پایان نامه درمورد پرسش نامه سلامت عمومی

پایان نامه درمورد پرسش نامه سلامت عمومی

دانلود پایان نامه

تنش و اضطراب خانواده غالبا سبب تضعیف توانایی من در انجام دیگر فعالیت هایم می شود.  

به علت فشارهای عصبی که در خانه دارم، مانع از حضور من در جامعه می شود.
تعارض خانواده- کار مبتنی بر رفتار
رفتارهایی که در خانه موثر و ضروری هستند در محیط بیرون از خانه تاثیر عکس و منفی دارند.
رفتارهایی که در خانه کاراریی دارند، نمی توانند اثر مشابهی را در کارم داشته باشند.
گویه های مربوط به فشارهای روحی و روانی
تعریف نظری: سازمان بهداشت روانی، بهداشت را عبارت از سلامت کامل جسمی، روانی و اجتماعی می داند. هنگامی انسان در سلامت کامل است که بهداشت در هر سه بعد وجودی آدمی تامین شده باشد (سیاحی، 1384: 161).
تعریف عملیاتی: به منظور سنجش این سازه، از پرسشنامه محقق ساخته و از پرسش نامه سلامت عمومی (GHQ)، استفاده شده که این پرسشنامه 28 سوال دارد که در سال 1979توسط گلدبرگ و هیلرت تدوین شده است که دارای چهار بعد؛ نشانگان جسمانی، نشانگان اضطرابی، کارکرد اجتماعی و نشانگان افسردگی می باشد.
برای سنجش این سازه، تعداد 10 سوال انتخاب گردید که در طیف لیکرت پنج گزینه ای سنجیده شد. که کمترین امتیاز نمره 10 و بیشترین نمره 50 بود. و مجموع امتیازات پاسخگو، میزان فشار روحی و روانی را مشخص می کند.
احساس می کنم حالم خوب است و از آرامش کامل برخوردارم.
فکر می کنم به یک داروی نیروبخش موثر برای شاداب شدن نیازمندم.
به طور مداوم احساس خستگی و سستی دارم.
بیشتر وقتها دوست دارم تنها باشم.
احساس می کنم توانایی و قابلیت های زیادی برای انجام امور ندارم.
گاهی اوقات احساس می کنم فردی بی فایده هستم.
همسرم بخاطر فعالیتم در بیرون از خانه مدام شکایت می کند.
من و شوهرم مشاجره و کش مکش داریم.
همسرم بخاطر خدمات و کارهایی که انجام می دهم از من تشکر و قدردانی نمیکند.
من قادرم بر مشکلاتم غلبه کنم.
گویه های مربوط به ترس از بدنامی
تعریف نظری: بدنامی (استیگمای اجتماعی) فرایندی روانی اجتماعی است که از برچسب زدن آغاز می گردد و به طرد و انزوای اجتماعی منتهی می شود(رضایی دهنوی , نوری؛ جعفری و فرامرزی ، 1388: 404).
گافمن (1963) استیگما را این گونه تعریف کرد: یک ویژگی که شدیداً ننگ آور است و باعث می شود که شخص حامل آن ویژگی از یک شخص معمولی به یک شخص بی اهمیت و ننگ دار در جامعه تبدیل شود.

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان با موضوع حضرت آدم (ع)

بستن منو