منابع پایان نامه درمورد
اختلال افسردگی، اختلال دو قطبی، دو قطبی، بهداشت روان

منابع پایان نامه درمورد اختلال افسردگی، اختلال دو قطبی، دو قطبی، بهداشت روان

دانلود پایان نامه

بمانند ، همراه می شود و دست کم در چهار مورد از موارد زیر را شامل می گردد : مشکلات تمرکز یا حافظه ، آشفتگی خواب ، خستگی یا انرژی اندک ، تحریک پذیری ، نگرانی ، به سادگی اشک ریختن ، گوش به زنگ بودن ، انتظار یک رویداد ناگوار ، نا امیدی یا بد بینی در مورد آینده ، و عزت نفس پایین و احساس پوچی . این نشانه ها باید از لحاظ بالینی موجب پریشانی یا اختلال قابل توجه در کارکرد اجتماعی ، شغلی و یا سایر زمینه های مهم کارکرد شوند . اگر این نشانه ها ناشی از اثرات فیزویولوژیایی مستقیم یک ماده یا یک بیماری جسمانی باشند و یا هرگاه این ملاک ها با ملاک های اختلال افسردگی عمده ، اختلال افسرده خویی ، اختلال وحشت زدگی و اختلال اضطراب فراگیر مطابقت کند، این اختلال پیشنهادی را نباید مطرح کرد . هر گاه در حال حاضر هرگونه اختلال اضطرابی یا خلقی دیگر مصداق داشته باشند، به فرض آنکه این اختلال اضطرابی یا خلقی در بهبود نسبی باشد ، نباید این تشخیص را مطرح کرد .
همچنین این نشانه ها باید به نحو بهتری با هر اختلال روانی دیگر تبیین شوند . رابطه ی طولی میان این اختلال پیشنهادی و سایر اختلال های اضطرابی و افسردگی نیز نا معلوم است . بنابراین مشخص نیست که در چه نسبتی از افراد این الگوی نشانه ها ( یعنی ، اختلال اضطرابی – افسردگی مختلط ) ممکن است عامل خطر ساز برای اختلال روانی دیگر،مانند اختلال افسردگی عمده،اختلال اضطراب فراگیر یا اختلال وحشتزدگی باشد.
دامنه میزان شیوع فعلی آن 3/1 درصد در مراکز مراقبتهای اولیه است.در نمونه های اجتماعی ،میزان شیوع فعلی آن 8/0 درصد برآورد شده است.اختلال اضطرابی-افسردگی مختلط همچنین در چند مرکز بهداشت روانی که مورد بررسی قرار گرفته ، کاملا شایع بوده است.(انجمن روانپزشکی آمریکا).
2-17علت شناسی افسردگی:
با وجود آنکه ملاکهای تشخیصی،چندین اختلال افسردگی و اختلال دو قطبی متفاوت را مشخص می کنند،پژوهش در باره ی علت شناسی و درمان، به تمرکز براختلال افسردگی اساسی و اختلال دو قطبی گرایش داشته است.عوامل زیستی – عصبی ،عوامل اجتماعی و عوامل شناختی ،علت های اصلی افسردگی می باشند.عوامل زیستی عصبی شامل عوامل ژنتیکی،انتقال دهنده های عصبی(کژکاری گیرنده سروتونین،تغییراحتمالی در گیرنده های دوپامین در دستگاه پاداش)،تصویر نگاری مغز وعصبی –درون ریز می باشد.یک فرا تحلیل روی مجموعه ای از مطالعات به این نتیجه رسید که روی هم رفته،پژوهشهای دقیقتر روی دوقلوهای همسان و ناهمسان توارث پذیری را 37 درصد برآوردکردند(سولیوان،نیل و کندلر4،2000).یعنی ژنها 37 درصد واریانس را در اینکه یک شخص دچار افسردگی خواهد شد یا نه،تبیین می کنند.اختلال دو قطبی در زمره ارثی ترین اختلال ها است.
سه انتقال دهنده عصبی بر حسب نقش احتمالی شان در اختلالهای خلق،بیشترین پژوهشها را به خود اختصاص داده اند:نور اپی نفرین ،سوتونین،دوپامین.هر یک از این انتقال دهنده های عصبی،در چندین ناحیه ی مختلف مغز وجود دارند.مدلهای ابتدایی ناظر بر آن بودند که افسردگی با سطوح پایین نور اپی نفرین و دوپامین،و شیدایی با سطوح بالای نور اپی نفرین و دوپامین ارتباط دارد.هم چنین فرض بر این بود که هم شیدایی و هم افسردگی با سطح پایین انتقال دهنده عصبی سروتونین که تصور می رود به
تنظیم نوراپی نفرین و دوپامین کمک می کند،رابطه دارند(تیز و همکاران،2002).مطالعات تصویر نگاری اعصاب،حاکی از آن است که افسردگی با تغییرات مناطقی از مغزکه در هیجان نقش دارند،مرتبط است.این تغییرات با واکنش پذیری هیجانی بیشتر(فعالیت بیشتر بادامه)،اما تفکری که کمتر برنامه دار است(فعالیت کمترقشر جلو پیشانی،هیپوکامپ،و کمر بند قدامی پشتی)هماهنگ به نظر می آید.در بسیاری از کسانی که افسرده اند ، ،تنظیم نامطلوب کورتیزول نیز دیده می شود.
در زمینه عوامل اجتماعی نیز پژوهشگران به مطالعه بر روی مشکلات زندگی افراد افسرده،مشکلات بین فردی، نبود حمایت اجتماعی،در پی اطمینان جویی بودن و سپس واکنش منفی دیگران،فقدانها،هیجان
های منفی زیاد،رویدادهای فشار زا یا فشار روانی پس از آسیب ها پرداخته اند ودرصد بسیار بالایی را به آنها اختصاص داده اند.
در زمینهعوامل روانشناختی نیز می توان به نظریات روان تحلیلی زیگموند فروید ،که بر تعارضات ناهشیار مرتبط با سوگ و فقدان تاکید دارد،و عوامل مربوط به شخصیت،مانند روان رنجور خویی و هیجان پذیری مثبت و منفی،و عوامل شناختی ،مانند افکار شخص در باره خود و رویدادهای زندگی اشاره کرد(دیویسون و همکاران،2007،به نقل ازشمسی پور،1388).
4.kendler
2-18نظریه های روانشناختی در مورد افسردگی:
218-1نظریه زیست شناختی :
افسردگی یکی از شایعترین مسائلی است که توسط متخصصان بهداشت روانی مورد مداوا واقع شده است. افسردگی همواره از طریق حالت غمزدگی و فقدان علاقع تقریباٌ به تمام فعالیتها و سایر نشانه‌های مرضی که ممکن است شامل اشتهای کم، یا تغییر وزن، اشکال در خواب رفتن، فقدان انرژی، تغییرات روانی حرکتی، احساس گناه، مسائل مربوط به تمرکز، و افکار مکرر درباره مرگ یا خود کشی گردد، مشخص می‌شود. به نظر می‌رسد که آمادگی برای دچار شدن به اختلالات عاطفی، بویژه اختلالات شیدایی ـ افسردگی جنبه ارثی داشته باشد. شواهد بدست آماده از مطالعات روی دو قلوها این نظریه را تقویت می‌کند. نقش خاصی که عوامل ارثی در اختلالات عاطفی دارند هنوز چندان روشن نیست شواهد فراوانی حاکی از آنست که تنظیم حالات خلقی بر
عهده گروهی از مواد شیمیایی بنام انتقال دهنده‌های عصبی است که بر انتقال تکانه با این حال بنظر می‌رسد که نوعی بهنجاری زیست شناختی در این مورد در کار باشد.‌های عصبی در طول سینا پس ازیک نرون به نرون دیگر اثر می‌گذارد. دو انتقال دهنده عصبی که بنظر می‌رسد نقش مهمی در اختلالات عاطفی بازی میکنند نوراپی نفرین و سرو تونین هستند بنا به یک نظریه که در سطح وسیعی پذیرفته شده، افسردگی با کمبود و شیدایی با ازدیاد یکی از این دو انتقال دهنده عصبی یا هر دوی آنها پیوند دارد. قسمت اعظم شواهد در این مورد مبتنی بر آثاری است که داروها در رفتار و فعالیت انتقال دهنده‌های عصبی دارند ( هلیگارد و همکاران،1999 ، به نقل از براهنی و همکاران، 1368(. در مانگریهای مربوط به دیدگاه زیستی، داروهای سه حلقه ای و منع کنندگان  MAO  را در بر می‌گیرد، که هر دو میزان نوراپی نفرین را افزایش می‌دهد، برای درمان افسردگی مورد استفاده واقع می‌شود. چون اثر درمانی داروها ممکن است چند هفته به طول بینجامد کسانی که دچار افسردگی شدید هستند ممکن است از طریق درمانگری تشنجی الکتریکی ( ECT  ) مورد معالجه قرار گیرند. عبور یک جریان الکتریکی از مغز بیمار به نظر می‌رسد که تأثیری مثبت در تسکین حالت افسردگی بیمار داشته باشد. انتقادهای مربوط به رویکرد زیستی این است که دارو به تنهای نمی تواند مانع حمله‌های افسردگی در آینده شود زیرا این داروها مهارتهای سازش آنان را اصلاح نکرده است ( آزاد، 1378 .( بنابراین بر اساس این نظریه کودکانی که دارای پدر یا مادر افسرده می‌باشند قبل از 18 سالگی چهار برابر نسبت به کودکانی که والدین غیر افسرده دارند آمادگی برای این اختلال خواهند داشت. تعدادی از مطالعات هورمونی نشان داده که کودکان افسرده نسبت به کودکان عادی هنگام خواب ترشح هورمون رشدی بیشتری دارند. مطالعات روی دو قلوهای همسان این نظریه را تأیید می‌کند. میزان ابتلاء دو قلوهای همسان بیشتر از کودکان عادی به این اختلال می‌باشد )رئیسی،1380 ).بطور کلی این دیدگاه بر نقش عوامل ژنتیکی در بروز این اختلال تاکید می‌کند و عوامل ارثی را عامل مؤثر در ایجاد این اختلال می‌دانند.
2-18-2نظریه روان پویایی :
نظریه‌های روان پویایی بر احساسات و واکنش‌های ناخودآگاه نسبت به موقعیتهای جدید که اساس آنها حوادث قبلی زندگی است تأکید می‌ورزند. این نظم بندیهای روان پویایی بر تاریخچه روابط بین فرد و شخصی که او به عنوان یک کودک بیشترین وابستگی را به وی داشته است ـ معمولا مادر ـ متمرکز است. بدین ترتیب یک سابقه تاریخی افسردگی عبارت است از اختلال در روابط اولیه کودکی. این اختلال ممکن است فقدان واقعی والدین یا ترس خیالی درباره از دست دادن یکی از والدین باشد. از نظر فروید افسردگی، واکنشهای طبیعی نسبت به از دست دادن کسی یا چیزی که مورد عشق ( محبت ) فرد بوده است، توصیف کرد. جورج براون دریافت که در زنانی که قبل از 11 سالگی مادران خود را از دست داده اند خطر بیشتری برای ابتلا به افسردگی وجود دارد تا زنان دیگر ( آزاد، 1378 ( به طور کلی از دیدگاه روان پویایی علت افسردگی فقدان، جدایی است ولی این از دست دادن در واقع نمادی است از عامل دیگری که تثبیت مرحله دهانی خوانده می‌شوند ) رئیسی، 1380).همچنین بر اساس این نظریه، انسان ممکن است به طور ناخود آگاه، هر نوع طرد شدن از سوی دیگران را به عنوان نوعی فقدان و از دست دادن عشق، محبت، معبود و یا عزیزی تلقی کند. البته، انتقاد بر این نظریه فراوان است. مثلاٌ مفهوم فقدان سمبو لیک بسیار مبهم تر از آن است که قابل تعریف، شناخت و تحلیل علمی باشد ( شاملو، 1383 .( به طور خلاصه بر اساس نظریه روان پویایی، افسردگی پاسخی است به فقدان یک شیء مورد علاقه که ممکن است رمزی باشد. فروید پنداشت که شخص افسرده از احساس گناه فوق العاده به عنوان نتیجه ای از وجدان اخلاقی قوی و الگوی ضعیف شخصیتی رنج می‌برد. کوششهای درمانی طبق این نظریه عبارت است از تغییر و اصلاح همخوانیهایی که در بین افکار و احساسات مراجع وجود دارد. درمانگری در این دیدگاه معطوف به کشف پایه‌های ناخود آگاه افسردگی در دراز مدت تمهیدهای حمایتی در کوتاه مدت است ( آزاد، 1378 (.
2-18-3 نظریه یادگیری :
نظریه‌های یادگیری افسردگی1 را به فقدان تقویت در محیط مربوط می‌دانند، فرد در نتیجه عدم دریافت تقویت، یا تنبیه شدگی در برابر پاسخهایش دلسرد و افسرده می‌گردد. این حالت ممکن است بدین علت رخ بنماید که محیط یک نفی کننده است، یا بدین علت که فرد مهارتهای اجتماعی لازم برای استفاده کامل از تمام امکانات را نیاموخته است، یا بدین علت که او تقویتهای قابل دسترسی را بیشتر از کسان دیگر منفی و کمتر از آنان مثبت می‌بیند. چون افراد دیگر، تمایل به اجتناب از شخص افسرده دارند امکانات برای تقویت نیز محدود گردیده است ( آزاد، 1378).

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه ارشد درمورد رسیدگی به اعتراض

1.Depresion
2-18-4 دیدگاه رفتارگرا :
تقویت مثبت ناکافی علت ایجاد افسردگی است در واقع فقدان یا جدایی از شخصی که مورد علاقه بوده و به نحوی باعث تقویت می‌گردیده، می‌تواند ایجاد افسردگی نماید زیرا پاداش‌های مطلوب قطع شده و فرد دیگر انگیزه ای جهت اعمال خود ندارد ( رئیسی،1380).این صاحب نظران معتقدند که انسان هنگام دچار اختلالات عاطفی و به ویژه افسردگی می‌شوند که در زمان یادگیری، مراحل زیر طی می‌شوند : 1 ـ وقتی رفتار فرد از جانب محیط تقویت و تشویق نمی شود. 2 ـ به علت این عدم تشویق و تقویت، کمیت رفتار و فعالیت فرد به نحو چشمگیری کاهش می‌یابد و این امر،
خود بازهم از تقویت و تشویق می‌کاهد. 3 ـ مقدار تقویت یا تشویقی که فرد در برابر پاسخ‌های خود دریافت می‌کند ( شاملو، 1383 ( .در این دیدگاه تعیین اثرات متقابل شخص محیط که مربوط به افسردگی است اولین گام در طرح یک نقشه درمانگری است. فهرست بندی حوادث، خوشایند و ناخوشایند و رفتار خود تنظیمی نیز قسمتهای مهمی از درمانگری را از نقطه نظر یادگیری تشکیل می‌دهد ( آزاد، 1378( .به طور کلی رویکرد تقویت بر این اصل استوار است که افراد به این علت افسرده می‌شوند که محیط اجتماعی آنها کوچکترین تقویت مثبتی را فراهم نمی کند. پایین بودن میزان تقویت مثبت موجب کاهش بیشتر در آن دسته از فعالیتها و جلوه‌های رفتاری می‌شوند که احتمالاٌ پاداش به دنبال دارد. ( هلیگارد و همکاران،1999، به نقل از براهنی ،1368 (‌. همچنین تعدادی از روان شناسان یادگیری معتقدند که افسردگی به دلیل احساس محرومیت مداوم و احساس بیچارگی و یا ناتوانی اکتسابی ایجاد می‌شود. مارتین سلیگمن در سال 1974 میلادی گفت : که وقتی انسان تحت فشار ( استرس )

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق درباره ماهیت حقوقی

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو