پایان نامه رایگان درباره آسیبهای اجتماعی

پایان نامه رایگان درباره آسیبهای اجتماعی

دانلود پایان نامه

نویسنده با تحریک احساسات خواننده عنوان میکند هیچگاه این پرورشگاهها جای مادر را برای کودک نخواهند گرفت و مهر مادری را نمیتوانند به او بدهند. به نوعی نتیجهگیری میکند که اختلاط بیبندوبار زن و مرد عاقبتی جز افزایش کودکان سرراهی و پرورشگاهها نخواهد داشت. همچنان که در متن زیر آمده است:  

«مادران مصنوعی و حرفهای پرورشگاهها و پرستاران مزدور هیچگاه نمیتوانند نقش مادر را به عهده بگیرند و تنها در آغوش مادر است که هاله ای از نور و محبت طفل را فراگرفته است».(موسوی زنجانی،1341: 36)
در ادامه متن مشابهای آورده میشود:
«روزنامه (لندن تروت) شماره20آوریل 1901مقاله ای به قلم یک بانوی نویسنده ، منتشر نمود و خلاصهی آن چنین است:« دختران ولگرد و بدون سرپرست در جامعهی ما زیاد شدهاند و کمتر کسی بدین بلای خانمانسوز و موجبات آن میاندیشد؛ من که خود یکنفر زن هستم به حال این تیره بختان هم نوع خود رقت کرده و نزدیک است قلبم بشکافد، ولی این تیره بختان ، از تأثر خاطر من ، فرضاً همهی مردم نیز شریک غم و غصهی من بوده باشند، چه سودی توانند برد، میباید راه حل عملی پیدا کرده و از این همه آلودگیشان نجات داد».(موسوی زنجانی،1341: 37)
نویسندگان مکتب تشیع پس از وضعیت اسفبار غرب و نتایج کار زنان در بیرون از خانه و عواقب تلخ آن که منجر به قربانی شدن کودکان بیسرپرست و مخصوصاً دختران خواهد شد، از زبان یک زن شاهد ماوقع میشوند تا به نوعی بیطرفی خود را در شرح اتفاقات تلخی که در غرب در حال وقوع است اعلام کنند و نیز لایههای پنهان متن به خوانندگان زن میگوید که زنان و دختران غرب از آزادیهای که به آنها دادهاند نه تنها راضی و خشنود نیستند بلکه قربانی اصلی این آزادی خود زنان هستند. و اکنون به دنبال راهحلی برای رهایی خود میباشند.
غرب در کمین ارزشهای اسلامی
نویسندگان مکتب تشیع پس از به تصویر کشیدن فساد غرب به خوانندگان خود هشدار میدهند که مراقب داشتههای فرهنگی خود باشید. چرا که غرب آسیب دیده در صدد دزدیدن و یا گرفتن این داشتهها است و غرب در کمین شماست؛ نویسنده میگوید:
«به قول آن مستشرق:« لذتی که یک فرد مسلمان از بوسیدن فرزند خود میبرد برای بسیاری از غربیها قابل تصور نیست، زیرا در دنیای متمدن امروز کم کسی پیدا میشود که یقین داشته باشد که بچهاش مال خود اوست». و بعد اضافه میکند: «گمان نمیکنم غربیها بتوانند این امتیاز را برای شرقیها ببینند و شاید به زودی از دست ایشان بربایند».(محمدتقی مصباح،1343: 188)
نویسنده اشاره میکند به علت بیبندوباری و فساد در غرب بسیاری از مردان از اینکه فرزندشان برای خودشان است مطمأن نیستند. سپس بیان میکند، غربیها حس پدری را به اندازه یک فرد مسلمان تجربه نمیکنند. او ادامه میدهد؛ گمان نمیکنم حسادت غربیها اجازه دهد این وضعیت برای شرقیها یا مسلمانان ادامه داشته باشد. نکته اصلی متن دشمن سازی و مبارزه با غرب است که پس از انقلاب با عنوان تهاجم فرهنگی غرب بازگو شد.
. ایران
اتفاقاتی که در ایران رخ داده این است که عفت ملی با اختلاط زن و مرد و آزادی زنان به خطر افتاده. حکومت با در اختیار داشتن همه ابزار تبلیغات اجازه انتقاد از این وضع را به مخالفین آزادی زنان و اجرای منشور حقوق بشر نمیدهد. به دلیل مخالفت روحانیون با اجرای این منشور حکومت وقت دست به تهدید روحانیون زده است. اتفاق دیگری که ارتباط مستقیمی به این منشور دارد اعتراض به قوانین مدنی کشور در رابطه با زنان ( که از قوانین فقهی گرفته شده) و تغییر این قوانین است. همچنین کشورهای مسلمان و همسایه ایران در قوانین خود نسبت به زنان تجدیدنظر کرده و به زنان آزادی دادهاند. این عوامل با کمک کدهای جدول شماره3 ستون ب شرح داده میشود.
با آزادی زنان عفت ملی به خطر افتاده است
نویسندگان مکتب تشیع از فروپاشی اجتماع و به خطر افتادن عفاف ملی همراه با شروع فعالیت نهضت آزادی بانوان خبر میدهند.
«مفاسد روز افزون اجتماع ما از شیوع فحشاء بطور سری و علنی و هتک پردهی عفاف ملی و این همه قتل و انتحار بر سر مسائل جنسی و عشقی و خطر مهیبی که بنیان خانوادهای زیادی را در هم ریخته و مانند غدهی سرطان در بسط و نمو و توسعه و سرایت به دیگران است و بدین همه فشار اقتصادی که هواپرستی و تجمل دوستی بانوان آزاد از عوامل موثر آن است و هم زمان با نهضت آنان و به موازات آن سیر سعودی خود را طی میکند».(بی نام،1338: 142)
متن از اتفاقات مهیبی در جامعه سخن میگوید؛ از جمله ترویج فساد و فحشا، متلاشی شدن خانواده ، تجاوز به عفاف ملی و قتل و خودکشی بر سر مسائل جنسی و فشارهای اقتصادی. سپس منشاء تمام این اتفاقات و آسیبهای اجتماعی مخصوصاً مشکلات اقتصادی را از زمانی میداند که نهضت آزادی بانوان شروع به فعالیت کرده است.
نکته مورد توجه در این متن عبارت هتک پرده عفاف ملی است. عبارت ملت داری یک روح همبستگی و در مقابل عبارت عفت عمومی که کلیتر میباشد از جنبه خصوصیتری برخوردار است. دغدغه عفت عمومی در رابطه با خطر اسلام جنبه کلیتر و خالی از جهتگیری سیاسی است. اما دغدغه ملی و عفاف ملی داشتن جنبه خصوصیتر و به دلیل عبارت ملت، مفهوم و هدف سیاسیتری را میرساند. میتوان گفت دغدغههای نویسندگان این نشریه به سمت مشکلات کشور جهت دهی دارد.
مردان شهوت پرست به دنبال آزادی زنانند
به نظر نویسنده آزادی بانوان باعث ترویج فساد و بیعفتی میشود و کسانی که بیشترین سود را از این بیعفتی زنان خواهند برد مردان شهوتپرست میباشند. یک مرد متدین دلیلی برای اینکه سنگ آزادی زنان را به سینه بزند ندارد و تنها مردان برده شهوت به دنبال سوء استفاده از زنانند تا با آزادی آنان از تماشای بدنهای نیمه عریان زن و آمیزشهای نامشروع لذت ببرند.
«بسیاری از مردان شهوت پرست و بهیمه صفت، برای اغراض فاسد نفسانی خود سنگ آزادی زنان را به سینه میزنند تا از آمیزش آزاده مرد و زن و بی بند و باری و بی عفتی زنان سوء استفاده کنند. از طرفی از تماشای بدنهای نیمه عریان و آرایش کرده آنان التذاذ حیوانی ببرند و از طرفی هیچگونه مانعی برای آمیزشهای نامشروع و ضد انسانی ایشان وجود نداشته باشد».(محمد تقی مصباح،1343: 190)
اختلاط زن و مرد
در این متون نویسندگان این نشریه از به خطر افتادن حفظ عفت عمومی و از جدی نگرفتن و حتی تمسخر کردن تعالیم و دستور اسلام در مورد عدم اختلاط زنان و مردان خبر میدهند. آنان اختلاط زن و مرد در محیط اجتماعی را ترویج جنون جنسی دانسته و حضور زن و مرد در کنار یکدیگر را برابر با از میان رفتن عفت عمومی قلمداد میکنند. . نویسنده مکتب تشیع اظهار میکند:
«لگام گسیختگان تازه نفس شرق، وارد میدان شدهاند و یترویج جنون جنسی پرداخته و با وسائل گوناگون و گمراه کننده، نسل جدید را بدان تشویق مینمایند و تعالیم اسلام را در مورد حفظ عفت عمومی بباد مسخره میگیرند.»(موسوی زنجانی،1341: 22)

مطلب مرتبط :   پایان نامه -پروپوزال و سمینار- قسمت 36

بستن منو