منبع مقاله درمورد
مصرف کنندگان، مصرف کننده، مصرف کننده، یکپارچه سازی

منبع مقاله درمورد مصرف کنندگان، مصرف کننده، مصرف کننده، یکپارچه سازی

دانلود پایان نامه

شکل دهنده ی یک منظومه ی یکپارچه از برندها را پیش بینی می کند. هفت جنبه ی هویت برند یکپارچه شده، واقعی بودن، مرتبط بودن، متصور بودن، وفاداری، فرهنگی بودن، ایده آل و مطلوب بودن می باشند. به عنوان یک قانون مطلق و نه البته عام، بایستی تطبیق استراتژیک معنا داری میان برند یکپارچه شده و دیگر مسائل هویتی در منظومه ی برند یکپارچه شده وجود داشته باشد. مفهوم انحراف موقتی نیز بیان شده است. انحراف موقتی بسیار مهم است زیرا انواع هویت های مختلف مربوط به زمان های گوناگون بوده و برخی اوقات انحراف موقت می تواند خطرناک باشد (اغلب پویایی بیش از حد نیز می تواند باشد). مفهوم چرخ تغییر هویت نیز بیان شده است: تغییر یک هویت ممکن است زنجیره ی واکنش را از طریق منظومه ی هویت برند یکپارچه شده آغاز کند. این مقاله توسط پژوهش موجود و مفاهیم برندهای یکپارچه شده و نظریه های یکپارچه سازی برندها روشن می شود. همچنین اخیراً، بررسی های میان رشته ای در مورد متون مربوط به هویت انجام شده است. چارچوب آزمون AC4ID دارای بینش های اخیر در مورد چارچوب تشخیصی در زمینه های یکپارچه سازی برندها می باشد. با اتخاذ دیدگاه های مبتنی بر هویت در مورد یکپارچه سازی برندها، پیشرفتی را بر حسب فهم و درک نا از آن ها، فراهم می کند. یک برند یکپارچه سازی شده می تواند به عنوان یک نوع هویت متمایز مشاهده شود. حالت هویتی که قادر به جدا شدن از هویت یکپارچه ای که از آن مشتق می شود باشد. برندهای یکپارچه شده چندین هویت دارند که ممکن است به شکل منظومه ی مشخصه های برند یکپارچه شده مشخص شوند: این مشخصه ها هویت آزمون مدیریت یکپارچه سازی برند AC4ID را بیان می کند.

– ترومن و همکاران81 (2012) با پژوهشی که در باب « ساخت آنلاین ارزش برند: بررسی ارتباط بین شرکت و نام های تجاری شهری » انجام داده است به این نتایج رسیده است که هدف از این پژوهش، بررسی چگونگی کمک پایگاه های اینترنتی محلی به ارزش و ویژگی های نام های تجاری شهری به صورت آنلاین است، به ویژه در جاهایی که به شهرهای پسا صنعتی مربوط می شده و می کوشند تا یک مدل پیش بینی شده برای آن ایجاد کنند. به منظور درک آنکه چگونه نام های تجاری شهرهای پساصنعتی تحت تاثیر شرکت های محلی قرار گرفته و منجر به مفهوم برند شهری «ساخته شده» می شود. یک مدل برند فراگیر براساس کارهای کریستودلیدز و همکاران، مریلیز و فرای انجام شد و یک بررسی بر پایگاه های اینترنتی شرکت ها نیز صورت گرفت. سپس مدلسازی معادلات ساختاری با این داده ها تطبیق داده شد. قابلیت اعتماد، مسئولیت پذیری، تجربیات آنلاین و ارتباط عاطفی به عنوان ابعاد ارزش برند آنلاین شرکت تصدیق شدند. هرچند، برند شرکت به برند شهری ساخته شده برای موضوع مورد مطالعه ی برادفورد، انگلستان مربوط نبود که دارای شهرت منفی گسترده ای است. یک مدل ترکیبی از برند شرکت و برند شهری برای یک شهر پسا صنعتی رو به کاهش، توسعه و اعتبار سنجی شده است. تاثیری که شرکت های محلی می توانند از طریق پایگاه های اینترنتی و رفتارشان بر این نام های تجاری بگذارند مقرر شدند. سپس نشان داده شده است که نام های تجاری شرکت ها اگر تصویر منفی داشته باشند از یک شهر جدا می شوند.

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد با موضوع گفتمان

– سهین و همکاران82 (2011) در تحقیقی با عنوان « اثر تجارب برند، اعتماد و رضایت در ایجاد وفاداری به برند؛ تحقیقات تجربی روی برند (نام های تجاری) جهانی» مطرح می کند که دانشگاهیان و متخصصین بازاریابی اذعان کرده اند که مشتریان به دنبال نام های تجاری هستند که برای آن ها تجارب به یاد ماندنی و منحصر به فرد فراهم می آورد. در نتیجه، مفهوم تجربه ی برند برای بازاریابان به یک موضوع مورد توجه تبدیل شده است. در پژوهش آنها که با مصرف کنندگان حال حاضر انجام شده، به این پرسش پاسخ داده شدکه آیا مشتریان مختلف درخواست های تجربی مختلفی دارند و اینکه آیا انواع تجربی موجب ایجاد روابط بین تجارب برند، رضایت، اعتماد و وفاداری می شوند یا خیر. تجربه ی برند به عنوان احساسات، دریافتنی ها، شناخت و پاسخ های رفتاری برانگیخته شده توسط محرک های مربوط به برند مفهوم می شود که بخشی از طراحی برند و هویت آن، بسته بندی، ارتباطات و محیط می باشند. تجربه ی برند بر رضایت، اعتماد و وفاداری تاثیر می گذارد. از دیدگاه مصرف کننده، نام های تجاری سازندگان ارتباط هستند. درپژوهشی که صورت گرفت آنها تاثیرات تجارب برند را برای ساختن ارتباطی ماندگار، رضایت و وفاداری بین برند و مشتری ارائه کردند. پژوهش روی 258 پاسخ دهنده انجام شد. در نتیجه ی این پژوهش، تجارب برند، رضایت و اعتماد تاثیرات مثبتی بر وفاداری به برند دارند.

– در مطالعه ای که زهیر و همکاران83 (2011) با عنوان «تاثیرات ارتباطات برند و کیفیت خدمات در ایجاد وفاداری به برند از طریق اعتماد به آن؛ تحقیق تجربی بر نام های تجاری جهانی» انجام داده است به این نکته اشاره دارد که نام های تجاری در بازار مصرف کنندگان مهم می باشند. آن ها رابط میان مصرف کنندگان و شرکت ها می باشند و مصرف کنندگان ممکن است اعتماد و وفاداری خود را نسبت به نام های تجاری افزایش دهند. هدف از این پژوهش، بررسی اثرات تاثیرات ارتباطات برند و کیفیت خدمات در ایجاد وفاداری به برند از طریق اعتماد به آن است. پژوهش حاضر، رابطه ی میان ارتباطات برند و کیفیت خدمات در یک زمینه ی رابطه ای با تاکید بر درک نقش متمم اعتماد به برند و وفاداری به آن را بررسی می کند. با یک نظر کلی، صنعت خودرو به عنوان زمینه ی تبادل راب
طه ای برای این تحقیق در نظر گرفته شد. داده ها از طریق پرسشنامه های تصادفی از میان 258 مصرف کننده ی تصادفی گردآوری گردیده است. مطالعه بر اساس توسعه و مدیریت یک بررسی خود اداره کننده و در ترکیه انجام شد. یافته ها نشان می دهد که درک ارتباطات برند و کیفیت خدمات- محصول را می توان مقدمات اعتماد به برند و به نوبه خود به وفاداری برند در نظر گرفت.

– سهین و همکاران (2011)؛ در تحقیق با عنوان « نقش شناسایی برند-مشتری در ایجاد رابطه با برند» اشاره دارد که هدف این مقاله بررسی روابط میان تجانس مصرف کننده و ارزش برند، شناسایی برند، تعهد به برند و تبلیغ دهان به دهان است. نتایج نشان می دهد که تجانس مصرف کننده و ارزش های برند به شکلی مثبت بر شناسایی مصرف کنندگان تاثیر می گذارد. مشتریانی که برند را شناسایی می کنند تمایل به پایبندی به آن برند داشته و موجب تولید تبلیغات کلامی مثبت می شوند. نتایج حاکی از آن است که شناسایی مصرف کنندگان کاملاً واسطه ی تاثیر ارزش تجانس بر تعهد به برند است. با این حال، تعهد به برند واسطه ی تاثیر شناسایی مصرف کننده بر تولید تبلیغات کلامی مثبت نیست.
– سانگ و کیم84 (2010) در خصوص « تاثیرات شخصیت برند بر اعتماد به برند و تحت تاثیر برند قرار گرفتن» معتقدند که با توجه به ابزار بالقوه ی شخصیت برند برای بازاریابان، پژوهش حاضر مفهوم روابط بین پنج بعد شخصیت برند و اعتماد به آن نام و همچنین تحت تاثیر آن برند قرار گرفتن را بررسی می کند. این پژوهش اذعان می کند که برخی ابعاد شخصیت برند بیشتر با اعتماد به برند مربوط بوده در حالیکه برخی دیگر بیشتر با تحت تاثیر برند قرار گرفتن مرتبط هستند. نتایج حاکی از آن هستند که ابعاد صداقت و استحکام بیشتر بر سطح اعتماد بر برند تاثیر گذاشته در حالی که ابعاد هیجان و پیچیدگی بیشتر بر تحت تاثیر آن برند قرار گرفتن مرتبط می باشد. به نظر می رسد که بعد صلاحیت بر اعتماد بر برند و تحت تاثیر آن قرار گرفتن اثرات مشابهی داشته باشد. یافته های پژوهش با اظهارات محقیقن بازاریابی و مشتری سازگار می باشد. ای اظهارات بیانگر آن هستند که شخصیت برند می تواند درجات اعتماد را ارتقا بخشیده و تاثیرات برند را افزون سازد که به نوبه خود موجب ایجاد ایجاد سطح وفاداری به برند می شود. مفاهیم نظری و عملی و شاخصه ها مورد بحث قرار گرفته اند.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درباره امنیت جانی و مالی

2-5-صنعت پوشاک
پوشاک از جمله کالاهایی است که در سبد خانوار دارای جایگاه ثابتی است و بی توجهی به صنعت پوشاک سبب ضعف صنایع داخلی شده و در نهایت به خروج مقدار زیادی ارز از کشور می انجامد. طی سال های گذشته به دلیل ضعف تولید پوشاک در داخل کشور، این صنعت تحت سایه ی پوشاک خارجی قرار گرفته و اجازه ی رشد به آن داده نشده است. این موضوع از یک طرف موجب شده است که تنها تعداد محدودی از واحدهای بزرگ در کشور فعالیت کنند و از طرف دیگر باعث شده که عمده ی تولید کنندگان داخلی توانایی تولید محصولات با کیفیت را نداشته باشند. بحث تولید در واحدهای کوچک دارای صرفه ی اقتصادی نیست و از طرف دیگر امکان صرف هزینه ی لازم برای تقویت برند برای این واحدها وجود ندارد. (زهرا فضلی، 1391)
علاوه بر این واحدهای کوچک، متوسط و حتی بزرگ که در کشور مشغول فعالیت هستند، عمدتاً تنوع تولید محدودی دارند و این مسئله برای ایجاد یک برند در صنعت پوشاک نقطه ی ضعف محسوب می شود زیرا مصرف کننده پوشاک از برندی که به آن اطمینان پیدا کرده و وفادار شده توقع دارد تا اکثر نیازهای وی را در آن گروه کالا تامین کند. از دیگر توقعاتی که مصرف کننده از تولید کننده دارد ثبات در کیفیت است و متاسفانه این مسئله نیز یکی دیگر از نقاط ضعف واحدهای تولید کننده ی پوشاک در کشور است. تغییر در کیفیت تولیدات سبب می شود که مصرف کننده اطمینان خود را به برند مورد نظر از دست بدهد و متاسفانه کیفیت محصولات تولید کنندگان پوشاک در داخل کشور به دلایل گوناگون در مقاطع زمانی تغییر می کند. بی ثباتی در کیفیت تولیدات و عدم توجه به سلیقه ی مصرف کننده از جمله دلایلی هستند که موجب شده برند در پوشاک تولید داخلی نتواند جایگاهی داشته باشد.
یکی دیگر از مشکلات تولید کنندگان پوشاک در کشور تنوع مد است. هزینه ی بالای ماشین آلات و دستگاه های مورد نیاز تولید پوشاک موجب می شود که صنایع تولید کننده ی پوشاک در داخل کشور نتوانند هم گام با رقبای خارجی در تولیداتشان تنوع ایجاد کنند و نمونه های جدیدی را به بازار عرضه کنند. از دیگر مواردی که تولید کنندگان پوشاک باید در تولید برند به آن توجه کنند، طراحی است. الگوبرداری از رقبا از یک طرف موجب بی اعتمادی بازار مصرف می شود و از طرفی دیگر زمان را به نفع رقبا از تولید کننده می گیرد. مصرف کننده از برند مورد اطمینان خود انتظار دارد که در ارائه ی طرح ها و مدل های جدید پیشتاز باشد و کپی برداری این امکان را از تولیدکننده سلب می کند. به علاوه با کپی برداری از مدل های دیگر، تولیدات واحد کپی برداری نسبت به تولیدات رقبا با تاخیر وارد بازار می شود و این یک نقطه ی ضعف برای تولید کننده محسوب می شود. بسیاری از تولید کنندگان داخلی پوشاک به مسئله ی طراحی و بهره گرفتن از طراحان بی توجه هستند و گروهی دیگر که به این موضوع اعتقاد دارند به دلیل هزینه هایی که این مسئله به آنان تحمیل می کند، توان استفاده کردن از طراحان خلاق را ندارند. مسئله ی دیگری که باعث شده است که مصرف کنندگان، تولیدات خارجی را به محصولات داخلی ترجیح دهند تبلیغاتی است که از طرف برندهای
خارجی انجام شده است. موارد ذکر شده در مجموع موجب شده است که برند سازی در صنعت پوشاک کشور انجام نگیرد و یا برندهای تعریف شده موفقیت پیش بینی شده را به دست نیاورند. به طور کلی می توان گفت که بی اعتمادی به تولیدات داخلی و استقبال از محصولات خارجی، بزرگترین چالشی است که پیش روی این صنعت وجود دارد و تاکنون به عنوان مانعی بزرگ پیش روی برندسازی در تولید پوشاک داخلی قرار گرفته است. عوامل مختلف در طول زمان موجب بی اعتمادی مصرف کنندگان ایرانی به تولیدات داخلی شده و حتی زمانی که توان تولید کنندگان ایرانی به مرتبه ای رسیده است که توانایی رقابت با نمونه های خارجی و نامدار را پیدا کرده اند، اما همچنان آن بی اعتمادی قدیمی میان مصرف کنندگان اجازه نداده است که در این بخش میان صنعت، بازار و مصرف کننده پیوند حقیقی به وجود آید و هر زمانی که یکی از حلقه های زنجیر در صدد رفع موانع و حل مشکلات برآمده، حلقه ی دیگر یاری نکرده و این چرخه ی

مطلب مرتبط :   مقاله درمورد سیاست خارجی ایران

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو