پایان نامه درمورد نهادهای اجتماعی

پایان نامه درمورد نهادهای اجتماعی

دانلود پایان نامه

محوریت خواستۀ فرد در گزینش روابط انسانی فارغ از آسیب‌هایی که امکان دارد بر جامعه تحمیل شود.
4-2-3-6- مصادیقی از انواع روابط انسانی در مکتب لیبرالیسم  

از مصادیق روابط انسانی عاری از تکلیف در زندگی لیبرالی، برخوردی است که فرد لیبرالی با دیگر افراد جامعۀ خود دارد به گونه ای که در مسائل و مشکلات پیش آمده برای هم نوعانش تکلیفی بر گردن خود احساس نمی کند و مشکلات افراد را متعلق به خود آنها می داند که باید خود نیز آن را حل کنند. در جامعه ای با این نگرش حتی اگر قانون رعایت می‌شود تنها به دلیل حفظ منافع شخصی است و دلیلی بالاتر برای تمکین در مقابل قانون وجود ندارد.افرادی با چنین نگرشی یا در اقدامات اجتماعی و عام المنفعه شرکت نمی‌کنند یا اگر شرکت نیز نمایند از این روست که این اقدام برای آن‌ها منفعت مادی در پی دارد. این‌گونه افراد در روابطشان با گروه‌های دوستی مثلاً در مدرسه یا دانشگاه و محل کارشان تا جایی با دیگران ارتباط برقرار می‌کنند که منافعشان حفظ شود و به این‌ مسئله که انسان‌هایی که با او در ارتباط هستند حقی هم بر گردن او دارند اعتقادی ندارد. به عنوان مثال در رابطه با والدینش ابراز می‌دارد که آنها حقی بر گردن من ندارند چرا که این والدینم بودند که من را به این دنیا آوردند پس وظیفه دارند امور مرا به عهده بگیرند بدون آن‌ که فرزند نسبت به آن‌ها تکلیفی بر گردن داشته باشد. از دیگر مصادیق ارتباط برآمده از نگرش لیبرالیسمی رویکردی است که افراد نسبت به برقراری رابطه با جنس مخالف دارند. از آنجایی که فردی با چنین نگرشی عقل خود را برای تشخیص بسیاری از مسائل زندگی کافی می‌داند، خود و احساساتش را ملاکی برای تعیین حدو حدود برقراری رابطه‌اش با جنس مخالف می‌داند نه بایدها و نبایدهای دینی. به طور مثالو بر اساس چنین نگاهی رابطه‌ای که زنان و مردان همکار یا همکلاسی در محل کار یا در فضای دانشگاه و حتی در بیرون از این دو فضا برقرار می‌کنند باید یک ارتباط به اصطلاح باز و بدون قید و بند باشد مانند دو دوست که رابطه‌ای صمیمانه دارند و هرفردی با این‌گونه روابط مخالف ورزد یا دست کم رابطه‌ای این چنینی نداشته باشد فردی عقب مانده و افسرده محسوب می‌شود.
نمونه‌های فراوانی دیگری نیز برای روابط انسانی بر اساس نگرش لیبرالی وجود دارد که از حوصلۀ بحث خارج است بنابراین به چند نمونه اکتفا می‌شود.
4-2-4- جمع‌بندی سؤال یک
در پژوهش پیش رو، در پاسخ به این سؤال که «سبک زندگی لیبرالیستی در زمینۀ دو شاخصاوقات فراغت و روابط انسانی چه ویژگیهایی دارد؟»، از مبانی فکری لیبرالیسم در عرصه‌های جهان شناسی، انسان‌شناسی و ارزش شناسی با روش تحلیل محتوا اصول عملی استخراج گردید که بر اساس آن‌ها به ترسیم مختصات و ویژگی‌های سبک زندگی لیبرالیستی در رابطه با دو شاخصنام‌برده پرداخته شد. و در نتیجهمبانی و اصول عملی که عبارت‌اند از:مبنای جهان‌شناختی «محوریت دنیای مادی به عنوان تنها فرصت زندگی»، مبنای انسان‌شناختی «تقدم فرد بر جامعه» و اصول عملی برخاسته از آن نیز شامل «محوریت حقوق فردی» و «محوریت امیال و ارضای حداکثری آن‌ها» است. همچنین از مبنای ارزش‌شناختی «محوریت فرد» نیز اصول عملی«آزادی بیرونی»، «تساهل و مدارای حداکثری» و «تعیین بایدها و نبایدهای اخلاقی» و از مبنای دین‌شناختی تقدم عقل بر نقل، اصل عملی جدا بودن دین از زندگی استنباط شد ودر ادامه نیز بر اساس این مبانی و اصول عملی استنباط شده به تبیین ویژگی‌های سبک زندگی در دو شاخص اوقات فراغت و روابط انسانی پرداخته شد. در جدول‌های زیر ارتباط میان مبانی و اصول عملی استنباط شده از لیبرالیسم با شاخص‌های نام برده تبیین شده است.
جدول شمارۀ 2: تبیین تأثیر اصول عملی استنباط شده از مبانی فلسفی لیبرالیسم بر سبک زندگی در شاخص اوقات فراغت
مبانی اصول عملی ویژگی‌های نشأت‌گرفته از اصول عملی لیبرالیسم در اوقات فراغت
جهان‌شناختی محوریت دنیای مادی به عنوان تنها فرصت زندگی مادیت جهان و عدم وجود زندگی پس از مرگ گزینش انواع گذران اوقات فراغتی که بر لذت‌های مادی تأکید دارد.
انسان‌شناختی

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد کرامت انسان

تقدم فرد بر جامعه
محوریت منافع فردی
محوریت امیال و ارضای حداکثری آن‌ها
محوریت خواستۀ فرد در گزینش نوع گذران اوقات فراغت فارغ از آسیب‌هایی که امکان دارد بر جامعه تحمیل شود.
گزینش اوقات فراغتی که موجب ارضای حداکثری امیال باشد.
ارزش‌شناختی محوریت بعد مادی وجود انسان
آزادی بیرونی
تساهل و مدارای حداکثری
محوریت انسان در تعیین بایدها و نبایدهای اخلاقی عدم مداخلۀ شخص یا نهاد دین در نوع گذران اوقات فراغت
مدارای حداکثری افراد و نهادهای اجتماعی و دینی در مقابل انتخاب هر نوع اوقات فراغتی از سوی فرد یا دیگران
تعیین بایدها و نبایدهای مربوط به نوع گذران اوقات فراغت از جانب فرد و شکل گیری پلورالیسم اخلاقی.
دین‌شناختی تقدم عقل بر نقل جدا بودن دین از زندگی عدم پذیرش دین به عنوان تعیین کنندۀ چارجوب‌های نوع گذران اوقات فراغت
جدول شمارۀ 3: تبیین تأثیر اصول عملی استنباط شده از مبانی فلسفی لیبرالیسم بر سبک زندگی در شاخص روابط انسانی
مبانی اصول عملی ویژگی‌های نشأت‌گرفته از اصول عملی لیبرالیسم در روابط انسانی

بستن منو