پایان نامه ارشد با موضوع نام و نشان تجاری

پایان نامه ارشد با موضوع نام و نشان تجاری

دانلود پایان نامه

دیپلم 398 نفر 18.19 درصد زیر دیپلم 273 نفر 12.48 درصد  

توزیع کارکنان از لحاظ سابقه خدمت به قرار زیر است:
مدرک تحصیلی تعداد نفرات درصد
کمتر از 5 سال 427 نفر 19.2 درصد
10-6 سال 498 نفر 22.4 درصد
15-11 سال 628 نفر 28.3 درصد
20-16 سال 209 نفر 9.4درصد
25-21 سال 136 نفر 6.1 درصد
26 سال و بیشتر 322 نفر 14.5 درصد
2-3- پیشینه تحقیق
2-3-1- مقدمه:
در عصر جدید که دوران ادغام وخرید شرکت هاست، ارزش نام و نشان های تجاری یک عامل کلیدی و تعیین کننده در ارزش شرکت و ارزش بازار سهام می باشد. اگر نام و نشان تجاری دارای ارزش ویژه بالایی باشد، شرکت می تواند در سایه وجود آن هزینه های بازاریابی را کاهش دهد، زیرا مشتریان نسبت به آن آگاه و وفادار هستند، هنگام مذاکره و چانه زدن با توزیع کنندگان و خرده فروش ها شرکت از موضع قوی تری برخوردار است و به شرکت اجازه می دهد که قیمت ها را بالاتر تعیین کند زیرا از نظر خریداران، محصولی با این نام و نشان دارای کیفیت بیشتری است. شرکت می تواند در سایه وجود آن بر دامنه محصولات خود بیفزاید، زیرا خریداران نسبت به آن اعتماد دارند و همین عامل می تواند در برابر قیمت محصولات رقیب از محصولات شرکت دفاع کند. همچنین مشتریان با پیشنهاد خرید نام و نشان تجاری به دیگران در جذب مشتریان جدید شرکت را یاری می کنند. شناسایی ابعاد مختلف یک نام و نشان تجاری و چگونگی تأثیر آن بر رفتار و عکس العمل مصرف کنندگان به شرکت ها کمک می کند تا
برنامه های بازاریابی خود را هرچه بهتر و موثرتر تدوین و اجرا کنند.
تاکنون تحقیقات گسترده ای در خصوص ارزش ویژه برند، ابعاد تشکیل دهنده آن و ارتباط آن با عملکرد سازمان در سطح بین المللی صورت گرفته است . برای مثال در سال 2005 آقای کیم و همکاران در یک تحقیق که در سیستم هتلداری صورت داده اند ارتباط معنا داری میان ارزش ویژه برند و عملکرد مالی سازمان (سود حاصل از کرایه اطاقهای آماده هتل) یافتند‌‌.
موتمنی و شاهرخی در پژوهش خود در سال 1998 تحت عنوان “ارزش ویژه برند: یک دیدگاه جهانی” یک سیستم تحقیقاتی طراحی کردند که در آن ارتباط میان ابعاد مالی و مشتری گرای برند به طور کامل تبیین می گردید. با آزمون این سیستم بر روی سازمانهای گوناگون نتیجه ای حاصل شد که مبتنی برآن ارتباط همگرا و مثبتی همواره میان ارزش ویژه برند در دو بعد مشتری گرا و مالی وجود دارد. عملا دو دیدگاه بازاریابی و مالی در اینجا به هم گره می خورند .
در سال 1358 آقای امیرحسین فهیمی در پایان نامه دوران کارشناسی ارشد خود در دانشگاه تهران تحت عنوان بررسی عوامل تاثیر گذار بر انتخاب و وفاداری مشتری در بیمه داری: مطالعه سپرده گذاران بیمه ملت، از یک مدل سه بخشی استفاده کردند که در آن ارزش ویژه برند را به عنوان یکی از عوامل تاثیر گذار بر انتخاب مشتریان بیان نمودند در نتایج تحقیق بیان شد که تنها ارزش ویژه برند و نرخ سود سپرده گذاری بر انتخاب مشتریان اثرگذار هستند. در پایان ایشان پیشنهاد می کنند که این دو عامل در یک تحقیق گسترده تر و با ارزیابی کلیه شاخصهای تشکیل دهنده مورد ارزیابی واقع شوند. در پژوهش حاضر به مطالعه این بخش پرداخته خواهد شد.
منیجه بحر امینی زاده در سال 1385 تحقیقی تحت عنوان “مدلی برای ارزش گذاری علایم تجاری از دیدگاه مصرف کننده (رساله دکتری)در دانشگاه علامه طباطبایی تهران ارائه کرده بود که روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری هدف ،گروه مصرف کنندگان نهایی محصولاتجصوتی و تصویری با علایم منتخب سامسونگ،ال جی وج سونی در شهرهای شیراز و بوشهر است که بالاتر از 18 سال سن دارند. نوع نمونه گیری غیراحتمالی آسان و در دسترس است.نتایج حاصله در این تحقیق عبارت بودند‏از :
(وفاداری به علایم ، تصویر علایم،نگرش به علایم ،صرف قیمت و تداعی علایم به ترتیب مهم ترین عوامل موثر بر ارزش علایم تجاری هستند.
(کیفیت ادراک شده علایم ، ریسک ادراک شده علایم و ادراک از صحت و اعتبار اطلاعات علایم به ترتیب مهم ترین عوامل موثر بر نگرش به علایم هستند.
( تداعی علایم و نگرش به علایم به ترتیب مهم ترین عوامل موثر بر تصویر علایم تجاری هستند.
( تداعی ویژگی های کارکردی محصول ، ویژگی های غیر کارکردی علایم، مهم ترین عوامل توضیح دهنده تداعی علایم هستند.
راحیل شفیع ها در سال 1386 به بررسی عوامل تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند گوشی موبایل از دیدگاه مصرف کننده با استفاده از مدل آکر(پایان نامه کارشناسی ارشد) در دانشگاه مدیریت علوم تحقیقات تهران پرداخته بود. این تحقیق شامل 4 فرضیه می باشد:
1. کیفیت ادراک شده اثر مستقیم و معناداری بر ارزش ویژه برند دارد.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درمورد علامه طباطبایی

بستن منو