پایان نامه با موضوع عملکرد زنجیره تأمین

پایان نامه با موضوع عملکرد زنجیره تأمین

دانلود پایان نامه

خارجی(مشتریان)  

هزینه
داراییها
قابلیت اطمینان
پاسخگویی
انعطاف پذیری
عملکرد حمل ونقل
نرخ پاسخگویی به سفارشات
سفارشات تکمیل شده
زمان واکنش زنجیره تأمین
انعطافپذیری تولید
هزینه مدیریت زنجیره تأمین
هزینه کالای فروخته شده
بهرهوری ارزش افزوده
هزینه تعهدات و موجودی های بازگشتی
چرخه زمان انتقال موجودی
نرخ بازگشت سرمایه ها
2-2-9-4- عملکرد زنجیره تأمین
به منظور ارزیابی دقیق عملکرد در زنجیرههای تأمین موجود و فرآیندهای مرتبط با آن،ضروری است که اطلاعات واقعی عملکرد زنجیره را در دسترس داشته باشیم.در حالت ایدهآل این اطلاعات باید تمام محورهای عملکردی زیر را تحت پوشش قراردهند:
محصولات و خدمات ارائه شده،فروش،سهم بازار،هزینه،کیفیت،تحویل،زمانهای سیکل،دارائیهای مورد استفاده،مسئولیتها و خدمت به مشتری،جمعآوری اطلاعات فوق برای فعالیتهای داخلی زنجیره تأمین،یک تعهد همه جانبه را ایجاب میکند. بدست آوردن و مشارکت در اطلاعات با دیگر اعضای زنجیره تأمین،یکی از مهمترین چالشهایی است که سازمانها در مراحل اولیه مشارکت در زنجیرههای تأمین با آنها مواجهاند.به هرحال،در صورتی که زنجیره های تأمین در راه بهبود قدم بر میدارند،باید این تصمیمات بر اساس اطلاعات واقعی عملکرد اتخاذ شوند که در این راه نیز به مشارکت اطلاعاتی اعضای کلیدی زنجیره تأمین نیاز خواهد بود(غضنفری و فتح اله،1389: 263).
2-2-9-5- نقش الگو برداری در زنجیره تأمین
به منظور توسعه و درک زنجیرههای تأمین موجود و فرآیندهای مرتبط با آنها،تجزیه وتحلیل الگو برداری عامل تعیین کنندهای در ارتقاء سطح عملکرد زنجیره تأمین میباشد.کوک الگو برداری را بدین شکل تعریف کرده است: فرآیند شناسایی،درک و تطبیق فعالیتهای برجسته در یک سازمان با سازمان مشابه یا سازمانهای غیر مشابه دیگر،در راستای کمک به بهبود عملکرد،الگو برداری نامیده میشود.الگو بردای شامل فرآیند مقایسه فعالیتها و رویهها برای انتخاب بهترین رویه میباشد تا از این طریق راهکاری برای بهبود فعالیتها حاصل شود.بدین ترتیب اهداف واستانداردهای جدید تنظیم میشوند که این امر به نوبه خود به رضایتمندی مشتری در زمینههای:کیفیت،قیمت،محصول وخدمات بهتر کمک خواهد کرد.

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان با موضوع اموال منقول

بستن منو