پایان نامه درمورد ویژگی های سازمانی

پایان نامه درمورد ویژگی های سازمانی

دانلود پایان نامه

3-6-2-1. عملکرد خانواده  

تعریف نظری: عملکرد خانوده به چگونگی روابط اعضای خانواده، تعامل و حفظ روابط، چگونگی تصمیم گیری ها و حل مشکلات اعضای خانواده مربوط می شود (قمری، 1389: 14). در واقع وقتی آسیب هایی موجب شود که عملکرد خانواده در جهت صحیح خود صورت نگیرد پیامدهای منفی برای روابط اعضای خانواده، نقش های خانوادگی به همراه دارد و در انجام مسئولیت های خانوادگی اختلال ایجاد می شود و این موجب می شود به تعاملات خانواده فشار وارد آید.
تعریف عملیاتی:
من و همسرم کاملا همدیگر را درک می کنیم.
ما در هنگام بحران می توانیم روی حمایت بقیه اعضای خانواده حساب کنیم.
در خانواده ما احساس های ناخوشایند زیادی وجود دارد.
همه اعضای خانواده من کاملا به یکدیگر اعتماد و اطمینان داریم.
ما در خانواده به راههای گوناگون حل مشکل فکر می کنیم.
تعریف عملیاتی: FAD یک پرسشنامه 60 سوالی است که برای سنجیدن عملکرد خانواده بر مبنای الگوی مک مستر تدوین شده است. این ابزار در سال 1983 توسط اپشتاین، بالدوین و بیشاب با هدف توصیف ویژگی های سازمانی و ساختاری خانواده تهیه شده است که توانایی خانواده را در سازش با حوزه وظایف خانوادگی با یک مقیاس خود گزارش دهی، مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهد. این پرسشنامه دارای شش بعد است:
حل مشکل: تعریف نظری: این بعد مربوط می شود به توانایی خانواده در حل مشکلات در حدی که بتواند کارآیی مؤثری داشته باشد. حل مشکل شامل هفت مرحله است: 1. شناسایی مشکل 2. مشکل را به اطلاع افراد یا منابع ذیربط رساندن 3. چاره اندیشی برای راه حل های متعدد 4. تصمیم در مورد یک راه حل عملی 5. اجرا و عمل نمودن تصمیم 6. کنترل اجرایی 7. ارزشیابی میزان موفقیت راه حل بکار گرفته شده. هرگاه مراحل به خوبی اجرا شوند، مشکل به مؤثرترین وجه حل می شود و هرگاه خانواده در شناسایی و تشخیص مشکل خود در بماند، در حل مشکلات ناتوان خواهد بود.
تعریف عملیاتی: گویه ها به این شرح آمده است:
من و همسرم گاهی برسر مسائل بی اهمیت، یک بحث و جدل جدی داریم.
ما اکثرا مشکلات روزمره خانواده را حل می کنیم.
معمولا به تصمیمات خود در مورد حل مشکلات عمل می کنیم.
ما با مشکلاتی که با احساس های اعضای خانواده بازی کند، برخورد می کنیم.
ارتباط: تعریف نظری: این بعد مربوط به توانایی خانواده در تبادل اطلاعات است. مدل مک مستری بر ارتباط کلامی توجه بیشتری دارد. چهار نوع ارتباط در این مدل شناسایی شده است: 1. آشکار و صحیح 2. آشکار و غیر صحیح 3. نقاب دار و صحیح 4. نقابدار و غیر صحیح.
مؤثر ترین شکل ارتباط، نوع آشکار و صریح آن است و کم اثر ترین آن، نقاب دار و غیر صحیح است زیرا پیام های نا آشکار و غیر صحیح به دلیل ابهام، دوگانگی، متعارض یا پوشیده بودنشان، مخاطبان را سردرگم و مضطرب می سازند. به همین دلیل بهتر است که پیام ها به طور مستقیم توسط شخص فرستنده، و نه از طریق واسطه یا شخص سوم، ابلاغ گردد. در چنین شرایطی احتمال سوء تفاهم و یا حتی سوء استفاده شخص واسطه وجود دارد. در یک خانواده با عملکرد بالا، اعضای خانواده افکار و احساسات خود را با یکدیگر به شیوه های ظریفی در میان می گذارند. آنها علایق و نگرانی های خویش را عنوان می کنند و دربارۀ مسائل مهم با یکدیگر به گفتگو می پردازند. هر یک از آنها می تواند دربارۀ خود و زندگی اش با سایرین صحبت کند و می داند که هم به او گوش می سپارند و هم او را درک می کنند. ارتباط مؤثر یکی از مهمترین ملزومات یک رابطه صمیمانه است. الگوهای ارتباطی موجود در خانواده، بر الگوهای ارتباطی که فرزندان بعدها در خانواده خود بکار خواهند برد، مؤثر است. ارتباط محدود به کلمات نمی شود بلکه گوش دادن، سکوت،‌ برخورد نگاه ها، حالت چهره، ژست ها، لمس کردن، حالت بدن و تمام نمادهای غیر کلامی دیگر و رمزهایی که برای ارسال و دریافت معنا به کار می روند را شامل می شود.
تعریف عملیاتی:
وقتی یکی از اعضای خانواده ام ناراحت باشد، بقیه علت آنرا می دانند.
من و همسرم اگر از رفتاری خوشمان نیاید به همدیگر می گوییم.
با یکدیگر رو راست و بی پرده هستیم.
نقشها: تعریف نظری: این سازه، کارآمدی خانواده را بر اساس تخصیص وظایف و تکالیف به اعضای خانواده و کامل نمودن تکالیف از سوی آنها توصیف می کند. نقش ها گاه به صورت رسمی و گاه به صورت غیر رسمی تخصیص می یابند، در بسیاری از خانواده ها بیشتر به صورت غیر رسمی تخصیص می یابند، در بسیاری از خانواده ها بیشتر به صورت الگوهای عادتی برای اعضای خانواده در می آیند. این الگو نقش هایی را که برای عملکرد سالم خانواده انجام می گیرد از کارکرد های غیر ضروری متمایز می سازد (تامپلین و همکاران، 1998).

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق درمورد عمّار یاسر

بستن منو