منبع مقاله درباره 
رضایت زناشویی، دانشجویان، رضایتمندی زناشویی، رضایتمندی

منبع مقاله درباره رضایت زناشویی، دانشجویان، رضایتمندی زناشویی، رضایتمندی

دانلود پایان نامه

۵-۳ پیشنهادات پژوهشی ۸۲
منابع و مآخذ
فهرست منابع فارسی ۸۵
فهرست منابع لاتین ۸۷
پیوست ها
چکیده انگلیسی
چکیده
پژوهش حاضر با هدف جستاری در توسعه اجتماعی وتربیتی خانواده به پیش بینی رابطه بین شادکامی افزایش صمیمیت ورضایت از زندگی زناشویی درزوجین دانشجو دانشگاه کردستان می پردازد.روش تحقیق دراین پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بوده که جامعه آماری آن شامل دانشجویان دانشگاه کردستان که در نیم سال اول سال ۹۳-۹۴ به تحصیل اشتغال دارند و زوج می باشند است.در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است که حجم نمونه شامل ۳۵ زوج می باشد.دراین پژوهش برای جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه شامل پرسشنامه شادکامی آکسفورد و رضایتمندی زناشویی اینریچ و پرسشنامه عشق استنبرگ استفاده شده است .برای تحلیل آماری داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شد.نتایج آزمون ضریب همبستگی و رگرسیون نشان داد که بین شادکامی و صمیمت با رضایت از زندگی زناشویی زوجین دانشجو دانشگاه کردستان رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.
در معادله رگرسیون میزان رضایت زناشویی با شادکامی رابطه معنادار و مستقیم دارد ولی باصیمیت رابطه معنا داری ندارد.پس نسبت به متغیرصمیمیت ،متغیر شادکامی توانسته است سهم زیادی در پیش بینی رضایت مندی زناشویی داشته باشد ،به عبارتی از روی نمره شادکامی به عنوان متغیر پیش بین می توان رضایت مندی زناشویی را به عنوان متغیرملاک مورد پیش بینی قرار داد .

کلید واژه: شادکامی ،صمیمیت ،رضایتمندی زناشویی ،دانشجویان .

فصل اول

کلیات تحقیق

۱-۱مقدمه
در طول زندگی مشترک، متغیر‌های گوناگونی بر نحوه ارتباط زوجین با یکدیگر تأثیر می‌گذارند و این متغیرها رضایت یا عدم رضایت زن و شوهر را از روابط زناشویی به همراه دارند ،مطالعات نشانگر آنست که رضایت از زندگی زناشویی بیش از همه از ویژگیهای زوجین مانند شادکامی و صمیمت زوجین متاثر است .رضایتمندی زناشویی را نمی‌توان صرفاً بر اساس فشارهای روانی بیرونی تبیین کرد؛ زیرا تمامی ازدواجها دست کم با چند فشار روانی مواجه هستند. در بسیاری از خانواده‌ها، فقر، تعدّد فرزندان و بیماری وجود داشته، اما در عین حال، ‌موفق هستند و بسیاری از ازدواجهایی که هیچ کدام از این موارد در آنها وجود نداشته، به شکست منتهی شده‌ است. تفاوت ازدواجهای شادکام و ناشاد را حداقل تا حدودی می‌بایست در پرتو شیوه‌ای تبیین کرد که طرفین به فشار روانی پاسخ می‌دهند و یا با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند (حسین شاهی برواتی،۱۳۷۰).
یکی از فرآیند های مهمی که رضایت زناشویی را تحت تاثیر قرار می دهد ،صمیمیت می باشد (فراست و دیگران ،۱۳۸۳).مهترین حوزه اختلافات زوجین فقدان صمیمت و نشان ندادن علاقه زوجین به یکدیگر است (مظلومی ،۱۳۸۶).صمیمت با ایجاد بعد خاص و مثبت در زندگی زناشویی و تامین بهداشت روانی اعضای خانواده ،عاملی محافظت کننده و نیرومند در برابر مشکلات فردی و اجتماعی است و تاکید بر دیدگاه های فردی ،به درک و شناخت بهتر رفتار های مساله ساز و تغییر آنها کمک می کند (لورنسو ،بارت و راوین۱ ،۲۰۰۵)درمانگران خانواده سعی میکنند تا بادر نظر گرفتن فرد در متن روابط صمیمانه ای که در خانواده دارد،مشکلات فردی را صرفا حاصل رشد و تحول فردی ندانند و در درمان ،موقعیتی را ایجاد کنند که زوج ها صمیمیت خود را با یکدیگر افزایش دهند و سبک های متفاوت صمیمت را درک کنند (بارنز۲ ،۱۹۹۸).از طرفی با افزایش شادکامی در زندگی، خلق افراد بالا رفته و دیدگاه های آنها در مورد مسائل زندگی جنبه مثبت تری به خود می گیرد. همچنین در خلق بالا رفتارهای مثبت و منطقی بیشتر است و واکنش های مثبت دیگران را نیز به همراه دارد و این می تواند باعث رضایتمندی زناشویی گردد. با افزایش شادکامی در زندگی، هیجانات مثبت در زوجین بیشتر شده و باعث می شود که مشکلات را به عنوان یک پدیده مثبت ارزیابی کنند .در این صورت با ارتباط متقابل مناسب که ریشه در هیجانات مثبت دارد مشکلات را حل می کنند و به رضایت در زندگی می رسند (امیری مجد و زری مقدم ،۱۳۸۹). پژوهش حاضر در پنج فصل ارائه می شود در فصل اول طرح مسئله تحقیق شامل بیان مسئله و سوالات تحقیق ، در فصل دوم، ادبیات تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد که شامل ادبیات نظری و پژوهشی است. فصل سوم تحقیق نیز به روش شناسی تحقیق می پردازد که روش تحقیق، جامعه آماری، نحوه تجزیه و تحلیل داده ها اعتبار و پایایی مورد بررسی قرار می گیرد. فصل چهارم تحقیق به یافته های پژوهش می پردازد که به دو بخش نتایج توصیفی و تحلیلی تقسیم می شود و در فصل پنجم پژوهش نیز نتایج پژوهش ارائه می گردد.

مطلب مرتبط :   منبع مقاله با موضوع کردستان عراق

۱-۲ بیان مساله
روان شناسی قرن بیستم، بیشتر بر هیجان های منفی نظیر افسردگی و اضطراب تمرکزکرده بود تا بر هیجان های مثبتی نظیر شادی و بهزیستی . هدف مطالعات روانشناختی بیشتر آن بوده است که بیماری های روانی را مورد بحث و گفتگو قرار دهد و درمان آنها هدف اصلی بوده است. به عبارتی دیگر، تعریف سلامتی مترادف با فقدان بیماری های روانی و علایم بیمارگونه تلقی شده است، در حالی که از دهه ی ۱۹۸۰ به بعد در تعریف سلامتی تغییر و تحول بسیاری پدید آمده است. متون روان شناسی سلامت تنها به جنبه های منفی بیماری ها و رفع آثار منفی آنها در افراد محدود نمی شود، همان طور که در تعریف سازمان بهداشت جهانی به سلامت از جنبه ی مثبت آن تأکید شده است و فرد سالم کسی است که، به لحاظ زیستی، روانی و اجتماعی از شرایط معینی برخوردار باشد(بوم و همکاران ، ۲۰۰۱).در گذشته درموردجنبه های مختلف شادکامی پژوهشهای زیادی انجام شده است.،شادکامی سه جز، اساسی داردشامل هیجان مثبت ،رضایت از زندگی و نداشتن هیجانات منفی مانند افسردگی و اضطراب (آرگیل و مارتین لو۳ ،۱۹۹۵).هر چقدر شادکامی در زندگی زوجین بیشتر باشد به همان اندازه نیز میزان رضایت اززندگی بیشتر است.این ممکن است به دلیل این باشد که با افزایش شادکامی و صمیمیت در زندگی، خلق افراد بالا رفته و دیدگاه های آنها در مورد مسائل زندگی جنبه ی مثبت تری به خود می گیرد.همچنین در خلق بالا رفتارهای مثبت و منطقی بیشتراست و واکنش های مثبت دیگران را نیز به همراه دارد و این می تواند باعث رضایتمندی زناشویی گردد(والانینگام۴، جانسون۵ و آماتو۶، ۲۰۰۱ ).
صمیمت یکی دیگر از متغیرهای مهمی است که در این پژوهش به آن پرداخته می شود. صمیمیت یک نزدیکی،تشابه و روابط عاشقانه یا هیجانی با شخص دیگر است که مستلزم شناخت و درک عمیق از فرد دیگر و همینطور بیان افکار و احساساتی است که نشانه تشابه با یکدیگر است.صمیمیت یک فرایند تعاملی است.محور این فرایند شناخت ،درک،پذیرش ،همدلی با احساسات فرد دیگر،قدردانی یا پذیرش دیدگاه منحصر بفرد فرد دیگر از دنیاست.صمیمیت یک نیاز اساسی و واقعی انسان است،وتنها یک تمایل یا آرزو نیست(باگاروزی،۲۰۰۱).صمیمیت به صورت الگوی رفتاری بسیار مهمی مفهوم سازی شده است و دارای جنبه های عاطفی – هیجانی و اجتماعی نیرومندی است که بر پایه (تجربه ی مثبت همسویی و برابری).رضایت خاطر (تجربه مثبت مشارکت)،و عشق شکل می گیرد (اسپچر ،ونزل و هاروی۷ ،۲۰۰۷).
رویا مشاک (۱۳۸۶)نشان داد که بین صمیمیت با رضایت زناشویی در دانشجویان زن و مرد رابطه معنی داری وجود دارد (مقدار ضریب همبستگی بین صمیمت و رضایت زناشویی در کل دانشجویان ۶۷/۰ با سطح معنی داری۰۰۰۱/۰ )و مولف صمیمت پیش بینی کننده مناسبی برای رضایت زناشویی می باشد.
دراین پژوهش میانگین صمیمت در کل دانشجویان ۸۸/۱۱۹ با انحراف معیار ۳۴/۱۹ که این مقدار در دانشجویان مرد ۷۲/۱۱۷ و برای دانشجوان زن ۸۰/۱۱۸ بدست آمد. میانگین رضایت زناشویی در کل دانشجویان ۱۱/۱۰۸ باانحراف معیار ۶۶/۲۵ که این مقدار برای دانشجویان مرد ۴۷/۱۰۷ و در دانشجویان زن ۷۵/۱۰۸بدست آمده است. رضایت از زندگی زناشویی عبارت است از وجود یک رابطه دوستانه همراه با حس تفاهم و درک یکدیگر، وجود یک تعادل منطقی بین نیازهای مادی و معنوی زوجین . رضایت زناشویی در خانواده مهمترین رکن سلامت روانی افراد خانواده است. (کجباف ؛ ۱۳۸۳). رضایت زناشویی نشانگر استحکام و کارایی نظام خانواده است. خانواده و جامعه سالم از پیوند های آگاهانه و ارتباط سالم و بالنده زوجین شکل می گیرد.چنانچه پایه خانواده از استحکام لازم برخوردار نباشد تبعات منفی آن نه تنها برای خانواده بلکه برای کل جامعه خواهد بود. (ابراهیمی؛۱۳۸۷).
رضایت زناشویی را از احساساست مرتبط با خشنودی ،رضایت و لذت تجربه شده توسط زن یا شوهر ناشی می داند .دونلان و همکاران (۲۰۰۴) ، با اشاره به تحقیقات متعدد انجام شده بر این نکته اشاره می کنند که رضایت زناشویی بیش از همه از ویژگی های شخصیتی زوجین متاثر است (به نقل از عباسی ،۱۳۸۸) شخصیت،بیانگرآن دسته ازویژگی های فردیا افراد است که شامل الگوهای ثابت فکری ،عاطفی ورفتاری آنهاست(پروین،ترجمه جوادی و کدیور،۱۳۸۶ ).مسلماًاین ویژگیهای شخصیتی درتمام زمینه های زندگی و روابط اجتماعی انسان جلوه گر می شود و در مساله پر اهمیتی چون ازدواج ، سازگاری زن و شوهر و رضایت زناشویی آنهارا تحت تاثیر قرارمی دهد(دانش ،۱۳۸۴ ).معمولا رفتارهای فردی موجب شکل گیری قواعد مراودات در بین زوجین می شود بنابراین پذیرش سلیقه ها و رفتار همسر و یا به عبارتی دیگر ، بروز رفتارهای مقبول از سوی همسر می تواند روابط دوتایی را شکل دهد و زمینه را برای برقراری تفاهم در بین زوجین ایجاد کند و در واقع می توان گفت رضایت زناشویی یک ارزیابی کلی از وضع فعلی ارتباط ارائه می دهد (احمدی، ۱۳۸۲).
زنجیره های تعاملی بین همسران بهترین پیش بینی کننده رضایت تجربه شده توسط زوج از ازدواجشان است . در طی تحقیقی نشان داده شده که نزدیکی عاطفی ، کلامی و جسمانی می تواند تا حد زیادی شاخص رضامندی بوده و همچنین رفتارهای تعیین کننده بالقوه برای طلاق را پیش بینی کنند (تولسلدت و استاکس،۱۹۸۳).لذا با توجه به پژوهش های انجام گرفته دراین پژوهش با هدف تعیین میزان صمیمیت ،شادکامی و رضایت زناشویی در بین زوجین دانشجو به این مسئله پرداخته شده است که آیا رابطه ای معنی داری بین صمیمیت و شادکامی با رضایت زناشویی وجود دارد؟

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درباره ارداویرافنامه

۱-۳ اهمیّت و ضرورت تحقیق
رضامندی زناشویی عاملی مهم در حفظ و پایداری خانواده به شمار می رود. با نگرش بیش تر به ریشه های نارضایی زناشویی در زن و شوهر می توان از طلاق در سالهای آینده پیش گیری کرد.رضایت زناشویی نشانگر استحکام و کارایی نظام خانوادگی است. خانواده و جامعه سالم از پیوندهای آگاهانه و ارتباطات سالم، و بالنده زوجین شکل می گیرد. چنانچه پایه خانواده از استحکام لازم

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو