دانلود پایان نامه ارشد با موضوع صندوق های سرمایه گذاری

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع صندوق های سرمایه گذاری

دانلود پایان نامه

جدول شماره (10-2) – خلاصه مطالعات صورت گرفته در سایر کشورها  

ردیف نام پژوهشگر سال ارائه پژوهش عنوان پژوهش یافته های پژوهش
7 اسلاک 2009 راهنمایی برای مالیه شهری راهکار اصلی تأمین مخارج شهرداریها اخذ مالیات محلی است.
8 اسلاک 2010 تأمین مالی شهرهای بزرگ و متروپلیتن ها کمکهای مالی به شهرهای بزرگ و مناطق شهری باید کمتر از کمکهای مالی به شهرداریهای کوچکتر باشد، اما باید شامل کمکهایی برای بهداشت و آموزش و پرورش و خدمات دیگر که در آن افراد خارج از مرزهای شهری از این خدمات نفع میبرند، باشد. در نهایت، حکومتهای محلی در متروپلیتنها باید از ترکیبی از استقراض، تعرفهها، توسعه و مشارکت بخش خصوصی و عمومی برای تامین مالی زیرساختهای شهری استفاده کنند.
9 روآ و برد 2010 اداره امور شهری و مالی در هند راه های مختلف جهت افزایش منابع شهرداری ها :
انجام اصلاحات اساسی در سیستم مالیات بر دارایی و بهره برداری مناسب از بهای خدمات شهری و دریافت هزینه برای خدمات مختلف ارائه شده در شهر.
بهبود کمکهای میان دولتی.
تأمین مالی پروژه های شهری از طریق استقراض و بازار اوراق قرضه شهری.
بهره گیری از کمکهای بخش خصوصی جهت ارائه خدمات شهری مناسب.
11 انجمن شهری ایالت جرجیا 2012 راهنمایی برای شهرداران و شورای شهر ایالت جرجیا مالیاتهای محلی به عنوان مهمترین منبع درآمدی، بیش از دو- سوم درآمد شهرداریهای ایالت جرجیا را به خود اختصاص میدهد که شناخت صحیح مالیاتها و تعیین پایه مالیاتی مناسب نه تنها برای شهرداریهای این ایالت بلکه برای تمامی حکومتهای محلی، می تواند جریانی از درآمد پایدار ایجاد کند.
مأخذ: استخراج از نگارنده
2-4-3- جمع بندی
از بررسی تحقیقات صورت گرفته در زمینه موضوع مورد نظر نکات زیر قابل دریافت است:
1- تأکید بر نقش مؤثر مالیات محلی به عنوان مهم ترین منبع کسب درآمد برای شهرداریها- اما بهره برداری مناسب از آن مستلزم اجرای راهکارهای زیر می باشد:
گسترش حوزه تصمیم گیری حکومتهای محلی در زمینه اخذ مالیات
تعیین پایه مالیات محلی به وسیله حکومت محلی ( شهرداری ها)
ایجاد ترکیبی متنوع برای این منبع مانند مالیات بر فروش یا مالیات بر درآمد
2- اخذ بهای خدمات شهری از شهروندان با شرط رعایت عدالت و هدفمند کردن به عنوان دومین منبع مهم درآمدی برای شهرداریها ( برای مثال تغییر نرخ آن براساس میزان استفاده شهروندان از این خدمات و در نظرگرفتن تسهیلاتی برای افراد کمدرآمد)؛
3- تأکید بر افزایش نقش مردم و ارتقاء سطح مشارکت آنها در تأمین مالی شهرداریها از طریق انتشار اوراق مشارکت و ایجاد بازارهای مالی توسعه یافته و کارا؛
4- کاهش کمکهای دولتی به شهرهای بزرگ و کلانشهرها و افزایش این گونه کمکها به شهرداریها در شهرهای کوچک؛
5- اصلاح قوانین و مقررات مالی موجود و تدوین قوانین جدید جهت رفع مشکلات مالی شهرداریها؛
6- اجرای سیاست مدیریت یکپارچه شهری؛
7- بهره برداری از منابع جدید مانند ایجاد آژانس های توسعه شهری و صندوق های سرمایه گذاری پایدار؛

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوع پیشگیری از جرائم

فصل سوم

بستن منو