پایان نامه رایگان با موضوع نتایج تحلیل رگرسیون

پایان نامه رایگان با موضوع نتایج تحلیل رگرسیون

دانلود پایان نامه

معنی داری  

0.000
ضریب تعیین(R2)
0.357
ضریب تعیین تعدیل شده(Adjusted R2)
0.344
جدول فوق نتایج بدست آمده از تحلیل رگرسیون متغیرهای مستقل را نشان میدهد براساس این نتایج، میزان آزمون تحلیل واریانس معنی دار بوده و مقدار کل تغییرات پیش بینی شده پایبندی به هویت فرهنگی بر اساس این متغیرها برابر با 35.7 درصد می باشد.
طبق نتایج بدست آمده رضایت از برنامه های ماهواره بیشترین تاثیر را بر کاهش پایبندی به هویت فرهنگی دارد. بعد از آن، میزان استفاده و مواجهه با شبکه های ماهواره ای بر هویت فرهنگی بیشترین تاثیر منفی را دارد. این درحالی است که طبق نتایج بدست آمده، محتوای آگاهی بخش برنامه های تلویزیون ماهواره ای تاثیر تقویتی بر پایبندی به هویت فرهنگی دارند به این معنی که در شرایطی که همه متغیرهای دیگر و تاثیر آنها ثابت نگه داشته شود افزایش استفاده از محتوای آگاهی بخش، نه تنها باعث تضعیف هویت فرهنگی نشده بلکه باعث تقویت آن می شود. ولی طبق نتایج بدست آمده تاثیر خالص و مستقیم محتوای تفریحی و ارزشی معنی دار نبوده است و در جامعه آماری در صورت کنترل تاثیر دیگر متغیرها، محتوای تفریحی هیچ تاثیری بر هویت فرهنگی ندارد و تنها تاثیر آن بصورت غیرمستقیم و از طریق تاثیرگذاری بر دیگر متغیرهای مکانیزمی است. در مرحله بعد این متغیر اعتماد به برنامه های شبکه های ماهواره ای است که باعث کاهش پایبندی به هویت فرهنگی زنان می شود و تاثیر خالص آن کاملا معنی دار بوده است. طبق نتایج تحلیل رگرسیونی، سن و تحصیلات و پایگاه اجتماعی – اقتصادی بصورت خالص هیچ تاثیری بر هویت فرهنگی ندارند. و تاثیرات آنها بیشتر بصورت غیر مستقیم و از طریق تاثیرگذاری بر متغیرهای دیگر است. در بررسی پیش بینی دو بعد عینی و ذهنی هویت فرهنگی به وسیله متغیرهای حاضر نیز نتایج بدست آمده تکرار شده است با این تفاوت که میزان ضریب تعیین در پیش بینی بعد عینی بیشتر و در مورد بعد ذهنی کمتر بوده است. درنهایت با حذف متغیرهای غیر تاثیر گذار، معادله پیش بینی هویت فرهنگی زنان به شکل ذیل حساب می شود
پایبندی به هویت فرهنگی = رضایت از برنامه های ماهواره ای (0.467-) + مواجهه با برنامه های شبکه های ماهواره ای (0.186-) + استفاده از محتوای آگاهی بخش (0.175) + اعتماد به برنامه های ماهواره ای (0.156-)
4-3-2- تحلیل مسیر
نمودار (4-20) مدل تحلیل مسیر پایبندی به هویت فرهنگی
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- مقدمه
فصل پنجم فصل نهایی هر گزارش تحقیقی، در رویکرد سنتی علم اجتماعی است که در آن براساس فرایند طی شده و یافته های تحقیق به پرسشهای اولیه پژوهش، پاسخ داده می شود. بنابراین در این فصل به بررسی نتایج بدست آمده از تحقیق انجام شده، پرداخته می شود. این فصل شامل دو بخش اصلی نتیجه گیری و پیشنهادها می شود که کاملاً مرتبط با همدیگر و در پس همدیگر تدوین می شوند:
5-2- نتیجه گیری
در این بخش باتوجه به سوالات اولیه پژوهش و یافته های بدست آمده، نتایج تجربی و تحلیلی تحقیق مورد بحث و تفسیر قرار می گیرد. این بخش شامل دو بحث نتیجه گیری تجربی و نتیجه گیری نظری می شود که در ذیل گزارش شده است:
5-2-1- نتیجه گیری تجربی
در این بخش نتایجی که از تحلیل داده های جمع آوری شده، بدست آمده است، گزارش می شود. در آغاز به بررسی ویژگی های شخصی و متغیرهای زمینه ای مربوط به نمونه آماری پرداخته می شود در ادامه تحلیل تک متغیره مربوط به متغیرهای اصلی تحقیق بیان شده و درنهایت نتیجه آزمون فرضیه های اصلی تحقیق مورد بحث قرار می گیرد:
قبل از هرچیز باید سیمای نمونه بررسی شده را بصورت کلی ترسیم کرد: باتوجه به یافته های تحقیق حجم نمونه انتخاب شده 400 نفر بوده است که درنهایت همه پرسشنامه ها واجد شرایط اولیه بوده و وارد تحلیل آماری شده اند. میانگین سنی زنان 15 تا 49 ساله بررسی شده برابر با 31.64 سال بوده و 40درصد آنها سابقه ازدواج نداشته اند. وضعیت تحصیلات آنها نشان می دهد که بیشتر آنها تحصیلات حد اقل دیپلم را داشته اند.
بررسی آماری نشان می دهد که حداقل 35 درصد این افراد شاغل بوده اند و 21.5 درصد نیز درحال تحصیل به سر می برده اند. میزان درآمدشان به این صورت بوده است که 6 درصد افراد پاسخگو، میزان درآمد ماهیانه خانواده شان را را زیر 750 هزار تومان اعلام کرده اند. نزدیک به 31 درصد درآمد ماهیانه خود را 750 هزار تا یک میلیون تومان اعلام کرده و 20.5 درصد خانوار پاسخگویان هم بین 1 تا یک و نیم میلیون درآمد داشته و 23.5 درصد خانوارها هم بین یک و نیم تا 2 میلیون درآمد ماهیانه دارند. 13.5 درصد پاسخگویان نیز اعلام کرده اند که ماهیانه بین 2 تا 3 میلیون تومان درآمد خانواده شان است و درنهایت 5.5 درصد خانوار پاسخگویان بالای سه میلیون تومان درآمد ماهیانه داشته اند. این درحالی است که میانگین درآمد دربین خانوارها یک میلیون و هشتصد و هفده هزار تومان بوده است
یافته های تحقیق در رابطه با سنجش طبقه اجتماعی – اقتصادی آنها نشان می دهد که 16.5 درصد افراد پاسخگو در طبقه پایین و 73 درصد پاسخگویان در طبقه اجتماعی و اقتصادی متوسط قرار گرفته و درنهایت 10.5 درصد افراد پاسخگو در طبقه بالای اجتماعی اقتصادی قرار گرفته اند.
اما بررسی نتایج بدست آمده از تحلیل متغیر پایبندی به هویت فرهنگی زنان نشان میدهد که درمورد ابعاد مختلف آن، بیشترین پای بندی مربوط به بعد مفاخر ایرانی، تاریخ ایران و ذائقه غذایی ایرانی با پارامترهای میانگین بالای 70 در مقیاس صفر تا صد می باشد. درحالی که کمترین پایبندی مربوط به ابعاد نوع پوشش و حجاب اسلامی – ایرانی، هنر ایرانی و گذران اوقات فراعت است که حد بالای پارامتر میانگین آنها کمتر از 55 از مقیاس صفر تا صد است.
از آنجا که هویت فرهنگی دارای ابعاد گستره ای می باشد در بخش یافته های تحقیق، با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی، ابعاد جدیدی از آنها استخراج شد که طبق آن بعدهای پوشش و لباس، سبک تربیت ایرانی، اوقات فراغت، دین و تعالیم دینی، آداب و سنن ایرانی و ذائقه غذایی در بعد عینی و اجتماعی هویت فرهنگی قرار گرفته و بعدهای زبان فارسی، ادبیات، هنر، مفاخر ایرانی و گذشته تاریخی در بعد ذهنی و ادبی هویت فرهنگی قرار گرفتند و عملاً دو متغیر جدید با عنوان هویت فرهنگی ذهنی و هویت فرهنگی عینی ایجاد شد. نتایج تحلیل تک متغیره مربوط به پای بندی به هویت فرهنگی نشان می دهد که تنها 0.5 درصد افراد بررسی شده، به میزان خیلی کمی به هویت فرهنگی ایرانی پایبند بوده اند و 6 درصد نیز در حد پایینی پابند هویت فرهنگی بوده اند درحالی که بیش از 34 درصد افراد بررسی شده در طبقه پایبندی هویت فرهنگی متوسط قرار دارند و بالغ بر 48.5 درصد افراد بررسی شده به اندازه خیلی زیادی به هویت فرهنگی پایبند بوده اند. و درنهایت 11 درصد افراد نیز در حد بسیار بالایی به هویت فرهنگی ایرانی پایبند بوده اند. میانگین هویت فرهنگی در بین زنان تهرانی بین 61 تا 64 در مقیاس صفر تا صد می باشد. و همچنین در جامعه آماری، پای بندی به هویت فرهنگی ذهنی به اندازه 10 درصد بیشتر از پای بندی به بعد هویت فرهنگی عینی می باشد.
یافته های تحقیق نشان می دهد که بالغ بر 82 درصد پاسخگویان، از شبکه های ماهواره ای برخوردار هستند و میانگین درصدی مواجهه یا استفاده از شبکه های ماهواره ای در بین آنها بیش از 50.46 درصد می باشد که بسیار بالا است. طبق این نتایج دربین کسانی که از ماهواره استفاده می کنند میانگین رضایت و خشنودی از آن بالغ بر 62.04 درصد بوده است و میانگین اعتماد به محتوای برنامه های آن بالغ بر 40.75 در مقیاس صفر تا صد بوده است. از بین محتواهای مورد توجه در زمینه برنامه های شبکه های تلویزیونی ماهواره ای نیز بیشترین علاقه به محتوای تفریح و سرگرمی و هیجان بوده(محتوای تفریحی-ارزشی) و کمرین علاقه مربوط به محتوای اخبار و اطلاعات روز بوده است. توزیع فروانی کل محتوای مورد استفاده نیز نشان می دهد که میانگین آن در مقیاس صفر تا صد دربین افراد برخوردار از شبکه های ماهواره ای در حدود 51.5 بوده است. این درحالی است که تحلیل عاملی اکتشافی دو بعد محتوای آگاهی بخش علمی و محتوای تفریحی – ارزشی را ایجاد کرده است.
بررسی رابطه دو به دو متغیرهای تحقیق با متغیر وابسته میزان پایبندی به هویت فرهنگی نشان می دهد که در مورد متغیرهای زمینه ای، سن رابطه معنی داری با متغیر وابسته داشته و با افزایش سن افراد، پاینبدی آنها به هویت فرهنگی نیز بیشتر شده است. همچنین تاثیر تحصیلات بر تضعیف هویت فرهنگی نیز معنی دار بوده است و با افزایش میزان تحصیلات از شدت هویت فرهنگی کاسته شده است. این درحالی است که منطقاً می بایست با افزایش سطح تحصیلات پای بندی به ارزش ها و هویت فرهنگی بومی بیشتر میشد. همچنین مجرد ها و مطلقه ها نسبت به زنان متأهل بسیار کمتر پای بند به هویت فرهنگی بوده اند که درمورد مجردها، شاید کم بون سن آنها و تعلق نسلی متفاوت، باعث بدست آمدن چنین نتیجه ای شده باشد. همچنین کسانی که شاغل بوده اند نسبت به خانه دارها هویت فرهنگی ضعیف تری داشته اند و افراد درحال تحصیل نیز در همین وضعیت قرار داشته اند که درمورد آنان نیز باید به ساختار سنی و تعلق نسلی (نسل جدید) آنها توجه کرد که باعث شده است پای بندی آنها به هویت فرهنگی بومی کمتر نشان داده شود. اما وضعیت مالکیت مسکن و میزان درآمد و همچنین سطح پایگاه اجتماعی – اقتصادی هیچ رابطه معنی داری با پای بندی به هویت فرهنگی نداشته اند.
آزمون فرضیه های تحقیق در قالب یافته دو متغیره نشان میدهد که کسانی که از ماهواره برخوردار هستند به میزان 17 درصد کمتر از افراد عدم برخوردار از آن، به هویت فرهنگی پایبند بوده اند. از طرف دیگر درمورد دو بعد عینی و ذهنی نیز، برخورداری از شبکه های فارسی زبان ماهواره ای به اندازه 10 درصد بیشتر بر بعد عینی هویت فرهنگی زنان تاثیر می گذارد. و درمورد ابعاد ریز بررسی شده نیز، تنها تفاوت میانگین پای بندی به گذشته تاریخی معنی دار نبوده و برخورداری از ماهواره بر آن تاثیری ندارد.

مطلب مرتبط :   تصویب قانون

Close Menu