کیفیت واثربخشی مدارس

کیفیت واثربخشی مدارس

دانلود پایان نامه

ـ کیفیت واثربخشی مدارس

اثربخشی سازمانی وکیفیت ، مفاهیم کلیدی در نظریه سیستم باز هستند . الگوی هدف والگوی سیستم  دو منبع نظری برای قضاوت وانجام عملیات ضروری درجهت کاربردی اثربخشی مدرسه هستند .دریک الگوی هدف ، مدارس درصورتی اثربخش هستندکه نتایج فعالیت هایشان اهداف سازمانی شان رامحقق ساخته یا در برگیرد .در یک سیستم منبع مدارس زمانی اثربخش هستند که موقعیت مذاکره ای مساعدی را ضمانت می کنند وسهم نامتناسبی از منابع ارزشمند و نادر بدست می آورند .

سه شاخص بازده عملکرد مهم مدارس : ( موفقیت علمی، رضایت شغلی  وا ثربخشی سازمانی )

قابل مشاهده می باشند .بحث های علمی کیفی جای خودرا به تحلیل های نظری در اثربخشی

سازمانی می دهد ا ماساختار مکمل هستند و نه متضاد .

کیفیت مدارس عمده ترین تعریف کاربردی کیفیت درحدی است که یک محصول یایک خدمت انتظارات مشتریان وارباب رجوع را برآورده سازد یا ازآن فرا تر رود  .

ازدیدگاه یک سیاست گذار، یک  مثال برای شرایط آموزشی درجه ای است که درآن فراترمی روند بنابراین محققان ودست اندرکاران به کیفیت بازده هاعلاقه بیشتری نشان می دهند مدیریت کیفیت فراگیر TQM ، رایج ترین مثال از جنبش کیفیتی می باشد . پیشوایان برجسته جنبش TQMازجمله ادوارددمینگ1 (1986) ،جوزف جوران2 (1989)،کائودایشیکا3 (1985)،ریچاردهاکمن وروس وگمن4  (1995)  معتقدند که هدف اصلی سازمان ها ، بقا است .

مدیریت کیفیت فراگیر :  باربارا اسپنر5(1994  6 TQMرا به عنوان مجموعه جامعی از ایده های مدیریتی که به کیفیت درسازمان ها تأکید ورزیده وآن را ارتقاء می بخشدوهدفش این است که کیفیت اداری را مقدم برسازمان ها بدارد وآنچه برای اثربخشی وبقای سازمان حیاتی تر است این است که یک موقعیت سازگارباالگوی سیستم ـ منبع اثربخشی سازمانی بوجود آورد (میرمحمدسیدعباس زاده،1387: 400). تمرکز اصلی مشتری درمدارس برآوردن نیازهای عاطفی وآموزشی دانش آموزان می باشد. استفاده از روشهایی مثل گروه بررسی وگروههای کانونی ، فعالیت های مدیران ومعلمان مدرسه از جمله جمع آوری اطلاعات در مورد نیازهای دانش آموز واستفاده اطلاعات برای تغییرماهیت یاطراحی برنامه های آموزشی وفوق برنامه ای جدیدمی باشد (همان منبع: 401 )  .   

متداول ترین روش دستیابی به کیفیت، مدیریت کیفیت جامع می باشد . مدارس کیفی بهبود مداوم یادگیری وتدریس رابه عنوان هدفشان درنظر دارند . مدیران مدارس کیفی ، با تبدیل فرهنگشان به فرهنگ واحدی که به همکاری ، اعتماد ، آزادی ، بهبود مداوم تأکید دارد مدارس خود را هدایت ورهبری می کنند (همان منبع: 376 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2. Juran , j.A.M .                    3. Kiewra , K.A .  1.  Deming, W.E.                         

4. Hackman, j,R,and wageman,R.                                              5.Spencer,B.A   

   6.Total  quality    Management

 

برونداد مدارس ، تابعی ازساختار ، افراد ، هماهنگ و خط مشی می باشد درعین حال که نیروههای

 محیطی آنها راتحت فشار قرار می دهد مسائل مربوط به اثر بخشی وکیفیت سازمانی نشان دهنده

چالشهای بنیادی نسبت به مدیریت مدارس می باشد. درالگوی سیستم باز ، برونداد مدرسه عبارت

ازعملکردهای دانش آموزان ، معلمان و مدیران می باشد.تمامی این ها می توانند به عنوان شاخص

اثربخشی سازمان مورد استفاده قرارگرفته و مورد ارزیابی قرار گیرند (همان منبع: 563) .

اگر چه اثربخشی و کیفیت ، مترادف یکدیگر نیستند اما هر دو واژه هایی هستند که برای ارزیابی

تمامی جنبه های سیستم مورداستفاده قرارمی گیرند.اندازه گیری ساده نتایج سازمانی،شاخص های

ناکافی ازاثربخشی یاکیفیت می باشند ، نتایج تنها بخشی از  سیستم بوده  وشاید مهمترین جزء آن

هم نباشد . دروندادها به همراه فرآیند انتقالی سیستم ، شرکای یکسانی ، هم درتعیین کیفیت وهم

اثربخشی مدارس دارند(میرمحمدسیدعباس زاده،1387: 564 )  .   

 والری ، آنتونی بریک1 وجولیا لی اسمیت2 (1993)سه نقش اساسی که مدیران دردبیرستان های

اثربخش ایفا می کنند راپیشنهاد می کنند :

مدیریت : تخصیص منابع ، گسترش وتحمیل سیاست ها وروشها وگسترش حرفه ای نظارت    

2 ـ  وساطت :  کمک به روا بط با هیئت های خارجی و داخلی و محافظت از  معلمان در مقابل

آشفتگی های محیطی

3 ـ رهبری : شکل گیری اهداف مدرسه ای و هدایت جریانات آموزشی .

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد قانون مبارزه با قاچاق انسان
Close Menu