کووالانسی، ۵۴

کووالانسی، ۵۴

دانلود پایان نامه

……………………………………………………….. ۳۶
۲-۸-۴ انواع پلیمرها بر اساس منبع تهیه ……………………………………………………………………………………………………………. ۳۷
۲-۸-۵ انواع روش های پلیمریزاسیون ………………………………………………………………………………………………………………. ۳۷
۲-۸-۵-۱ پلیمریزاسیون افزایشی ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۷
۲-۸-۵-۲ پلیمریزاسیون تراکمی ………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۷
۲-۹ پلیمرهای قالب مولکولی ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۷
۲-۹-۱ مزایای پلیمرهای قالب مولکولی ………………………………………………………………………………………………………………. ۳۹
۲-۹-۲ عوامل سازنده یک پلیمر قالب مولکولی …………………………………………………………………………………………………. ۳۹
۲-۹-۲-۱ مونومر عاملی …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۱
۲-۹-۲-۲ مولکول هدف(قالب) ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۳
۲-۹-۲-۳ عامل اتصال عرضی ………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۳
۲-۹-۲-۴ حلال ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۴
۲-۹-۲-۵ آغازگر ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۵
۲-۹-۳ انواع پلیمرهای قالب مولکولی ……………………………………………………………………………………………………………… ۴۶
۲-۱۰ پلیمر قالب مولکولی کووالانسی ………………………………………………………………………………………………………………. ۴۶
۲-۱۰-۱ مزایای پلیمرهای قالب مولکولی کووالانسی ………………………………………………………………………………………….. ۴۷
۲-۱۰-۲ معایب پلیمرهای قالب مولکولی کووالانسی …………………………………………………………………………………………. ۴۷
۲-۱۱ پلیمرهای قالب مولکولی نیمه کووالانسی ………………………………………………………………………………………………… ۴۷
۲-۱۲ پلیمرهای قالب مولکولی غیر کووالانسی ………………………………………………………………………………………………… ۴۸
۲-۱۲-۱ مراحل سنتز پلیمر قالب مولکولی ……………………………………………………………………………………………………… ۴۸
۲-۱۲-۲ دلایلی که از روش غیر کووالانسی بیشتر استفاده می شود ……………………………………………………………………… ۴۸
۲-۱۳ روش های تهیه پلیمر قالب مولکولی ……………………………………………………………………………………………………….. ۴۸
۲-۱۳-۱ پلیمریزاسیون توده ای ………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۹
۲-۱۳-۲ روش پلیمریزاسیون رسوبی ……………………………………………………………………………………………………………….. ۴۹
۲-۱۳-۳ پلیمریزاسیون با تورم چند مرحله ای ……………………………………………………………………………………………………. ۴۹
۲-۱۳-۴ پلیمریزاسیون سوسپانسیون …………………………………………………………………………………………………………………. ۵۰
۲-۱۳-۵ روش پیوند زنی ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۰
۲-۱۴ کاربرد پلیمرهای قالب مولکولی ………………………………………………………………………………………………………………. ۵۰
۲-۱۴-۱ کاربرد پلیمرهای قالب مولکولی برای ریز استخراج با فاز جامد (SPME) ……………………………………………… 50
۲-۱۵-۱ کاربرد پلیمرهای قالب مولکولی در حسگرها ………………………………………………………………………………………… ۵۱
۲-۱۵-۲ کاربرد پلیمرهای قالب مولکولی در غشاء ……………………………………………………………………………………………… ۵۱
۲-۱۵-۳ کاربرد پلیمرهای قالب مولکولی در کاتالیزگرها ……………………………………………………………………………………… ۵۲
۲-۱۵-۴ کاربرد پلیمرهای قالب مولکولی در کروماتوگرافی …………………………………………………………………………………. ۵۲
فصل سوم : مطالعات تجربی ……………………………………………………………………………………………………………… ۵۳
۳-۱ مواد مصرفی …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۴
۳-۲ دستگاه وری …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۴
۳-۲-۱ التراسونیک ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۴
۳-۲-۲ pH متر ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۴
۳-۲-۳ بن ماری …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۴
۳-۲-۴ کروماتوگرافی گازی GC …………………………………………………………………………………………………………………….. 54
۳-۲-۵ آون ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۵
۳-۲-۶ همزن مغناطیسی(هیتر) ………………………………………………………………
……………………………………………………….. ۵۵
۳-۲-۷ سرنگ SPME …………………………………………………………………………………………………………………………………. 55
۳-۲-۸ دستگاه (IR) ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 56
۳-۳ تهیه پلیمر قالب مولکولی …………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۶
۳-۳-۱ انتخاب عوامل …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۶
۳-۳-۱-۱ آنالیت یا نمونه ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۶
۳-۳-۱-۲ مونومر عاملی مناسب ……………………………………………………………………………………………………………………… ۵۶
۳-۳-۱-۳ عامل اتصال دهنده عرضی ………………………………………………………………………………………………………………. ۵۷
۳-۳-۱-۴ حلال مناسب ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۸
۳-۳-۱-۵ آغازگر ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۸
۳-۳-۲ روش سنتز پلیمر قالب مولکولی ……………………………………………………………………………………………………………. ۵۹
۳-۴ بهینه سازی شرایط جذب فوران در روش ریز استخراج با پلیمر قالب مولکولی ………………………………………………… ۶۰
۳-۴-۱ تعیین ماکزیمم طول موج جذب ……………………………………………………………………………………………………………. ۶۰
۳-۴-۲ بررسی اثر نمک …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۰
۳-۴-۳ بررسی اثر زمان ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۱
۳-۴-۴ تاثیر pH محلول بر جذب پلیمر ……………………………………………………………………………………………………….. ۶۲
۳-۴-۵ تاثیر دما بر جذب پلیمر ……………………………………………………………………………………………………………………… ۶۳
۳-۴-۶ شناسایی فوران توسط دستگاه GC ……………………………………………………………………………………………………….. 63
۳-۴-۶-۱ برنامه دمایی دستگاه GC برای فوران ها …………………………………………………………………………………………… ۶۳

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درباره نظریههای روانشناختی

فصل چهارم : بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………… ۶۵
۴-۱ سنتز پلیمر قالب مولکولی و پلیمر شاهد ……………………………………………………………………………………………………. ۶۶
۴-۱-۱ پلیمریزاسیون پلیمر قالب مولکولی ……………………………………………………………………………………………………….. ۶۶
۴-۱-۲ مکانیسم سنتز پلیمر قالب مولکولی ………………………………………………………………………………………………………….۶۸
۴-۱-۳ طیف های FT-IR از پلیمر MIP و NIP ……………………………………………………………………………………………….68
۴-۲ بهینه سازی شرایط جذب فوران توسط پلیمر قالب مولکولی …………………………………………………………………………. ۷۰
۴-۲-۱ اثر نمک بر جذب فوران ………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۰
۴-۲-۲ اثر زمان بر جذب فوران

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو