پایان نامه رایگان با موضوع دیوان بین المللی دادگستری

پایان نامه رایگان با موضوع دیوان بین المللی دادگستری

دانلود پایان نامه

عمده ترین صلاحیت های غیر انحصاری مجمع عمومی عبارتند از: حفظ صلح و امنیت بین المللی، انتخاب قضات دیوان بین المللی دادگستری، انتخاب دبیر کل، پذیرش اعضای جدید، اخراج، تعلیق عضویت و اصلاح منشور.  

ب(1)- حفظ صلح و امنیت بین المللی
عمده ترین صلاحیت غیر انحصاری مجمع که در واقع با صلاحیت شورای امنیت تداخل دارد همانا مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی است.
اختیارات و وظایف مجمع در این زمینه را می توان به قرار زیر خلاصه کرد:
1- به موجب ماده10 منشور،«مجمع عمومی می تواند هر مسئله یا امری را که در حدود این منشور، مربوط به اختیارات و وظایف هر یک از ارکان مقرر در این منشور باشد، مورد بحث قرار دهد و جز در مورد مذکوردر ماده 12 ممکن است به اعضای سازمان ملل متحد یا به شورای امنیت و یابه هر دو در مورد هر یک از مسائل و امور توصیه هایی بنماید».
در حقیقت مجمع عمومی طبق مواد 10 و11 منشور، از طریق توصیه ها یا قطعنامه هایی که صادر می نماید، می تواند منشأ نفوذ بر افکار عمومی در جهان قرار گیرد و از سوی دیگر هرگاه، فعالیت های شورای امنیت مجمع عمومی می تواند براساس مواد یاد شده در قضیه مزبور به بحث پرداخته در صورت لزوم قطعنامه صادر کند.
2- مجمع عمومی ازطریق کمیته اول(کمیته سیاسی و امنیتی-ازجمله خلع صلاح) به مسائل سیاسی و امنیتیمی پردازد.
3- مجمع عمومی در اجرای یکی از وظایف خود مبنی بر نظارت بر کلیه فعالیت های سازمان ملل هر ساله گزارش های فعالیت های شورای امنیت(ماده15 منشور) و دبیر کل سازمان ملل متحد(ماده98 منشور) را بررسی می کند و توصیه های لازم را می نماید.
4- مجمع عمومی با انتخاب اعضای غیر دائم(ماده23 منشور) نقش بسزایی در ترکیب اعضای شورا که مسئولیت اولیه آن حفظ صلح و امنیت بین الملل است، ایفا می کند. در واقع، مجمع عمومی 3/2 اعضای شورای امنیت را انتخاب می کند».
در حالی که مجمع تنها می تواند توصیه نامه های غیر الزام آور در مورد مسائل بین المللی به کشورها بنماید، نباید از این حقیقت غافل بود که قادر به اقدامات سیاسی ، اقتصادی، انسان دوستانه، اجتماعی و قانونی است که می تواند زندگی میلیون ها انسان در سراسر دنیا تحت تاثیر قرار دهد. از جمله اعلامیه برجسته هزاره که در سال2000 پذیرفته شد منعکس کننده تعهد کشورهای عضو به منظور دست یافتن به اهداف خصوصی است از جمله دستیابی به صلح، امنیت، خلع صلاح، توسعه و کاهش فقر، دفاع از حقوق بشر، توسعه قوانین، حمایت از محیط زیست، توجه به نیازهای ویژه آفریقا و تحکیم کردن سازمان ملل است.
ب(2)- انتخاب قضات دیوان بین المللی دادگستری
قضات دیوان بین المللی دادگستری مشترکاً توسط شورای امنیت و مجمع عمومی و طبق مقررات مواد4 الی14 اساسنامه دیوان مزبور انتخاب می شوند.
ب(3)- انتخاب دبیر کل
به موجب ماده97 منشور، دبیر کل توسط مجمع عمومی بنا بر توصیه شورای امنیت تعیین می شود.
ب(4)- پذیرش اعضای جدید
به موجب بند2 ماده 4 منشور، پذیرش اعضای جدید منوط به تصمیمی است که مجمع عمومی بنابر توصیه شورای امنیت اتخاذ می کند.
ب(5)- اخراج
طبق ماده 6منشور ملل متحد،«هر یک ازاعضای ملل متحد که در تخلف از اصول مندرج در این منشور اصرار ورزد،ممکن است بنابر توصیه شورای امنیت و تصویب مجمع عمومی از عضویت سازمان ملل متحد اخراج شود».
ب(6)- تعلیق عضویت
به موجب ماده منشور 5 ملل متحد،«هرگاه شورای امنیت اقدام علیه یکی از دولت های عضو به عمل آورد، ممکن است به توصیه شورای امنیت، مجمع عمومی آن دولت را ازحقوق و مزایایی که هرعضوسازمان از آن برخورداراست محروم سازد،اعمال حقوق ومزایای مزبور ممکن است به وسیله شورای امنیت مجددا برقرار شود ».
ب(7)- اصلاح منشور طبق ماده 109 منشور«به منظور تجدیدنظر دراین منشور ممکن است در تاریخ و محلی که با آرای 3/2اعضای مجمع عمومی وآرای نه عضو شورای امنیت معین خواهد شد، یک کنفرانی عمومی ازاعضای سازمان ملل متحد تشکیل گردد. در کنفرانس عمومی ازاعضای ملل متحد تشکیل گردد. در کنفرانس مزبور هر عضو یک رای خواهد داشت».
فصل دوم: معرفی ساختاری ارکان فرعی
نهادهای حقوق بشری در مجمع عمومی
نخست: کمیته اصلی

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان درباره کودکان پیش دبستانی

بستن منو