دانلود رایگان پایان نامه مدیریت با موضوع
تحلیل سلسله مراتبی

دانلود رایگان پایان نامه مدیریت با موضوع تحلیل سلسله مراتبی

دانلود پایان نامه

برونسپاری یک فرآیند است که در سالهای اخیر توجهی خاص به آن شده است . اگرچه برونسپاری مزایای زیادی دارد ، ولی شرکتهای استفاده کننده از این فرآیند ، زنجیره تامین خود را پیچیده کرده و مدیریت آنرا مشکلتر میسازند . در این چند ساله ، شرکتهای بزرگ و حتی شرکتهای کوچک ، بدلایل زیادی به برونسپاری بخشی از فعالیتهای خدماتی ، تولید ، فرآیند و … پرداخته و این موضوع روز به روز در حال افزایش میباشد تا آنجا که برخی سازمانها به خصوص سازمان شهرداریها در تصمیمگیریهای کلان و استرتژیک خود به این موضوع توجه دارند که مهمترین عامل آن ، ایجاد توانایی در پاسخگویی موثر به محیط در فعالیتهای مختلف بوده است .

 
 
مساله ای که مدیران ارشد با آن مواجه هستند استفاده از برون سپاری نیست ، بلکه آن چیزی است که باید برون سپاری شود . سازمانی که تصمیم گیری می گیرد تعدادی از فعالیتهای خدماتی خود را برون سپاری نماید ، در اولین مرحله با این پرسش مواجه است که چه فعالیتی را برون سپاری کند؟ بدین منظور ، این تحقیق با ارائه یک روش مناسب برونسپاری وظایف خدمات شهری( وظایف ایجاد و نگهداری فضای سبز ) ، فعالیتهایی که باید به شرکتهای خدماتی واگذار شود را تعیین می کند . تحقیق حاضر در دو مرحله سازمان یافته است . در مرحله اول ، عوامل تعیین کننده بر تصمیم گیری برونسپاری وظایف ایجاد و نگهداری فضای سبز شناسایی شدند و در مرحله دوم با بهره گرفتن از تکنیک AHP ، وزن این عوامل محاسبه و فعالیت هایی جهت برونسپاری انتخاب گردیدند .
مجموع این دو فرایند یک چارچوب تصمیم گیری را به منظور برون سپاری فعالیتهای ایجاد و نگهداری فضای سبز توسعه دادند . نتایج تحقیق حاکی از این است که معیارهای ملاحظات استراتژیکی و مدیریتی از بالاترین میزان اهمیت در تصمیمات برونسپاری خدمات شهری برخوردار بوده و اولویت آنها جهت برونسپاری با نگهداری فضای سبز ( با وزن 444/0 ) و ایجاد فضای سبز ( با وزن 245/0 ) می باشد .

کلید واژه ها : برون سپاری ، ایجاد و نگهداری فضای سبز ، فرایند تحلیل سلسله مراتبی ( AHP )

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق
1-1مقدمه 12
2-1- بیان مسئله 13
3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق 14
4-1- سوالات تحقیق 15
5-1- اهداف تحقیق 15
6-1- نوع روش تحقیق 16
7-1- قلمرو موضوعی ، مکانی و زمانی 16
8-1- جامعه آماری و روش نمونه گیری 17
9-1- روش گردآوری اطلاعات و داده ها 17
10-1- روش تجزیه و تحلیل داده ها 17
11-1- شرح مفاهیم ، اصطلاحات و متغیرهای بکار رفته در تحقیق 18
12-1- محدودیت های تحقیق 19
13-1- مروری بر فصل اول 19

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق
1-2- مقدمه 21
2-2- سابقه برونسپاری 22
3-2- روندهای اخیر در برونسپاری 23
4-2- مخاطرات برونسپاری 26
5-2- منشاء مخاطرات 27
6-2- برونسپاری ؛ یک اقدام کلیدی تجاری 32
7-2- مقایسه تطبیقی برونسپاری با اصول اقتصادی 33
8-2- دلایل برونسپاری و منافع مورد انتظار 34
9-2- برونسپاری چیست؟ 37
10-2- دلایل بررسی برونسپاری 38
11-2- سطوح برونسپاری 39
12-2- فرآیند اجرایی برونسپاری 39
13-2- خدمات شهری شهرداری تهران 50
1-13-2 فضای سبز شهری 52
2-13-2ضرورت ایجادفضای سبز شهری: 53
3-13-2 کارکردهای فراغتی فضای سبز 55
4-13-2- چشم اندازهای حوزه معاونت خدمات شهری : 57
5-13-2- اهداف حوزه معاونت خدمات شهری : 57
6-13-2- وظایف سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهر تهران 58
7-13-2- خلاصه فعالیت‌های سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهر تهران 59
8-13-2- فعالیتهای در دست اقدام سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران 60
9-13-2- پروژه های آتی سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران 61
14-2- مروری بر تحقیقات صورت گرفته در کشور 63
15-2- مروری بر فصل دوم 64
16-2 مدل تحلیلی تحقیق 65

فصل سوم : روش شناسی تحقیق
1-3- مقدمه 67
2-3- روش تحقیق 67
3-3- روش گرد آوری اطلاعات 67
4-3- روش تجزیه و تحلیل داده ها 68
5-3- طراحی و تنظیم پرسشنامه‌ و نحوه مقیاس بندی 68
1-5-3- سوال‌های پرسشنامه : 68
2-5-3- رابطه سوالات پرسشنامه با سوالات تحقیق : 69
3-5-3- نحوه مقیاس بندی : 69
6-3- بررسی پایایی و رواییپرسشنامه‌ 70
1-6-3- بررسی پایایی پرسشنامه‌: 70
2-6-3- بررسی روایی پرسشنامه‌ : 70
7-3- مراحل انجام تحقیق 71
8-3- روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (Analytical Heirarchy Process- AHP) 73
9-3- مروری بر فصل سوم 81

مطلب مرتبط :   مسکن اجتماعی

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
1-4- مقدمه 83
2-4- معیارهای اولیه برون سپاری خدمات شهری 83
3-4- شناسایی معیارهای تعیین کننده برون سپاری خدمات شهری 84
4-4- چارچوب تصمیم گیری تحقیق 87
1-4-4- طراحی سلسله مراتب 87
2-4-4- طراحی جداول مقایسات زوجی 88
3-4-4- محاسبه وزن هر عناصر در هر سطح 88
1-3-4-4- تعیین وزن نسبی معیارها 88
2-3-4-4- تعیین وزن نسبی زیر معیارها 89
3-3-4-4- سنجش روابط داخلی بین فعالیتهای ایجاد و نگهداری فضای سبز و زیر معیارها 90
5-4- مروری بر فصل چهارم 93

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها
1-5- مقدمه 94
2-5- نتیجه گیری 95
3-5- پاسخ به سوالات تحقیق 96
4-5- پیشنهاد های تحقیق 99
1-4-5- پیشنهاد های کاربردی برای مدیران شهرداری 99
2-4-5- پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی 100
5-5- مروری بر فصل پنجم 101

منابع و ماخذ
منابع فارسی 95
منابع انگلیسی 97
سایت های اینترنتی 99

ضمائم
پیوست اول : پرسشنامه
پیوست دوم : پرسشنامه مقایسات زوجی تعیین درجه اهمیت نسبی معیارها
پیوست سوم : ساحتار سازمانی معاونت خدمات شهری شهرداری تهران
پیوست چهارم : شرح وظایف پیشنهادی حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری تهران

فهرست جداول
جدول شماره ( 1-2 ) جدول درصد فعالیتهای برونسپاری به تفکیک فعالیت ………………………………….. 15
جدول شماره ( 2-2 ) نتایج بررسی روند برونسپاری ………………………………………………………………………………………. 16
جدول شماره ( 3-2 ) دستاوردهای مثبت و منفی شرکتهای دارای تجربه برونسپاری 19
جدول شماره ( 1-3 ) نمونه ای از طیف لیکرت 60
جدول شماره ( 2-3 )
جدول مقادیر ترجیحات 65
جدول شماره ( 1-4 ) معیارهای برونسپاری خدمات شهری از دیدگاه محققان 76
جدول شماره ( 2-4 ) دسته بندی معیارهای مطرح شده در پرسشنامه شماره یک 78
جدول شماره ( 3-4 ) عوامل نهایی تحقیق 79
جدول شماره ( 4-4 ) ماتریس مقایسه زوجی معیارها 81
جدول شماره ( 5-4 ) اوزلن نهایی هر یک از معیارهای اصلی 81
جدول شماره ( 6-4 ) ماتریس مقایسه زوجی زیر معیارها ( ملاحظات تکنولوژیکی ) 82
جدول شماره ( 7-4 ) ماتریس مقایسه زوجی زیر معیارها ( منافع برونسپاری ) 82
جدول شماره ( 8-4 ) ماتریس مقایسه زوجی زیر معیارها ( ملاحظات سرویس دهی ) 82
جدول شماره ( 9-4 ) ماتریس مقایسه زوجی زیر معیارها ( مزیت رقابتی داشتن ) 83
جدول شماره ( 10-4 ) ماتریس مقایسه زوجی زیر معیارها ( میزان توانایی ) 83
جدول شماره ( 11-4 ) ماتریس مقایسه زوجی زیر معیارها ( نرخ تغییر فن آوری ) 83
جدول شماره ( 12-4 ) ماتریس مقایسه زوجی زیر معیارها ( نرخ یادگیری دانش ) 83
جدول شماره ( 13-4 ) ماتریس مقایسه زوجی زیر معیارها ( تکنولوژیهای جدید ) 84
جدول شماره ( 14-4 ) ماتریس مقایسه زوجی زیر معیارها ( دستیلبی به عملکرد بالاتر ) 84
جدول شماره ( 15-4 ) ماتریس مقایسه زوجی زیر معیارها ( نرخ شایستگی ) 84
جدول شماره ( 16-4 ) ماتریس مقایسه زوجی زیر معیارها ( مقبولیت ) 84
جدول شماره ( 17-4 ) ماتریس مقایسه زوجی زیر معیارها ( صرفه جویی هزینه ) 106
جدول شماره ( 18-4 ) ماتریس مقایسه زوجی زیر معیارها ( کاهش ریسک ) 107
جدول شماره ( 19-4 ) ماتریس مقایسه زوجی زیر معیارها ( امنیت و ایمنی ) 108


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوع هستی شناسی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فهرست اشکال
شکل شماره ( 1-2 ) تاثیر تفکر جدید بر رویه های تجاری 13
شکل شماره ( 2-2 ) میزان برونسپاری وظایف کسب و کار 17
شکل شماره ( 3-2 ) حوزه عوامل در پیشبرد برونسپاری 19
شکل شماره ( 4-2 ) دلایل حرکت به سمت برونسپاری 28
شکل شماره ( 5-2 ) ارتباط بین میزان برونسپاری و منافع حاصله 29
شکل شماره ( 6-2 ) پیوستار برونسپاری 31
شکل شماره ( 7-2 ) فرایند کلی ارزیابی تامین کنندگان 42
شکل شماره ( 1-3 ) الگوریتم مراحل انجام تحقیق 63

شکل شماره ( 1-4 ) چارچوب تصمیم گیری برونسپاری خدمات شهری 80
شکل شماره ( 1-5 ) اوزان نهایی معیارهای برونسپاری خدمات شهری 90

1- 1 مقدمه
امروزه مانند هزاران سال گذشته ، بشر با ناشناخته ها روبروست و تنها تفاوتی که با زمانهای قبل دارد آگاهی بر نا آگاهی خویش است . زیرا بشر امروز در دورانی زندگی می کند که جامعه پویا مرتباً مسائل نوینی مطرح می کند و طبیعی است که این مسائل نو ، راه حلهای نوینی را می طلبد . راه حلهای دیروز، امروز قدیمی اند و کاربرد آنها مخصوصاً در مسائل و مشکلات اجتماعی و سازمانی ، نتایج گذشته را به دست نمی دهد ( ماکوئی ، 1383 ) .
بررسی متون و مقاله های علمی در دهه گذشته نشان می دهد که گرایش شرکتها به استفاده از برونسپاری جهت پاسخ موثر به محیط در فعالیتهای مختلف به طور چشمگیری افزایش یافته است، فعالیتهایی که قبلاً سازمان آن را ارائه می داد، اکنون توسط پیمانکاران خارجی انجام می شود.
برونسپاری ابزار اجرایی ساده و اقتصادی است که روز به روز کاربردهای بیشتری پیدا میکند. مدیران تجاری و صنعتی میکوشند از استراتژی برونسپاری استفاده نمایند اما در عمل با مسائل و موضوعات مفهومی متنوعی روبرو هستند. مدیران و مشاوران آنان سعی در شناسایی این مسائل دارند تا بتوانند به گونهای موثرتر از برونسپاری استفاده نمایند. متاسفانه مطالعات علمی محدودی در زمینه برونسپاری خدمات وجود دارد ( Allen , 2000 ) .
مطالعه و بررسی در صنایع مختلف پیرامون برونسپاری فعالیتهای متنوع در شرکتهای بزرگ و کوچک، به این نتیجه انجامیده است که آنها یا در فعالیتهای برونسپاری فعال می باشند یا ترجیح می دهند فعالیتهای خود را به طور سنتی در داخل شرکت انجام دهند ( Beaumont , 2004 : 688 ) .
مطالعات انجام شده توسط یک شرکت تحقیقاتی بر روی 100 شرکت از 500 شرکت مجله فورچون نشان داد که بیش از 77% از شرکتهای مورد مطالعه تلاش داشته اند در برخی از جنبه های تجاری خود از برونسپاری استفاده کنند و 39% از شرکتهای مورد مطالعه قبلاً قسمتی یا همه فعالیتهای خود را در زمینه الکترونیک ، برونسپاری کرده اند . مطالعات شرکت تحقیقاتی KPMG – Peat Marwick نشان می دهد که در سال 1994 تعداد 309 شرکت از 1000 شرکت (معرفی شده توسط مجله فورچون) از برونسپاری در بخش تدارکات استفاده کرده اند. نتایج جالب توجه نشان می دهد که 66% از شرکتهای مطالعه شده در بخش خدمات واردات و صادرات، 63% در بخش حمل و نقل، 49% در بخش حسابرسی خارجی و 48% دیگر در بخش انبارداری از برونسپاری استفاده نموده اند.
مطالعات سال 1994 در بخش منابع انسانی توسط Conferende Board نشان می دهد که بیش از 85% از مدیران تجربیاتی در ارتباط با برونسپاری کسب کرده اند و همچنین شرکتها در 67% موارد حداقل یکی از وظایف مربوط به بخش حقوق بازنشستگان را برونسپاری نموده اند. مطالعات اولسون در سال 1994 نشان می دهد که 45% از شرکتها، مدیریت پرداخت حقوق، 38% اداره بخش مالیات، 35% مدیریت پاداش، 34% غرامت کارگری و 30% نیز قسمتی از استراتژیهای قابل انعطاف مربوط به کارکنان خود را برونسپاری نموده اند.
تحقیقات انجام شده در سال 1995 توسط مرکز مطالعاتی Network Hospital & Health در زمینه بهداشت و مراقبت صنعتی نشان می دهد که 67% از بیمارستانها در حداقل یک بخش خدماتی خود از برونسپاری استفاده نموده اند. 90% این بیمارستانها در جهت تامین خدمات پشتیبانی خود از برونسپاری بهره گرفته اند. همچنین 77% در خدمات کلینیکی و 51% در خدمات تجاری از برونسپاری استفاده نموده اند ( Billi , 2004 : 291 ) .
روند استفاده از برونسپاری در بخش خدمات تنها به شرکتهای تجاری محدود نمی شود بلکه موسسات دولتی و سازمانهای غیرانتفاعی نیز به طور محسوسی از برونسپاری در فعالیتهای خدماتی خود استفاده می کنند ( Bertolini , 2004 : 772 ) .

مطلب مرتبط :   تحقیق درباره قراردادهای الکترونیکی

2-1- بیان مسئله
سازمانها در صورتی می توانند انعطاف پذیری و حرکت متناسب با تغییرات و چالش های محیطی را داشته باشند که فعالیت های زنجیره ارزش خود را مطابق با ماموریت اصلی و شایستگی های اساسی خود انتخاب نمایند و سایر فعالیت هایی که خود در آنها دارای مزیت نسبی و یا رقابتی نیستند رابه بیرون از سازمان واگذار کنند . یکی از روش های ارتقاء بهره وری استفاده از استراتژی برون سپاری می باشد . بروسپاری در دهه اخیر با ابعاد وسیعی توسط سازمانهای بزرگ به کار گرفته شده است . در حقیقت با برون سپاری فعالیتهای خدماتی ، سازمانها کوچک شده و حاصل آن افزایش انعطاف ، نوآوری و بهره وری می باشد .
موضوع مهمی که برای مدیران شهری در استفاده از برون سپاری مطرح است آن است که چطور تصمیم بگیرند که چه فعالیتی را برون سپاری کنند و چه فعالیت خدماتی را خود انجام دهند ؟
مسئله ای که مدیران شهری با آن مواجه هستند استفاده از برون سپاری نیست ، بلکه تعیین خدمتی است که باید برون سپاری شود و این موضوع نیازمند آن است که استراتژیهای برون سپاری به روشنی معین شوند . در صورتی که این فرایند به طور صحیح مورد استفاده قرار گیرد ، مزایای فراوانی برای سازمان در بر خواهد داشت .
در تصمیمات برون سپاری به دنبال این هستیم که کدام فعالیت ها در داخل سازمان و کدام در خارج انجام گیرد ؛ کدام منابع را لازم است در اختیار داشته باشیم و کدام منابع را به بیرون واگذار نماید که جزء مزیت های رقابتی سازمان نباشد .
تحقیق حاضر بدنبال رسیدن به روش مناسب تصمیم گیری برونسپاری خدمات شهری ( وظایف ایجاد و نگهداری فضای سبز ) می باشد .

3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق
برونسپاری
خدمات شهری ، یکی از مشکلاتی است که اغلب مدیران شهری با آن مواجه هستند . سازمان شهرداری همیشه و پس از اینکه تصمیم می گیرد که به سمت برونسپاری و کاهش تمرکز خدمات شهری برود با این مشکل مواجه بوده و چه بسا در برخی موارد به علت اشتباه در تصمیم گیری ، با زیانهای فراوانی روبرو شده اند . موضوع این پژوهش ، دارای ویژگیهایی می باشد که در اینجا به اختصار به آن پرداخته شده است .
علاقه پژوهشگر : اصولا فرآیند پژوهش علمی مستلزم صرف وقت ، کوشش مستمر ، دقت ریزبینانه و قدرت تحمل بسیار است . از اینرو با توجه به مطالعه مقالات علمی و تجربی و وجود علاقه خاص در این زمینه و با پیوند چند فاکتور مورد علاقه، موضوع پژوهش تدوین و تایید شد تا با انگیزه بیشتری با مشکلات فرآیند پژوهش برخورد شود .
بدیع بودن : اصولاً موضوع پژوهش باید چنان باشد که به حل مشکل یا ابداع راه حلهای جدید منجر شود. در موضوع انتخابی علاوه بر بکارگیری چند تکنیک قابل توجه علم تحقیق در عملیات که در رساله ها و تحقیقات قبلی کمتر به آن توجه شده بود ، مسایل برونسپاری بررسی شده است تا علاقه مندان از یافته های جدید بهره برداری نمایند .
پژوهش پذیر بودن : با توجه به ماهیت خاص موضوع پژوهش ، امکان ارزش گذاری و متعاقبا مدلسازی مساله میسر بوده و شرایط امکان انجام دادن پژوهش در فاصله زمانی مورد

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu