منبع پایان نامه ارشد درباره امر به معروف، امثال و حکم

"علامت"،"سرگذشت" آمده است. در فارسی به آن"داستان"، "ستان"، "نمون"، "نیوشه"، "ضرب‏المثل"، و"تمثیل" نیز گفتهاند. (پورنامداریان، 1368: 111)تعریف ضربالمثل(زبانزد)از نظر دهخدا، "در زبان فرانسوی هفده لغت پیدا کردم که درفرهنگهای عربی…

Continue Reading

منبع پایان نامه ارشد درمورد اعتماد به مدیریت، اعتماد شناختی، رضایت شغل

خدمت10-11776/646/6420-1163236/8730-21344/12100مجموع274100100داده های مندرج درجدول4-2- نشان می دهد که سنوات خدمت آموزگاران شرکت کننده دراین پژوهش که تعدادکل آنها274 نفر می باشد به ترتیب 10-1 سال خدمت تعداد177 نفرکه معادل 6/64درصد…

Continue Reading

منبع پایان نامه ارشد درمورد اعتماد بنیادی، تعاملات اجتماعی، سوگیری

قرارمی دهد(همان : 15 ). اعتماد در رهیافت پارسونز (پارسونز 1969: 142) یک زمینه نگرشی دارد، انگیزه صداقت داشتن برای پذیرش شبکه روابط . دراین رهیافت اعتماد معادل با سازگاری…

Continue Reading

منبع پایان نامه ارشد درمورد اعتماد به سازمان، جامعه شناختی، مدیریت ریسک

نمادین یا تخصصی باشد این اعتماد نیز مبتنی بردرستی اصولی است که شخص از آن بی خبر است اعتماد به کارکرد شایسته نظام‌ها مربوط است نه به عملکرد واقعی‌شان. اعتماد…

Continue Reading
Close Menu