پایان نامه رایگان درمورد
μ_x، H_1:، μ_x≤μ_0،

پایان نامه رایگان درمورد μ_x، H_1:، μ_x≤μ_0،

دانلود پایان نامه

μ_x≤μ_0 H_1: μ_x<μ_0 H_1: μ_x≠μ_0 محاسبه آماره آزمون
توزیع X ̅ بر اساس شرایط تخمین، یکی از توزیعهای Z یا t را خواهد داشت. حال بر اساس هر یک از حالتهای تخمین μ_x ، آماره آزمون به این شرح تعریف میشود:
وقتی که نمونه از جامعه نرمال به انحراف معیار معلوم انتخاب شود، توزیع X ̅ صرف نظر از حجم نمونه نرمال است و در نتیجه آماره آزمون Z خواهد بود که چنین تعریف میشود:

هر گاه نمونه از جامعه نرمال با انحراف معیار نا معلوم انتخاب شود توزیع نمونهگیری X ̅ بر اساس حجم نمونه به این شرح تعیین میشود:
اگر حجم نمونه کوچک باشد (30n) توزیع X از t استیودنت برخوردار است و آماره آزمون عبارت است از:

در صورتی که حجم نمونه بزرگ باشد (30n) توزیع X ̅ بر اساس قضیه حد مرکزی از تقریب نرمال برخوردار و آماره آزمون آن عبارت است از:
در این حالت میتوان بر اساس تعریف رابطه Z و t از رابطه زیر نیز استفاده کرد.
تعیین مقدار بحرانی
در این مرحله محقق پس از تعیین مقدار (سطح معنی داری) و سطح اطمینان، آزمون خود را از نظر یک دنباله و دو دنباله بودن مشخص خواهد کرد. اگر چه این نوع آزمون بر اساس حالتهای مرحله اول تعریف میشود، ولی تعیین مقدار بحرانی (مرز〖H_0،H〗_1) بر اساس و نوع آمارۀ آزمون صورت میگیرد.
تصمیمگیری
در این مرحله مقدار آمارۀ آزمون محاسبه شده یا مقدار بحرانی مرحله سوم مقایسه میشود. اگر آمارۀ آزمون در ناحیه پذیرش H_0 قرار گیرد فرض H_0 در سطح اطمینان (α-1) × 100 درصد پذیرفته میشود. در غیر این صورت دادههای نمونه دلیل محکمی بر تأیید H_0 ارائه نداده و آن را رد میکنند. در تصمیمگیری بوسیله دادههای حاصل از تحلیل بوسیله نرم افزارهای رایانهای اگر سطح معنی داری آماره مورد نظر از سطح خطا () کوچکتر باشد فرض H_0 در سطح اطمینان فوق رد میشود.

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان با موضوع مقطع تحصیلی کارشناسی

فصل چهارم
تجزیه وتحلیل داده ها

1-4 مقدمه
هر فناوری پیشرفته، باعث ایجاد تهدیدها و فرصتهای جدیدی برای سازمانها میشود. تغییر در فناوری، موجب تغییر در قانونمندیهای بازرگانی شرکتها و متحول ساختن سیستمهای سازمانی و اجتماعی می گردد.
تکنولوژی اطلاعات به عنوان لبه پیشرو تکنولوژیهای جدید در سه پارامتر سرعت، دقت و هزینه فعالیتها می تواند تاثیرگذار باشد. تکنولوژی اطلاعات میتواند پنج مزیت عمده ایجاد کند: ارزانتر (تولید خرجیهای مشابه با هزینه کمتر)، بیشتر (تولید خروجیها بیشتر و با هزینه مشابه)، سریعتر (تولید خروجی های مشابه با همان هزینه در زمان کمتر)، بهتر (تولید خروجیهای مشابه با همان هزینه و همان زمان) ولی تجارت الکترونیک، موانع جغرافیای و تفاوت روز و شب در مناطق مختلف را از میان بر می دارد و باعث ارتقای ارتباطات و گشودگی اقتصادی در سطح ملی و بین المللی میشود. تجارت الکترونیک طریق هدایت کسب و کار را تغییر می دهد و بدین ترتیب باعث تبدیل بازارهای سنتی به شکلهای جدیدتر میشود.) www.MahanManagement.ir)
روند شتابان حجم تجارت الکترونیکی در جهان نشان دهنده تمایل و علاقه روزافزون بنگاههای اقتصادی و مصرفکنندگان به استفاده از تجارت الکترونیکی است. با فراهم شدن بسترهای الکترونیکی توسط دولت ها، علاقه و اشتیاق به استفاده از تجارت الکترونیکی نیز بیشتر شده و به همان میزان تحولات و پیامدهای اقتصادی آن بیش از پیش در جامعه افزون می شود. تجارت الکترونیک از این توان برخوردار است که با ایجاد وضعیتهای جدید صرفه جویی هزینه، هماهنگیهای بین بخش و تسهیل تجاری بتواند تحولی در عرصه اقتصادی ایجاد کند.52
در فصل سوم توضیحاتی درباره جامعه و نمونه آماری فرضیه ها ، متغیرهای تحقیق و روش آزمون آنها بیان گردید در این فصل ابتدا به بررسی پراکندگی و تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها بر اساس نمودارها و جداول فراوانی انها می پردازیم سپس با توجه به توضیحاتی که در فصل قبل داده شد بر اساس اطلاعات بدست آمده از پرسشنامههای ارائه شده به کارشناسان خبره و کارشناسان صنایع کوچک به اجرای مدلهای مزبور و آزمون فرضیات میپردازیم همچنین با استفاده از جداول بدست آمده توسط نرم افزار SPSS مربوط به هر فرضیه ، تفسیر و نتیجه کسب شده از آزمون آن فرضیه نیز ارائه میشود . و در پایان یک بار دیگر به منظور درک بهتر از تفاسیر آورده شده از آزمون فرضیات ، نتیجه آزمون ( رد یا تأیید فرضیه ) به همراه آزمونهای آماری استفاده شده و اطلاعات آماری مربوط به جداول SPSS در قالب جداولی ارائه میشود .

مطلب مرتبط :   تحقیق درباره مجتمع های مسکونی

4-2تجزیه وتحلیل پرسشنامه(آمار توصیفی)
4-2-1 نوع آزمودنی
با توجه به داده های حاصل از تحلیل داده ها مشاهده می گردد از 50 نفری که در این تحقیق شرکت کرده اند 10 نفر معادل 20 درصد از کارشناسان خبره در زمینه IT می باشند و 40 نفر معادل 80 درصد از کارشناسان IT شرکت های فعال در شهرک صنعتی می باشند .

جدول 4-1توزیع فراوانی و درصد آزمودنی ها بر حسب نوع آنها
نوع پاسخگو
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
کارشناس خبره
10
20
20
مسؤول شرکت
40
80
100
کل
50
100

4-2-2 میزان استفاده از فناوری اطلاعات
نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان از آن دارد

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو