پایان نامه مدیریت در مورد :
کیفیت زندگی کاری

پایان نامه مدیریت در مورد : کیفیت زندگی کاری

دانلود پایان نامه

باشد.
بردبار ( 1388) مطالعه ای تحت عنوان ” تأثیر مؤلفه های اصلی مدیریت کیفیت بر کیفیت زندگی کاری معلمان شهر تهران ” انجام داده است. روش پژوهش توصیفی ازنوع پیمایشی است. و ابزار پژوهش پرسشنامه بوده است که بین 385 نفر نمونه آماری توزیع شده است، به نتایج زیر دست یافته است:
مؤلفه های مدیریت کیفیت فراگیر بر بهبود زندگی کاری معلمان مؤثر بوده و باعث بهبود کیفیت خدمات آموزشی آنان می گردد.
از دیدگاه معلمان ، مدیران مدارس روش و اصول مدیریت کیفیت فراگیر را به کار می برند.
از دیدگاه معلمان ، مدیران و معلمان مدارس بکارگیری روش و اصول مدیریت فراگیر را ضروری می دانند.
بین میزان تحصیلات معلمان و کیفیت زندگی کاری آنان رابطه ضعیف و معکوس وجود دارد.
بین سابقه خدمت معلمان و کیفیت زندگی کاری آنان رابطه مستقیم وجود دارد.
حسینی و همکاران ( 1388) مطالعه ای تحت عنوان” ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان تربیت بدنی” انجام دادند. جامعه آماری کلیه کارکنان ادارات تربیت بدنی استان اصفهان (285) نفر بود. حجم نمونه با 152 نفر محاسبه شد که با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. در این پژوهش از دو پرسشنامه تعهد سازمانی مایر (1990) و پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (1973) استفاده شد ، تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش از روش های آماری آزمون ضریب همبستگی پیرسون و ضریب رگرسیون گام به گام استفاده شد. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که ، r مشاهده شده در سطح آلفای 05/0 همبستگی مثبت ومعنی داری بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان تربیت بدنی استان اصفهان وجود دارد.همچنین تحلیل رگرسیون نشان داد، تعهد عاطفی و تعهد هنجاری تحت تأثیر کیفیت زندگی کاری کارکنان تربیت بدنی استان اصفهان قرار دارد.
یعقوبی و همکاران ( 1387) پژوهشی تحت عنوان ” ارتباط بین تعهد سازمانی و عدالت سازمانی کارکنان بیمارستان ” انجام دادند. مشاهده کردند که بین تعهد سازمانی به عنوان کل و عدالت سازمانی کارکنان بیمارستان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد(46/0 (r = ، این محققان مشاهده کردند که میان عدالت سازمانی و تعهد هنجاری (73/0 (r = و تعهد عاطفی (62/0 (r = رابطه معنی دار و قوی وجود داشته اما بین عدالت سازمانی و تعهد مستمر این رابطه ضعیف می باشد (26/0 (r =.
فصل سوم
روش جمع آوری داده ها
3-1) مقدمه
این فصل ناظر بر روش اجرای تحقیق، پیرامون نیل به هدف « بررسی نقش واسطه ای عدالت سازمانی در رابطه بین رهبری تحول گرا و گیفیت زندگی کاری در بین کارکنان جمعیت هلال احمر استان گیلان »است.در این فصل فرایند و روش تحقیق، معرفی جامعه و نمونه آماری، روش و ابزار جمع آوری داده ها و سنجش اطلاعات آزمونهای آماری جهت تحلیل و پردازش اطلاعات تشریح می گردد.
3-2) روش تحقیق
این تحقیق بر اساس هدف از نوع کاربردی و از نظر شیوه گرد آوری اطلاعات ، تحقیقی توصیفی و از نظر نوع همبستگی است. کاربردی به این جهت که دانش جدیدی را که کاربرد مشخصی درباره فرآورده یا فرآیندی که واقعیت دارد دنبال می کند. توصیفی از آن جهت که آنچه را که هست توصیف و تفسیر می کند و به شرایط یا روابط موجود ، عقاید متداول ، فرآیند های جاری ، آثار مشهود یا روند های در حال گسترش توجه دارد. همبستگی هم به آن جهت که رابطه بین متغیر ها را بر اساس هدف تحقیق تحلیل می کند چرا که رابطه همبستگی زمانی وجود دارد که تغییرات یک متغیر با تغییرات متغیر دیگر همراه باشد .
3-3) جامعه آماری

 
 
جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد ، اجزاء و عوامل مختلف که حداقل در یک صفت با هم مشترک هستند. ( خاکی ، 1390 :250). جامعه آماری این تحقیق کارکنان سازمان جمعیت هلال احمر استان گیلان به تعداد 500 نفر است
3-4) نمونه آماری و شیوه نمونه گیری
نمونه آماری عبارت است از مجموعه ای از نشانه ها که از یک قسمت ، یک گروه یا جامعه ای بزرگتر انتخاب می شود ، بطوریکه این مجموعه معرف کیفیت و ویژگیهای آن قسمت ، گروه یا جامعه بزرگتر باشد( خاکی ، 1390 :250).
حجم نمونه نیز پس از بررسی مستندات مربوط به تعداد شعب و کارکنان این اداره کل، از طریق نمونه گیری تصادفی مشخص شده است. حجم نمونه با بهره گرفتن از جدول مورگان 217 نفر تعیین گردیده است. منظور از نمونه گیری تصادفی، این است که نمونه های آماری بصورت کاملا تصادفی و شانسی و بدون هیچ قاعده ای انتخاب می شود.
3-5) روش و ابزار جمع آوری داده ها
ابزار جمع آوری داده ها ، مقیاس ها یی هستند که محقق به کمک آنها قادر است اطلاعات مورد نیاز خود را گرد آوری ، ثبت و کمی نماید (طالعی ، 1389: 102).برای اجرای هر نوع مطالعه ا ی داده هایی جمع آوری شده و با بهره گرفتن از فرضیه ها مورد آزمون قرار می گیرند. روش جمع آوری داده ها میدانی و ابزار جمع آوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنا مه استاندارد است. پرسشنامه عدالت سازمانی( مراوده ای و توزیعی) برگرفته از نیهوف و مورمن در سال 1993 ، پرسشنامه کیفیت زندگی کاری که شامل 21 سوال بوده و توسط والتون (1973) تهیه شده و پرسشنامه رهبری تحول گرا برگرفته از باس و آوولیو سال (1979) می باشد که شامل شانزده سوال است . سوالات پرسشنامه بصورت جدول زیر است:
جدول 3-1) سوالات پرسشنامه به تفکیک هر متغیر
متغیرها
تعداد سوالات هر متغیر
سوالات
کیفیت زندگی کاری
21
21-1
عدالت توزیعی
5
26-22
عدالت مراوده ای
9
35-27
رهبری تحول گرا
16
51-36
3-6) روایی و پایایی پرسشنامه
در هر تحقیقی، مناسب بودن ابزار اندازه گیری اهمیت فراوانی دارد. هر نوع ابزار باید از روایی و پایای لازم برخوردار باشد تا محقق بتواند داده های متناسب با تحقیق را گرد آوری نموده و از طریق تجزیه و تحلیل این داده ها ، فرضیه های مورد نظر را بیازماید و به سوال تحقیق پاسخ دهد.
3-6-1) روایی
منظور ازروایی آن است که وسیله اندازه گیری بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را به درستی اندازه بگیرد. موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه گیری های نامناسب می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و بی اعتبار سازد (خاکی، 1390: 244).در این تحقیق برای اینکه پرسشنامه از روایی لازم برخوردار گردد، از روایی صوری استفاده گردید.بدین صورت از مطالعه مبانی نظری، تحقیقات انجام شده و کتب تخصصی در زمینه تحقیقات و نیز نظرات جمعی از صاحب نظران و اساتید استفاده شده است.
3-6-2) پایایی
در این تحقیق برای تعیین پایایی پرسش نامه از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. آلفای کرونباخ یک ضریب اعتبار است که میزان همبستگی مثبت یک مجموعه را با هم منعکس می کند. آلفای کرونباخ بر حسب میانگین همبستگی داخلی میان پرسش هایی که یک مفهوم را می سنجدمحاسبه می شود. هر قدر آلفای کرونباخ به عدد 1 نزدیکتر باشد اعتبار سازگاری درونی گویه ها بیشتر است.در این روش اگر ضریب آلفا کمتر از60/0 باشد معمولا اعتبار آن ضعیف تلقی می شود، دامنه 70/0 قابل قبول وبیش از 80/0 خوب تلقی می شود ( سکاران ، 1388:385).
میزان آلفای کرونباخ برای متغیرها بصورت زیر است:
جدول 3-2) میزان آلفای کرونباخ پرسشنامه تحقیق
متغیرها
تعداد سوالات هر متغیر
آلفای کرونباخ
کیفیت زندگی کاری
21
842/0
عدالت توزیعی
5
876/0
عدالت مراوده ای
9
763/0
رهبری تحول گرا
16
754/0
3-7) روش تجزیه و تحلیل داده ها:
ابزار اصلی جمع آوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه بوده است و پاسخ دهندگان بر اساس یک مقیاس پنج درجه ای از نوع لیکرت به سوالات پاسخ گفته اند.همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از دو روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده می شود و نرم افزارSPSS_20 برای تحلیل داده ها بکار برده شود .
3-7-1 )آمار توصیفی
روش تحلیل توصیفی بدین منوال است که محقق از طریق مقایسه پدیده ها از نقطه نظر آماری به توصیف آنها می پردازد و اطلاعات ارزشمندی درباره ماهیت گروه مورد بررسی بدست می دهد و شاخصهای آماری مورد استفاده همان شاخصهای آماری توصیفی است. (خاکی ،1384،ص320).
لذا در این تحقیق از آمار میانگین استفاده شده است.
3-7-2) آمار استنباطی
دراین تحقیق به منظور بررسی نرمال بودن متغیرها از آزمون کولوموگروف اسمیرنوف استفاده شد. از آنجایئکه متغیرها نرمال بودند و هدف تحقیق سنجش تاثیر گذاری بین متغیرها بود لذا از رگرسیون استفاده گردید و به منظور آزمون مدل تحقیق و بررسی تاثیر گذاری متغیرهای تحقیق بر روی یکدیگر از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده و رگرسیون چندگانه استفاده شد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه
این فصل جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده طراحی گردیده است. در فرآیند اجرایی، نخست پرسشنامه هایی که توسط پاسخ گویان تکمیل گردیده اند را جمع آوری کرده و داده های خام مورد نیاز جهت توصیف و آزمون فرضیه ها به کمک رایانه و نرم افزار استخراج می گردند و سپس این داده ها از طریق نرم افزار spss 18 تجزیه و تحلیل شده و در دو مرحله به اطلاعات مورد استفاده در ا
ین تحقیق، تبدیل می گردند. در مرحله اول که تجزیه و تحلیل توصیفی می باشد، داده های جمع آوری شده به صورت جدول آمار توصیفی و فراوانی و نمودار میله ای و هیستوگرام ارائه می شود و در مرحله دوم که تجزیه و تحلیل استنباطی می باشد، بااستفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار می گیرند. در نهایت می توان درمورد پذیرش یا عدم پذیرش هر کدام از فرضیه های آماری اظهار نظر نمود.
4-2- آمار توصیفی
4-2-1- توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان:
توصیف متغیر جنسیت
با توجه به جدول و نمودار زیر مشاهده می شود که 48.8 درصد از پاسخ دهندگان مرد ،51.2 درصد زن هستند.
جدول4-1) توصیف متغیر جنسیت
فراوانی
درصد
مرد
106
48.8
زن
111
51.2
کل
217
100.0
نمودار4-1) نمودار دایره ای جنسیت
توصیف متغیر تحصیلات
با توجه به جدول و نمودار زیر مشاهده می شود که 36.4 درصد از پاسخ دهندگان دیپلم ،16.6 درصد فوق دیپلم ،26.7 درصد لیسانس ،19.8 درصد فوق لیسانس ،0.5 درصد دکتری هستند.
جدول4-2)توصیف متغیر تحصیلات
فراوانی
درصد
دیپلم
79
36.4
فوق دیپلم
36
16.6
لیسانس
58
26.7
فوق لیسانس
43
19.8
دکتری
1
.5
کل
217
100.0
نمودار4-2)نمودار میله ای تحصیلات
توصیف متغیر سابقه خدمت
با توجه به جدول و نمودار زیر مشاهده می شود که 7.8 درصد از پاسخ دهندگان زیر 10 سال ،56.2 درصد 10-15 سال، 30.9 درصد 15-20 سال،5.1 درصد 20 سال به بالا هستند.
جدول4-3)توصیف متغیر سابقه خدمت
فراوانی
درصد
زیر 10 سال
17
7.8

10-15 سال
122
56.2
15-20 سال
67
30.9
20 سال به بالا
11
5.1
کل
217
100.0
نمودار4-3)نمودار میله ای سابقه خدمت
توصیف متغیر کیفیت زندگی کاری
در متغیر کیفیت زندگی کاری کمترین امتیاز 1.38 و بیشترین امتیاز 4.19 و میانگین نمرات 3.0746 و انحراف معیار آن 48743/0 و واریانس آن 238 /0است.میانگین نمرات بیانگر این است که متغیر کیفیت زندگی کاری در سطح خوبی قرار دارد .هیستوگرام و توصیف آماری متغیر کیفیت زندگی کاری نیز در جدول زیر نشان داده شده است.
جدول4-4)توصیف متغیر کیفیت زندگی کاری
تعداد
حداقل
حداکثر


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

میانگین
انحراف معیار

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu