منابع پایان نامه ارشد با موضوع انواع ارزشیابی

منابع پایان نامه ارشد با موضوع انواع ارزشیابی

دانلود پایان نامه

 

-4-2.ایجاد بصیرت و راهکارهایی جهت دوری از قضاوت های سطحی و عجولانه:………….160
6-4-2-1.معرفی راه های شناخت ارزش ها…………………………………………………………………161
6-4-2-2.شناخت تمهیدات ومکانیسم های شیطان وهوای نفس که مانع از تشخیص ارزش ها وضدارزش هاست…………………………………………………………………………………………………..162
6-4-2-3. رعایت احتیاط………………………………………………………………………………………..169
6-4-2-4 رعایت اعتدال و میانه روی…………………………………………………………………………169
6-4-2-5.بیداری وجدان اخلاقی و ایجاد مسئو لیت اخلاقی…………………………………………..173
6-4-3.تکرار و تمرین …………………………………………………………………………………………….174
فصل هفتم:ارزشیابی
7-1.مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….178
7-2. تحلیل و تعیین نظام ارزشیابی……………………………………………………………………………. 179
7-3-انواع ارزشیابی های مناسب جهت آموزش ارزش ها………………………………………………179
7-3-1.استفاده از روش بالینی…………………………………………………………………………………..180
7-3-2.پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………….180
7-3-2-1.پرسشنامه آلپورت ، فیرنون و لندزی……………………………………………………………..180
7-3-2-2.معیار بررسی انتخاب………………………………………………………………………………….181
7-3-3.قرار گرفتن در میدان عمل……………………………………………………………………………..182
7-3-4.ایجاد موقعیت های معماگونه………………………………………………………………………….183
7-3-5.درخواست تکرار آموخته ها…………………………………………………………………………..184
7-3-6.نمایش تصنعی عمل به ضد ارزش……………………………………………………………………185
7-3-7.قرار دادن متربی در یک موقعیت وسوسه انگیز…………………………………………………..186
7-3-8.تحلیل محتوا……………………………………………………………………………………………….187
7-3-8-1.تحلیل داستان…………………………………………………………………………………………..187
7-3-8-2.تحلیل فیلم……………………………………………………………………………………………..188
7-3-9.کنترل نامحسوس متربی………………………………………………………………………………. 188

مطلب مرتبط :   منابع مقاله با موضوع زمین لرزه
بستن منو