افسرده بزرگسال صورت گرفته است (موس و همکاران، ۱۹۸۷). فراگیرترین تلاش برای طبقه بندی روش های مقابله، توسط مات نی و همکارانش صورت گرفته است.
مات نی و دیگران ( ۱۹۸۶) پس از بررسی پژوهش های بسیاری در زمینه مقابله و فرا تحلیل۶۵ آنها ، فرض کردند که مقابله را می توان ، اولاً ، بر حسب ماهیت تهاجمی یا پیش گیرندگی آن مورد بررسی قرار داد. مقابله تهاجمی۶۶، زمانی رخ می دهد که عامل استرس ، واکنشی را برانگیزاند. این روش ، تلاشی است که عامل استرس را تضعیف می کند یا درهم می شکند .
بر اساس تحلیل مات نی ، مقابله پیش گیرنده شامل ۴ روش است : ۱ – اجتناب از عوامل استرس از طریق ایجاد تغییراتی در زندگی ۲ – جرح و تعدیل سطوح خواست ها ۳ – تغییر یا اصلاح الگوهای رفتاری کاهش دهنده استرس و ۴ – ایجاد منابع حمایتی ( رایس ، ۱۹۹۲) . در طبقه مقابله تهاجمی ، مات نی و همکارانش ۵ طبقه کلی از رفتارها را نام بردند:
۱ – کنترل استرس و علائم ۶۷ ، قبل از به کار گرفتن سایر روش ها ، ضروری است . ۲ – منابع نظم دهنده که شامل سازماندهی و ساختار بندی می شود و برای تلاش مقابله ای مؤثر ، به درد می خورد . ۳ – حمله به استرس زاها ۶۸ ، شامل روش هایی است که درصدد حذف مستقیم استرس زاها می باشد. مانند استفاده از مهارتهای حل مسأله ، جستجوی اطلاعات ، مهارت های اجتماعی ، پاسخ های قاطعانه . ۴ – تحمل عوامل استرس ، زمانی که عوامل را نمی توان از طریق عمل مستقیم ، حذف کرد، بازسازی ۶۹ شناختی ، ممکن است ضرورت پیدا کند. بازسازی شناختی نیز در مواقعی که منابع موجود، محدود و خواست ها فراتر از توان فرد یا شدید باشد، مؤثر و مفید واقع می شود. ۵ – کاهش برانگیختگی که شامل کاهش تنش از طریق مراقبه۷۰، آرام سازی ۷۱ و …. می باشد ( رایس ، ۱۹۹۲).
۲-۱۰ منابع حمایتی مقابله
منابع حمایتی می تواند فردی، اجتماعی یا فیزیکی باشد. منابع فردی شامل ویژگی ها یا نگرش هایی می شود که در بسیاری موقعیت ها، کمک کننده می باشد. مانند عزت نفس، احساس کنترل و خود- کارآمدی۷۲ . منابع اجتماعی شامل روابط صمیمانه، شبکه های ارتباطی گسترده وحمایت اجتماعی می شود. مانند گروه دوستان، خانواده . منابع بدنی ( فیزیکی ) شامل سلامتی و توان جسمانی کافی برای رفع نیازها و انجام امور روزانه . همچنین شامل منابع عینی مانند وضعیت رفاهی- مسکونی مناسب مانند مسکن- درآمد مکفی ، تحصیلات ، شغل و … می شود. ( رایس، ۱۹۹۲ ؛ شریداران و رادماچر ، ۱۹۹۲) .
اهمیت منابع مقابله در این است که مانع ادراک عامل استرس به صورتی خطرناک و تهدید کننده می شود. لازاروس و فولکمن ( ۱۹۸۴) معتقدند افرادی که بر این باورند هنگام مقابله با استرس منابع کمکی در اختیار دارند، نسبت به استرس، آسیب پذیری کمتری دارند تا کسانی که چنین فکر نمی کنند.
داردن و گازدا ( ۱۹۹۶) ۷۳ عقیده دارند اصول مربوط به حفظ سلامتی ، داشتن احساس خوب ، شور ، شوق و علاقه برای زندگی به جای اینکه به عنوان هدف در نظر گرفته شود باید به عنوان یک فرایند برای حفظ سلامت جسمانی و روانی در زندگی سالم دیده شوند. بنابراین ، آسیب پذیری فرد بر اساس ادراک استرس و آنهم به منابعی که در دسترس

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه ارشد درمورد ژان ژاک روسو

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو