پایان نامه با کلید واژگان 
منابع فارسی

پایان نامه با کلید واژگان منابع فارسی

دانلود پایان نامه

۴-۴- نتایج آزمون‌های ارزیابی نمونه‌های حلوای تولیدی در مرحله دوم (بررسی تأثیر افزودن گلوتن) ۸۶
۴-۴-۱- رطوبت ۸۷
۴-۴-۲- فعالیت آبی ۸۸
۴-۴-۳- بافت ۹۰
۴-۴-۳-۱- سختی ۹۰
۴-۴-۳-۲- صمغیت ۹۱
۴-۴-۳-۳- چسبندگی ۹۳
۴-۴-۳-۴- پیوستگی ۹۴
۴-۴-۳-۵- قابلیت جویدن ۹۵
۴-۴-۳-۶- فنریت ۹۷
۴-۴-۴- مؤلفه‏های رنگی ۹۸
۴-۴-۴-۱- مؤلفه رنگی L* ۹۸
۴-۴-۴-۲- مؤلفه رنگی a* ۹۹
۴-۴-۴-۳- مؤلفه رنگی b* ۱۰۱
۴-۴-۵- خصوصیات حسی ۱۰۲
۴-۴-۵-۱- طعم و مزه ۱۰۲
۴-۴-۵-۲- آروما ۱۰۴
۴-۴-۵-۳- رنگ ۱۰۵
۴-۴-۵-۴- احساس دهانی ۱۰۷
۴-۴-۵-۵- پذیرش کلی ۱۰۸
فصل پنجم ۱۱۰
۵-۱- ارزیابی نتایج آزمون‏های نمونه‌های حلوای تولیدی در مرحله اول (بررسی تأثیر میزان بریکس شربت و روغن) ۱۱۰
۵-۱-۱- رطوبت ۱۱۰
۵-۱-۲- فعالیت آبی ۱۱۱
۵-۱-۳- بافت ۱۱۱
۵-۱-۴- مؤلفه‏های رنگی (Lab) ۱۱۳
۵-۱-۵- خصوصیات حسی ۱۱۴
۵-۲- ارزیابی نتایج آزمون‏های نمونه‏های حلوای تولیدی در مرحله دوم (بررسی تأثیر میزان گلوتن) ۱۱۵
۵-۲-۱- رطوبت ۱۱۵
۵-۲-۲- فعالیت آبی ۱۱۶
۵-۲-۳- بافت ۱۱۶
۵-۲-۴- مؤلفه‏های رنگی (Lab) ۱۱۷
۵-۲-۵- خصوصیات حسی ۱۱۸
۵-۳- نتیجه‏گیری ۱۱۸
۵-۴-پیشنهادات ۱۱۹
منابع و مآخذ ۱۲۰
الف- منابع فارسی ۱۲۰
ب- منابع خارجی ۱۲۳
Abstract ۱۲۸

فهرست
عنوان صفحه
جدول ۲-۱-مقدار پروتئین مورد نیاز در محصولات فرآورده های آرد گندم ۸
جدول۴-۱- خصوصیات شیمیایی آرد گندم. ۳۷
جدول۴-۲- خصوصیات شیمیایی آرد گندم در طی فرآیند حرارت‏دهی. ۳۸
جدول ۴-۳- آنالیز واریانس تأثیر بریکس شربت و میزان روغن بر میزان رطوبت نمونه‏های حلوا ۳۹
جدول ۴-۴- تأثیر متقابل میزان بریکس شربت و مقدار روغن بر میزان رطوبت نمونه‏های حلوا. ۴۱
جدول ۴-۵- آنالیز واریانس تأثیر بریکس شربت و میزان روغن بر میزان فعالیت آبی نمونه‏های حلوا ۴۲
جدول ۴-۶- تأثیر متقابل میزان بریکس شربت و مقدار روغن بر میزان فعالیت آبی نمونه‏های حلوا ۴۴
جدول ۴-۷- آنالیز واریانس تأثیر بریکس شربت و میزان روغن بر میزان سختی نمونه‏های حلوا در آزمون بافت‏سنجی ۴۵
جدول ۴-۸- تأثیر متقابل میزان بریکس شربت و مقدار روغن بر میزان سختی نمونه‏های حلوا در آزمون بافت‏سنجی ۴۷
جدول ۴-۹- آنالیز واریانس تأثیر بریکس شربت و میزان روغن بر میزان صمغیت نمونه‏های حلوا در آزمون بافت‏سنجی ۴۸
جدول ۴-۱۰- تأثیر متقابل میزان بریکس شربت و مقدار روغن بر میزان صمغیت نمونه‏های حلوا در آزمون بافت‏سنجی. ۵۰
جدول ۴-۱۱- آنالیز واریانس تأثیر بریکس شربت و میزان روغن بر میزان چسبندگی نمونه‏های حلوا در آزمون بافت‏سنجی ۵۱
جدول ۴-۱۲- تأثیر متقابل میزان بریکس شربت و مقدار روغن بر میزان چسبندگی نمونه‏های حلوا در آزمون بافت‏سنجی ۵۳
جدول ۴-۱۳- آنالیز واریانس تأثیر بریکس شربت و میزان روغن بر میزان پیوستگی نمونه‏های حلوا در آزمون بافت‏سنجی ۵۴
جدول ۴-۱۴- تأثیر متقابل میزان بریکس شربت و مقدار روغن بر میزان پیوستگی نمونه‏های حلوا در آزمون بافت‏سنجی ۵۶
جدول ۴-۱۵- آنالیز واریانس تأثیر بریکس شربت و میزان روغن بر میزان قابلیت جویدن نمونه‏های حلوا در آزمون بافت‏سنجی ۵۷
جدول ۴-۱۶- تأثیر متقابل میزان بریکس شربت و مقدار روغن بر میزان قابلیت جویدن نمونه‏های حلوا در آزمون بافت‏سنجی ۵۹
جدول ۴-۱۷- آنالیز واریانس تأثیر بریکس شربت و میزان روغن بر میزان فنریت نمونه‏های حلوا در آزمون بافت‏سنجی ۶۰
جدول ۴-۱۸- تأثیر متقابل میزان بریکس شربت و مقدار روغن بر میزان فنریت نمونه‏های حلوا در آزمون بافت‏سنجی ۶۲
جدول ۴-۱۹- آنالیز واریانس تأثیر بریکس شربت و میزان روغن بر میزان مؤلفه L* نمونه‏های حلوا در آزمون رنگ‏سنجی ۶۳
جدول ۴-۲۰- تأثیر متقابل میزان بریکس شربت و مقدار روغن بر میزان مؤلفه L* نمونه‏های حلوا در آزمون رنگ‏سنجی ۶۵
جدول ۴-۲۱- آنالیز واریانس تأثیر بریکس شربت و میزان روغن بر میزان مؤلفه a* نمونه‏های حلوا در آزمون رنگ‏سنجی ۶۶
جدول ۴-۲۲- تأثیر متقابل میزان بریکس شربت و مقدار روغن بر میزان مؤلفه a* نمونه‏های حلوا در آزمون رنگ‏سنجی ۶۸
جدول ۴-۲۳- آنالیز واریانس تأثیر بریکس شربت و میزان روغن بر میزان مؤلفه b* نمونه‏های حلوا در آزمون رنگ‏سنجی ۶۹
جدول ۴-۲۴- تأثیر متقابل میزان بریکس شربت و مقدار روغن بر میزان مؤلفه b* نمونه‏های حلوا در آزمون رنگ‏سنجی ۷۱
جدول ۴-۲۵- آنالیز واریانس تأثیر بریکس شربت و میزان روغن بر میزان امتیاز طعم و مزه نمونه‏های حلوا در آزمون حسی ۷۲
جدول ۴-۲۶- تأثیر متقابل میزان بریکس شربت و مقدار روغن بر میزان امتیاز طعم و مزه نمونه‏های حلوا در آزمون حسی ۷۴
جدول ۴-۲۷- آنالیز واریانس تأثیر بریکس شربت و میزان روغن بر میزان امتیاز آروما نمونه‏های حلوا در آزمون حسی ۷۵
جدول ۴-۲۸- تأثیر متقابل میزان بریکس شربت و مقدار روغن بر میزان امتیاز آروما نمونه‏های حلوا در آزمون حسی ۷۷
جدول ۴-۲۹- آنالیز واریانس تأثیر بریکس شربت و میزان روغن بر میزان امتیاز رنگ نمونه‏های حلوا در آزمون حسی ۷۸
جدول ۴-۳۰- تأثیر متقابل میزان بریکس شربت و مقدار روغن بر میزان امتیاز رنگ نمونه‏های حلوا در آزمون حسی ۸۰
جدول ۴-۳۱- آنالیز واریانس تأثیر بریکس شربت و میزان روغن بر میزان امتیاز احساس دهانی نمونه‏های حلوا در آزمون حسی ۸۱
جدول ۴-۳۲- تأثیر متقابل میزان بریکس شربت و مقدار روغن بر میزان امتیاز احساس دهانی نمونه‏های حلوا در آزمون حسی ۸۳
جدول ۴-۳۳- آنالیز واریانس تأثیر بریکس شربت و میزان روغن بر میزان امتیاز پذیرش کلی نمونه‏های حلوا در آزمون حسی ۸۴
جدول ۴-۳۴- تأثیر متقابل میزان بریکس شربت و مقدار روغن بر میزان امتیاز پذیرش کلی نمونه‏های حلوا در آزمون حسی ۸۶
جدول ۴-۳۵- آنالیز واریانس تأثیر افزودن سطوح متفاوت گلوتن بر میزان رطوبت نمونه‏های حلوا ۸۷
جدول ۴-۳۶- آنالیز واریانس تأثیر افزودن سطوح متفاوت گلوتن بر میزان فعالیت آبی نمونه‏های حلوا ۸۹
جدول ۴-۳۷- آنالیز واریانس تأثیر افزودن سطوح متفاوت گلوتن بر میزان سختی نمونه‏های حلوا در آزمون بافت‏سنجی ۹۰
جدول ۴-۳۸- آنالیز واریانس تأثیر افزودن سطوح متفاوت گلوتن بر میزان صمغیت نمونه‏های حلوا در آزمون بافت‏سنجی ۹۲
جدول ۴-۳۹- آنالیز واریانس تأثیر افزودن سطوح متفاوت گلوتن بر میزان چسبندگی نمونه‏های حلوا در آزمون بافت‏سنجی ۹۳
جدول ۴-۴۰- آنالیز واریانس تأثیر افزودن سطوح متفاوت گلوتن بر میزان پیوستگی نمونه‏های حلوا در آزمون بافت‏سنجی ۹۴
جدول ۴-۴۱- آنالیز واریانس تأثیر افزودن سطوح متفاوت گلوتن بر میزان قابلیت جویدن نمونه‏های حلوا در آزمون بافت‏سنجی ۹۶
جدول ۴-۴۲- آنالیز واریانس تأثیر افزودن سطوح متفاوت گلوتن بر میزان فنریت نمونه‏های حلوا در آزمون بافت‏سنجی ۹۷
جدول ۴-۴۳- آنالیز واریانس تأثیر افزودن سطوح متفاوت گلوتن بر میزان مؤلفه L* نمونه‏های حلوا در آزمون رنگ‏سنجی ۹۸
جدول ۴-۴۴- آنالیز واریانس تأثیر افزودن سطوح متفاوت گلوتن بر میزان مؤلفه a* نمونه‏های حلوا در آزمون رنگ‏سنجی ۱۰۰
جدول ۴-۴۵- آنالیز واریانس تأثیر افزودن سطوح متفاوت گلوتن بر میزان مؤلفه b* نمونه‏های حلوا در آزمون رنگ‏سنجی ۱۰۱
جدول ۴-۴۶- آنالیز واریانس تأثیر افزودن سطوح متفاوت گلوتن بر میزان امتیاز طعم و مزه نمونه‏های حلوا در آزمون حسی ۱۰۳
جدول ۴-۴۷- آنالیز واریانس تأثیر افزودن سطوح متفاوت گلوتن بر میزان امتیاز آروما نمونه‏های حلوا در آزمون حسی ۱۰۴
جدول ۴-۴۸- آنالیز واریانس تأثیر افزودن سطوح متفاوت گلوتن بر میزان امتیاز رنگ نمونه‏های حلوا در آزمون حسی ۱۰۵
جدول ۴-۴۹- آنالیز واریانس تأثیر افزودن سطوح متفاوت گلوتن بر میزان امتیاز احساس دهانی نمونه‏های حلوا در آزمون حسی ۱۰۷
جدول ۴-۵۰- آنالیز واریانس تأثیر افزودن سطوح متفاوت گلوتن بر میزان امتیاز پذیرش کلی نمونه‏های حلوا در آزمون حسی ۱۰۹

مطلب مرتبط :   مقاله درمورد دانلود قانون داوری تجاری بین المللی

فهرست
عنوان صفحه
شکل ۲-۱- بررسی تشکیل اکریل آمید در حرارت های ۱۵۰، ۱۸۰، ۲۲۰ درجه سانتی گراد در زمان ۶۰ دقیقه. ۲۱
شکل ۳-۶-تصویر دستگاه اندازه گیری فعالیت آبی ۳۲
شکل ۳-۸-تصویر دستگاه بافت سنج ۳۴
شکل ۳-۹- فرم مورد استفاده در ارزیابی حسی ۳۵
شکل ۴-۱- تأثیر مستقل میزان بریکس شربت (الف) و مقدار روغن (ب) بر میزان رطوبت نمونه‏های حلوا. ۴۰
شکل ۴-۲- تأثیر مستقل میزان بریکس شربت (الف) و مقدار روغن (ب) بر میزان فعالیت آبی نمونه‏های حلوا ۴۳
شکل ۴-۳- تأثیر مستقل میزان بریکس شربت (الف) و مقدار روغن (ب) بر میزان سختی نمونه‏های حلوا در آزمون بافت‏سنجی ۴۶
شکل ۴-۴- تأثیر مستقل میزان بریکس شربت (الف) و مقدار روغن (ب) بر میزان صمغیت نمونه‏های حلوا در آزمون بافت‏سنجی. ۴۹
شکل ۴-۵- تأثیر مستقل میزان بریکس شربت (الف) و مقدار روغن (ب) بر میزان چسبندگی نمونه‏های حلوا در آزمون بافت‏سنجی ۵۲
شکل ۴-۶- تأثیر مستقل میزان بریکس شربت (الف) و مقدار روغن (ب) بر میزان پیوستگی نمونه‏های حلوا در آزمون بافت‏سنجی ۵۵
شکل ۴-۷- تأثیر مستقل میزان بریکس شربت (الف) و مقدار روغن (ب) بر میزان قابلیت جویدن نمونه‏های حلوا در آزمون بافت‏سنجی ۵۸
شکل ۴-۸- تأثیر مستقل میزان بریکس شربت (الف) و مقدار روغن (ب) بر میزان فنریت نمونه‏های حلوا در آزمون بافت‏سنجی ۶۱
شکل ۴-۹- تأثیر مستقل میزان بریکس شربت (الف) و مقدار روغن (ب) بر میزان مؤلفه L* نمونه‏های حلوا در آزمون رنگ‏سنجی ۶۴
شکل ۴-۱۰- تأثیر مستقل میزان بریکس شربت (الف) و مقدار روغن (ب) بر میزان مؤلفه a* نمونه‏های حلوا در آزمون رنگ‏سنجی ۶۷
شکل ۴-۱۱- تأثیر مستقل میزان بریکس شربت (الف) و مقدار روغن (ب) بر میزان مؤلفه b* نمونه‏های حلوا در آزمون رنگ‏سنجی ۷۰
شکل ۴-۱۲- تأثیر مستقل میزان بریکس شربت (الف) و مقدار روغن (ب) بر میزان امتیاز طعم و مزه نمونه‏های حلوا در آزمون حسی ۷۳
شکل ۴-۱۳- تأثیر مستقل میزان بریکس شربت (الف) و مقدار روغن (ب) بر میزان امتیاز آروما نمونه‏های حلوا در آزمون حسی ۷۶
شکل ۴-۱۴- تأثیر مستقل میزان بریکس شربت (الف) و مقدار روغن (ب) بر میزان امتیاز رنگ نمونه‏های حلوا در آزمون حسی ۷۹
شکل ۴-۱۵- تأثیر مستقل میزان بریکس شربت (الف) و مقدار روغن (ب) بر میزان امتیاز احساس دهانی نمونه‏های حلوا در آزمون حسی ۸۲
شکل ۴-۱۶- تأثیر مستقل میزان بریکس شربت (الف) و مقدار روغن (ب) بر میزان امتیاز پذیرش کلی نمونه‏های حلوا در آزمون حسی ۸۵
شکل ۴-۱۷- تأثیر افزودن سطوح متفاوت گلوتن بر میزان رطوبت نمونه‏های حلوا ۸۸
شکل ۴-۱۸- تأثیر افزودن سطوح متفاوت گلوتن بر میزان فعالیت آبی نمونه‏های حلوا ۸۹
شکل ۴-۱۹- تأثیر افزودن سطوح متفاوت گلوتن بر میزان سختی نمونه‏های حلوا در آزمون

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه با موضوع کشورهای توسعه یافته

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو