منابع و ماخذ پایان نامه 
ویژگیهای شخصیتی-فروش و دانلود فایل-فروش فایل

منابع و ماخذ پایان نامه ویژگیهای شخصیتی-فروش و دانلود فایل-فروش فایل

دانلود پایان نامه

……………………………………………………………………………………… 57
2-2-3: مذهب و شخصیت ………………………………………………………………………………………………………… 61
2-2-4: ویژگیهای شخصیتی و اضطراب امتحان ……………………………………………………………………………. 67
2-3: نتیجه گیری فصل ……………………………………………………………………………………………………………….. 69
فصل سوّم
3-1: پیش درآمد ………………………………………………………………………………………………………………………. 74
3-2: طرح پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………. 74
3-3 جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………… 74
3-5: ابزار پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………….. 74
3-6: روش تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………………………78
فصل چهارم

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4-1: پیش درآمد ………………………………………………………………………………………………………………………. 80
4-2: ارائه شاخصهای توصیفی متغیرها …………………………………………………………………………………………… 80
4-3: تحلیل استنباطی داده ها ……………………………………………………………………………………………………….. 82
4-4: یافته های جانبی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….. 94
فصل پنجم

5-1: پیش درآمد …………………………………………………………………………………………………………………….. 99
5-2 بحث………………………………………………………………………………………………………………………………. 99
5-3: نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………… 106
5-4: محدودیتهای پژوهشی ………………………………………………………………………………………………………. 107
5-5: پیشنهادات پژوهشی ………………………………………………………………………………………………………….. 108
5-6: پیشنهادات کاربردی …………………………………………………………………………………………………………. 109
منابع و مآخذ
منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………. 111
منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 118
فهرست جداول
جدول2-1: عوامل شخصیت کتل(نقل از شولتز و شولتز1381) …………………………………………………………… 38
جدول2-2: صفات/ابعاد شخصیت آیزنگ …………………………………………………………………………………….. 39
جدول2-3: توصیف ابعاد پنجگانه شخصیت مدل مک گری و کوستا………………………………………………….. 41
جدول 4-1: شاخصهای توصیفی اضطراب امتحان دانش آموزان ………………………………………………………… 80
جدول 4-2: فراوانی و درصد نمرات اضطراب امتحان ………………………………………………………………………. 81
جدول 4-3: شاخصهای توصیفی ویژگیهای شخصیتی در دانش آموزان ………………………………………………. 81
جدول 4-4: شاخصهای توصیفی اِسنادهای مذهبی و غیرمذهبی در دانش آموزان ………………………………….. 82
جدول 4-5: ماتریس همبستگی برای رابطه مؤلفه های اسناد به خدا (فعّال و منفعل) با اضطراب امتحان……….. 84
جدول 4-6: ماتریس همبستگی برای رابطه اسنادهای علّی غیرمذهبی (تلاش شخصی، عوامل طبیعی و کمک افراد دیگر) با اضطراب امتحان …………………………………………………………………………………………………….. 85
جدول 4-7: ماتریس همبستگی برای رابطه ویژگیهای شخصیتی با اضطراب امتحان………………………………… 86
جدول 4-8: نتایج تحلیل رگرسیون به روش گام به گام ویژگیهای شخصیتی برای اضطراب امتحان………….. 86
جدول 4-9: آزمون معناداری ضریب تعیین متغیرهای پیشبین با بهره گرفتن از رگرسیون (روش: گام به گام) ……. 87
جدول 4-10: ضرایب بتا و آزمون معنی داری آن…………………………………………………………………………….. 88
جدول 4-11: ماتریس همبستگی برای متغیر اسنادی مذهبی با ویژگیهای شخصیتی ………………………………… 88
جدول 4-12: نتایج تحلیل رگرسیون به روش گام به گام ابعاد شخصیتی برای اسنادبه خدا(بعد فعال) ………….89
جدول 4-13: آزمون معناداری ضریب تعیین ابعاد شخصیتی باوجدانی، روان رنجوری برای اسناد به خدا (بُعد فعال) با بهره گرفتن از رگرسیون (روش: گام به گام) …………………………………………………………………………….. 89
جدول 4-14: ضرایب بتا و آزمون معنی داری آن ……………………………………………………………………………. 90
جدول 4-15: نتایج تحلیل رگرسیون( گام به گام) ویژگیهای شخصیتی برای اسناد به خدا (بُعد منفعل) ……… 90
جدول 4-16: آزمون معناداری ضریب تعیین انعطاف پذیری برای اسناد به خدا (بُعد منفعل) با بهره گرفتن از رگرسیون (روش: گام به گام) …………………………………………………………………………………………………….. 91
جدول 4-17: ضرایب بتا و آزمون معنی داری آن .. …………………………………………………………………………. 91
جدول 4-18: ماتریس همبستگی برای رابطه اسنادهای علّی غیرمذهبی با ویژگیهای شخصیتی ………………….. 91
جدول 4-19: نتایج تحلیل رگرسیون (گام به گام) ویژگیهای شخصیتی برای مؤلفه اسنادی عوامل طبیعی …… 92
جدول 4-20: آزمون معناداری ضریب تعیین برونگرایی مؤلفه اسناد به عوامل طبیعی با بهره گرفتن از رگرسیون (روش: گام به گام) .. ………………………………………………………… ……………………………………………………… 93
جدول 4-21: ضرایب بتا و آزمون معنی داری آن .. …………………………………………………………………………. 93
جدول 4-22: میانگین نمرات فراگیران چهار رشته تحصیلی در مؤلفه های اسنادی، ابعاد پنجگانه شخصیتی و اضطراب امتحان . ………………………………… ………………………………………………………………………………….. 94
جدول 4-23: نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره (MANOVA) داده های حاصل از نمرات ویژگیهای شخصیتی، اسنادهای علّی (غیرمذهبی و مذهبی) و اضطراب امتحان دانش آموزان برحسب رشته تحصیلی ………………… 95
جدول 4-24: مقایسه های چندگانه میانگین نمرات ویژگیهای شخصیتی، اسنادهای علّی (غیرمذهبی و مذهبی) و اضطراب امتحان دانش آموزان در چهار رشته تحصیلی با بهره گرفتن از آزمون تعقیبی LSD …………………………. 96
فهرست شکلها و نمودارها
شکل 2-1: مدل سه سیستمی لانگ ………………………………………………………………………………………………. 14
نمودار 4-1: نمودار هیستوگرام نمرات اضطراب امتحان ……………………………………………………………………. 80
فصل اوّل
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
تعاریف متغیرهای تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه ها و سؤالات تحقیق

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه درمورد معیار عدم نقدشوندگی آمیهود

1-1: مقدمه
“اضطراب امتحان”، به عنوان یک پدیده شایع و مهم آموزشی، مشکل تقریباً فراگیری است که سالانه میلیونها دانش آموز را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار می دهد. کثرت نوشته ها و تحقیقات انجام شده در چندین دهه اخیر، نشان از توجه خاص جوامع مختلف نسبت به این پدیده دارد.
گفته می شود “اضطراب امتحان” اصطلاحی کلی است و به نوعی از اضطراب یا هراس اجتماعی خاص اطلاق می شود که فرد را درباره توانایی هایش دچار تردید می سازد و پیامد آن کاهش توان مقابله با موقعیتهای امتحان است، موقعیتهایی که فرد در معرض ارزشیابی قرار می گیرد و مستلزم حل مشکلات یا مسئله است. بنابراین، می توان چنین بیان کرد که فرد دچار اضطراب امتحان پاسخ سوالات درسی را می داند، اما شدت اضطراب امتحان مانع از آن می شود که وی از معلومات خود استفاده کند. در نتیجه انتظار می رود همانطور که نتایج بررسی سرگلزاری و همکاران (1382) نیز نشان می دهد رابطه ای معکوس معنادار بین نمرات اضطرابی و نمرات امتحان وجود داشته باشد. نیز این مسئله انکارناپذیر است که افزایش اضطراب با کاهش کارآمدی تحصیلی مرتبط است (کاوینگتن 1985؛ به نقل از ابوالقاسمی 1382). به طور کلی، اضطراب امتحان به عنوان تجربه ای ناخوشایند به درجات مختلف کسب معلومات، چگونگی پردازش صحیح اطلاعات، عملکرد تحصیلی، انگیزه ها، باورها و نگرشهای فرد را متأثر می سازد و با مکانیسمهای خاص خود، توان پیشرفت و بروز خلاقیتها و استعدادها را تحلیل می برد، و بدین سان، مانع رشد و پیشرفت تحصیلی دانش آموز می گردد (نقل از مهرابی زاده و همکاران 1379).
به دلیل شیوع بالای این پدیده در بین دانش آموزان و دانشجویان و نیز اثرات مخربی که این پدیده بر عملکرد تحصیلی و نیز عملکرد فراگیران در جلسه آزمون می تواند داشته باشد، تاکنون محققان زیادی به کاوش در جهت ابداع فنون مؤثر روانشناختی در رابطه با رفع اضطراب امتحان پرداخته اند که از میان آنها می توان از تکنیکهای شناخت درمانی؛ برای مثال خودآموزش دهی، درمان چندوجهی لازاروس، عقلانی عاطفی الیس و آرام سازی و نیز راهبردهای درمانی رفتاری-شناختی؛ من جمله راهبردهای منطقی-هیجانی و حساسیت زدایی منظم نام برد. علاوه بر این روشها، از مذهب نیز به عنوان عاملی مؤثر در کنترل اضطراب یاد می شود. دانشمندانی همچون یونگ، فرانکل، آنجل و آلپورت نظراتی درباره تأثیرات مذهب بر یکپارچگی شخصیت انسان و ایجاد آرمانی والا ارائه نموده اند و عقیده دارند کنترل مذهبی، تمام جنبه های زندگی را در بر می گیرد و همچنین انسان را به وجودی متعالی و برتر مرتبط می سازد و همین امر موجب تشکیل ارزشهای عالیتر در وجود آدمی شده و در ایجاد انگیزش و امید به زندگی نقش جدی دارد (صائب 1381). تاکنون مطالعات متعددی در کشور ما و سایر کشورهای مختلف جهان در زمینه ارتباط بین مؤلفه های مذهب و سلامت روانی و مباحث مجزای آن انجام یافته است که این نشان از اهمیتی دارد که مذهب می تواند در مباحث روانشناختی و درمانهای مربوط به آن داشته باشد.
از سویی، نتایج مطالعات حاکی از این است که جنسیت، عدم تمرکز (به دلیل نگرانی هایی که افراد مبتلا به اضطراب آزمون دارند، دچار حواسپرتی و در نتیجه عدم تمرکز می شوند)، انتظارات شکست در تکلیف امتحانی، ترس و بی اعتمادی نسبت به محیط کلاس و استاد در جلسه امتحان، شرایط نامناسب آموزشگاه ها، روش های خشک تدریس، و سبکهای نامناسب والدگری و نیز برخی از ویژگیهای شخصیتی خود فراگیران و … از جمله عواملی به شمار می آیند که بر عملکرد تحصیلی و اضطراب امتحان تأثیر منفی می گذارند. در بررسی کنونی از میان عوامل اثرگذار بر این پدیده، نقش ابعاد پنجگانه شخصیتی (برونگرایی، دلپذیری، باوجدان بودن، روان رنجوری و انعطاف پذیری) و نیز نقش مؤلفه های دو اسناد علّی مذهبی (توکلی (فعال) و تفویضی(منفعل)) و غیرمذهبی(عوامل طبیعی، تلاش شخصی و کمک افراد دیگر) در تبیین اضطراب امتحان فراگیران مورد توجه و امعان نظر قرار گرفته است؛ شیوه های ثابت و پایدار واکنش نشان دادن به جنبه های محرک محیط ویژگیهای شخصیتی تلقی شده اند. اسنادها هم به عللی اشاره دارد که فرد برای رویدادها و نتایج اعمالش بر می گزیند. تاکنون از دو نوع نظام اسنادی یا تبیینی؛ مذهبی و غیرمذهبی یاد شده است که در پژوهش حاضر با بهره گرفتن از مقیاس “راهیابی در حوادث و رخدادهای زندگی” سهم مؤلفه های هر دو قالب اسنادی در تبیین مشکل اضطراب امتحان فراگیران مورد بررسی قرار گرفته است.
علاوه بر اهداف مذکور، در بررسی حاضر به روابط موجود بین ابعاد شخصیتی و مؤلفه های دو اسناد علّی مذهبی و غیرمذهبی و نقش تعیین کننده ویژگیهای شخصیتی در گزینش مؤلفه های مختلف دو نظام تبیینی مذهبی و غیرمذهبی نیز پرداخته شده است.
1-2: بیان مسئله
باچر، مینِکا، هولی (1387) در تعریف اضطراب می گویند، “اضطراب عبارت است از یک احساس منتشر، ناخوشایند و مبهم هراس و دلواپسی با منشاء ناشناخته، که به فرد دست می‌دهد و شامل عدم اطمینان، درماندگی و برانگیختگی فیزیولوژی است. وقوع مجدد موقعیتهایی که قبلاً استرس زا بوده‌اند یا طی آنها به فرد آسیب رسیده است باعث اضطراب در افراد می شود”.
بارلو (2002) بیان می دارد از لحاظ شهودی به نظر می رسد که اضطراب به صورت پدیده درونی ناخوشایندی تجربه می شود که طیّ آن پیش بینی می کنیم اتفاق وحشتناکی روی خواهد داد که کاملا از شرایط واقعی ما قابل پیش بینی نیست .
گفته می شود اضطراب، آمیزه پیچیده ای از هیجانهای ناخوشایند و شناختهایی است که بیشتر به سمت آینده

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درمورد مقام معظم رهبری

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو