منبع پایان نامه با موضوع سرطان پستان، فشار روانی، گروه کنترل، کودکان مبتلا

(1959)، سعی کردند رفتار بیماران را با بیماری های گوناگون در سه مقوله تقسیم کنند.رفتار به این ترتیب نام گذاری شده تیپA ، به عنوان زود عصبانی شده، پرخاشگر، هیجان…

ادامه خواندن

منبع پایان نامه با موضوع فشار روانی، بیماران مبتلا، روان شناختی، افراد مبتلا

بیماران مبتلا به سرطان، کمک کند تا تأثیرات روانی منفی بیماریشان را به کمترین مقدار برسانند(بالجانی و همکاران،1390).2-1. بیان مسأله حوادث ضربه ای3همواره در کمین بشر بوده است به طوری…

ادامه خواندن

منبع مقاله درباره تحلیل عاملی، تحلیل عامل، منابع قدرت، جو سازمانی

به منظور شناسایی متغیرهای مکنون و اطمینان از صحت مدل های اندازه گیری از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده شده است. در تحلیل عاملی اکتشافی محقق در صدد کشف…

ادامه خواندن

منبع مقاله درباره منابع قدرت، تعهد سازمانی، جامعه آماری، مدارس متوسطه

در مدارس متوسطه و راهنمایی شهرستان خمین توسط (سهرابی و همکاران) انجام پذیرفت. روش تحقیق از نوع توصیفی ـ همبستگی و جامعه آماری این پژوهش را کلیه معلمان راهنمایی و…

ادامه خواندن

منبع مقاله درباره آموزش ضمن خدمت، بوروکراتیک، ضمن خدمت، نیازهای فردی

همسازی انتظارات بوروکراتیک و شخصی است . عقلانی بودن نیز همسازی انتظارات بوروکراتیک را با اهداف سازمانی نشان می دهد.از این رو ، روحیه ی اعضای سازمان به مقدار یکی…

ادامه خواندن

منبع مقاله درباره آموزش و پرورش، ناخودآگاه، منابع قدرت، انگیزش کارکنان

محسوب می گردد و نقش مهمی در تولید علم و تربیت نیروی متخصص کشور دارد،‌کیفیت تصمیم گیری در آن، از اهمیت فزآینده ای برخوردار است. این کیفیت می تواند متأثر…

ادامه خواندن

دانلود مقاله با موضوع یادگیری مشارکتی، وابستگی متقابل، محتوای آموزشی، کیفیت یادگیری

نظریات پیاژه و ویگو تسکی‏31 قرار دارد.کار پیاژه و نظریه های مرتبط با آن بر پایهء یک قضیهء منطقی استوار بود.در این نظریه وقتی‏افراد در محیطی با هم همکاری و…

ادامه خواندن

دانلود مقاله با موضوع آموزش علوم، نگرش معلمان، یشرفت تحصیلی، عملکرد تحصیلی

اطلاعت،نظرات ،مهارتها ،راههای تفکر و ابراز نظر خود کمک می کنیم ، نحوه یادگیری را نیز به آنان می آموزیم . در واقع استعداد افزوده شاگردان برای یادگیری آسان تر…

ادامه خواندن
بستن منو