منبع پایان نامه درمورد
حمایت سازمانی ادراک شده، رفتار شهروندی، حمایت سازمانی، رهبری تحول آفرین

منبع پایان نامه درمورد حمایت سازمانی ادراک شده، رفتار شهروندی، حمایت سازمانی، رهبری تحول آفرین

دانلود پایان نامه

سپاسگزاری

یا رب زه ره راست نشانی خواهم از باده آب و خاک جامی خواهم
از نعمت خود چو بهره مندم کردی در شکرگذاریت زبانی خواهم

بعد از سپاس از خداوند متعال، وظیفه خود می دانم که از کسانی که دلسوزانه مرا در انجام هر چه بهتر این پژوهش یاری نمودند تشکر و قدردانی کنم.

ابتدا از استاد عزیزم،جناب آقای دکتر علیرضا عصاره به خاطر تمام زحماتی که درطی تحصیلم متحمل شدند و صبورانه در این پژوهش راهنمایم بودند،قدردان و سپاسگذارم.

سپس از جناب آقای دکتر صادق نصری به خاطر مشاوره های ارزنده و بی دریغ شان کمال تشکر و قدردانی را دارم.

همچنین از جناب آقای دکتر رضا ساکی و جناب آقای دکتر نادرسلیمانی زحمت داوری این پژوهش را تقبل کردند کمال تشکر را دارم.

چکیده
هدف این پژوهش بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین، حمایت سازمانی ادراک شده و رفتار شهروندی سازمانی در مدارس شهرستان بهارستان استان تهران بود. جامعه آماری آن معلمان مدارس مقاطع (دبستان،متوسطه اول،متوسطه دوم) شهرستان بهارستان در نظر گرفته شد. براساس جدول مورگان، تعداد 306 نفر با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. برای اندازه گیری رهبری تحول آفرین از گویه های ابزار استاندارد چند عاملی رهبری باس واَولیو(2000)؛ برای اندازه گیری حمایت سازمانی ادراک شده از پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده آیزنبرگ وهمکاران (1996) و برای اندازه گیری رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه پادساکوف (1990) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیری گام به گام صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد بین رهبری تحول آفرین مدیران و مؤلفه های آن با رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین بین حمایت سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی معلمان رابطه مثبت و معنی داری به دست آمد. ابعاد ملاحظات فردی، انگیزش الهام بخش و رفتارهای آرمانی رهبری تحول آفرین، توانایی پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی را داشتند. حمایت سازمانی ادراک شده پیش بینی کننده مطلوبی برای رفتار شهروندی سازمانی معلمان جامعه مورد پژوهش نمی باشد.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوع ارزش افزوده بخش صنعت

کلید واژها : رهبری تحول آفرین، حمایت سازمانی ادراک شده ، رفتار شهروندی سازمانی.

فهرست مطالب
فصل اول: طرح پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………….1
1-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2
1-2 بیان مسئله: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………3
1-3اهمیت وضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………5
1-4اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………7
1-4-1 هدف کلی …………………………………………………………………………………………………………………………………………7
1-4-2 اهداف ویژه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….7
1-5- فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………8
1-5-1- فرضیه اصلی: ………………………………………………………………………………………………………………………………..8
1-5-2- فرضیه های ویژه: ………………………………………………………………………………………………………………………….8
1-6 تعریف واژه ها و اصلاحات: …………………………………………………………………………………………………………………8
1-6-1 تعاریف نظری ………………………………………………………………………………………………………………………………..8
1-6-1-1رهبری تحول آفرین …………………………………………………………………………………………………………………….8
1-6-1-2ابعاد رهبری تحول آفرین ……………………………………………………………………………………………………………9
1-6-1-3حمایت سازمانی ادراک شده………………………………………………………………………………………………………..9
1-6-1-4رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………………………………………………………………………..10
1-6-1-5 ابعاد رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………………………………………………………………10
1-6-2-تعاریف عملیاتی………………………………………………………………………………………………………………………………11
1-6-2-1رهبری تحو ل آفرین و ابعاد آن: …………………………………………………………………………………………………11
1-6-2-2 حمایت سازمانی ادراک شده………………………………………………………………………………………………………..12
1-6-2-3رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن ………………………………………………………………………………………………..12
فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی…………………………………………………………………………………………………….13
2-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………14
2-2رهبری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………14
2-2-1 مروری برنظریه های رهبری……………………………………………………………………………..
………………………………15
2-2- 1-1- نظریه های صفات مشخصه رهبری…………………………………………………………………………………………..15
2-2–1-2 نظریه های سبکهای رفتاری………………………………………………………………………………………………………16
2-2-1-3-نظریه های اقتضایی……………………………………………………………………………………………………………………..16
2-2-1-4 نظریه رهبری تحول آفرین…………………………………………………………………………………………………………..17
2-2-3رهبری تحول آفرین……………………………………………………………………………………………………………………………18
2-3-1 روند شکل گیری نظریه رهبری تحول آفرین…………………………………………………………………………………..19
2-3-2 نظریه رهبری پر جاذبه ( فرمند) ……………………………………………………………………………………………………19
2-3-2-1 نظریه رهبری پر جاذبه هاوس……………………………………………………………………………………………………19
2-3-2-2 نظریه رهبری پر جاذبه کانگرو کانیو نگو…………………………………………………………………………………….20
2-3-3 نظریه رهبری تحول آفرین برنز……………………………………………………………………………………………………….21
2-3-4 نظریه رهبری تحول آفرین باس………………………………………………………………………………………………………22
2-3-5اﻫﺪاف رﻫﺒﺮیﺗﺤﻮﻟﻲ آﻣﻮزﺷﻲ درﻣﺪارس ……………………………………………………………………………………….25
2-4 ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ادراک ﺷﺪه ………………………………………………………………………………………………………………26
2-4-1 ﺗﻌﺮیف ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ادراک ﺷﺪه………………………………………………………………………………………………26
2-4-2 ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ادراک ﺷﺪه……………………………………………………………………………………………….27
2-4-3 اﺛﺮات وﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ادراک ﺷﺪه……………………………………………………………………………….29
2-4-4ﺣﻤﺎﯾﺖ ادراک ﺷﺪه ازﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن……………………………………………………………………………………………………30
2-4-5ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺩﺭﺍﮎ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ………………………………………………………………………..31
2-5 رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………..32
2-5-1تعاریف رفتارشهروندی سازمانی………………………………………………………………………………………………………….34
2-5-2انواع و ابعاد و رفتار شهروندی سازمانی …………………………………………………………………………………………….41
2-5-3سیاست ها وعوامل تشویق رفتار شهروندی……………………………………………………………………………………….49
2-5-4-ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ………………………………………………………………………………..51
2-5-5- رفتارشهروندی سازمانی معلمان………………………………………………………………………………………………………52
2-5-5-1 ضرورت پژوهش در باره رفتار شهروندی سازمانی معلمان ………………………………………………………….53
2-5-5-3 عوامل موثر بررفتار شهروندی سازمانی

مطلب مرتبط :   دانلود تحقیق در مورد نشانه شناسی فیلم

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو