دانلود تحقیق در مورد
اثربخشی تبلیغات

دانلود تحقیق در مورد اثربخشی تبلیغات

دانلود پایان نامه

…………………………………………………46
2-5 تبلیغات ……………………………………………………………………………………………………………………….49
2-5-1 تعریف تبلیغات ………………………………………………………………………………………………………49
2-5-2 تبلیغات خدمات …………………………………………………………………………………………………….50
2-5-3 انواع تبلیغات ………………………………………………………………………………………………………….51

2-5-4 تعریف و طبقه بندی متغیرهای تبلیغات ……………………………………………………………….52
2-5-5 اهداف تبلیغات ………………………………………………………………………………………………………..53
2-5-6 اهداف تبلیغات در بازاریابی بانکی …………………………………………………………………………..54
2-5-7 عوامل موثر بر افزایش اثربخشی تبلیغات ………………………………………………………………..57
2-6 رسانه …………………………………………………………………………………………………………………………….58
2-7 مدل های ارزیابی اثربخشی تبلیغات ……………………………………………………………………………61
2-7-1 مدل سلسله مراتب واکنش ……………………………………………………………………………………..61
2-7-1-1 مدل آیدا ……………………………………………………………………………………………………………..61
2-7-1-2 مدل سلسله مراتب تاثیرات …………………………………………………………………………………62
2-7-1-3 مدل پذیرش ابداع ………………………………………………………………………………………………..63
2-7-1-4 مدل پردازش اطلاعات ………………………………………………………………………………………….63
2-7-2 رویکرد داگمار ……………………………………………………………………………………………………………64
2-7-3 تکنیک کریسپ …………………………………………………………………………………………………………65
2-7-4 مدل دبیلو.بلی ……………………………………………………………………………………………………………65
2-7-5 مدل احتمال گسترش اطلاعات …………………………………………………………………………………66
2-7-6 الگوی چهار پی …………………………………………………………………………………………………………..67
2-7-7 مدل ای.تی.آر.ان ………………………………………………………………………………………………………68
2-7-8 مدل پی.اس.آی.پی …………………………………………………………………………………………………..68
2-7-9 مدل آر.پی.جی …………………………………………………………………………………………………………69
2-7-10 مدل اثرخالص ………………………………………………………………………………………………………..70
2-7-11 مدل امبلر ………………………………………………………………………………………………………………70
2-7-12 مدل مکینز و جاروسکی ……………………………………………………………………………………….70
2-7-13 مدل درک/تجربه/حافظه ………………………………………………………………………………………70
2-7-14 مدل ون ………………………………………………………………………………………………………………..72
2-7-15 مدل واکراست و امبلر ……………………………………………………………………………………………73
2-8 آزمون های آثار ارتباطاتی تبلیغات ……………………………………………………………………………..75
2-9 مدل مفهومی و پیشینه پژوهش …………………………………………………………………………………77
2-10 مدل مفهومی پژوهش ………………………………………………………………………………………………78
فصل سوم : روش پژوهش
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………….82
1-3 هدف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………..82
2-3 سوالات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….83
3-3 قلمرو زمانی و مکانی و موضوعی پژوهش ………………………………………………………………….84
4-3 روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………..84
5-3 جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………………88
6-3 تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری ……………………………………………………………………..88
7-3 روایی و پایایی ابزار سنجش پژوهش ………………………………………………………………………….89
8-3 روش تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………………..90
9-3 آزمون فریدمن ……………………………………………………………………………………………………………90
10-3 آزمون میانگین تک نمونه ای ………………………………………………………………………………….91
11-3 آزمون کولموگروف – اسمیرنوف …………………………………………………………………………….91
فصل چهارم : یافته های پژوهش
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………..93
4-1 توصیف داده ها …………………………………………………………………………………………………………94
4-1-1 توزیع پاسخ دهندگان به تفکیک جنسیت ………………………………………………………….94
4-1-2 توزیع سنی پاسخ دهندگان …………………………………………………………………………………………95
4-1-3 توزیع تحصیلی پاسخ دهندگان ……………………………………………………………………………………96
4-1-4 توزیع شغلی پاسخ دهندگان ………………………………………………………………………………………..97
4-2 تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………………………………..98
4-2-1 بررسی میزان دسترسی ، اختصاص زمان کیفیت و توصیه رسانه ها ………………………….99
4-2-2 تعیین میزان اهمیت هریک از شاخص ها در تبلیغات بانک سپه و تجارت ……………….102

 
 
4-2-3 رتبه بندی رسانه ها با در نظر گرفتن میزان اهمیت هریک از شاخص ها………………….106
4-2-4 بررسی اثربخشی تبلیغات ارائه شده در رسانه ها ……………………………………………………….107
5-2-5 تعیین مهمترین عامل موثر در افزایش اثربخشی تبلیغات بانک تجارت و سپه ………..108
4-2-6 شناسایی مهمترین عامل موثر در انتخاب بانک سپه وتجارت توسط مشتریان ………….111
4-2-7 میزان یادآوری تبلیغات بانک تجارت و بانک سپه ……………………………………………………..114
4-3 جمع بندی فصل چهارم …………………………………………………………………………………………………..115
فصل پنجم : جمع بندی و نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………..116
5-1 نتایج پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………116
5-1-1 شاخص های اثربخشی کیفی تبلیغات در بانک ها کدام اند ؟ ……………………………………117
5-1-2 میزان اهمیت هریک از شاخص ها چه اندازه است؟ …………………………………………………..118
5-1-3 بررسی اثربخشی کیفی تبلیغات بانک ها کدام اند؟ ……………………………………………………119
5-1-4 مهمترین عامل در افزایش اثربخشی تبلیغات بانک ها کدام اند؟ ………………………………121
5-1-5 مهمترین عامل موثر در انتخاب بانک توسط مشتریان کدام اند؟ ………………………………122
5-1-6 رسانه های تبلیغاتی بانک ها با توجه به شاخص ها چگونه رتبه بندی میشوند؟ ………123
5-2 مقایسه نتایج پژوهش با پژوهش های پیشین …………………………………………………………………125
5-3 پیشنهادات براساس یافته های تحقیق و ارائه راهکارهای افزایش اثربخشی تبلیغات بانک تجارت و بانک سپه ………………………………………………………………………………………………………………….126
5-3-1 ارائه راهکارهایی جهت افزایش اثربخشی تبلیغات بانک تجارت …………………………………127
5-3-2 ارائه راهکارهایی جهت افزایش اثربخشی تبلیغات بانک سپه ……………………………………..127
5-4 پیشنهادات پژوهش برای پژوهش های آتی …………………………………………………………………….130
5-5 محدودیت های پژوهش های آتی ……………………………………………………………………………………131
پیوست ها …………………………………………………………………………………………………………………………………132
فهرست منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………………….154
فهرست منابع لاتین …………………………………………………………………………………………………………………159
فهرست اشکال
شکل 1-1 تصمیمات اساسی برنامه تبلیغات ……………………………………………………………………….15
شکل 1-2 انواع مختلف خدمات ………………………………………………………………………………………….27
شکل 2-2 سازمان خدماتی به عنوان یک سیستم …………………………………………………………….29
شکل 3-2 ارتباط 8 پی با چارچوب مدیریت تصمیم گیری ……………………………………………..35
شکل4-2 مدل برنامه ریزی جامع ارتباطات بازاریابی ……………………………………………………….49


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درباره مهارت های مقابله ای

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شکل 5-2 مدل 4 مرحله ای آیدا ………………………………………………………………………………………61
شکل 6-2 مراحل مدل ای . ال . ام ……………………………………………………………………………………67
شکل 7-2 مدل درک/تجربه/حافظه …………………………………………………………………………………..71
شکل 8-2 مدل ون ……………………………………………………………………………………………………………72
شکل 9-2 مدل واکراست و امبلر ………………………………………………………………………………………74
شکل 10-2 مدل مفهومی پژوهش ……………………………………………………………………………………79
شگل 1-4 نمودار فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان …………………………………………………………..94
شکل 2-4 نمودار فراوانی سنی پاسخ دهندگان ………………………………………………………………..94
شکل 3-4 نمودار فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان ………………………………………………………..96
شکل 4-4 نمودار فراوانی شغل پاسخ دهندگان ……………………………………………………………….97
فصل اول
کلیات پژوهش
مقدمه
عوامل متعددی در صنعت بانکداری وجود دارند که در صورت رضایت بخش بودن اجرای آنها، موفقیت عملکرد رقابتی سازمان تضمین خواهد شد. برخی از آنها عبارتند از:
شهرت بانک و تصویر مطلوب خدمات ارائه شده نزد افکار عمومی
امنیت و ایمن بودن بانک در ادراک مشتریان
برقراری ارتباط بلند مدت با مشتریان
جذب سپرده
پرداختن به فعالیت های ترفیعی و فروش مناسب ( سفیدگران و دیگران ، 1390 )
عوامل فوق تعدادی از عوامل کلیدی موفقیت در صنعت بانکداری هستند و تبلیغات مؤثر قادر به انعکاس آنها و اثرگذاری بر ادراک و کیفیت تصمیم گیری مشتریان در انتخاب بانک و خدمات آن می باشد. دستیابی به تبلیغات مؤثر که بتواند بر اهداف خواسته شده از آن نایل شود نیازمند شناخت ابعاد مختلف آن از سوی سازمان و ایجاد ارتباطی منطقی بین ماهیت و محتوای تبلیغات و آنچه که تبلیغات می توانند از خدمات منعکس کننده می باشد. از اینرو در این پژوهش سعی شده است ابعاد مختلفی که در ارتباط با ارزیابی تبلیغات خدمات بانکی است در بانک های تجارت و سپه بررسی نموده و پس از انتخاب الگوی مناسب، شاخص هایی را جهت سنجش اهداف ارتباطی

مطلب مرتبط :   حمل و نقل عمومی

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu