منابع مقاله درباره آموزش و یادگیری

منابع مقاله درباره آموزش و یادگیری

دانلود پایان نامه

 

محتوای کانالهای ماهوارهای را شفاف و عاری از ابهام میدانم
کاملاً موافقم موافقم تا حدودی موافق مخالف کاملاً مخالفم
ترتیبی
3-2-2- متغیر وابسته (پایبندی به هویت فرهنگی)
الف- تعریف نظری
هویت فرهنگی سبب شناخته شدن و متمایز کردن فرد و جامعه از دیگر افراد و جوامع میشود. به نوعی میتوان گفت که هویت فرهنگی حاکی از تداوم بین گذشته و حال است و نفس این تداوم، خود برشناخت گذشته دلالت میکند(هنوی، 1373: 472 و 474). هویت فرهنگی وابستگی و وفاداری به فرهنگ و تعلقات آن چون سلیقهها، باورها، اندیشهها، عقاید و مناسک و آداب و رسوم است (حاجیانی، به نقل از کلانتری، 1379: 193-200). هر جامعهای معمولاً در همه جا و همه وقت بر اصالت فرهنگی خود تأکید میکند و میکوشد که باقدرت و غرور مشخصههای این هویت را زنده نگه دارد و از آن دفاع کند(شهابی، 1386، 77).
درنهایت میتوان اینگونه عنوان نمود که هویت فرهنگی یک ملت حاصل خودآگاهی نسبت به انباشتی تاریخی از تجربههای فرهنگی آن ملت است که در طول زمان شکل گرفته است.
تعریف عملیاتی:
در جهت قابل سنجش کردن متغیر پایبندی به هویت فرهنگی زنان با توجه به ابعاد درنظر گرفته شده در این پژوهش از مقیاس های استاندارد پایبندی به هویت فرهنگی در کتاب سنجش مفاهیم اساسی علوم اجتماعی (علیخواه، 1383) استفاده شده است. با توجه به مباحث نظری و مقیاس مورد نظر، در این تحقیق هویت فرهنگی با ابعاد زیر سنجیده میشود:
1- زبان: مجموعهای از نمادها و نشانههایی است که مهمترین دستگاه نشانهای بشر محسوب میشود و از طریق انتقال اندوختههای اجتماعی و فرهنگی بشر، عامل پیوند انسانها با هم شده و از وسایل عمده تعبیر و تفسیر واقعیتها بهشمار میرود که در شکل دادن هویت بسیار موثر است بنابراین افراد در طول تاریخ، با استفاده از زبان مشترک به بازیابی و باخوانی هویت خود میپردازند(برگر و لوکمان، 60: 125).
2- ادبیات فارسی: ادبیات داستانی، تجلی بلوغ و نبوغ نخبگان یک ملت است. ادبیات اول تجلی هویت ایرانی است و در مرحله بعد بخشی از فرهنگ جهانی را تشکیل میدهد. بنابراین صفتی که دیگران به ما نسبت میدهند و یا ویژگیای که ما در نزد دیگران داریم، در ارائه تعریف ما تعیین کنندهاند. شعر مهمترین پدیده فرهنگی ایران و لطیفترین نماینده هویت ایرانی است. دنیا ایرانیان را با شاعرانی چون فردوسی، حافظ، نظامی، خیام و مولوی می شناسد. شعر به عنوان یکی از شاخصهای برجسته هویت ایرانی نقش بیبدیلی در تنظیم شناخت دیگران در مورد ما دارد(خالقی مطلق، 1384: 9).
3- دین و میراث دینی: تعالیم مذهبی و دینی موجب وفاداری و پایبندی به اعتقادات و مناسک آیینهای مذهبی فراگیر، در فرایند شکلدهی هویت میباشد. دین موجب دلگرمی، سرزندگی و نشاط و اشتیاق عمومی میباشد ضمن آنکه در بسیاری از مواقع با تأکید بر بعد عینی و خارج در مفهوم جامعه شناختی آن، با سایر مضامین ملی از جمله دولت، تاریخ و میراث فرهنگی آمیخته است(اجلال، 1374: 111).
4- گذشته تاریخی: آگاهی مشترک افراد یک جامعه از گذشته تاریخی و احساس دلبستگی به آن و احساس هویت تاریخ و هم «تاریخپنداری» پیوند دهنده نسلهای مختلف به یکدیگر که مانع جدا شدن یک نسل از تاریخش میشود. زیرا هر جامعهای با هویت تاریخی خود تعریف و ترسیم میشود (معمار، 1378: 20).
5- تربیت فرزندان: تربیت یعنی رشد دادن، معنای اصطلاحی تربیت عبارت است از «رشد دادن یا فراهم کردن زمینه رشد و شکوفایی استعدادها و به فعلیت رساندن قوای نهفته یک موجود» از این رو تربیت انسان که از کودکی و در محیط خانواده شکل و ریشه می گیرد و زیر نظر والدین کودک قرار دارد تا تربیت کودک به نحو احسن صورت بگیرد. نشان دهنده نقش بسیار مهم والدین در تربیت کودکان می باشد. والدین باید با شناخت و به کار گیری روش های صحیح تربیتی دوران کودکی فرزندان خود را به نحو احسن زیر سایه تربیت خود قرار دهنده زیر این والدین است که با تربیتش هم فرزند خود و هم جامعه را از مشکلات احتمالی به دور می کند (رهبر، ۱۳۸۵: ۶). تربیت عبارت از مجموعه وسایلی است که به کمک آن رشد، سازندگی جریان یا شکوفایی و حتی ارتقاء زندگی انسان از جنبههای زیستی، روانی، اجتماعی، به وسیله آموزش و یادگیری تجارب مختلف راهنمایی شده با امکان و تسهیلات آن را فراهم کند این امر باید درد ورنمایی واحد به صورتی انجام پذیرد تا امکان یادگیری وسایل، روابط عاطفی، فراگیری قواعد زندگی در ابعاد چهارگانه ی اجباری عشق و قدرت، آزادی و انضباط و تکامل در محیطی مطلوب را فراهم سازد که نیازهای اساسی و نه سطحی کودک را ارضا کند (لافرن، ۱۳۸۱: ۵۲).
6- ذائقه غذایی: افراد با توجه به محیط فرهنگی و طبیعی شان دست به انتخاب میزنند. ذائقه مبنایی است که افراد به واسطه آن خود و طبقه خود را از دیگران متمایز و بر اساس آن خود را دسته بندی می کنند‌. کالاهای بسیاری را می توان نام برد که افراد با مصرف آنها خود را از دیگران متمایز و برای خود سبک زندگی و ذائقه های خاصی تعریف می کنند.
7- گذران اوقات فراغت: ژوفر دومازدیه فراغت را مجموعهای از مشغولیتها میداند که فرد بعد از آزاد شدن از ضررتهای شغلی، خانوادگی و اجتماعی، برای رضایت خاطر خود برمیگزیند و شامل استراحت، تفریح و یا توسعه دانش و تواناییهای فرد میشود.
8- نوع پوشش ایرانی – اسلامی: استفاده از نوعی از پوشش و لباس است که هم مولفه های قومی و سنتی ایرانی را درخود حفظ کرده است و هم نوع پوشش براساس اصول اسلامی و حفظ حجاب اسلامی زنان می باشد.
9- هنر: درواقع شامل تولیدات فرهنگی عینی ازجمله موسیقی بومی و سنتی، دکوراسیون سنتی، و افتخار به انباشته های هنری ایرانی می شود.
10- پایبندی به سنن ایرانی: مجموعه پیچیده‌ای از باورها، هنرها، قوانین نا نوشته، اخلاقیات، عادات و هرچه که یک ایرانی به عنوان عضوی از جامعه خویش فرا می‌گیرد را سنن ایرانی می گوییم.
11- مفاخر: این بعد از پاینبدی به هویت فرهنگی اشمل توجه و احترام و افتخار به مشاهیر و افتخارات فرهنگی و ملی کشور ایران میشود.
طبق مقیاس استفاده شده از کتاب علیخواه و تعدیلات انجام شده تعریف عملیاتی متغیر پایبندی به هویت فرهنگی براساس ابعاد مختلف آن در جدول ذیل آمده است:
متغیر
گویه
دامنه پاسخ

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ مقاله معاملات با حق استرداد

Close Menu