منبع پایان نامه با موضوع 
استان کرمان، جهاد کشاورزی، رقابت پذیری، مزیت رقابتی

منبع پایان نامه با موضوع استان کرمان، جهاد کشاورزی، رقابت پذیری، مزیت رقابتی

دانلود پایان نامه

تعیین مهمترین نقاط قوت پیش روی تبلیغات پسته صادراتی استا
چهارچوب نظری تحقیق بر اساس مدل تجزیه و تحلیل SWOT تنظیم شده است. ماتریس SWOT یک چارچوب مفهومی است که برای شناسایی و تحلیل تهدیدها و فرصت ها در محیط خارجی یک سیستم و بررسی قوت ها و ضعف های درونی آن به کار گرفته می شود.
چهارچوب و فرآیند تحقیق، از چهار مرحله تشکیل شده است.
در مرحله اول عوامل درون‌ سازمانی (نقاط قوّت و ضعف) مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گیرند.
در مرحله دوم عوامل برون‌ سازمانی (فرصت‌ها و تهدیدها) مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گیرند.
در مرحل? سوّم پژوهش به منظور تعیین موقعیت استراتژیک سازمان و پیشنهاد استراتژی‌های کلان یا عمده، از ماتریس عوامل داخلی- خارجی استفاده می‌شود.
در نهایت به منظور تدوین استراتژی‌های ویژه یا خاص سازمان با استفاده از نقاط قوت، ضعف،
فرصت ها و تهدیدها استراتژی‌های مربوط به شرایط ویژ? سازمان تدوین می‌شوند.

نمودار ۱- ۱ – مدل تحلیلی تحقیق

۱-۶. سوالات تحقیق
در این تحقیق به جای فرضیه از سوالات پژوهشی استفاده شده است که عبارتند از:
مهم ترین فرصت های تبلیغات در صادرات پسته استان کرمان کدامند؟
مهم ترین تهدیدهای تبلیغات در صادرات پسته استان کرمان کدامند؟
مهم ترین نقاط قوت تبلیغات در صادرات پسته استان کرمان کدامند؟
مهم ترین نقاط ضعف تبلیغات در صادرات پسته استان کرمان کدامند؟

۱-۷. قلمرو تحقیق
قلمرو این تحقیق از نظر موضوعی از طرفی دربرگیرنده مفاهیم اصلی مربوط به تحلیل ماتریسSWOT و از طرف دیگر مسائل مرتبط با تبلیغات پسته است. در این بین تاکید عمده این تحقیق بر تدوین استراتژی های تبلیغات در ارتباط با صادرات پسته، ماتریس فرصتها، تهدیدها، نقاط قوت و ضعف تبلیغات پسته استان کرمان است.
از نظر مکانی قلمرو تحقیق شامل استان کرمان است.
از نظر زمانی قلمرو تحقیق از خرداد ماه ۸۸ تا بهمن ماه ۸۸ را شامل میشود.

۱-۸. تعریف مفاهیم

استان کرمان
کرمان یکی از استان‌های ایران است. استان کرمان در جنوب شرقی ایران قرار گرفته و پهناورترین استان ایران است. جمعیت این استان برابر ۲۵۸۴۸۳۴ نفر است. براساس آخرین تقسمات کشوری، استان کرمان دارای ?? شهرستان، ? شهر و ?? بخش است. این استان از شمال به استان خراسان جنوبی و یزد، از شرق به سیستان و بلوچستان، از جنوب به استان هرمزگان و از غرب به استان فارس و یزد محدود می شود.

پسته۱۴
پسته گیاهی است که از دیرباز در نقاط مختلف ایران مورد کشت و پرورش قرار می‌گرفته است. پسته به عنوان یک محصول استراتژیک جایگاه خاصی را در بین تولیدات دارا می باشد. این محصول بخش عمده ای از صادرات غیرنفتی را تشکیل می دهد. درشرایط کنونی حدود ۴۱ درصد از تولید و بیش از ۶۰ درصد از صادرات جهانی پسته در اختیار کشور ما بوده و درآمد ارزی حاصل از صادرات پسته به بیش از یک میلیارد دلار در سال بالغ می شود.
پسته بعد از فرش مهمترین کالای صادراتی غیر نفتی است که درآمد ارزی قابل توجهی را نصیب ایران می کند و سهم آن در صادرات کالاهای غیر نفتی به حدود ۱۴ درصد می رسد
(۲۰۰۸، ۱۵Fao).

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درباره مهارتهای اجتماعی

استراتژی۱۶
استراتژی راهی است که رسیدن به هدف را تضمین نموده و جهت گیری سازمانی را برای به کارگیری توانمندی سازمان و بهره گیری از فرصتها فراهم می سازد.

تبلیغات۱۷
به طور کلی تبلیغات درلغت به معنای رساندن پیام از شخصی به شخص دیگر می باشد و از لحاظ تکنیکی عبارت است از هر نوع معرفی غیرشخصی و ترویج ایده ها، کالاها و خدمات در مقابل پول که یک فرد یا موسسه مشخص آن را انجام می دهد.

مدل SWOT18
این روش در واقع یکی از ابزارهای حل مسئله می باشد که امروزه در تحلیل مسائل اقتصادی کاربردهای مطلوبی یافته است.SWOT مجموع نامهای اول عناصر اصلی تشکیل دهنده آن یعنی نقاط قوت (Strengths)، نقاط ضعف (Weaknesses)، فرصتها (Opportunities) و تهدیدها (Threats) می باشد.
نقطه قوت: نقطه قوت یک سیستم یک کاربرد موفق از یک شایستگی یا بهره برداری از یک عامل کلیدی در جهت توسعه رقابت پذیری می باشد.
نقطه ضعف: نقطه ضعف یک سیستم یک کاربرد ناموفق از یک شایستگی یا عدم بهره برداری از یک عامل کلیدی که رقابت پذیری را کاهش می دهد.
فرصت: یک فرصت یک حالت خارجی است که می تواند بصورت مثبت بر پارامترهای عملکردی تاثیر گذاشته و مزیت رقابتی که ایجاد کننده اقدامات مثبت در زمان مناسب است را بهبود دهد.
تهدید: یک حالت خارجی است که می تواند بصورت منفی بر پارامترهای عملکردی تأثیر گذاشته و مزیت رقابتی که ایجاد کننده اقدامات مثبت در زمان مناسب است را کاهش دهد.

بازار هدف۱۹
بازار در دسترس به مجموعه ای از مصرف کنندگان اطلاق می شود که نسبت به کالا یا خدمتی خاص علاقمند و دارای درآمد هستند و همچنین به کالا یا خدمت دسترسی دارند. بازار هدف قسمتی از بازار در دسترس واجد شرایط است که شرکت برای فعالیت انتخاب می کند.

فصل دوم

ادبیات تحقیق

۲-۱. مقدمه
در فصل اول کلیات تحقیق، فرضیات و اهداف آن آورده شده است. در قسمت اول این فصل به وضعیت تولید و صادرات پسته ایران پرداخته شده و جایگاه پسته استان کرمان در صادرات پسته ایران و نیز مشکلات و موانع و مزیتها و چالشهای پیشروی توسعه صادرات پسته استان کرمان ارائه شده است و در قسمت دوم فصل به مسئله تبلیغات پرداخته شده و در قسمت سوم تحقیقات انجام گرفته ارائه شده است.

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان درمورد کنوانسیون سازمان ملل متحد

۲-۲. بخش اول: تولید و صادرات پسته۲۰
۲-۲-۱. سطح زیر کشت۲۱ پسته در جهان و ایران
براساس آخرین اطلاعات سازمان خواروبار و کشاورزی جهانی (فائو) سطح زیر کشت پسته در جهان متغیر بوده و اغلب سیر صعودی داشته است. از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۸ در یک دوره ۱۰ ساله سطح زیر کشت پسته جهان متغیر بوده است. در این دوره کمترین میزان سطح زیر کشت با ۳۹۵۰۵۰ هکتار مربوط به ۱۹۹۹ و بیشترین آن با ۶۵۰۵۹۴ هکتار مربوط به سال ۲۰۰۸ بوده است. در بین کشورهای جهان، ایران با دارا بودن ۴۴۰۰۰۰ هکتار اراضی زیر کشت پسته در سال ۲۰۰۸ به تنهایی حدود ۶۸ درصد از کل اراضی زیر کشت پسته جهان را به خود اختصاص داده و مقام اول را داراست. پس از آن ترکیه با ۵۲ هزار، آمریکا با ۴۶ هزار و تونس با ۴۵ هزار هکتار به ترتیب مقام های دوم تا چهارم را به خود اختصاص داده اند (FAO,2009).

جدول ۲-۱ – سطح زیر کشت پسته در ایران و نه کشور عمده تولیدکننده پسته جهان در سالهای مختلف (هکتار)
Country
۱۹۹۸
۱۹۹۹
۲۰۰۰
۲۰۰۱
۲۰۰۲
۲۰۰۳
۲۰۰۴
۲۰۰۵
۲۰۰۶
۲۰۰۷
۲۰۰۸
Afghanistan
۲۷۰۰
۲۷۰۰
۲۷۰۰
۲۷۰۰
۲۷۰۰
۳۲۰۰
۲۰۰۰
۲۲۱۱
۲۲۱۱
۲۳۴۷
۲۴۰۰
China
۱۷۵۰۰
۱۵۰۰۰
۱۲۰۰۰
۱۵۰۰۰
۱۵۰۰۰
۱۵۰۰۰
۱۵۰۰۰
۱۶۰۰۰
۱۶۰۰۰
۱۷۵۰۰
۱۷۵۰۰
Greece
۵۱۰۰
۵۵۰۰
۵۵۰۰
۵۱۱۰
۵۴۰۰
۵۶۰۰
۴۶۷۰
۵۰۳۵
۴۹۵۵
۵۰۰۰
۵۰۰۰
Iran
۲۵۹۴۳۱
۲۵۶۴۴۴
۲۷۴۷۲۸
۲۸۰۵۱۰
۲۹۵۰۰۰
۲۹۸۹۳۹
۴۳۱۴۱۸
۴۴۰۰۲۵
۴۴۰۰۰۰
۴۴۰۰۰۰
۴۴۰۰۰۰
Italy
۳۶۳۹
۳۶۰۲
۳۶۰۲
۳۶۰۲
۳۶۰۲
۳۶۰۰
۳۶۰۷
۳۶۳۵
۳۲۸۵
۳۶۷۱
۳۵۰۰
Syria
۲۰۰۰۰
۱۹۰۰۰
۲۸۴۸۲
۳۱۰۵۷
۳۳۰۷۹
۳۵۶۳۸
۳۴۸۴۹
۳۵۰۰۰
۳۵۰۰۰
۳۵۰۰۰
۳۵۰۰۰
Tunisia
۲۶۰۰۰
۲۴۰۰۰
۲۱۶۷۰
۲۱۶۰۰
۱۶۰۰۰
۲۲۰۰۰
۳۲۰۰۰
۳۶۰۰۰
۴۹۰۰۰
۴۵۰۰۰
۴۵۰۰۰
Turkey
۳۷۲۱۴
۳۷۶۸۵
۳۶۳۴۹
۳۶۹۹۹
۳۷۴۲۸
۳۷۵۷۰
۳۷۵۷۲
۴۰۰۰۰
۴۰۳۷۷
۴۰۶۶۱
۵۲۷۷۴
United States of America
۲۷۸۸۰
۲۹۱۱۰
۳۰۲۰۰
۳۱۵۶۵
۳۳۵۹۰
۳۵۶۱۰
۳۷۶۳۶
۴۲۴۹۲
۴۴۵۱۵
۴۶۱۳۶
۴۶۱۳۶
World
۴۰۱۴۲۶
۳۹۵۰۵۰
۴۱۷۲۰۱
۴۳۰۰۹۹
۴۴۳۹۲۵
۴۵۹۲۵۸
۶۰۱۸۷۴
۶۲۳۵۷۵
۶۳۸۴۳۰
۶۳۸۵۹۵
۶۵۰۵۹۴
Iran%
۶۵%
۶۵%
۶۶%
۶۵%
۶۶%
۶۵%
۷۲%
۷۱%
۶۹%
۶۹%
۶۸%

مهمترین مراکز پسته کاری ایران به ترتیب اهمیت در استانهای کرمان، یزد و خراسان رضوی واقع شده است. استان کرمان با ۵/۷۶ درصد سطح بارور پسته کشور مقام اول را دارا است و دو استان یزد و خراسان به ترتیب با ۸ و ۳/۵ درصد مقامهای دوم و سوم سطح را به خود اختصاص داده‌اند. سه استان مزبور جمعاً ۸/۸۹ درصد سطح بارور پسته کشور را و ۱۹ استان دیگر پسته کار ۲/۱۰ درصد سهم در سطح بارور این محصول را داشته‌اند (نمودار ۲-۱).

مطلب مرتبط :   تحقیق درموردتحقیقات مقدماتی

نمودار ۲ – ۱ – نمودار توزیع سطح بارور پسته استان ها‌ نسبت به کل کشور در سال۱۳۸۴

براساس آمار وزارت جهاد کشاورزی مربوط به سال زراعی ۸۵-۸۴ کل سطح زیر کشت باغات پسته کشور ۴۴۰ هزار هکتار بوده که در ۲۲ استان کشور مورد کشت و کار قرار گرفته است. از این میزان سطح زیر کشت ۱۰۲ هزار هکتار غیر بارور و ۳۳۸ هزار هکتار بارور می باشند.
بر اساس آمار سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان، بیشترین سطح زیر کشت در سال ۱۳۸۵ مربوط به شهرستانهای رفسنجان، سیرجان، کرمان و زرند به ترتیب با ۴۰.۵ درصد، ۱۸ درصد، ۱۷.۱ درصد و ۱۲.۶ درصد میباشد و شهرستان رفسنجان با ۴۰.۵ درصد از مجموع سطح زیر کشت بارور رتبه اول سطح زیر کشت پسته را به خود اختصاص داده است.

۲-۲-۲. میزان تولید پسته در جهان و ایران
میزان تولید محصول پسته در ایران و جهان براساس آمار سازمان خواروبار جهانی (فائو) در جدول شماره ۲-۲ نشان داده شده است. بررسی وضعیت تولید پسته در سال ۲۰۰۸ نشان می‌دهد که از ۲۰ کشور تولید کننده این محصول، ۵۶۶۹۶۳ تن پسته تولید شده است. کشورهای ایران، ترکیه، آمریکا، سوریه و چین پنج کشور برتر تولید کننده پسته می‌باشند. کشورهای مذکور به ترتیب با تولید ۲۳۰ ، ۱۲۰ ، ۱۰۸ ، ۵۲، ۳۸ هزار تن ، ۸/۹۶ درصد از کل تولید جهانی را به خود اختصاص داده‌اند.
همچنین بررسی روند تولید محصول پسته در ایران طی ۱۲ ساله ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۸ وضعیت پرافت و خیزی را نشان میدهد. در این رابطه چندی پیش گزارشی از سوی فائو در خصوص تغییرات تولید پسته در ایران منتشر شد. فائو در این گزارش اعلام کرد که حجم تولید پسته در ایران طی سالهای پس از پیروزی انقلاب روند مشخصی نداشته است به عنوان مثال تولید ۳۰۴ هزار تنی پسته در سال ۱۹۹۹ به یکباره به ۱۱۲ هزار تن در سال ۲۰۰۰ کاهش و مجدداً در سال ۲۰۰۲ به ۲۴۹ هزار تن افزایش یافته است. گزارش فا ئو تصریح می کند: در حالی که تولید پسته ایران در سال ۱۹۷۸ (سال پیروزی انقلاب اسلامی) ۶۹ هزار تن بود، طی یک سال بعد از آن یعنی در سال ۱۹۷۹ به حدود ۲۰ هزار تن کاهش یافت، ولی مجدداً در سال ۱۹۸۱ به ۱۲۲ هزار تن رسید و بار دیگر در سال ۱۹۸۲ به ۹۶ هزار تن کاهش یافت (FAO, 2009).

مطابق جدول ۲-۲ مشاهده می شود که سهم تولید پسته ایران از ۵۸ درصد در سال ۱۹۹۷ با ۱۷ درصد کاهش طی

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو