منابع پایان نامه درمورد
مدیریت استرس، مسئولیت پذیری، فعالیت بدنی، افسردگی اساسی

منابع پایان نامه درمورد مدیریت استرس، مسئولیت پذیری، فعالیت بدنی، افسردگی اساسی

دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامیتیبان و حمایت گر من بوده است ،تشکر و قدر دانی می کنم.
از اساتید محترم و با علم و دانشم،دکتر تسبیح سازان و دکتر اسمعیلی،که در این مدت،با صبوری و حوصله فروان مر از نظرات ارزشمند خود بهره مند نمودند،سپاسگزاری می کنم.
سپاس بسیار همراه با آرزوهای بهترین ها برای استاد و برادر بزرگوارم جناب آقای رضا نوروزیان که،همیشه مشوق و حمایت گر اینجانب در زمینه های علمی و روانشناسی بوده ..

.. و همچنین از تمامی کسانی که در طول دوران تحصیلم،زحمات بسیاری را برای موفقیت اینجانب ،متحمل شده اند قدر دانی میکنم.

فهرست
عنوان صفحه

فصل اول
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..14
بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………………..15
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..18
هدف کلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..19
اهداف جزئی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………19
فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..20
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغییرها………………………………………………………………………………………………….. 21
تعاریف مفهومی……………………………………………………………………………………………………………………………………21
افسردگی……………………………………………………………………………………………………………………………………….21
سبک زندگی………………………………………………………………………………………………………………………………..21
تغذیه……………………………………………………………………………………………………………………………………………21
ورزش و فعالیت بدنی………………………………………………………………………………………………………………..21
مسئولیت پذیری در مورد سلامت……………………………………………………………………………………………..21
مدیریت استرس…………………………………………………………………………………………………………………………21
رشد معنوی یا خود شکوفایی……………………………………………………………………………………………………21
دیابت نوع 2……………………………………………………………………………………………………………………………….21
تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………………………………………………22
افسردگی……………………………………………………………………………………………………………………………………22
سبک زندگی…………………………………………………………………………………………………………………………….22
تغذیه…………………………………………………………………………………………………………………………………………23
ورزش و فعالیت بدنی………………………………………………………………………………………………………………23
مسئولیت پذیری در مورد سلامت…………………………………………………………………………………………..23
مدیریت استرس………………………………………………………………………………………………………………………..23
رشد معنوی یا خود شکوفایی………………………………………………………………………………………………….23
دیابت نوع 2……………………………………………………………………………………………………………………………..23
فصل دوم
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………24
درمان شناختی-رفتاری………………………………………………………………………………………………………………………..28
نظریه آسیب شناسی روانی……………………………………………………………………………………………………….31
نظریه فرآیندهای درمان……………………………………………………………………………………………………………32
تغییر شناختی رفتاری مایکنبام………………………………………………………………………………………………34
تلفیق رویکردهای شناختی و رفتاری…………………………………………………………………………………………………38
اصول کلی در شیوه درمان شناختی-رفتاری……………………………………………………………………………………..39
تعریف رفتار درمانی……………………………………………………………………………………………………………………………..41
نحوه شکل گیری رفتار گرایی و شرح مختصر نظریات رفتار گرایی…………………………………………………42
اصول رفتار درمانی شناختی……………………………………………………………………………………………………………….43
روشهای درمانی شناختی ـ رفتاری : شکل گیری و اصول……………………………………………………….. 43
نظریه های شناختی……………………………………………………………………………………………………………………….. 47
بیان چند نظریه شناختی ………………………………………………………………………………………………………………… 48
درمان منطقی _ هیجانی الیس………………………………………………………………………………………………………. 68
درمان بازسازی شناختی مک مولین…………………………………
……………………………………………………………… 50
مدل شناختی بک از افسردگی…………………………………………………………………………………………………………. 51
افکار خودآیند……………………………………………………………………………………………………………………….. 51
طرحواره ها…………………………………………………………………………………………………………………………….. 52
خطاهای منطقی……………………………………………………………………………………………………………………. 52
مثلث شناختی……………………………………………………………………………………………………………………….. 52
مولفه های بنیادین………………………………………………………………………………………………………………… 54
نظریه یادگیری اجتماعی بندورا (یا نظریه شناختی اجتماعی بندورا): ……………………………………… 54
افسردگی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….56
چارچوب نظری………………………………………………………………………………………………………………………56
تعریف افسردگی………………………………………………………………………………………………………………………58
مروری کوتاه بر طبقه بندی اختلالات خلقی……………………………………………………………………….60
اختلالات افسردگی اساسی…………………………………………………………………………………………………..62
ویژگی های بالینی اختلالات افسردگی اساسی…………………………………………………………………..62
ویژگی و اختلال های همراه…………………………………………………………………………………………………64
همه گیر شناسی………………………………………………………………………………………………………………….65
تشخیص افتراقی………………………………………………………………………………………………………………..67
اختلال مختلط اضطرابی – افسردگی…………………………………………………………………………………………68
علت شناسی افسردگی…………………………………………………………………………………………………………………69
نظریه های روانشناختی در مورد افسردگی…………………………………………………………………………………71
نظریه زیست شناختی………………………………………………………………………………………………………71
نظریه روان

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد با موضوع بانک های خصوصی

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو