منبع پایان نامه با موضوع 
استان کرمان، عوامل محیطی، بازاریابی، بازارهای جدید

منبع پایان نامه با موضوع استان کرمان، عوامل محیطی، بازاریابی، بازارهای جدید

دانلود پایان نامه

لیغات پسته استان کرمان محسوب میشود. H1: µ۳
۲۹۳/۳= t محاسبه شده ۶۹۹/۱= t جدول
نتیجه: t محاسبه شده از t جدول بزرگتر پس فرض یک تائید میشود. افزایش هزینههای تبلیغ پسته بعنوان واسطه تبلیغاتی بعنوان تهدیدی برای تبلیغات پسته استان کرمان محسوب میشود. در نمودار
۴-۳۵ فراوانی و درصد پاسخهای داده شده به این سوال آمده است و مشاهده میشود که ۴/۵۳ درصد بصورت زیاد و خیلی زیاد این عامل را بعنوان تهدید محسوب نمودهاند.

نمودار ۴- ۳۵ – فراوانی پاسخهای داده شده به افزایش هزینه های تبلیغ پسته بعنوان تهدید

سوال۳۱: عدم توجه صادرکنندگان به نیازمندیهای مشتریان
فرض صفر: عدم توجه صادرکنندگان به نیازمندیهای مشتریان بعنوان تهدیدی برای تبلیغات پسته استان کرمان محسوب نمیشود. H0: µ=۳
فرض یک: عدم توجه صادرکنندگان به نیازمندیهای مشتریان بعنوان تهدیدی برای تبلیغات پسته استان کرمان محسوب میشود. H1: µ۳
۱۶۰/۴= t محاسبه شده ۶۹۹/۱= t جدول
نتیجه: t محاسبه شده از t جدول بزرگتر پس فرض یک تائید میشود. عدم توجه صادرکنندگان به نیازمندیهای مشتریان بعنوان تهدیدی برای تبلیغات پسته استان کرمان محسوب میشود. در نمودار
۴-۳۶ فراوانی و درصد پاسخهای داده شده به این سوال آمده است و مشاهده میشود که ۷/۶۶ درصد بصورت زیاد و خیلی زیاد این عامل را بعنوان تهدید محسوب نمودهاند.

نمودار ۴- ۳۶ – فراوانی پاسخهای داده شده به عدم توجه صادرکنندگان به نیازمندیهای مشتریان بعنوان تهدید

۴-۳-۷. اولویتبندی تهدیدات
بر اساس مطالب ذکر شده و نمودارهای مندرج، در این قسمت به سوالات وزن نسبی داده می شود تا تهدیدات را اولویتبندی نمائیم. ابتدا مجموع وزنها، میانگین وزنها و وزن نسبی داده شده به هر سوال که از طریق آزمون مورد تایید قرار گرفته، محاسبه شده و در جدول ۴-۹ آمده است، سپس با استفاده از وزن نسبی، تهدیدات اولویتبندی شدهاند.
جدول ۴-۹- ماتریس تهدیدات ( مقادیر وزنهای داده شده به سوالات مربوط به تهدیدات و رتبهبندی و اولویت سنجی آنها)
شماره سوال
تحلیل تهدیدات
مجموع وزنها
میانگین وزنها
وزن نسبی
رتبه اولویت
نماد تهدید
۲۰
وجود نرخ تورم بالاتر از نرخ تورم جهانی
۱۱۹
۱۰/۴
۸۲۱/۰
۵
T5
۲۱
عدم وجود بخش خصوصی فعال
۹۴
۳۶/۳
۶۷۱/۰
۱۲
T12
۲۲
عدم الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی
۱۱۵
۱۱/۴
۸۲۱/۰
۴
T4
۲۳
تشدید رقابت جهانی و حضور رقبای جدید
۱۱۳
۰۴/۴
۸۰۷/۰
۶
T6
۲۴
نبود مدیران متخصص و با تجربه در زمینه تبلیغات پسته
۱۱۷
۱۸/۴
۸۳۶/۰
۳
T3
۲۵
عدم اختصاص بودجه مناسب به بخش تبلیغات
۱۱۲
۰۰/۴
۸۰۰/۰
۸
T8
۲۶
عدم شناخت روشهای قیمت گذاری رقبا در بازارهای خارجی
۱۱۷
۱۸/۴
۸۳۶/۰
۲
T2
۲۷
عدم استفاده صادرکنندگان از آژانسهای تبلیغاتی بینالمللی
۱۰۷
۸۲/۳
۷۶۴/۰
۱۰
T10
۲۸
فعالیتهای تبلیغاتی موثر رقبای خارجی
۱۲۵
۴۶/۴
۸۹۳/۰
۱
T1
۲۹
نبود مدیریت توزیع مناسب افراد با تخصص ویژه و کافی بعنوان واسطه تبلیغاتی
۱۱۳
۰۴/۴
۸۰۷/۰
۷
T7
۳۰
افزایش هزینههای تبلیغ پسته
۱۰۳
۶۸/۳
۷۳۶/۰
۱۱
T11
۳۱
عدم توجه صادرکنندگان به نیازمندیهای مشتریان
۱۱۱
۸۳/۳
۷۶۶/۰
۹
T9
۴-۳-۸. توزیع فراوانی پاسخهای فرصتها
همانند تهدیدات، در این قسمت توزیع فراوانی و درصد پاسخهای داده شده به هرکدام از فرصتها ارائه شده است و با استفاده از آزمون آماری t صحت یا عدم صحت انتخاب هر عامل بعنوان فرصت بررسی شده است.
د ـ تا چه میزان با موارد زیر بعنوان فرصتی برای تبلیغات پسته استان کرمان موافقید؟
سوال ۳۲: وجود سابقه درخشان (شهرت جهانی) پسته استان کرمان
فرض صفر: وجود سابقه درخشان (شهرت جهانی) پسته استان کرمان بعنوان فرصتی برای تبلیغات پسته استان کرمان محسوب نمیشود. H0: µ=۳
فرض یک: وجود سابقه درخشان (شهرت جهانی) پسته استان کرمان بعنوان فرصتی برای تبلیغات پسته استان کرمان محسوب میشود. H1: µ۳
۱۵۹/۱۲= t محاسبه شده ۶۹۹/۱= t جدول
نتیجه: t محاسبه شده از t جدول بزرگتر پس فرض یک تائید میشود و وجود سابقه درخشان (شهرت جهانی) پسته استان کرمان بعنوان فرصتی برای تبلیغات پسته استان کرمان محسوب میشود. در نمودار ۴-۳۷ فراوانی و درصد پاسخهای داده شده به این سوال آمده است و مشاهده میشود که ۷/۸۶ درصد بصورت زیاد و خیلی زیاد این عامل را بعنوان فرصت محسوب نمودهاند.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد با موضوع فرهنگ و ارتباطات

نمودار ۴- ۳۷ – فراوانی پاسخهای داده شده به وجود سابقه درخشان (شهرت جهانی) بعنوان فرصت
سوال ۳۳: وجود موسسات تحقیقاتی فعال
فرض صفر: وجود موسسات تحقیقاتی فعال بعنوان فرصتی برای تبلیغات پسته استان کرمان محسوب نمیشود. H0: µ=۳
فرض یک: وجود موسسات تحقیقاتی فعال بعنوان فرصتی برای تبلیغات پسته استان کرمان محسوب
میشود. H1: µ۳
۲۵۳/۳= t محاسبه شده ۶۹۹/۱= t جدول
نتیجه: t محاسبه شده ازt جدول بزرگتر پس فرض یک تائید میشود یعنی وجود موسسات تحقیقاتی فعال بعنوان فرصتی برای تبلیغات پسته استان کرمان محسوب میشود. در نمودار ۴-۳۸ فراوانی و درصد پاسخهای داده شده به این سوال آمده است و مشاهده میشود که ۷/۵۶ درصد بصورت زیاد و خیلی زیاد این عامل را بعنوان فرصت محسوب نمودهاند.

نمودار ۴- ۳۸ – فراوانی پاسخهای داده شده به وجود موسسات تحقیقاتی فعال بعنوان فرصت

سوال ۳۴: توجه به عوامل محیطی موثر بر تبلیغات و صادرات پسته
فرض صفر: توجه به عوامل محیطی موثر بر تبلیغات و صادرات پسته بعنوان فرصتی برای تبلیغات پسته استان کرمان محسوب نمیشود. H0: µ=۳
فرض یک: توجه به عوامل محیطی موثر بر تبلیغات و صادرات پسته بعنوان فرصتی برای تبلیغات پسته استان کرمان محسوب میشود. H1: µ۳
۸۷۰/۴= t محاسبه شده ۶۹۹/۱= t جدول
نتیجه: t محاسبه شده ازt جدول بزرگتر پس فرض یک تائید میشود یعنی توجه به عوامل محیطی موثر بر تبلیغات و صادرات پسته بعنوان فرصتی برای تبلیغات پسته استان کرمان محسوب میشود. در نمودار ۴-۳۹ فراوانی و درصد پاسخهای داده شده به این سوال آمده است و مشاهده میشود که ۷/۶۶ درصد بصورت زیاد و خیلی زیاد این عامل را بعنوان فرصت محسوب نمودهاند.

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوع دیدگاه فقهای شیعه

نمودار ۴- ۳۹ – فراوانی پاسخهای داده شده به عوامل محیطی موثر بر تبلیغات و صادرات پسته بعنوان فرصت

سوال ۳۵: استفاده از رویکرد مشتریمداری در تولید و صادرات پسته
فرض صفر: استفاده از رویکرد مشتریمداری در تولید وصادرات پسته بعنوان فرصتی برای تبلیغات پسته استان کرمان محسوب نمیشود. H0: µ=۳
فرض یک: استفاده از رویکرد مشتریمداری در تولید و صادرات پسته بعنوان فرصتی برای تبلیغات پسته استان کرمان محسوب میشود. H1: µ۳
۵۲۳/۴=t محاسبه شده ۶۹۹/۱= t جدول
نتیجه: t محاسبه شده ازt جدول بزرگتر پس فرض یک تائید میشود یعنی استفاده از رویکرد
مشتریمداری در تولید و صادرات پسته بعنوان فرصتی برای تبلیغات پسته استان کرمان محسوب
میشود. در نمودار ۴-۴۰ فراوانی و درصد پاسخهای داده شده به این سوال آمده است و مشاهده
میشود که ۶/۶۶ درصد بصورت زیاد و خیلی زیاد این عامل را بعنوان فرصت محسوب نمودهاند.

نمودار ۴- ۴۰- فراوانی پاسخهای داده شده به استفاده از رویکرد مشتری مداری در تولید و صادرات پسته بعنوان
فرصت

سوال ۳۶: شناسایی و تفکیک بازارهای جدید
فرض صفر: شناسایی و تفکیک بازارهای جدید بعنوان فرصتی برای تبلیغات پسته استان کرمان محسوب نمیشود. H0: µ=۳
فرض یک: شناسایی و تفکیک بازارهای جدید بعنوان فرصتی برای تبلیغات پسته استان کرمان محسوب میشود. H1: µ۳
۴۷۶/۶= t محاسبه شده ۶۹۹/۱= t جدول
نتیجه: t محاسبه شده ازt جدول بزرگتر پس فرض یک تائید میشود یعنی شناسایی و تفکیک بازارهای جدید بعنوان فرصتی برای تبلیغات پسته استان کرمان محسوب میشود. در نمودار ۴-۴۱ فراوانی و درصد پاسخهای داده شده به این سوال آمده است و مشاهده میشود که ۷/۶۶ درصد بصورت زیاد و خیلی زیاد این عامل را بعنوان فرصت محسوب نمودهاند.

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان با موضوع غزلیات حافظ

نمودار ۴- ۴۱ – فراوانی پاسخهای داده شده به شناسایی و تفکیک بازارهای جدید بعنوان فرصت

سوال ۳۷: ایجاد تسهیلات برای تبلیغات و بازاریابی از محل مشوقهای صادراتی
فرض صفر: ایجاد تسهیلات برای تبلیغات و بازاریابی از محل مشوقهای صادراتی بعنوان فرصتی برای تبلیغات پسته استان کرمان محسوب نمیشود. H0: µ=۳
فرض یک: ایجاد تسهیلات برای تبلیغات و بازاریابی از محل مشوقهای صادراتی بعنوان فرصتی برای تبلیغات پسته استان کرمان محسوب میشود. H1: µ۳
۱۵۵/۵= t محاسبه شده ۶۹۹/۱= t جدول
نتیجه: t محاسبه شده ازt جدول بزرگتر پس فرض یک تائید میشود یعنی ایجاد تسهیلات برای تبلیغات و بازاریابی از محل مشوقهای صادراتی بعنوان فرصتی برای تبلیغات پسته استان کرمان محسوب میشود. در نمودار ۴-۴۲ فراوانی و درصد پاسخهای داده شده به این سوال آمده است و مشاهده
میشود که ۷۰ درصد بصورت زیاد و خیلی زیاد این عامل را بعنوان فرصت محسوب نموده اند.

نمودار ۴- ۴۲ – فراوانی پاسخهای داده شده به ایجاد تسهیلات برای تبلیغات و بازاریابی از محل مشوق های صادراتی بعنوان فرصت

سوال ۳۸: وجود نمایشگاههای داخلی و خارجی برای پسته استان
فرض صفر: وجود نمایشگاههای داخلی و خارجی برای پسته استان بعنوان فرصتی برای تبلیغات پسته استان کرمان محسوب نمیشود. H0: µ=۳
فرض یک: وجود نمایشگاههای داخلی و خارجی برای پسته استان بعنوان فرصتی برای تبلیغات پسته استان کرمان محسوب میشود. H1: µ۳
۴۱۳/۶= t محاسبه شده ۶۹۹/۱= t جدول
نتیجه: t محاسبه شده ازt جدول بزرگتر پس فرض یک تائید میشود یعنی وجود نمایشگاههای داخلی و خارجی برای پسته استان بعنوان فرصتی برای تبلیغات پسته استان کرمان محسوب میشود. در نمودار ۴-۴۳ فراوانی و درصد پاسخهای داده شده به این سوال

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو