دانلود پایان نامه درباره فعالیت های اجتماعی

دانلود پایان نامه درباره فعالیت های اجتماعی

دانلود پایان نامه

 

د.
6-4- تحقق آرمان قرآن و رسول خدا ؛
شکی نیست که مهر و محبت مسلمانان نسبت به رسول گرامی إسلام توصیف ناپذیر است، چرا که رسول گرامی إسلام، پدر أمت إسلام است و اختلاف و جدایی در أمت إسلام، موجبات ناراحتی و ایذا پدر أمت را در پی خواهد داشت، قرآن و رسول خدا به هیچ وجهی به عداوت و شکاف بین مسلمانان راضی نخواهند بود که قرآن می فرماید: شیطان مى‏خواهد به وسیله شراب و قمار، در میان شما عداوت و کینه ایجاد کند. و از انصاف به دور خواهد بود که تلاش های 23 ساله رسول خدا در راستای توحید کلمه بین مسلمانان به تفرقه و جدایی بین مسلمانان تبدیل شود.
6-5- محصور کردن إختلاف ها در دایره اجتهاد؛
چنان که در درون یک مذهب، فقها و متکلمین در استنباط حکم و عقیده از ادله شرعی اختلاف می کنند ولی هیچ گاه این اختلاف به تفرقه و فتنه و شکاف بین اتباع و علمای مذهب کشیده نمی شود، در درون نظام إسلام نیز می توان اختلاف های مذاهب را با رویکرد اجتهاد حل و فصل کرد که هم ارزش های مذهبی در هر مذهب به رسمیت شناخته شود و هم اتحاد و یکپارچگی مسلمانان صدمه نبیند.
6-6- دست یافتن به این موضوع که مشترکات بین مذاهب إسلامی بیش از اختلاف های است؛
صوت اختلاف همواره بلندتر از صوت اتحاد بوده است، کوبیدن بر طبل اختلاف در طول سالیان دور و دراز این توهم را در اذهان گنجانده است که اختلاف های مذاهب به حدی است که برخی را دایره إسلام خارج کرده است در حالی که مشترکات مذاهب إسلامی بیش از اختلاف ها می باشد. آیت الله محسنی مشترکات مذاهب إسلامی را بیش از نود در صد می داند.
چالش های تقریب
از آن جا که تقریب و وحدت مسلمانان آرمان پیامبر گرامی إسلام و دین إسلام بوده است و آثار مثبتی در زندگی مسلمانان به دنبال داشته، دشمنان إسلام، خارج از مرزهاى إسلامى همواره در تلاش بوده اند در تحقق تقریب و وحدت إسلامی، موانعی ایجاد کنند و متأسفانه باید إذعان داشت که این موانع به موانع بیرونی منحصر نبوده بلکه با تلاش دشمنان إسلام و جهالت و غفلت برخی مسلمانان این موانع در درون جامعه إسلامى نیز ظهور و بروز داشته است و در داخل مرزهاى إسلام نیز، برخی مسلمانان همگام با دشمنان إسلام به تفرقه افکنى و ایجاد اختلاف در بین مسلمانان پرداخته اند که از این موانع سر راه وحدت إسلامی و تقریب مذاهب إسلامی با عنوان چالش های تقریب یاد می شود.
چالش های تقریب که از آن به موانع هم تعبیر می شود، به هر عمل و گفتار و رفتاری گفته می شود که مانع از رسیدن به هدف مطلوب اتحاد مسلمانان باشد. چالش های تقریب بر دو قسم نظری و عملی منقسم می شود. منظور از چالش نظری آن است که به لحاظ نظری مانع رسیدن به هدف تقریب می شود بدین بیان که شخص یا اعتقادی به تقریب ندارد، یا نوع برداشت شخص و یا پیش فرض های ذهنی وی، زمینه تقریب را از بین می برد. در حالی که چالش عملی مجموعه رفتارهایی هستند که مانع تحقق تقریب و وحدت می شوند. در چالش عملی ای بسا شخص باور به تقریب دارد و یا در این باره تصورات خاص ندارند، ولی رفتارهایی از وی روی می دهد که عملاً مانع تقریب شده و اختلاف را شدت می بخشد.
به عبارت دیگر مقصود از موانع تقریب، عوامل یا رفتارهائی هستند که حرکت یا فعالیت های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی یا علمی را مختل کرده و این فعالیت ها را از رسیدن به هدف مطلوب و نهایی که همان وحدت مسلمانان باشد، باز می دارند.
باید دانست که اختلاف های نوع بشری به سبب ذات انسان امری طبیعی بوده و است و در نظام إسلامی اختلاف های أمت إسلامی، امر جدید و نوظهوری نیست به گونه ای که ریشه این اختلاف ها را می توان بین مسلمانان نزدیک به عصر رسول خدا نیز مشاهده نمود. ولی آنچه در این بحث حائز أهمیت است این که ریشه این اختلاف ها در مسائل سیاسی و اجتماعی و برای رسیدن به قدرت بوده و ریشه اختلاف ها اساساً اعتقادی و فکری نیست. امام علی می فرماید: بین ما و معاویه اختلافی در قرآن و سنت رسول الله نیست مگر اختلاف در خون خلیفه سوم عثمان بن عفان.
در یک تقسیم بندی کلی موانع تقریب مذاهب إسلامی را در دو بخش می توان دسته بندی کرد:
الف موانع داخلی
ب: موانع خارجی.
7-1- موانع داخلی
موانع داخلی موانعی است که از درون جهان إسلام نشأت می گیرند و مسبب بروز اختلاف های مسلمانان هستند، این موانع عبارتند از:
7-1-1- تعصبات مذهبی؛
تعصب مذهبی عبارت است از طرفداری از اعتقاد و مذهب خاص بدون استدلال و توجیه منطقی کافی.
تعصب در واقع یک نوع کجروی روحی روانی است که در رفتار ظاهری انسان و در عقلانیت و قضاوت او اثر می گذارد و انسان را از درک و فهم حقیقت و واقعیت باز می دارد تا حدی که شخص در مقابل حقیقت، مقاومت کرده و آن را نمی پذیرد.
محمدتقی قمی، از بانیان دارالتقریب در قاهره، تعصب را چنین ارزیابی می کند: چه مصیبت هائی که این تعصب بر سر مسلمانان آورده است و خون هائی که به واسطه آن ریخته شده و شمشیرهائی که به جای کشتن دشمن به روی برادر کشیده شده است.
در طول تاریخ تعصبات مذهبی وجود داشته است و امروز نیز تعصب مذهبی به عنوان مهم ترین و اساسی ترین مانع در راه وحدت و تقریب مطرح است که اگر با تدبیر مناسب این مشکل حل نشود، پیامدهای منفی آن گریبان گیر جهان إسلام خواهد شد چرا که تعصب مذهبی موجب ایجاد اختلاف و شکاف میان مسلمانان و از بین رفتن وحدت می شود و استعمار و استکبار بیشترین بهره را از این نقطه ضعف جهان إسلام خواهد برد.
7-1-2- بدبینی و خود برتر بینی؛
این توهم که إسلام من، برتر و خالص تر از إسلام دیگران است و دیگر مذاهب از دایره إسلام خارج گشته اند، از موانع تقریب مذاهب إسلامی می باشد. برخی از أتباع مذاهب اسلامی گمان می کنند که مذهب دیگر، از اسلام حقیقی به دورند و إسلام با کفر در آمیخته اند، در حالی که قدم اول برای رسیدن به نتیجه مطلوب در مناظرات تقریب و وحدت إسلامی، حسن ظن به طرف مقابل و دوری از سوء ظن و بدبینی است.
ذهبی می گوید: چنان که ما هر پیشوائی را که در اجتهاد خود درباره مسائل جزئی اشتباه قابل گذشتی کند، بدعت گذار بدانیم و در مقابل او قیام کنیم و تبعیدیش نمائیم، در آن صورت نه ابن نصر و نه ابن منده و نه کسانی که از آنها بزرگتر هستند، باقی نخواهند ماند.

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق درمورد مهارت های مقابله ای

بستن منو