منابع تحقیق درمورد ارتباطات میان فرهنگی

منابع تحقیق درمورد ارتباطات میان فرهنگی

دانلود پایان نامه

 

.
5– تقلیدی: این دسته از مدیران به میزان زیادی بر اعمال و رفتارشان کنترل دارند، در غیر اینصورت هم به خاطر بینش مناسبشان نسبت به اهمیت نشانه های فرهنگی از عهده اداره موقعیت بر می آیند. افراد تقلیدی به میزبانان و مهمانانشان آرامش خاصی منتقل می کنند و با تقلید سریع رفتارهای کلامی و غیر کلامی طرف های مقابل ارتباطات را تسهیل کرده و اعتماد ایجاد می کنند.
2-1-22 مقایسه ی هوش فرهنگی با سایر انواع هوش
هوش عاطفی (هیجانی): مفهوم هوش عاطفی دربرگیرنده مجموعه گسترده ای از مهارتها و استعدادهای فردی است که معمولاً به مهارت های درون فردی و بین فردی اشاره دارد و به طور کلی توانایی درک و فهم چگونگی بروز یا کنترل عواطف و احساسات است. هوش عاطفی عاملی است که موجب می شود تا خلاقانه فکر کنیم و عواطف و احساسات خود را برای حل مسائل به کار گیریم. بر این اساس شخصی که دارای هوش عاطفی بالاست در چهار زمینه شناسایی، به کارگیری، درک و کنترل احساسات استعداد و مهارت دارد (ساموئل بلیس). هوش فرهنگی ورای هوش عاطفی است و افرادی با هوش فرهنگی بالا قادر به تفسیر رفتار دیگران و حتی در صورت نیاز انطباق با رفتار دیگران هستند. علائم هیجانی در گذر از فرهنگ های مختلف دگرگون می شوند و چون امکان عبور هوش هیجانی از مرز های فرهنگی وجود ندارد باید برای دستیابی به هوش هیجانی ، هوش فرهنگی کارآمد داشت ( آقایی، اله وردی، باغبانی، 1390:55).
افراد زیادی با داشتن هوش هیجانی بالا و مهارت های اجتماعی مناسب در تعاملات بین المللی شکست می خورند که علت اصلی آن پایین بودن هوش فرهنگی است (Sternberg، 1999).
هوش اجتماعی: از نظر ثرندایک توانایی درک دیگران، عمل و رفتار هوشمندانه و خردورزانه در روابط با دیگران است (عباسعلی زاده، 1386:33). هوش اجتماعی یک نوع هوش بین فردی است. افرادی که از هوش اجتماعی خوبی برخوردارند، به راحتی با دیگران رابطه برقرار می‌کنند، احساسات و واکنش‌های مردم را به خوبی پیش‌بینی کرده و به آن جهت می‌دهند و مشاجرات را حل و فصل می‌کنند. آن‌ها از آن دسته افراد هستند که همه دوست دارند با آن‌ها باشند چون رفتارشان دلگرم کننده و روحیه بخش است. چنین هوشی، فقط جنبه شناخت چگونگی تأثیر در دیگران و مهار آنان را خواهد داشت.
ﻫﻮش ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در راﺳﺘﺎی ﻫﻮش ﻋﺎﻃﻔﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ. ﻫﻮش ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻓﺮض ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮد آشنا ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮای ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان از روش ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. ﻫـﻮش ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﺟﺎﻳﻲ ﺧﻮدش را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﻮش ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻧﺎﺗﻮان اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ در ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺮادی در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎی ﻧﺎآﺷﻨﺎ ﺳﺮوﻛﺎر دارﻳﻢ.
بنا بر نظر ارلی و انگ، هوش فرهنگی با هوش هیجانی و اجتماعی تفاوت دارد. هوش فرهنگی افراد را تشویق می کند که با تغییر بستر فرهنگی، با تکیه بر قابلیت های خویش، الگوهای جدید تعاملات اجتماهی را فرا بگیرند و واکنش های رفتاری صحیحی در الگوهای فرهنگی جدید از خود نشان دهند (ارلی، انگ، 2003).
نتیجه حاصل از پژوهش ایچن (2009) نیز نشان داد هوش فرهنگی پیش بینی کننده سازگاری بین فرهنگی و شوک فرهنگی است و هوش هیجانی به عنوان میانجی ارتباط بین هوش فرهنگی و سازگاری فرهنگی اجتماعی می باشد (عسگری، روشنی، 1391).
2-1-23 ارزیابی هوش فرهنگی
روش های ارزیابی هوش فرهنگی که توسط لین و هیجن (2004) ارائه شد به شرح زیر می باشد:
روش های ایفای نقش
مراکز ارزیابی رفتاری
مقیاس های خود نظارتی
تست های سنجش شوک فرهنگی
تست های ارتباطات بین فرهنگی
ارلی و موساکفسکی معیار خود امتیازی افتراقی را به این منظور ارائه کردند که شامل سه بخش شناختی، فیزیکی و احساسی می باشد.
کولین کلی (2004) تست دیگری را در این راستا تهیه کردند که سوالات آن حول چهار محور می باشد که عبارتند از: عکس العمل عاطفی، زیرکی ادراکی، انعطاف پذیری و استقلال شخصی.
2-1-24 ارتباطات بین فرهنگی
ارتباط- مبادله پیام بین افراد- مبنای اصلی تجربه اجتماعی است. زمانی که ما مشغول خرید، فروش، مذاکره، راهنمایی یا کار کردن با دیگران هستیم در واقع در حال برقراری ارتباط هستیم. ایده تبادل پیام در نگاه اول بسیار ساده و بدیهی به نظر می رسد. ولی وقتی در پی تحلیل و تعلیل اشتباهات رخ داده می پردازیم پی می بریم که «شکست در برقراری ارتباط» مهمترین دلیل بروز مشکلات بوده است. به طور کلی ارتباطات از طریق یکسری رمزها- سیستمی از نشانه ها که هر یک به معنی و مفهوم خاصی دلالت دارد- شکل می گیرد. بعلاوه ارتباطات از مجموعه ای از قراردادها بهره می گیرد که قواعد توافق شده ای هستند در مورد این که هر رمزی کی، چگونه و در چه زمینه ای می تواند مورد استفاده قرار گیرد. اگر دو نفر از رمزها و قراردادهای مشابهی استفاده نکنند در برقراری ارتباط با یکدیگر دچار مشکل می شوند. البته تا حد زیادی مرزها و قراردادها توسط فرهنگ مردم تعیین می شود. آشکارترین مثال رمزهای غیر مشترک، زبان های متفاوت است. زبان مشهورترین رمزی است که فرستنده بدان وسیله پیام ها را رمزگذاری و گیرنده آن را رمزگشایی می کند. زبان موجود زنده ای است که رشد می کند و تحول می یابد تا با عنوان گروه هایی که از آن استفاده می کنند سازگار شود و مطابق با تغییرات اجتماعی جامه ای نو بر تن نماید. اگر دو نفر بدون داشتن هیچگونه رمز زبانی مشترک بخواهند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند با مانع بزرگی مواجه می شوند.
ارتباطات غیرکلامی نیز به میزان زیادی مکمل ارتباطات کلامی هستند. زبان بدن، موضوعی شناخته شده است که در حین برقراری ارتباط با دیگران غالباً به طور ناخودآگاه از روش هایی چون نزدیکی فیزیکی، حرکت بدن، ایما و اشاره، حالات صورت، لحن صدا، ارتباط چشمی و رو کردن به شخص دیگر استفاده می کنیم. غالباً ارتباطات غیرکلامی کمک زیادی به درک حقیقت کلامی می کند. هرچند بین فرهنگ های مختلف تفاوت های ظریفی نیز وجود دارد.
برخی از اصول کلی ارتباطات میان فرهنگی عبارتند از:

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درباره منظومه ی فکری

بستن منو