پروپوزال :
زمانبندی پروژه

پروپوزال : زمانبندی پروژه

دانلود پایان نامه

ﺣﻞ ‪‬ﺑﻪ ﺩﺳﺖ‬ ﻣﻲﺁﻳﺪ. ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺯﻣﺎﻥﺑﻨﺪ ﻗﻴﻮﺩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﭘﻴﺸﻨﻴﺎﺯی ﺑﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﻭ ﺩﻳﮕـﺮ ﻗﻴـﻮﺩ ﺩﺭ ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ‬ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻗﻴﻮﺩ ﺯﻣﺎﻥ ﺷﺮﻭﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮﺩﻧﺪ.‬
‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺪﻑ ﻣﺪﻝ ‪DTCTP‬، ﺳﻪ ﺯﻳﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺮﺍی ﺁﻥ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﺷﻮﺩ:‬
‫‪”‬ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻓﺮﺟﻪ ” ﮐﻪ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﺮﺍی ﺗﺤﻮﻳﻞ ﭘـﺮﻭﮊﻩ، ﻫـﺪﻑ ﻣﻴﻨـﻴﻤﻢ ﮐـﺮﺩﻥ‬ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﮐﻠﻲ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﻩ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.‬
‬”ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ” ﮐﻪ ﻫﺪﻑ ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺎﺯﻩ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺍﺳﺖ، ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ‫ﻫﺎ ﺍﺯ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍی ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺮﺩﺩ.‬ ‫‪
ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻳﮏ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺑﻴﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ. ﺭﺍﻩ ﺣـﻞﻫـﺎﻳﻲ ﺑـﺎ ﺯﻣـﺎﻥ ﮐﻮﺗـﺎﻫﺘﺮ‬ ‫ﻣﻌﻤﻮلاً ﭘﺮﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﮐﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﭘـﺎﻳﻴﻨﺘﺮ ﻣﻌﻤـﻮلاً ﺯﻣـﺎﻥ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺭﺍ ﺑـﺮﺍ‬ی ‫ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﻲﮐﻨﻨﺪ. ﻫﺪﻑ ﺳﻮﻡ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺯﻣﺎﻥﻫﺎ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺍﺳﺖ ﮐـﻪ‬ ‫ﺑﻪ “ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺯﻣﺎﻥ- ﻫﺰﻳﻨﻪ ” ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺍﺳﺖ.

مسأله زمانبندی پروژه با در نظر گرفتن منابع
برنامه ریزی و زمانبندی
‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰی ﻭ ﺯﻣﺎﻥﺑﻨﺪی ﺩﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﺪﺍ ﻭ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﮐﻨﺪ ﮐﻪ “ﭼﻪ ﭼﻴﺰ ” ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ‬ ‫ﺷﻮﺩ ﻭ “ﭼﮕﻮﻧﻪ”، ﺯﻣﺎﻥﺑﻨﺪی ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﮐﻨﺪ ﮐﻪ “ﺩﺭ ﭼﻪ ﺯﻣﺎﻧﻲ” ﻭ “ﺑﻪ ﭼﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ” ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭﻫﺎ ﺻـﻮﺭﺕ ﻣـﻲ‬‫ﮔﻴﺮﺩ.‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰی ﺑﺎ ﻣﺪﻝ ﭘﺮﻭﮊﻩ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﭘﻴﺸﻨﻴﺎﺯی ﺑﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﻭ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﻗﻴﻮﺩ ﺑﺮﺍی ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺳـﺮ‬ ‫ﻭ ﮐﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ. ﺯﻣﺎﻥﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﻭ ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ، ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪﺍی ﻣﺸﺨﺺ ﺑـﺮﺍ‬ی ‫ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﻋلاﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﺍی ﻫﺮ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻳـﮏ ﺳـﺮی ﺍﻫـﺪﺍﻑ ﺩﺭ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ‫ﮔﻴﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﺎﺭﺍﻳﻲ ﺯﻣﺎﻥﺑﻨﺪی ﻭ ﻳﺎ ﺷﺪﻧﻲ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ.‬
‫ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰی ﻭ ﺯﻣﺎﻥﺑﻨـﺪی ﺟﺪﺍﮔﺎﻧـﻪ ﺩﺭ ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻣـﻲﺷـﻮﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺴـﻴﺎﺭی ﻣﻮﺍﻗـﻊ‬ ‫ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥﺑﻨﺪی ﺑﻌﻀﺎً ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔـﺮﻭﻩ ﺩﻳﮕـﺮی ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖﻫـﺎ ﺩﺭ‬ ‫ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮ، ﺷﺎﻳﺪ ﺑـﺮﺍی ﻳـﮏ ﻃـﺮﺡ ﻳـﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ، ﺯﻣـﺎﻥﺑﻨـﺪی ﺷـﺪﻧﻲ‬ ‫ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻴﺎﻳﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﻳﮕﺮ، ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻢﻫﺎی ﺯﻣﺎﻥﺑﻨﺪی ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﻭ ﻣـﺪﻝ ﺩﺍﺭﺩ،‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺯ ﺍﻃلاﻋﺎﺕ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺩﺭ ﺭﻭﻧﺪ ﺯﻣﺎﻥﺑﻨﺪی ﻣﻴﺘﻮﺍﻥ ﺑﺮﺍی ﺍﺻلاﺡ ﺭﻭﺍﺑـﻂ ﻣـﺪﻝ ﭘـﺮﻭﮊﻩ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ‬ ‫ﮐﺮﺩ. ﺩﺭ ﻫﺮ ﻳﮏ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻣﻮﺭﺩ، ﺍﻫﺪﺍﻓﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ “ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ ﮐﺮﺩﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍی ﭘﺮﻭﮊﻩ” ﻳـﺎ “ﻣـﺎﮐﺰﻳﻤﻢ ﺍﺭﺯﺵ ﺣﺎﻝ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭی ” ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺯﻣﺎﻥﺑﻨﺪی ﻫﺮ ﻳﮏ ﺑﻪ ﻃـﻮﺭ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧـﻪ ﻣـﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﻫﻢ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﺑﺮﺍی ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺯﻣﺎﻥﺑﻨﺪی ﻣـﻲباشند(Wall, 1996 ) ‬.
در ادبیات زمانبندی پروژه روش های متنوعی جهت دستیابی به جواب بهینه ارائه شده است. این روشها عمدتا مبتنی بر تکنیکهای برنامه ریزی ریاضی و روش های شمارش ضمنی هستند که شامل برنامه ریزی صفر و یک، برنامه ریزی پویا و روش شاخه و حد می باشند.
روش های دقیق علاوه بر اینکه جهت یافتن جواب بهینه مسائل استفاده می شود، در پیدا کردن حدود بالا و پایین که در بعضی موارد کمک زیادی به حل مسئله می کند نیزبسیار پر کاربرد است. از سه روش مذکور، روش شاخه و حد به نسبت بسیار بیشتری مورد توجه محققان قرار گرفته است. اکثر روش های شاخه و حد از یک برنامه زمانبندی موجه جزئی به عنوان نقطه شروع استفاده می کنند. در طی مراحل مختلف الگوریتم، شاخه ها در درخت شمارش آنقدر توسعه می یابند تا یک برنامه موجه کامل از برنامه موجه جزئی، حاصل شود. روشها و قوانین متفاوت در انتخاب گره، شاخه زدن و محدود کردن شاخه ها باعث ایجاد روش های متفاوتی مبتنی بر روش شاخه و حد شده است.

روش های تولید برنامه زمانبندی
منظور از یک برنامه یا جواب در اینجا یک برنامه زمانبندی برای فعالیت پروژه است. روش های تولید جواب در واقع سعی دارند تا با توسعه مرحله به مرحله برنامه های جزئی ، یک جواب موجه ایجاد کنند. یک جواب جزئی، جوابی است که در آن تنها زیر مجموعه ای از فعالیت ها و نه تمام آنها زمانبندی شده اند. پیش از هر چیز فرض می شود که شبکه پروژه به صورت AON نمایش داده می شود و فعالیت ها به صورت توپولاجیک شماره گذاری شده اند. به بیان دیگر در شبکه فعالیت ij می باشد اگر و تنها اگر فعالیت iام پیشنیاز فعالیت jام باشد.
: مجموعه فعالیت هائی که بلافاصله پیش از/پس از فعالیت jام انجام می شوند.
: مجموعه فعالیت هائی که پیش
از/پس از فعالیت jام انجام می شوند.
: زودترین/دیرترین زمان ممکن برای آغاز فعالیت jام.
: زودترین/دیرترین زمان ممکن برای تکمیل فعالیت jام.
زودترین زمان های شروع و پایان برای همه فعالیت ها در محاسبات رو به جلو حاصل می شود. این محاسبات با شروع از و از طریق روابط زیر بدست می آید.
(1-2)
(2-2) j=2,…,n ،

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه درمورد زین العابدین (ع)

بنابراین زودترین زمان شروع فعالیت مجازی پایانی، یک حد پایین برای زمان تکمیل پروژه ارائه می دهد(طول مسیر بحرانی). دیرترین زمانهای پایان و آغاز را می توان با محاسبات برگشتی انجام داد که آغاز می شود.

(3-2)
, j=1,…,n- (4-2) 1
برای هر فعالیت j بازه نشان دهنده فاصله زمانی است که فعالیت j ام می تواند آغاز شود، البته با در نظر گرفتن این شرط که پروژه می بایستی در افق زمانبندی T تکمیل شود. معمولا T را به حد کافی یزرگ انتخاب می کنند تا تضمین نماید که حداقل یک برنامه زمانبندی وجود دارد که محدودیت های پیشنیازی و منابع را برآورده می سازد. بنابراین برای تعیین مقدار T، مدت زمان انجام فعالیت ها را با یکدیگر جمع می کنند.

مسأله در حالت کلی
‫ﺩﺭ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ، ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺯﻣﺎﻥﺑﻨﺪی ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺑﺎ در نظر داشتن منابع ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺯﻳﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ‬ ‫ﻣﻲﺷﻮﺩ (Wall, 1996 ) .
ﺩﺍﺩﻩﻫﺎی ﻣﺴﺌﻠﻪ:‬ ‫‪
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺍی ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺟﺮﺍ ﺷﻮﻧﺪ.‬ ‫‪
‬ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺍی ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺍﺟﺮﺍی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺳﺖ.‬ ‫‪
‬ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺍی ﺍﺯ ﻗﻴﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺍﺭﺿﺎ ﺷﻮﻧﺪ.‬ ‫‪
ﺍﻫﺪﺍﻓﻲ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﻥﻫﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺯﻣﺎﻥﺑﻨﺪی ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ.‬

ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺭﺍﻩ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭی ﮐﻪ ﻗﻴﻮﺩ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺎلاﺗﺮﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮﺳﻴﻢ ﭼﻴﺴﺖ؟
‬ ‫ﺷﮑﻞ ﮐﻠﻲ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺯﻣﺎﻥﺑﻨﺪی ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺯﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ :‬ ‫‪
‬ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺍی ﺍﺟـﺮﺍ ﺩﺍﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ، ﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﺍﻳﻨﮑـﻪ ﻧﺤـﻮﻩ‬ ‫ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫‪
‬ﺭﺍﺑﻄﻪﻫﺎی ﭘﻴﺶﻧﻴﺎﺭی ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻳﻌﻨـﻲ ﺍﻣﮑـﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻓﻌـﺎﻟﻴﺘﻲ‬ ‫ﺁﻏﺎﺯ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﮐﻪ ﭘﻴﺶﻧﻴﺎﺯ ﺁﻥ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ.‬ ‫‪
‬ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭﻗﻔﻪ ﺩﺭ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻔﺘﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﻭﻗﻔﻪ ﺩﺭ ﻫـﻴﭻ ﻓﻌـﺎﻟﻴﺘﻲ‬ ‫ﻣﺠﺎﺯ ﻧﺒﺎﺷﺪ. )ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺪﻝ ﺩﺍﺭﺩ(.

‬ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻳﮏ ﻧﻮﻉ ﻣﻨﺒﻊ ﺍﺣﺘﻴﺎﺝ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫‪
‬ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻧﻴﺎﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫‪
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺷﺪﻧﻲ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭ ﻣﺎﺷﻴﻦﺁلاﺕ) ﻭ ﻳﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﺸﺪﻧﻲ(ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﺧﺎﻡ) ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫‪
‬ﻣﻮﺟﻮﺩﻳﺖ ﻭ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﭘـﺮﻭﮊﻩ ﻭ ﻳـﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺗﻐﻴﻴـﺮ‬ ‫ﮐﻨﺪ.‬ ‫‪
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖﻫﺎی ﻣﻮﺿﻌﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.‬
ممکن است منابع چندگانه باشند.
‫ﺑﺮﺍی ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺩﻗﺖ ﻣﺪﻝ ﺭﺍ ﺑﺎلا ﺭﻭﺩ ﻭ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﻋﺪﻡ ﻗﻄﻌﻴﺖﻫﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﮊﻩﻫﺎی ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻭﺟـﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧـﺪ‬ ‫ﻟﺤﺎﻅ ﮐﺮﺩ، ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎی ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﮑﻲ ﺯﻳﺮ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ:‬ ‫‪
ﻣﻮﺟﻮﺩﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮐﻨﺪ.‬ ‫‪
‬ﻧﻴﺎﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫‪
‬ﺍﻫﺪﺍﻑ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﺑﺪ.‬ ‫
ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺮﺍی ﺷـﻔﺎﻑ ﺳـﺎﺯی ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻣﺸﺨﺼـﻪﻫـﺎی ﻓـﻮﻕ ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ٣ ﺩﻳـﺪﮔﺎﻩ “ﻓﻌﺎﻳـﺖﻫـﺎ”، “ﻣﻨـﺎﺑﻊ” ﻭ”‬ﺍﻫﺪﺍﻑ” ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ (Wall, 1996 ) .

فعالیت ها
‫کوچکترین جزء عملیاتی تشکیل دهنده ی یک پروژه را فعالیت گویند. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴﺮی ﺑﺮﺍی ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧـﺪ، ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺯﻣـﺎﻥ، ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻭ ﻣﺼـﺮﻑ ﻣﻨﺎﺑﻊ. فعالیت ها معمولا با نام کارها، عملیات و یا وظیفه مشخص می شوند .ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻳﺎ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻭ ﺷﺪﺕ ﺍﻳﻦ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺍﺟﺮﺍی ﺁﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮐﻨﺪ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺍﺭﺩ.
پروژه از تعدادی فعالیت تشکیل شده که برای به پایان رسانیدن پروژه باید کلیه ی آنها به اتمام رسیده باشند. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺍﺯ ﭼﻪ ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ﺑﺮﺍی ﺭﻭﻧﺪ ﺍﺟﺮﺍ ﺧﻮﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲﮐﻨﺪ، ﺍﻣﮑﺎﻥ دارد مدهای ﻣﺘﻌﺪﺩی ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. بعبارت دیگر برای انجام یک فعالیت، چندین مد اجرائی وجود دارد ولی هر فعالیت به تنهائی می توانند دریکی از مدهای ممکن انجام شوند که آن مد مشخص کننده ی زمان، نوع و میزان منبع مورد نیاز برای انجام فعالیت می باشد. ﺑﺮﺍی ﻣﺜﺎﻝ ﻭﻗﺘﻲ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻳﮏ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺷﺎﻳﺪ ﻧﺼـﻒ ﺯﻣـﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺎﺷﺪ. ﻳﺎ ﺩﺭ ﻣﺜﺎﻟﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻳﮏ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺭ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ‬ﺳﻪ ﺭﻭﺵ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﻳﺮﺩ، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁلاﺗﻲ ﮐﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ.‬ ‫
ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮﺍﻗﻊ مدها ﺩﺍﺭﺍی ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎی ﻓﺮﺍﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻳﮏ ﻗﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺪﻝ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮﺩ. ﺑﺮﺍی ﻣﺜﺎﻝ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻭﻗﻔﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﻮﺩ، ﻳﺎ مد ﺁﻥ ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮐﻨـﺪ، ﺗـﺎ ﺍﻳﻨﮑـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﺮﺳﺪ. ﻳﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧـﺪ ﻣﺘﻮﻗـﻒ ﺷـﻮﺩ، ﮔﺮﭼـﻪ ﺍﺣﺘﻤـﺎلاً ﺍﻳـﻦ ﺗﻮﻗﻒ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍی ﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﮐﻨﺪ(Wall, 1996 ) .
زمان انجام یک فعالیت بر اساس پریودهای زمانی اندازه گیری می شود و معمولا هر پریود زمانی را برابر یک واحد زمان مانند هفته یا روز در نظر می کیرند.
فعالیت ها از نظر پیوستگی انجام به دو گروه فعالیت های گسسته یا قابل شکسته شدن و پیوسته یا غیر قابل شکسته شدن تقسیم می شوند، یک فعالیت گسسته را قبل از به اتمام رسیدن آن می توان قطع کرد و منابع مورد استفاده ی آن را به یک فعالیت دیگر منتقل نمود و در زمانهای بعدی دوباره آن فعالیت را ادامه داد. البته ادامه دادن آن می تواند با هزینه ی بیشتری همراه باشد یا مستلزم زمان بیشتری برای اجرا باشد و یا حتی مجبور باشید فعالیت مورد نظر را مجددا از آغاز شروع کنیم. گسستگی و پیوستگی فعالیت ها زمانی دارای اهمیت بیشتری است که مسئله دارای پارامترهای تصادفی نظیر زمان تصادفی نظیر زمان تصادفی برای به پایان رساندن فعالیت ها و یا مقدار تصادفی برای استفاده از یک منبع برای یک فعالیت باشد.

 
 
با توجه به اینکه تعداد بسیار زیادی وابسته در گراف پروژه وجود دارد و زمان تکمیل فعالیت شدیدا وابسته به یکدیگر می باشند، لذا یافتن توزیع احتمال طول مدت زمان اجرای پروژه، اول بسیار دشوار و در برخی موارد غیر ممکن می باشد. به همین دلیل اغلب از فرضیات استقلال به منظور تجزیه و تحلیل ساده تر استفاده می شود که این فرضیات ساده سازی ممکن است در عمل منجر به نتایج گمراه کننده ای گردد.

منابع
منابع مورد نیاز فعالیت، به کلیه ی امکانات و وسایل گفته می شود که برای انجام آن فعالیت مورد نیاز است. منابع مورد استفاده فعالیت های یک پروژه بر اساس ماهیت و مقدارشان دسته بندی می شوند. در صورتیکه هیچگونه محدودیت در استفاده از آنها نباشد، منابع نامحدود گفته می شود و هیچگاه در محاسبات زمانبندی پروژه لحاظ نمی گردد ولی اگر هر نوع محدودیت در استفاده از منابع مطرح باشد منابع محدود نامیده می شود که در این پژوهش و مدلی که در فصل بعد ارائه خواهد شد بر منابع چندگانه نامحدود تمرکز دارد.انواع منابع در زمانبندی پروژه عبارتند از منابع تجدید پذیر، منابع تجدید ناپذیر، منابع تجدید پذیر جزئی و منابع با محدودیت دوگانه (طارقیان, فراهی و معرب, 1385 ) .
منابع ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺷﺪﻧﻲ : ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺗﺠﺪﻳـﺪ ﺷـﺪﻧﻲ ﺑـﺮﺍی ﻫـﺮ‬ ‫ﺩﻭﺭﻩ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﻧﻤﻲﺭﺳﻨﺪ. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺍﺯ ﻣﺎﺷـﻴﻦ ﺁلاﺕ‬ ‫ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺟﺰﻭ ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

مطلب مرتبط :   مقاله درمورد دانلود بزهکاری اطفال و نوجوانان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﺸﺪﻧﻲ : این منابع ﺑﺮﺍی ﮐـﻞ ﭘـﺮﻭﮊﻩ ﻣﺤـﺪﻭﺩ ﺍﺳـﺖ ﻭ ﺑـﻪ ﻣـﺮﻭﺭ ﺑـﺎ‬ ‫ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﻪ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﻣﻲﺭﺳﻨﺪ. ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺗﺠﺪﻳـﺪ ﻧﻤـﻲﺷـﻮﻧﺪ. ﺑﻮﺩﺟـﻪ ﻭ ﻣﻨـﺎﺑﻊ‬ ‫ﺧﺎﻡ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﻲﺁﻳﻨﺪ.
منابع با محدودیت دوگانه : منابع با محدودیت دوگانه نه تنها در طول افق برنامه ریزی محدود هستند بلکه استفاده از آنها در هر پریود زمانی نیز با محدودیت روبرو است. به عنوان مثال محدودیت بودجه همانگونه که دسترسی به سرمایه در طول افق برنامه ریزی را محدود می کند، مصرف آن را نیز در هر پریود با محدودیت روبرو می سازد. تالبوت نشان داد که هر منبع با محدودیت دوگانه می توان با دو منبع که یکی تجدید شدنی و دیگری تجدید نشدنی می باشد، نمایش داد.
منابع تجدید پذیر جزئی : منابع تجدید پذیر جزئی نخستین بار توسط بوچر و همکاران و به صورت بهره برداری محدود از منابع که در یک زیر مجموعه از افق زمانبدی تعریف گردید. به عنوان مثال فرض کنید کارگران در یک کارگاه محدودیت مجموع کار را در یک هفته دارند به طوریکه حداکثر ساعت کاری آنها نباید از 40 ساعت در هفته بیشتر شود و در عین حال این تعداد ساعت کاری برای هر کارگر در هفته قابل برنامه ریزی است و4 ساعت فوق در هفته تجدید می شوند. بوچر و همکارانش (1993 ) نشان دادند که منابع تجدید شدنی و منابع تجدید نشدنی حالت های خاصی از این منبع می باشد.
ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮﺩ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑـﻴﻦ ﻣﻨﺒـﻊ ﺗﺠﺪﻳـﺪ ﺷـﺪﻧﻲ ﻭ ﻧﺸـﺪﻧﻲ ﮐـﺎﺭ ﺩﻗﻴـﻖ ﻭ‬ ‫ﻇﺮﻳﻔﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺪﻝ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺩﺭ ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻣﻤﮑـﻦ ﺍﺳـﺖ ﻣﻨﺒـﻊ ﺗﺠﺪﻳـﺪ ﺷـﺪﻧﻲ،‬ ‫ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﺸﺪﻧﻲ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺮﻋﮑﺲ.‬ ‫ﻣﻮﺟﻮﺩﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻴﺰ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮐﻨﺪ. ﺷﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻌﻲ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺗﻲ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑـﻞ ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﻣﻨﺒـﻊ‬ ‫ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻧﺒﺎﺷﺪ.‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖﻫﺎ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﻗﺘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﻣﻴﺘﻮﺍﻥ ﺍﺯ‬ ‫ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮﺍ ﻣﺜﺎﻝ ﺗﻴﻢ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻥ ﻣﮑﺎﻧﻴﮏ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺷـﻴﻔﺖ ﺍﻭﻝ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﭘـﺮﻭﮊﻩ ﺣﻀـﻮﺭ‬ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺷﺎﻳﺪ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖﻫﺎ ﮐﻤﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺮﺍ ﻣﺜﺎﻝ ﺗﻴﻢ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻥ ﻣﮑﺎﻧﻴﮏ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﺑﺎلاﺗﺮ ﻧﻴـﺰ‬ ‫ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﻴﻔﺖﻫﺎ ﮐﺎﺭ ﻣﻲﮐﻨﻨﺪ ﻭﻟﻲ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﺯﺍ ﻫـﺮ ﺩﻭ ﺷـﻴﻔﺖ ﮐـﺎﺭ ﻳـﮏ‬ ‫ﺷﻴﻔﺖ ﮐﺎﺭ ﻧﻤﻲﮐﻨﻨﺪ (Wall, 1996 ) .

قیود و اهداف ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬
‫ﻗﻴﻮﺩ ﻭ ﺍﻫﺪﺍﻑ، ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻓﺮﻣﻮﻝ ﺑﻨﺪی ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﺷـﻮﻧﺪ. ﻣﺤـﺪﻭﺩﻳﺖﻫـﺎ ﻭ ﻗﻴـﻮﺩ “ﺷـﺪﻧﻲ ﺑـﻮﺩﻥ”‬ ‫ﺯﻣﺎﻥﺑﻨﺪ ﺭﺍ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﮐﻨﻨﺪ. ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ “ﺑﻬﻴﻨﮕﻲ ” ﺯﻣﺎﻥﺑﻨﺪی ﺭﺍ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﮐﻨﺪ. ﺩﺭ ﺯﻣـﺎ‫ﺑﻨﺪی ﺍﻫﺪﺍﻑ “ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺩﺍﺭﺩ” ﺍﺭﺿﺎ ﺷﻮﻧﺪ، ﻗﻴﻮﺩ ﻣﺴﺌﻠﻪ “ﺑﺎﻳﺪ” ﺍﺭﺿﺎ ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﺮ ﺩﻭ ﺍﻫـﺪﺍﻑ ﻭ ﻗﻴـﻮﺩ ﻣﻤﮑـﻦ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ، ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺗﺮﮐﻴﺒﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺎﺷﻨﺪ.‬
‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺪﻧﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﻗﻴﻮﺩ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺭﺍ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻲﮐﻨﺪ، ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﻗﻴـﻮﺩ ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﺭﺍ ﺭﻋﺎﻳـﺖ‬ ‫ﻣﻲﮐﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺑﻘﻴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺷﺪﻧﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺍﺳﺖ. ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﻮﺳـﻂ ﺍﻫـﺪﺍﻑ‬ ‫ﻣﺪﻝ ﺳﻨﺠﻴﺪﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﻣﺪﻝ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺭﺍﻩ ﺁﺳﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺍﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻗﻴـﻮﺩ ﻭ ﺍﻫـﺪﺍﻑ ﺭﺍ ﻣﻌـﺎﺩﻝ ﺩﺭ ﻧﻈـﺮ‬ ‫ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ، ﻭﻟﻲ ﺩﺭ ﺣﻞ ﻣﺪﻝ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﮐﺎﻣلاً‬ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺗﻤﻴﺰ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﻧﺪ.‬ ‫
‫ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺯﻣﺎﻥﺑﻨﺪی ﭘﺮﻭﮊﻩ، ﻣﻌﻤﻮ‫لا ًﻣﻴﻨﻴﻤﻢ ﮐﺮﺩﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu