منابع و ماخذ مقاله علامه طباطبایی

منابع و ماخذ مقاله علامه طباطبایی

دانلود پایان نامه

 

آرامش دادن به جان پیامبر9 با بشارت کثرت نسل به ایشان و اعطای کوثر که از بزرگترین خیرهاست.
شحاته:
1- اعطای خیر کثیر به پیامبر9، بزرگ داشت نام و شأن ایشان….
2- اخلاص داشتن در نماز و عبادت و قربانیکردن برای خدا.
3- هر آن کس با پیامبر9 دشمنی نماید مقطوع النسل خواهد بود.
بررسی و جمع بندی مقصود سوره
علامه طباطبایی، بهجتپور و جویباری، دیدگاه متشابهی داشته و مقصود سوره را آرامشبخشی به جان پیامبر9 میدانند. جعفر شرف الدین، حبنکه و محمد فاروق به محور سوره اشاره نمودهاند. ابن عاشور و شحاته، محتوای سوره را به منظور مقصود سوره بیان نمودهاند. با توجه به دیدگاههای ارائه شده میتوان هدف خداوند متعال از نزول این سوره را اینگونه بیان نمود:
خطاب این سوره به پیامبر اکرم9 است. خداوند با اعطای کوثر، جان ایشان را به جان ایشان آرامش میبخشد و ایشان را به شکرانهی این نعمت بزرگ به عبادت، تشویق مینماید.
15-3- محتوای سوره
زحیلی و بستانی:
– تفضل و منت الهی به پیامبر9 با اعطای خیرکثیر به ایشان.
– امر به نماز و مواظبت بر آن و انجام قربانی به منظور شکرگزاری.
– بشارت به پیامبر9 نسبت به پیروزی بر دشمنان و خوار شدن آنان به دلیل دور شدن از تمامی خیرها در دنیا و آخرت.
فضل الله:
این سوره برای ارتقای روح پیامبر9 به سوی آفاق رحمت الهی، آرامش بخشی به جان ایشان و دفاع در مقابل مشرکان نازل شده است. خداوند به ایشان خیر کثیر ادامهدار، عطا نمود بنابراین؛ ایشان بایستی به وسیله نماز به خداوند روی آورد و مقطوع النسل نخواهد بود.
بهجت پور:
این سوره پس از بشارت به خیر فراوانی که به حضرت عطا شده است، او را به شکرگزاری با انجام نماز و قربانی کردن شتر امر میکند و کسی را که به پیامبر9 زخم زبان میزند، از نظر نسل یا ذکر خیر، مقطوع میداند.
مکارم شیرازی:
در این سوره خبر میدهدکه دشمنان پیامبر9 ابتر خواهند بود و برنامه اسلام و قرآن هرگز قطع نخواهد شد. بشارتى که در این سوره داده شده، از یک سو ضربه‏اى بر امیدهاى دشمنان اسلام و از سوى دیگر تسلى خاطرى به رسول اللَّه9 است.
قرشی:
در این آیات خداوند به رسول خود میفرماید، ما به تو کثرت و گسترش فزون از حد داده‏ایم، آئین تو، آوازهی تو و نسلت به کثرت و وسعتِ فزون از حد، خواهد رسید، پس در این حال، که خدا چنین لطفى به تو فرموده است براى خدایت نماز بخوان و قربانى کن، بى‏دنباله و مقطوع الذکر آن کس است که تو را دشمن مى‏دارد.
سید بن قطب:
خطاب این سوره به پیامبر9 به جهت غمزدایی از ایشان است. در این سوره، دشمنان پیامبر9 به بینام و نشان شدن و بیخیر و برکت بودن تهدید میشوند و خداوند ایشان را به راه شکر و سپاس رهنمون مینماید.
جعفر شرف الدین:
1- اعطای خیر کثیر به پیامبر9، بزرگ داشت نام و شأن ایشان….

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه ارشد با موضوع تاثیر تعارضات خانوادگی بر روابط والدین با فرزندان

بستن منو