منبع پایان نامه با موضوع سرطان پستان، فشار روانی، گروه کنترل، کودکان مبتلا

(1959)، سعی کردند رفتار بیماران را با بیماری های گوناگون در سه مقوله تقسیم کنند.رفتار به این ترتیب نام گذاری شده تیپA ، به عنوان زود عصبانی شده، پرخاشگر، هیجان…

Continue Reading

منبع پایان نامه با موضوع فشار روانی، بیماران مبتلا، روان شناختی، افراد مبتلا

بیماران مبتلا به سرطان، کمک کند تا تأثیرات روانی منفی بیماریشان را به کمترین مقدار برسانند(بالجانی و همکاران،1390).2-1. بیان مسأله حوادث ضربه ای3همواره در کمین بشر بوده است به طوری…

Continue Reading

منبع مقاله درباره منابع قدرت، تعهد سازمانی، جامعه آماری، مدارس متوسطه

در مدارس متوسطه و راهنمایی شهرستان خمین توسط (سهرابی و همکاران) انجام پذیرفت. روش تحقیق از نوع توصیفی ـ همبستگی و جامعه آماری این پژوهش را کلیه معلمان راهنمایی و…

Continue Reading

منبع مقاله درباره آموزش ضمن خدمت، بوروکراتیک، ضمن خدمت، نیازهای فردی

همسازی انتظارات بوروکراتیک و شخصی است . عقلانی بودن نیز همسازی انتظارات بوروکراتیک را با اهداف سازمانی نشان می دهد.از این رو ، روحیه ی اعضای سازمان به مقدار یکی…

Continue Reading

دانلود مقاله با موضوع یادگیری مشارکتی، وابستگی متقابل، محتوای آموزشی، کیفیت یادگیری

نظریات پیاژه و ویگو تسکی‏31 قرار دارد.کار پیاژه و نظریه های مرتبط با آن بر پایهء یک قضیهء منطقی استوار بود.در این نظریه وقتی‏افراد در محیطی با هم همکاری و…

Continue Reading

دانلود مقاله با موضوع آموزش علوم، نگرش معلمان، یشرفت تحصیلی، عملکرد تحصیلی

اطلاعت،نظرات ،مهارتها ،راههای تفکر و ابراز نظر خود کمک می کنیم ، نحوه یادگیری را نیز به آنان می آموزیم . در واقع استعداد افزوده شاگردان برای یادگیری آسان تر…

Continue Reading
Close Menu