منابع پایان نامه ارشد درباره
نگرش مصرف کننده

منابع پایان نامه ارشد درباره نگرش مصرف کننده

دانلود پایان نامه

………………………………………………………… 60
2-11) پیشنه پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 63

الف) پیشینه داخلی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 63
ب) پیشینه خارجی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 65
2-12) خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 70
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 72
3-2) روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 73
3-3)جامعه و نمونه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 74
3-4)روش ها و ابزار جمع آوری داده ها ………………………………………………………………………………………………………………………… 77
3-5) روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها ………………………………………………………………………………………………………………….. 78
3-5-1)روایی ابزار گردآوری داده ها ………………………………………………………………………………………………………………………………. 78
3-5-2) پایایی ابزار گردآوری داده ها …………………………………………………………………………………………………………………………….. 79
3-6) روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………………………………………………… 80

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 83
4-2) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی …………………………………………………………………………………………………………………….. 84
4-2-1) جنسیت پاسخگویان ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 84

4-2-2) سن پاسخگویان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 85
4-2-3) میزان تحصیلات پاسخگویان …………………………………………………………………………………………………………………………… 86
4-3) توصیف متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 87
4-3-1) توصیف متغیر خواستههای فردی مصرف کننده …………………………………………………………………………………………….. 87
4-3-2) توصیف متغیر نگرش مصرف کننده ………………………………………………………………………………………………………………… 88
4-3-3) توصیف متغیر قیمت محصولات ………………………………………………………………………………………………………………………. 89
4-3-4) توصیف متغیر کیفیت محصول ……………………………………………………………………………………………………………………….. 90
4-3-5) توصیف متغیر اعتماد به وب سایت …………………………………………………………………………………………………………………. 91
4-3-6) توصیف متغیر تصمیم خرید آنلاین …………………………………………………………………………………………………………………. 92
4-3-7) توصیف متغیر تکرار رفتار خرید …………………………………………………………………………………………………………………….. 93
4-4) بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها ………………………………………………………………………………………………………………………… 94
4-5) آزمون فرضیه های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………… 95
4-5-1) فرضیه اول: بین قیمت محصولات و تصمیم خرید آنلاین مشتریان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ………. 95
4-5-2) فرضیه دوم: بین کیفیت محصول و تصمیم خرید آنلاین مشتریان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ……….. 97
4-5-3) فرضیه سوم: بین اعتماد به وب سایت و تصمیم خرید آنلاین مشتریان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد … 98
4-5-4) فرضیه چهارم: بین نگرش مصرف کننده و تصمیم خرید آنلاین وی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد …….. 99
4-5-5) فرضیه پنجم: بین خواسته مصرف کننده و تصمیم خرید آنلاین وی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ……. 100
4-5-6) فرضیه ششم: تصمیم و تمایل به خرید آنلاین تاثیر مثبت و معناداری بر تکرار رفتار خرید مشتریان دارد …… 101

مطلب مرتبط :   منبع مقاله با موضوع ناسیونالیسم فرهنگی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4-6) سایریافته های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 102
4-7) خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 107

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 109
5-2) نتایج آمار توصیفی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 110
5-2-1) یافته های توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 110
5-3) آمار استنباطی … ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 114
بررسی فرضیه اول …. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 114
بررسی فرضیه دوم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 115
بررسی فرضیه سوم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 115
بررسی فرضیه چهارم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 116
بررسی فرضیه پنجم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 117
بررسی فرضیه ششم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 117
5-4) پیشنهادات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 119
الف) پیشنهادات بر اساسیافته های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………… 119
ب) پیشنهادات برای تحقیقات آتی ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 122
5-5 محدودیتهای پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 123
منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 125
ضمائم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 133

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه درمورد دیدگاه جامعه شناسی

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (2-1) فرایند سه مرحله ای خرید ……………………………………………………………………………………………………………………….. 24
جدول (2-2) رفتار خرید و انواع آن …………………………………………………………………………………………………………………………………. 27
جدول (2-3) دلایل مصرف کنندگان از عدم انجام خریدهای اینترنتی …………………………………………………………………………. 43
جدول (2-4) تعاریف متخصصان علوم تجاری از اعتماد ………………………………………………………………………………………………….. 60
جدول (2-5) خلاصه ای از تحقیقات انجام شده در مورد متغیرهای پژوهش …………………………………………………………………. 68
جدول شماره (3-1) توزیع جامعه آماری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت …………………………………………………………….. 76
جدول (3-2) تخصیص نمونه براساس نمونه گیری تصادفی طبقه ای …………………………………………………………………………… 76
جدول (3-3) توزیع سوالات مربوط به پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………. 77
جدول 3-4) ضرایب آلفای کرونباخ ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 79
جدول 4-1) توزیع فراوانی و درصد جنسیت پاسخگویان ……………………………………………………………………………………………… 84
جدول 4-2) توزیع فراوانی و درصد سن پاسخگویان …………………………………………………………………………………………………….. 85
جدول 4-3) توزیع فراوانی و درصد میزان تحصیلات پاسخگویان ………………………………………………………………………………… 86
جدول 4-4) توصیف متغیر خواستههای فردی ……………………………………………………………………………………………………………… 87
جدول 4-5) توصیف متغیر نگرش مصرف کننده ………………………………………………………………………………………………………….. 88
جدول4-6) توصیف متغیر قیمت محصولات ………………………………………………………………………………………………………………….. 89
جدول4-7) توصیف متغیر کیفیت محصول …………………………………………………………………………………………………………………… 90
جدول4-8) توصیف متغیر اعتماد به وب سایت …………………………………………………………………………………………………………….. 91
جدول4-9) توصیف متغیر تصمیم خرید آنلاین ……………………………………………………………………………………………………………… 92
جدول4-10) توصیف متغیر تکرار رفتار خرید

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو