منبع مقاله درمورد سازمان های دولتی

منبع مقاله درمورد سازمان های دولتی

دانلود پایان نامه

بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری 1208 1099 3757 4147 7905 4028  

درآمد ناشی از بهای خدمات شهری 272 613 1078 500 371 1645
درآمد تاسیسات شهری 936 486 2679 3647 7534 2383
درآمد هتل، مهمانسرا، پلاژ و مراکز رفاهی شهرداری 22/0 35 35 52 0 200
درآمد حاصل از فروش محصولات کارخانجات شهرداری 494 25 1591 790 773 230
مأخذ: گزارشات عملکرد مالی شهرداری صفاشهر
4- درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری (کد 4000)
این نوع درآمد حاصل سرمایهگذاری شهرداری صفاشهر در شرکتهای تجاری بخش خصوصی (38 درصد درآمد حاصل از این کد) و همچنین درآمد حاصل از تنها بازار هفتگی این شهر (3/4 درصد) میباشد. این کد درآمدی در طول این دوره میانگین 15/1 درصدی را به خود اختصاص داده است که نشان دهنده سهم بسیار اندک این کد در مجموع درآمدهای شهرداری این صفاشهر است.
جدول شماره (38-4)- درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری و زیربخشهای آن برای شهرداری صفاشهر طی دوره 1390-1385
شرح درآمد سال (ارقام به میلیون ریال)
1385 1386 1387 1388 1389 1390
درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری 203 207 640 87 88 836
درآمد حاصل از وجوه شهرداری 0 0 0 0 0 782
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در بخش خصوصی 0 0 0 0 0 782
درآمد حاصل از اموال شهرداری 203 207 640 87 88 54
درآمد حاصل از بازارهای روز و هفتگی 0 0 0 0 24 31
مأخذ: گزارشات عملکرد مالی شهرداری صفاشهر
5- کمکهای اعطائی دولت و سازمانهای دولتی (کد 5000):
بررسی آمار و اطلاعات موجود در جدول شماره (39-4) نشان میدهد که سهم شهرداری صفاشهر از پرداختهای وزارت کشور در سالهای 1385 ، 1388 تا 1390 صفر بوده است. در سال 1386 سهم شهرداری صفاشهر از پرداختهای وزارت کشور به 383 میلیون ریال رسیده است. همچنین در سال 1387 سهم شهرداری صفاشهر از پرداختهای وزارت کشور با نرخ رشد 106 درصدی، افزایش چشمگیری داشته و به 792 میلیون ریال رسیده است.
آنچه ذکر گردید مبین این است که کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی سهم بسیار اندکی در تأمین مالی شهرداری صفاشهر داشته است به طوری که متوسط سهم آن در طی دوره 1390-1385، 65/0 درصد بوده است و در واقع جایگاه آخر را در میان هفت کد درآمدی به خود اختصاص داده است.
جدول شماره (39-4)- میزان کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی برای شهرداری صفاشهر طی دوره 1390-1385
شرح درآمد سال (ارقام به میلیون ریال)
1385 1386 1387 1388 1389 1390
کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی 0 383 792 0 0 0
کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی 0 383 792 0 0 0
مأخذ: گزارشات عملکرد مالی شهرداری صفاشهر

مطلب مرتبط :   پایان نامه درباره کارکردهای سیاسی

بستن منو