پایان نامه رشته مدیریت : فرهنگ سازمانی

محیطش2-ماهیت فعالیت های انسانی سازمان3-ماهیت تعیین خوبی و بدی در سازمان4-تصور اساسی از ماهیت انسان5-ماهیت روابط انسانی در سازمان6-انسجام یا پراکندگی (شریف زاده، 1377، صص 26-27). 2-1-14- مدیریت فرهنگ سازمانیمدیریت…

Continue Reading
Close Menu